Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IBHAYIBHILI LIYAKUNTSHINTSHA UKUPHILA

Ngafunda Ukuzihlonipha Kanye Lokuhlonipha Abesifazana

Ngafunda Ukuzihlonipha Kanye Lokuhlonipha Abesifazana
  • UMNYAKA WOKUZALWA: 1960

  • ILIZWE AZALELWA KULO: FRANCE

  • IMBALI:UDLAKELA LOKUSEBENZISA IZIDAKAMIZWA, UKUNGAHLONIPHI ABESIFAZANA

KUDALA KWAMI:

Ngazalelwa edolobheni okuthiwa yiMulhouse eliseFrance njalo ilokitshi engangihlala kulo lalisaziwa ngobugebengu. Nxa ngicabanga ngempilo yami ngisesengumntwana kufika izinto zodlakela engangizibona emphakathini wethu. Emulini yangakithi abesifazana babekhangelelwa phansi bengabalwa ngitsho. Ngakhula ngifundiswa ukuthi abantu abangomama okwabo likhitshi kuphela, lokunakekela ubaba labantwana.

Ngakhula nzima sibili. Ubaba watshona ngileminyaka engu-10 ebulawa butshwala ngoba wayesephilela bona. Ngemva kweminyaka engu-5 lokhu kwenzakele umnewethu laye wazibulala. Kwathi kusenjalo ngomnyaka ofananayo ngazibonela ngawami umuntu ebulawa ngesikhathi kulengxabano yomndeni, kwangethusa kakhulu. Abangekhaya labo bangifundisa ukuthi nxa kuliwa ngingadlali, ingqamu lombhobho kwakumele kusebenze. Njengoba ngangingasayazi into engiyenzayo ngaqalisa ukunatha lokuzidweba imifanekiso umzimba wonke.

Sengileminyaka engu-16 ngasengiyindlamanzi ngoba ngangitshaya imbodlela zotshwala ezingu-10 kusiya ku-15 ngelanga, akuthathanga sikhathi ngasengisidla ezidakayo. Ukuze ngenelise ukuthenga izinto lezi ngaqalisa ukuthengisa okuzinsimbi okudala lokuntshontsha. Sengileminyaka engu-17 ngasengike ngavalelwa ejele. Nxa ngibala konke nje ngagwetshwa izikhathi ezingu-18 ngenxa yobusela lobugebengu.

Sengibambe iminyaka engu-20 khona angisakhulumi, ngasengedlulise amalawulo. Ngasengibhema phose amabhora angu-20 embanje ngelanga ngingasatsho lezinye izinto ezibophisayo kuhlanganise lokunye okuthiwa yi-heroin. Kanengi ngaphosa ngafa ngenxa yokunatha lokubhema imithi edakayo ngize ngidlulise. Ngaqalisa ukuthengisa izidakamizwa lokhu kwangenza ukuthi ngihlale ngihlome ngezigqamu langemibhobho. Ngelinye ilanga ngangifuna ukudubula enye indoda, yasila ngesikhala senalithi ngoba uhlamvu lwasuka lwatshaya insimbi yebhanti lebhulugwe. Kwathi sengileminyaka engu-24 umama wasetshona, lapho-ke ngahle ngavuka eseganga. Abantu babengesaba okokuthi babentshintsha indlela bangangibona ngithutsha. Ngenxa yokuthi ngangihlala ngisilwa njalo nje, ngempelaviki ngangizithola ngivalelwe esitokisini loba ngisesibhedlela ngithungwa amanxeba.

Ngatshada sengileminyaka engu-28. Ngeke kukumangalise nxa ngikutshela ukuthi umkami ngangingamhloniphi lakancane. Ngangimthethisa ngiphinde ngimtshaye. Sasingakaze senze loba yini sindawonye. Ngangizitshela ukuthi ngiyabe sengiqedile nxa ngingavele ngimthululele amacici, indandatho lemigexo edulayo engiyabe ngiyintshontshile. Ngisalibele kwenzakala into engangingayicabangeli ngitsho. Unkosikazi wami waqalisa ukufundiswa iBhayibhili ngoFakazi BakaJehova. Ilanga aqalisa ngalo ukufunda iBhayibhili wahle wayekela ukubhema igwayi, wala ukuthatha imali engangiyintshontsha  waze wangibisela zonke izinto zobusela engangimphathele zona. Kwangicaphula. Ngangingafuni ukuthi afunde iBhayibhili ngangize ngimvuthele ngentuthu yegwayi ebusweni. Ngaqalisa lokumenza inhlekisa emphakathini.

Ngelinye ilanga ngangibukhelele okuzwayo, ngengozi ngathungela indlu esasihlala kuyo ngomlilo. Umkami wophula mina lendodakazi yethu eleminyaka engu-5 emlilweni. Kwathi utshwala sobuphelile ngaqalisa ukuzisola. Ngangicabanga ukuthi uNkulunkulu kasoze wafa wangixolela. Engqondweni yami kwafika enye intshumayelo engake ngayizwa ikhulunywa ngumfundisi esithi abantu ababi bazakuya esihogweni. Omunye udokotela oyelapha ingqondo wangitshela wathi: “Okwakho sekwehlule. Wena vele awusalungi.”

INDLELA IBHAYIBHILI ELANTSHINTSHA NGAYO UKUPHILA KWAMI:

Njengoba indlu yethu yayisitshile sahamba sayahlala kobabazala. Kwathi sekufike oFakazi bezofunda iBhayibhili lomkami ngababuza ngathi, “Kambe uNkulunkulu angazithethelela zonke izono zami?” Bangifundela u-1 Khorinte 6:9-11. Amavesi la akhuluma ngokuziphatha uNkulunkulu akwenqabelayo, kodwa ingxenye yokucina yevesi ibisisithi: “Lokho yikho abanye benu ababeyikho.” Amavesi la angenza ngabona ukuthi lami ngangingenelisa ukuntshintsha. Baphinda bangifundela u-1 Johane 4:8 ukuze ngibone ukuthi uNkulunkulu uyangithanda sibili. Lokhu kwathophela enhliziyweni yami, ngasengibacela ukuthi babuye kabili ngeviki ukuze bazongifundisa iBhayibhili njalo ngahle ngaqalisa ukungena imihlangano yebandla. Ngasengihlala ngithandaza kuJehova.

Kungakapheli inyanga ngazimisela ukuthi ngiyekele ukudla ezidakayo lokunatha utshwala. Ngokwenza njalo kwahle kwaqubuka impi emzimbeni wami! Ngaqalisa ukuphupha amaphupho amabi, ukutshaywa likhanda, ukubanjwa yinkantsho lokunye okunenginengi. Lanxa kunjalo ngangisizwa ukuthi uJehova ungibambe wangiqinisa ngesandla sakhe. Ngakubona kimi ngokwami okwatshiwo nguPhawuli ngesikhathi ekhuluma ngendlela uNkulunkulu amncedisa ngayo. UPhawuli wathi: “Ngingazenza zonke izinto ngaye onginika amandla.”(KwabaseFiliphi 4:13) Ngokuya kwesikhathi ngenelisa lokutshiya ukubhema igwayi.—2 KwabaseKhorinte 7:1.

IBhayibhili langincedisa ngabakwazi ukuziphatha kuhle njalo lenza ukuthi imuli yethu ihlalisane kuhle. Indlela engasengiphatha ngayo unkosikazi wami yantshintsha. Ngaqalisa ukumhlonipha ngafunda ukuthi “ngicela” lokuthi “ngiyabonga.” Indodakazi yami layo yayisikwazi ukuthi ilobaba sibili. Ukuziphatha kuhle komkami lakho kwangisiza ngoba ngemva komnyaka owodwa ngifunda iBhayibhili ngazinikela kuJehova ngasengibhaphathizwa.

INDLELA ENGISIZAKALE NGAYO:

Ngiyavuma ukuthi iBhayibhili lingikhuphe phakathi kwempondo zenyathi. Lezihlobo zami ziyakubona ukuthi kungayisilo iBhayibhili aluba kudala ngabulawa yimithi edakayo loba yikulwa.

Ukufunda iBhayibhili kungenze ngantshintsha indlela engiphatha ngayo imuli yami ngoba khathesi sengikwazi ukuthi indoda kulindeleke ukuthi yenzeni. (Kwabase-Efesu 5:25; 6:4) Sahle saqalisa ukwenza izinto siyimuli. Kulokuthi umkami ngimenze isisebenzi sekhitshi, izikhathi ezinengi ngihamba laye ekutshumayeleni njengoba wazinikela ukuthi achithe amahora angu-70 inyanga ngayinye efundisa abantu iBhayibhili. Kanti njalo laye uyangincedisa njengoba ngilesibusiso sokukhonza njengomdala ebandleni.

Ukubona uthando lomusa uJehova alalo kungihlabe inhliziyo. Njengoba ngangingaselalo ithemba, isifiso sami esikhulu yikutshela abantu abangaselalo ithemba ukuthi bafunde ngobuntu bukaNkulunkulu obuhle. Sengikwazi mhlophe ukuthi iBhayibhili lilamandla okunceda loba ngubani ukuthi aphile impilo ehlanzekileyo lengcono kakhulu. IBhayibhili lingisize ukuthi ngithande futhi ngihloniphe abantu bonke kungelani lokuthi ungowesilisa kumbe ungowesifazana. Okuhle kakhulu yikuthi lingincedile lami ukuthi ngizihloniphe.