Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Nxa Ungafelwa Ngumuntu Omthandayo

Nxa Ungafelwa Ngumuntu Omthandayo

“UNkulunkulu nguye okwaziyo sthandwa sami. . . . Ungakhali. . . ”

La ngamazwi anyenyezelwa owesifazana okuthiwa nguKathy * emngcwabeni kayise owayefe engozini yemota.

Amazwi la aphezulu wawanyenyezelwa ngumngane wakhe oseduze, kulokuthi amduduze wona ahle amthunuka ngoba yena loyise babengamathe lolimi. Amazwi ayehlala ewaphindaphinda ngathi “ubaba ufe kabuhlungu.” Lanxa kwasekudlule iminyaka, ezingxoxweni zakhe kwakulokhu kuzwakala ukuthi inxeba lokufelwa lalingakapholi.

Iqiniso esingeke silibalekele elabonwa languKathy ngelokuthi kuthatha isikhathi ukuthi amanxeba okufelwa aphole ikakhulu nxa belizimbila zantabanye lalowo oyabe esetshonile. IBhayibhili likuveza mgceke ukuthi ukufa ‘yisitha sokucina.’ (1 KwabaseKhorinte 15:26) Ukufa ngeke sikubalekele, kungena ekhaya abantu belibele kusithathele abantu esibathandayo. Akula ngitsho loyedwa ongathi yena kakaze abuzwe ubuhlungu bokufelwa. Akumangalisi ukuthi sizizwe siphelelwa size siswele lokuthi sibambe ngaphi nxa ukufa sekufikile.

Engxenye lawe wawuke uzibuze ukuthi: Kuthatha isikhathi esingakanani ukuze ubuhlungu lobu buphele? Kuyini okunganginceda ukuthi ngingadabuki kakhulu? Ngingabaduduza njani abafelweyo? Ngizaphinda ngibabone yini ngawami la?

^ Isigaba 4 Amabizo antshintshiwe