Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | NXA UNGAFELWA NGUMUNTU OMTHANDAYO

Ungabaduduza Njani Abafelweyo?

Ungabaduduza Njani Abafelweyo?

Sowake waphelelwa waswela amazwi okududuza umuntu ofelweyo? Kwezinye izikhathi ungadinga uswele amazwi ucine usuvala owakho ugoqe lezandla. Kodwa kukhona ongakwenza okungamnceda ofelweyo.

Okuqakatheke kakhulu yikuthi ubekhona njalo umtshele ukuthi ulusizi ngokumehleleyo. Kwezinye indawo ukuyabamba izandla loba ukumbambatha ofelweyo yindlela yokududuza esebenzayo kakhulu. Nxa ofelweyo efuna ukukhuluma, mnike indlebe. Njengoba abafelweyo bengaphela amandla singabancedisa ngemisebenzi enjengokupheka, ukukhangela abantwana loba ukubancedisa ngamalungiselelo omngcwabo. Lokhu kungabaduduza kakhulu ukwedlula amazwi obungawatsho.

Ngokuya kwesikhathi mhlawumbe ungaqalisa ukuxoxa ngobuntu obuhle lezinye izinto ezithokozisayo umufi ake wazenza. Izingxoxo ezinjalo zingamthoba ofelweyo aze acine esebobotheka. Lokhu kwake kwenzakala kuPam oseleminyaka engu-6 wafelwa ngumkakhe u-Ian. Uthi: “Abanye bayake bangixoxele ngezinto ezinhle engingazaziyo u-Ian ake azenza, khonokhu kwenza ngichelese emoyeni wami.”

 Abachwayisisayo babika ukuthi inengi labantu abafelweyo liyancediswa kusanda kwenzakala umonakalo kodwa ngemva kwesikhathi abantu bayakhohlwa ngabo. Woba leqiniso lokuthi uhlala uthintana lowafelwayo. * Abantu abanengi abalahlekelweyo bayabonga kakhulu nxa sisenza njalo ngoba kuyawathoba amanxeba abo.

Owesifazana waseJapan okuthiwa nguKaori wafelwa ngunina kwathi ngemva kwezinyanga ezingu-15 waphinda wafelwa ngudadewabo, lokhu kwenza ukuthi adabuke kakhulu. Okuthokozisayo yikuthi abangane bakhe abazange bake bamkhohlwe. Omunye wakhona nguRitsuko, yena umdala ngeminyaka kuloKaori wamcela ukuthi abe ngumngane wakhe oseduze. UKaori uthi: “Sengikhuluma iqiniso, angizange ngikuthande ayekutsho. Ngangingafuni kube lomuntu othatha isikhundla sikamama, njalo ngangizitshele ukuthi akula ongenelisa. Kodwa indlela umama uRitsuko ayengiphatha ngayo yangenza ngabaseduze kwakhe. Maviki wonke sasihamba ndawonye ekutshumayeleni lasemihlanganweni yethu yebandla. Wayengicela ukuthi sizonatha itiye emzini wakhe, engiphathela ukudla njalo wayehlala engibhalela izincwadi lamakhadi. Uthando lukaRitsuko lendlela ayengiphatha ngayo kwangiduduza kakhulu.”

Sekudlule iminyaka engu-12 uKaori wafelwa ngunina, kodwa khathesi yena lomkakhe bazinikela ukuthi isikhathi sabo esinengi basichithe betshumayela. UKaori uqhubeka esithi: “Lakhathesi umama uRitsuko ulokhu engithanda. Angekeli ukuyambona nxa ngivakatshele ekhaya njalo ngiyakholisa kakhulu ukuxoxa laye.”

UPoli ohlala eCyprus onguFakazi kaJehova ngomunye owahlala ethola uncedo. UmkaPoli, uSozos owayekhokhela ebandleni wayelomusa njalo eyisibonelo esihle ngoba wayehlala enxusa izintandane labafelokazi ukuthi bazokudla bezikholisela emzini wakhe. (UJakhobe 1:27) Okuzwisa ubuhlungu yikuthi uSozos wafa eseleminyaka engu-53 ebulawa ngumkhuhlane ohlasela ubuchopho okuthiwa yi-brain tumor. UPoli uthi: “Ngalahlekelwa ngumkami owayengithanda okwasekuleminyaka engu-33 sindawonye.”

Dinga izindlela ongancedisa ngazo abafelweyo

Ngemva komngcwabo uPoli lesicino sakhe uDaniel esileminyaka engu-15 bathuthela eCanada. Bekhonale baqalisa ukungena lelinye ibandla laboFakazi bakaJehova. UPoli uthi: “Abazalwane esasingena labo babengazi lutho ngobunzima esasidlule phakathi kwabo. Kodwa khonokho akuzange kube ngumgoqo owawubavimba ukuthi basiduduze ngamazwi alomusa njalo basincedise. Lokhu kwamnceda kakhulu umfana wami ngoba ngaleso sikhathi wayemdinga sibili uyise. Ababekhokhela ebandleni bamfaka ekhwapheni umntanami. Omunye wabo wayesiba leqiniso lokuthi kamkhohlwa uDaniel nxa besiyazilibazisa labanye loba besiyadlala ibhora.” Bobabili uPoli lendodana yakhe baziphilele kuhle.

Zinengi izindlela esingaduduza futhi sincedise ngazo abafelweyo. IBhayibhili liyasiduduza ngokusitshela ngethemba elihle esikhathini esizayo.

^ Isigaba 6 Abanye bayalibhala kukhalenda ilanga okwenzakala ngalo umonakalo ukuze bakhumbule ukuyaduduza owafelwayo ngamalanga akhona.