Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | NXA UNGAFELWA NGUMUNTU OMTHANDAYO

Abafileyo Bazaphinda Baphile!

Abafileyo Bazaphinda Baphile!

UGail okuke kwakhulunywa ngaye ekuqaliseni ubekhanya ethandabuza ukuthi uzafa wakukhohlwa ukufa komkakhe uRobert. Lanxa kunjalo ukulindele ngabomvu ukuphinda ambone emhlabeni omutsha esiwuthenjiswa nguNkulunkulu. UGail uthi: “Umbhalo engiwuthanda kakhulu ngokaSambulo 21:3 lo 4.” Uthi: “UNkulunkulu yena uqobo uzakuba labo. Uzazesula zonke izinyembezi emehlweni abo. Akusayikuba khona futhi ukufa loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu, ngoba umumo omdala wezinto usudlule.”

UGail uthi: “Isithembiso lesi siyazicacela. Ngizwa ngibazwela kakhulu abantu abafelweyo abangazi lutho ngesithembiso sokuthi abafileyo bazaphinde baphile.” Ngenxa yokuthi uGail uyakukholwa lokhu useye wazinikela ukuthi atshumayele izindaba ezinhle kubomakhelwane bakhe okwamahora angu-70 ngenyanga, ebatshela ngesithembiso sikaNkulunkulu sokuthi “akusayikuba khona futhi ukufa.”

UJobe wayengathandabuzi ukuthi uzavuswa

Mhlawumbe ungala umbe phansi uthi ‘inkomo ingazala umuntu komhlahlandlela.’ Kodwa, ake uqale ucabange ngoJobe owake wagula wabangwa lezibi. (UJobe 2:7) UJobe wayesefisa ukuthi ngabe uhle azifele kodwa lanxa kunjalo, wayelokhu ekholwa ukuthi uNkulunkulu ulawo amandla okumvusa aphinde aphile emhlabeni. Wayengathandabuzi ngesikhathi esitsho amazwi la: “Aluba ungangifihla ethuneni . . . Uzabiza lami ngizasabela; uzasifisa lesosidalwa esenziwa yizandla zakho.” (UJobe 14:13, 15) UJobe wayekukholwa ukuthi uNkulunkulu uzamkhumbula abe esemvusa aphinde aphile.

Sekuseduze ukuthi uNkulunkulu asigcwalise isithembiso leso ngokuvusa uJobe kanye labanye abasemathuneni lapho umhlaba lo usiba lipharadayisi. (ULukha 23:42, 43) ImiSebenzi 24:15 ithi, “kuzakuba lokuvuka kwabafileyo.” UJesu laye wathi: “Kakungalimangalisi lokhu ngokuba siyeza isikhathi lapho kuzakuthi bonke abasemathuneni abo bezalizwa ilizwi layo baphume.” (UJohane 5:28, 29) UJobe uzasibona ngawakhe isithembiso lesi sigcwaliseka. Uzajabulela ukuphinda abe lamandla njengasebutsheni bakhe njalo inyama yakhe ‘isivuselelwe njengeyomntwana.’ (UJobe 33:24, 25) Lokhu kuzakwenzakala lakulabo abakukholwayo ukuthi uNkulunkulu uzabavusa abantu abafileyo baphinde baphile khona lapha emhlabeni.

Kungenzakala ukuthi imicijo esikhulume ngayo esihlokweni lesi ingabuqedi nya ubuhlungu olabo ngenxa yokufelwa ngumuntu omthandayo. Kodwa nxa ucabangisisa ngezithembiso zikaNkulunkulu eziseBhayibhilini uzakuba lethemba njalo uthole lamandla okuqhubeka ngempilo.—1 KwabaseThesalonika 4:13.

Ungathanda yini ukufunda okunye okungakunceda ukuthi ungadabuki kakhulu nxa ufelwe? Mhlawumbe ungaba leminye imibuzo, enjengokuthi “Kungani uNkulunkulu evumela ububi lokuhlupheka?” Siyakucela ukuthi ungene kuwebhusayithi yethu i-jw.org, ukuze uthole izimpendulo zeBhayibhili ezizakunceda njalo zikududuze.