Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UMbuso KaNkulunkulu Uzabenzelani Abantu?

UMbuso KaNkulunkulu Uzabenzelani Abantu?

UJesu wafundisa abalandeli bakhe ukuthi bathandazele ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uze. Wabafundisa umthandazo lo ngoba esazi ukuthi akusiyo ntando kaNkulunkulu ukuthi kube lenhlupho emhlabeni lokuthi uMbuso kaNkulunkulu yiwo kuphela ongaqeda inhlupho lezi. UMbuso kaNkulunkulu uzabenzelani abantu?

OSEKWENZIWE NGUMBUSO KANKULUNKULU

Esihlokweni esidlulileyo sixoxe ngesibonakaliso esakhulunywa nguJesu. Isibonakaliso lesi sitshengisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu usubekiwe ezulwini futhi uJesu nguye iNkosi yawo.

IBhayibhili lithi ngesikhathi uJesu eqalisa ukubusa waxotsha uSathane lamadimoni ezulwini. Khathesi uSathane lamadimoni akhe basemhlabeni futhi yikho okwenze izinto zaba zimbi kakhulu kusukela ngo-1914.—ISambulo 12:7, 9.

Lanxa izinto zilokhu zisiba zimbi, uJesu wenze izinto ezinceda abantu emhlabeni jikelele. Umsebenzi wokutshumayela owenziwa emhlabeni wonke uncede abantu abanengi ukuthi bafunde ukusebenzisa okutshiwo liBhayibhili. (U-Isaya 2:2-4) Abanengi sebefunde ukuthi bangenzani ukuze izimuli zabo zithokoze, bafunda lokuthi bangaphileli ukusebenza kanye lokuthi bangagijimisani lenotho. Konke lokhu kuyabanceda khathesi futhi yibo abantu abafunwa nguNkulunkulu eMbusweni wakhe.

KUYINI OKUNYE OKUZAKWENZIWA NGUMBUSO KANKULUNKULU?

Lanxa uJesu eseyiNkosi ezulwini, ohulumende babantu yibo abalokhe bebusa umhlaba. Kodwa uNkulunkulu watshela uJesu wathi: “Wena uzabusa phakathi kwezitha zakho.” (IHubo 110:2) Sekuseduze ukuthi uJesu atshabalalise izitha zakhe zonke futhi akhulule labo abazimisele ukulalela uNkulunkulu.

Ngalesosikhathi uMbuso kaNkulunkulu:

  • Uzatshabalalisa inkolo yamanga. Amasonto afundisa amanga ngoNkulunkulu lathwalisa abantu nzima azabe engasekho. IBhayibhili lifananisa inkolo yamanga lesifebe. Ukubhujiswa kwayo kuzakwethusa abantu abanengi.—ISambulo 17:15, 16.

  • Uzaqeda ukubusa kwabantu. UMbuso kaNkulunkulu uzayibhidliza yonke imibuso yabantu.— ISambulo 19:15, 17, 18.

  • Uzabhubhisa abantu ababi. Kuzakwenzakalani kulabo abazimisele ukwenza okubi futhi abangafuni ukulalela uNkulunkulu. “Izigangi zizasuswa elizweni.”—IZaga 2:22.

  • Uzakhipha uSathane lamadimoni akhe. USathane lamadimoni akhe bayabe bengasenelisi ‘ukudukisa izizwe.’—ISambulo 20:3, 10.

Kuzakwenzakalani ebantwini abakhetha ukubuswa nguNkulunkulu?

UMBUSO KANKULUNKULU UZABENZELANI ABANTU?

UJesu uzakwenza okunengi kakhulu ukwedlula loba nguphi uhulumende owake wabakhona. Uzabusa elabangu-144 000 abakhethwe emhlabeni. (ISambulo 5:9, 10; 14:1, 3) Uzakwenza ukuthi intando kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni. UMbuso kaNkulunkulu uzabenzelani abantu?

  • Uzakhipha ukugula lokufa. ‘Akulamuntu ohlala khona ozakuthi mina ngiyagula’ njalo “ukufa ngeke kusabakhona.”—U-Isaya 33:24; ISambulo 21:4.

  • Uzakwenza kube lokuthula lokuvikeleka. “Kuzakuba kukhulu ukuthula kwabantwabakho,” njalo “umuntu wonke uzahlala ngaphansi kwesihlahla sakhe sevini langaphansi kwesihlahla sakhe somkhiwa, njalo kakho ozabenza besabe.”—U-Isaya 54:13; UMikha 4:4.

  • Uzakwenza abantu babelomsebenzi othokozisayo. “Abakhethiweyo bami bazakholisa umsebenzi wezandla zabo okwesikhathi eside. Kabayikusebenzela ize.”—U-Isaya 65:22, 23.

  • Uzakwenza umhlabathi uthele. “Inkangala lelizwe elomileyo kuzathokoza; inkangala izajabula iqhakaze.”—U-Isaya 35:1.

  • Uzafundisa abantu lokho okumele bakwenze ukuze baphile phakade. “Ukuze bathole ukuphila okungapheliyo, kumele bakwazi wena onguwe wedwa uNkulunkulu weqiniso lalowo omthumileyo, uJesu Khristu.”—UJohane 17:3.

UNkulunkulu ufuna ukuthi lawe uzithole izibusiso lezi. (U-Isaya 48:18) Isihloko esilandelayo sizakhuluma ngokuthi ungenzani khathesi ukuze uthole izibusiso zonke lezi.