Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Nxa Ulomkhuhlane Okuthwalise Nzima

Nxa Ulomkhuhlane Okuthwalise Nzima

“Ngesikhathi ngitshelwa ukuthi ngilemvukuzane yamaphaphu lamathumbu kwakungani ngigwetshelwe ukufa. Ngangingalindelanga ukuthi kuzathiwa ngilemvukuzane. Lanxa kunjalo kwasokumele ngifunde ukuphila lalowo mkhuhlane futhi ngibekezele.”​—ULinda, oleminyaka engu-71.

“Ngilomkhuhlane obuhlungu kakhulu ohlasela imisipha yobuso bami kwesenxele. Ngezinye izikhathi umkhuhlane lo uyangihlasela okokuthi ngiyadana kakhulu. Izikhathi ezinengi ngangicabanga ukuthi akulamuntu olendaba lami ngize ngifise ukuzibulala.”​—U-Elise, oleminyaka engu-49.

AKUTHANDABUZWA ukuthi uyakuzwisisa ukukhathazeka okubangelwa yikwazi ukuthi wena kumbe umuntu omthandayo ulomkhuhlane obulalayo. Okunye okuzwisa ubuhlungu yindlela umuntu ogulayo aphonguntshintsha ngayo ngezinye izikhathi. Angaphangisa ukucaphuka, aphongudana kumbe azizwe esesaba. Okunye okubangela lokhu yikuhlala esiyabonana labodokotela, ukuswelakala kwemithi kumbe ubuhlungu obubangelwa ngeminye imithi ayelatshwa ngayo. Ukukhathazeka engqondweni okubangelwa ngumkhuhlane kungaqeda amandla.

 Pho singaluthola ngaphi uncedo? Abanengi sebenanzelele ukuthi ukuthandaza kuNkulunkulu lokubala amavesi aduduzayo kuyanceda kakhulu. Uthando kanye lokusekelwa okutshengiswa yizihlobo labangane lakho kunganceda kakhulu.

OKUNGAKUNCEDA UKUTHI UBEKEZELE

URobert oleminyaka engu-58 uthi: “Woba lokholo kuNkulunkulu, uzakunceda ukuthi ubekezelele umkhuhlane olawo. Thandaza umtshele indlela ozizwa ngayo. Mcele ukuthi akunike umoya ongcwele kanye lamandla ukuze wenelise ukukhuthaza abangakini lokuthi ubekezele.

“Kuyaduduza kakhulu ukubona ukuthi amalunga emuli alendaba lendlela ozizwa ngayo futhi ayakusekela. Kujayele ukuba labantu abangifonelayo nsuku zonke bebuza ukuthi nginjani. Abangane abahlala ezindaweni ezitshiyeneyo bayangiduduza kakhulu. Bayanginceda ukuthi ngizizwe ngcono futhi ngiqhubeke ngibekezela.”

Okwatshiwo nguLinda kungakunceda nxa uvakatshele umuntu ogulayo. Wathi: “Isigulane asikuthandi ukuhlala sikhuluma ngomkhuhlane waso ngoba laso siyafuna ukuphila impilo enjengeyabantu bonke. Yikho xoxani ngezinto elijayele ukuxoxa ngazo.”

Lanxa ulomkhuhlane okuthwalise nzima, amandla esiwaphiwa nguNkulunkulu, induduzo evela eMibhalweni kanye losizo oluvela emulini kungakunceda ukuthi ungalahli ithemba futhi ubekezele.