Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukufa Kungcono Yini?

Ukufa Kungcono Yini?

Kwathi sekudlule umnyaka uFaizal efelwe yinkosikazi yakhe kwadingakala ukuthi ahlinzwe inhliziyo. Uthi: “Ukubala ibhuku likaJobe kunginceda ngibone isizatho esenza uNkulunkulu walifaka eBhayibhilini. Kuyasiduduza kakhulu ukubala ngezibonelo zabantu abaseBhayibhilini abezwa ubuhlungu obufanana lobethu.” Uqhubeka esithi: “Ngilezizatho ezinengi zokuqhubeka ngiphila.”

UTarsha wayemncane ngesikhathi unina esifa. Uthi: “Lanxa ngilenhlupho ezinengi kakhulu, ukwazi uMdali wethu kwenza ukuphila kube lenjongo futhi kusinika ithemba lentokozo. UJehova uyenelisa ukusincedisa nsuku zonke.”

IZIHLOKO ezidlulileyo zikhulume ngezinto ezinzima kakhulu ezingasehlela ekuphileni ezingenza siphelelwe lithemba. Nxa uphakathi kobunzima ungabona angani impilo ayilanjongo kumbe ubone angani akulamuntu olendaba lawe. Lanxa kunjalo ungathandabuzi ukuthi uNkulunkulu ulendaba lawe ngoba uligugu kakhulu kuye.

Umlobi weHubo 86 wayemethemba kakhulu uNkulunkulu. Wathi: “Mhla ngiphakathi kokuhlupheka ngizakhala kuwe, ngokuba uzangiphendula.” (IHubo 86:7) Kodwa kungenzeka uzibuze ukuthi ‘uNkulunkulu uzangiphendula njani mhla ngiphakathi kokuhlupheka?’

Lanxa uNkulunkulu engasoze aziqede zonke inhlupho zakho khathesi, iLizwi lakhe iBhayibhili lingakunika ukuthula okudingayo ukuze ubekezele. UFiliphi 4:6, 7 uthi: “Lingakhathazeki ngaloba yini, kodwa kukho konke bekani izicelo zenu kuNkulunkulu ngomthandazo langokuncenga kanye lokumbonga. Nxa lingenza njalo, ukuthula kukaNkulunkulu okwedlula konke ukuzwisisa kuzalinda izinhliziyo zenu lezingqondo zenu ngoKhristu uJesu.” Nanzelela indlela amavesi alandelayo atshengisa ngayo ukuthi uNkulunkulu uyasithanda.

UNkulunkulu Ulendaba Lawe

“Kayikho leyodwa [intaka] uNkulunkulu ayikhohlwayo. . .Liqakatheke kakhulu kulentaka ezinengi.”​Lukha 12:6, 7, amabala angaphansi.

CABANGA NGALOKHU: Abantu abanengi abaziqakathekisi inyoni ezincane njengentaka kodwa uNkulunkulu uyaziqakathekisa. Akula ngitsho leyodwa angayaziyo, ngayinye iqakathekile kuye. Abantu baqakatheke kakhulu kuNkulunkulu ukwedlula intaka ezinengi. Kukho konke okwadalwa nguNkulunkulu, abantu yibo abadalwa ngomfanekiso wakhe futhi bayenelisa ukulingisela ubuntu bakhe obuhle.​—UGenesisi 1:26, 27.

“O Jehova usungihlolile usungazi. . . . Uyayibona imicabango yami . . . Ngihlola, wazi ukunqineka kwemicabango yami.”​IHubo 139:1, 2, 23.

CABANGA NGALOKHU: UNkulunkulu ukwazi engakuphumputhi. Uyayazi yonke imicabango yakho lokukukhathazayo okusenzikini yenhliziyo yakho. Lanxa abanye abantu bengazwisisi inhlupho zakho uNkulunkulu ulendaba lawe futhi uyafuna ukukunceda. Ukwazi lokhu kuzakwenza ungakhalali ukuphila.

 Ukuphila Kwakho Kulenjongo

“Zwana umkhuleko wami, O Jehova; ukukhala kwami ngicela uncedo kakufike kuwe. . . Ngipha indlebe yakho; nxa ngibiza ngiphendula masinyane. . . . Uzaphendula imithandazo yabahluphekayo.”​IHubo 102:1, 2, 17.

CABANGA NGALOKHU: Kusukela abantu beqalisa ukuhlupheka, uJehova ubelokhu ebhala phansi ithonsi ngalinye lezinyembezi zabo. (IHubo 56:8) Lawe uNkulunkulu uyazibona izinyembezi zakho. UNkulunkulu uyakubona konke ukuhlupheka kwakho lokukhala kwakho futhi kasoze akukhohlwe ngoba uqakathekile kuye.

“Ngakho ungesabi, ngoba ngilawe; . . . ngizakuqinisa, ngikusize. Ngoba mina nginguJehova uNkulunkulu wakho, . . . okubamba ngesandla sakho sokudla athi kuwe: Ungesabi; ngizakusiza.”​U-Isaya 41:10, 13.

CABANGA NGALOKHU: UNkulunkulu uzimisele ukukuncedisa. Nxa ungawa, uzakuvusa.

Ikusasa Lethu Lizabe Lilihle

“UNkulunkulu wawuthanda kakhulu umhlaba waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze wonke umuntu otshengisa ukuthi ulokholo kuyo angabhujiswa, kodwa abe lokuphila okungapheliyo.”​UJohane 3:16.

CABANGA NGALOKHU: Uqakatheke kakhulu kuNkulunkulu okokuthi wanikela ngeNdodana yakhe uJesu ukuze izokufela. Ukufa kukaJesu kukunika ithemba lokuthola ukuphila okungapheliyo futhi okuthokozisayo. *

Lanxa ungaba lezinto ezinengi ezikukhathazayo futhi usubona angani ukufa kungcono, bala iLizwi likaNkulunkulu ulizwisise ukuze ube lokholo oluqinileyo ezithembisweni zakhe. Ungenza njalo uzathokoza futhi uzabona ukuthi akumelanga ulahle ithemba.

^ indima 19 Ukuze ufunde okunengi mayelana lendlela ukufa kukaJesu okungakunceda ngayo bukela ividiyo ethi Khumbula Ukufa KukaJesu eku-www.jw.org. Khangela ingxenye ethi AMABHUKU >AMAVIDIYO > IMIHLANGANO LENKONZO YETHU.