Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Nxa Umkakho Efebile

Nxa Umkakho Efebile

“Kwathi kangife ngesikhathi umkami engitshiya esiyathatha umfazi omncane kulami. Ngezwa ubuhlungu ikakhulu nxa ngangicabanga ngalokho engangimenzele khona.”​—UMaria, eSpain.

“Ngesikhathi umkami engitshiya kwakungani kulengxenye yomzimba wami efileyo. Izifiso zethu lalokho esasikuhlelile kwasokuphelele emoyeni nje. Kwakulensuku engangisizwa angathi sengingcono kodwa besengiqalisa futhi ukuzwa ubuhlungu obukhulu.”​—UBill, eSpain.

UBUHLUNGU obuzwayo nxa umkakho angafeba bephula inhliziyo. Lanxa kunjalo abanye bayenelisa ukuxolela omkabo abafebileyo njalo bazame ukulungisisa umtshado wabo. * Kodwa kungelani lokuthi bayabaxolela kumbe hatshi, labo abonelweyo bazwa ubuhlungu obukhulu. Kuyini okungabanceda ukuthi benelise ukulwisana lobuhlungu?

AMAVESI ANGAKUNCEDA

IMibhalo ibancede kakhulu labo abalabomkabo abafebileyo. Sebefundile ukuthi uNkulunkulu uyazibona izinyembezi zabo futhi uyabuzwisisa ubuhlungu abaphakathi kwabo.​—UMalaki 2:13-16.

“Nxa ukunqineka kwase kungikhulela, induduzo yakho yaletha intokozo emphefumulweni wami.”​IHubo 94:19.

UBill uthi: “Ngesikhathi ngibala ivesi le ngangibona uJehova ngelihlo lengqondo engiduduza ngendlela elomusa njengoba nje ubaba olothando engaduduza indodana yakhe.”

“Kwabathembekileyo lawe uthembekile.”​IHubo 18:25.

Owesifazane okuthiwa nguCarmen olomkakhe owafebayo uthi: “Umkami wehluleka ukuthembeka kimi kodwa uJehova ngangimthemba ukuthi kasoze angilahle.”

“Lingakhathazeki ngaloba yini, kodwa kukho konke bekani izicelo zenu kuNkulunkulu ngomthandazo langokumncenga . . . Nxa lingenza njalo, ukuthula kukaNkulunkulu okwedlula konke ukuzwisisa kuzalinda izinhliziyo zenu.”​KwabaseFiliphi 4:6, 7.

Owesifazane okuthiwa nguSasha uthi: “Ngayibala kanengi ivesi le. Ngangihlala ngithandaza sikhathi sonke, futhi uNkulunkulu wanginika ukuthula.”

Bonke esikhulume ngabo phezulu baphelelwa lithemba baze bafisa lokufa. Kodwa ukuthembela kuJehova uNkulunkulu lokubala iBhayibhili yikho okwabaqinisayo. UBill uthi: “Ukholo lwami lwenza impilo yami yaba lenjongo lanxa kwasokukhanya angathi konke okunye kwasokubhidlikile. Lanxa ngahamba ‘esigodini sethunzi lokufa’ okwesikhatshana, uNkulunkulu wayelami.”​—IHubo 23:4.

^ indima 4 Ukuze ufunde okunengi mayelana lokuthi umkakho kumele umxolele yini loba hatshi bala izihlokwana 1, 2 lo-3 eziku-Phaphama! ka-April 22 1999, ezingaphansi kwesihloko esithi “Lapho Umngane Womshado Engathembekile.”