Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Nxa Ufelwe Ngumuntu Omthandayo

Nxa Ufelwe Ngumuntu Omthandayo

“Umnewethu wafa ngingalindelanga. Ngangikwazi ukuthi ngeke ngikuntshintshe okwasekwenzakele yikho ngangizizwa ngingelancedo. Kwaphela izinyanga ngimkhumbula njalo ubuhlungu engangibuzwa kwakungani kulomuntu ongigwaza ngengqamu enhliziyweni. Kwakungihlupha ukuthi umnewethu uphongufa nje. Ngangisiba lolaka futhi ngizithonisela ukuthi angizange ngizinike isikhathi sokuba laye esaphila.”​—UVanessa, e-Australia.

NXA wake wafelwa kumele ukuthi wezwa ubuhlungu, waba lesizungu futhi wazibona ungelancedo. Mhlawumbe wafikelwa lulaka, wazithonisela njalo wazizwa usesaba waze wabona angani ukuzifela kungcono.

Akukubi ukuzwa ubuhlungu nxa ufelwe. Kutshengisa ukuthi ubulendaba laye umufi. Kodwa kukhona yini okungakunceda ukuthi uzwe ngcono?

UNGAWATHOBA NJANI AMANXEBA OKUFELWA?

Lanxa ungabona angani ubuhlungu bakho abupheli, okulandelayo kungakunceda:

UNGAFELI NGAPHAKATHI

Abantu bezwa ubuhlungu bokufelwa okwesikhathi esingalinganiyo futhi benza izinto ezitshiyeneyo ukuze bazwe ngcono. Lanxa kunjalo ukukhala kuyanceda kakhulu. UVanessa esike sakhuluma ngaye uthi: “Ngangikhala ukuze ngikhuphe ubuhlungu.” USofía owafelwa ngudadewabo uthi: “Ukucabanga ngokufa kukadadewethu kungizwisa ubuhlungu obukhulu, kuyabe kungani ngivula isilonda esibhibhidlayo besengisiklina. Ukwenza njalo kubuhlungu kakhulu kodwa kwenza isilonda siphole.”

TSHELA ABANYE UKUTHI UZWA NJANI LOKUTHI UCABANGANI

Kuyazwisiseka ukuthi ngezinye izikhathi uyabe ufuna ukuba wedwa. Kodwa kumele uzinike isikhathi sokuba labanye ngoba ngeke wenelise ukulwisana  lobuhlungu bokufelwa uwedwa. UJared oleminyaka engu-17 owafelwa nguyise uthi: “Ngangitshela abanye indlela engangizizwa ngayo. Angila qiniso ukuthi engangikutsho kwakulengqondo yini, kodwa ukubatshela engangikuzwa kwanginceda.” UJanice esikhulume ngaye esihlokweni sakuqala uthi: “Ukutshela abanye indlela engangizizwa ngayo kwangiduduza kakhulu. Ngangibona ukuthi bayangizwisisa futhi bangincedisa ukuthi ngibekezele.”

VUMA UKUTHI ABANYE BAKUNCEDE

Omunye udokotela uthi: “Nxa abantu abalilayo bangavumela izihlobo labangane babancedise ngesikhathi besanda kufelwa, kuba lula ukuthi babekezele njalo baphole.” Tshela abangane bakho ukuthi bangakunceda njani. Bangabe befuna sibili ukukunceda kodwa bengakwazi ukuthi benzeni.​—IZaga 17:17.

SONDELA KUNKULUNKULU

UTina uthi: “Umkami esefile ngangingasela muntu engingamtshela okwakungikhathaza lendlela engizizwa ngayo. Yikho ngangitshela uNkulunkulu loba yini eyayisenhliziyweni yami. Nsuku zonke ekuseni ngangimcela ukuthi angincede ngenelise ukutshona kuhle njalo wanginceda kakhulu.” UTarsha wafelwa ngunina eleminyaka engu-22. Uthi: “Ukubala iBhayibhili nsuku zonke kwangiduduza futhi kwanginceda.”

KUBONE NGELIHLO LENGQONDO UKUVUSWA KWABAFILEYO

UTina uqhubeka esithi: “Umkami esanda kufa, ithemba lokuvuswa kwabafileyo lalingangiduduzi ngoba ngangimfuna ngaleso sikhathi futhi labantwabami babefuna uyise. Kodwa khathesi sokudlule iminyaka emine njalo ithemba leli yilo esengigagadlele kulo. Linginceda ukuthi ngicabange ngempilo enhle esizakuba layo ngesikhathi esizayo. Ngijayele ukuzibona sengilomkami futhi lokhu kunginika ukuthula lentokozo.”

Kungenzakala ukuthi uzwe ubuhlungu bokufelwa okwesikhathi eside. Lanxa kunjalo okwenzakala kuVanessa kungakududuza. Uthi: “Ungacabanga ukuthi ubuhlungu bakho abusoze buphele kodwa ngokuhamba kwesikhathi buba ngcono.”

Lanxa uzamkhumbula okwesikhathi eside umufi, akumelanga ulahle ithemba. Ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda lokuthi ulendaba lawe futhi angakunceda ukuthi uthole abangane abakuthandayo lempilo engcono. Sekuseduze ukuthi uNkulunkulu avuse abafileyo ngoba uyafuna ukuthi uphinde ube labo. Ubuhlungu bokufelwa buzaphela du!