Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Nxa Kwenzakale Ingozi Yemvelo

Nxa Kwenzakale Ingozi Yemvelo

“Sasingaselathemba. Yonke impahla esasilayo yatshabalaliswa yisikhukhula.”​—U-Andrew, eSierra Leone.

“Isiphepho sesiphelile sabuyela endlini. Akukho ngitsho lokukodwa okwakusele. Saphelelwa. Indodakazi yami yazilahla phansi ngamadolo yaqalisa ukukhala.”—UDavid, eVirgin Islands.

NXA wasila ngesikhathi kulengozi yemvelo kungenzakala uyayazi indlela abanye abasesimeni esifananayo abezwa ngayo. Abanengi babo bayethuka, bangakukholwa okwenzakeleyo, bakhathazeke, baphithane amakhanda futhi babe lamaphupho ethusayo. Lokhu kwenza badane kakhulu baze bacabange ukuthi ukufa kungcono.

Sewake walahlekelwa yimpahla yakho ngenxa yengozi yemvelo? Nxa kunjalo mhlawumbe ungacabanga ukuthi ngeke usenelisa ukubekezelela ubuhlungu bakhona njalo ungacina ufisa lokufa. Kodwa iBhayibhili lisinceda ukuthi singalahli ithemba futhi lisitshela ukuthi ikusasa lethu lizabe lilihle.

UKWAZI IQINISO ELISEBHAYIBHILINI KWENZA SINGALAHLI ITHEMBA

UmTshumayeli 7:8 uthi: “Isiphetho sendaba singcono kulokuqala kwayo.” Nxa usanda kwehlelwa yingozi ungabona angani phambili kumnyama. Kodwa nxa ungaqhubeka usebenza nzima, ngokuhamba kwesikhathi izinto zizakuba ngcono.

IBhayibhili lisitshela ukuthi kuzafika isikhathi lapho ‘ukulila lokukhala okungayikuzwakala khona.’ (U-Isaya 65:19) Lokhu kuzakwenzakala lapho umhlaba usulipharadayisi futhi sekubusa uMbuso kaNkulunkulu. (IHubo 37:11, 29) Izingozi zemvelo azisoze ziphinde zibe khona. Loba yibuphi ubuhlungu lokukhathazeka okubangelwa zingozi zemvelo kuzaphela du ngoba uNkulunkulu uSomandla uthi: “Izinto zakuqala aziyikukhunjulwa kumbe zifike engqondweni.”​—U-Isaya 65:17.

Ake ucabange nje ukuthi lokhu kutshoni: UMdali wethu usithembisa ikusasa elihle futhi elilokuthula nxa sekubusa uMbuso wakhe. (UJeremiya 29:11) Ukwazi lokhu kungasenza singalahli ithemba. USally esikhulume ngaye esihlokweni sokuqala uthi: “Ukuzikhumbuza izinto ezinhle kakhulu esizazenzelwa nguMbuso kaNkulunkulu kungakunceda ukuthi ubekezelele ubunzima futhi ungazikhathazi kakhulu ngezinto ezenzakalayo.”

Sicela ufunde okunengi ngalokho uMbuso kaNkulunkulu ozasenzela khona ngoba lokhu kuzakunceda ukuthi ungalahli ithemba lanxa wehlelwe yingozi yemvelo. Kuzakunceda lokuthi ugcine ithemba lokuthola ukuphila okungelanhlupho ngesikhathi esizayo liqinile. Okwakhathesi, okungakunceda ukuthi ulwisane lobuhlungu bokwehlelwa yingozi yemvelo yikubala iBhayibhili. Ake sibone ezinye izibonelo