INQABAYOKULINDA No. 2 2019 | Ngikhalale Ukuphila Yini?

Kulento ekuzwise ubuhlungu obukhulu kakhulu yini waze wacina usubona angani ukuzifela kungcono?

Nxa Usuphelelwe Lithemba

Akumelanga silahle ithemba lanxa singehlelwa yibunzima.

Nxa Kwenzakale Ingozi Yemvelo

IBhayibhili lingakunceda ukuthi ulwisane lobuhlungu obubangelwa yingozi yemvelo.

Nxa Ufelwe Ngumuntu Omthandayo

Cabanga ngezinto ezinhlanu ezingakunceda ukuthi ulwisane lobuhlungu bokufelwa.

Nxa Umkakho Efebile

IMibhalo ibancede kakhulu labo abalabomkabo abafebileyo.

Nxa Ulomkhuhlane Okuthwalise Nzima

Funda indlela abanye ababekezelele ngayo imikhuhlane ebathwalise nzima.

Nxa Usubona Angani Kungcono Ukuzifela

Sewake wadana yini waze wacina usubona angani ukuzifela kungcono? Ungaluthola ngaphi uncedo?

Ukufa Kungcono Yini?

Ungathandabuzi ukuthi uNkulunkulu ulendaba lawe futhi uyafuna ukukunceda lanxa abanye bengakuzwisisi ukukhathazeka kwakho.

‘Ulendaba lawe’

Amavesi la eBhayibhili angakududuza futhi akunika amandla.