Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukufuna Ukwazi Ikusasa

Ukufuna Ukwazi Ikusasa

Uyake uzibuze ukuthi ikusasa lakho lelemuli yakho lizakuba njani? Ubona angani uzabe unothile kumbe uzadubeka loba uzathandwa ngabantu kumbe ubulawe yisizungu? Uzaphila impilo ende kumbe uzakufa masinyane? Imibuzo le ibilokhu ibathwalise nzima abantu okweminyaka eminengi.

Lamuhla izingcitshi zihlola okwenzakala emhlabeni besezisitsho ukuthi ikusasa lizabe linjani. Lanxa okunye abakubikayo kuyake kube liqiniso, okunye kwakhona akwenzakali. Ngokwesibonelo ngo-1912 uGuglielmo Marconi owasungula ithelegrafu engasebenzisi intambo zamagetsi wathi: “Zonke izimpi zizaphela nxa sekusetshenziswa ezempucuko ezingasebenzisi intambo.” Ngo-1962 enye indoda eyayisebenza enkampanini yokurekhoda yayizonda iqembu lezomculo okwakuthiwa yiBeatles njalo yayicabanga ukuthi amaqembu ayetshaya amakatari kwasekuseduze ukuthi anyamalale.

Abanengi bagijimela kwabalemimoya ukuze bakwazi okuthile mayelana lekusasa labo. Abanye badinga uncedo kuzazi zezinkanyezi kanye lakumaphephandaba engxenyeni etshengisa ukuthi kuzakwenzakalani kuwe nxa wazalwa ngosuku oluthile (horoscopes). Kanti njalo abanye baya ezinyangeni lakubaphrofethi abathi bayenelisa ukutshela umuntu ngekusasa lakhe besebenzisa amanamba kumbe amakhadi okuthiwa ngama-tarot kanye lentende yesandla.

Ngezikhathi zakudala abanye babehamba kubaphrofethi besilisa loba abesifazane ababekholwa ukuthi balomoya wokubonisa ikusasa ababewuphiwe ngonkulunkulu babo. Ngokwesibonelo kuthiwa iNkosi uCroesus waseLidiya wathumela izipho ezidulayo kumphrofethi weDelphi eGreece efuna ukwazi ukuthi kwakuzahamba njani empini nxa wayengalwa loKhurosi wasePhesiya. Umphrofethi lo watshela uCroesus ukuthi wayezabhidliza “isizwe esikhulu” nxa wayengalwa loKhurosi. UCroesus wahamba empini elethemba kodwa isizwe esikhulu esabhidlikayo ngesakhe.

Okwakhulunywa ngumphrofethi lo kwakungacaci njalo kwakungancedi, ngoba phela kwakuzakhanya angani akutshiloyo kuliqiniso kungelani lokuthi ngubani onqobileyo. UCroesus walahlekelwa kakhulu ngenxa yalokho akuzwayo. Lamuhla kubahambela kuhle yini abantu abaya kwababonisa ikusasa?