Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukufunda Izinkanyezi Lokuhlahlula​—Kungenelisa Yini Ukusitshela Ngekusasa?

Ukufunda Izinkanyezi Lokuhlahlula​—Kungenelisa Yini Ukusitshela Ngekusasa?

IZINKANYEZI

Abanye abantu basebenzisa izinkanyezi, inyanga kanye lamaplanethi ukuze babone ukuthi ikusasa liyabe linjani. Izazi zezinkanyezi zithi ukuma kwezinkanyezi ngesikhathi umuntu ezalwa yikho okutshengisa ubuntu kanye lekusasa lakhe.

Indlela le yokudinga ikusasa kusetshenziswa izinkanyezi yaqalisa eBhabhiloni lasendulo kodwa lalamuhla ilokhu isetshenziswa ezindaweni ezinengi. Okunye ukuhlola okwenziwa e-United States ngo-2012 kwaveza ukuthi umuntu oyedwa kwabathathu wathi ukudinga ikusasa ngezinkanyezi “kungani yisayensi,” kuthi oyedwa kwabalitshumi wathi “vele yisayensi.” Abakutshoyo kungamanga. Nanzi izizatho.

  • Izinkanyezi kanye lamaplanethi akulamandla okuqondisa impilo zabantu ngendlela etshiwo yizazi zezinkanyezi.

  • Abakutshoyo akusebenzi emuntwini oyedwa kuphela kodwa kungasebenza kuloba ngubani.

  • Okukhulunywa yizazi zezinkanyezi kweyeme emfundisweni yakudala yokuthi amaplanethi abhoda umhlaba. Kodwa iqiniso yikuthi amaplanethi abhoda ilanga.

  • Izazi zezinkanyezi zikhuluma izinto ezitshiyeneyo lanxa zikhuluma ngekusasa lomuntu oyedwa.

  • Izazi lezi ziletshathi elilezingxenye ezingu-12 elitshengisa ukuma kwezinkanyezi (zodiac signs) yikho zifaka umuntu ngamunye kwenye yezingxenye lezi kusiya ngokuthi wazalwa ngaliphi ilanga. Amalanga abawafaka ezingxenyeni ezisetshathini awasahambelani lalapho ilanga elalidlula khona ngesikhathi bewaqoqa ngenxa yokuthi umhlaba ubuntshintsha ukuma kwawo emkhathini eminyakeni eminengi edlulileyo.

Impawu ezisetshathini leli kuthiwa zitshengisa isimilo somuntu. Kodwa iqiniso elisegcekeni yikuthi lanxa abantu bezelwe ngelanga elifananayo kababi lobuntu obufananayo. Ilanga lokuzalwa komuntu alilani lokuthi uzakuba ngumuntu onjani. Kulokuthi izazi lezi ziqakathekise indlela umuntu ayiyo yona zona zahlulela izenzo zomuntu lobuntu bakhe ngezinto zokucabangela. Kambe ayisikho kwehluleka yini lokhu?

 UKUHLAHLULA

Kusukela kudala abantu babehamba ebantwini ababonisa ikusasa befuna ukuzwa ngekusasa labo. Abanye abathi bayenelisa ukubona ikusasa bakhangela ingaphakathi yezinyamazana loba eyabantu kumbe bakhangele indlela iqhude elidobha ngayo ukudla. Abantu bahamba enyangeni loba kubaphrofethi ukuze bakwazi ngekusasa. Kambe ukuhlahlula yindlela engcono yini yokubona ikusasa? Ake sihlafune udaba lolu.

Abantu abanengi abahlahlulayo bajayele ukukhuluma izinto ezingafananiyo ngoba besebenzisa izindlela ezitshiyeneyo. Kodwa lanxa besebenzisa indlela efananayo abakutshoyo akuhambelani. Ngokwesibonelo nxa umuntu ubengabuza inyanga ezimbili umbuzo ofananayo, kukhangelelwe ukuthi athole impendulo efananayo. Kodwa akwandanga ukuthi kube njalo.

Inengi selisola indlela abahlahlulayo abasebenza ngayo kanye lenhloso zabo. Abanye bathi izinto ezisetshenziswa ngabantu laba yiziphamaso nje kuphela. Abahlahlulayo bakhangela kakhulu indlela umuntu enza ngayo nxa bekhuluma laye. Ngokwesibonelo ingcitshi ekuhlahluleni ingabuza imibuzo elula nje ibisilalelisa njalo ikhangelisise okwenziwa ngulowo odinga uncedo. Ingcitshi isingazenza yona ekwaziyo ngomuntu lo ikanti nje odinga uncedo uyabe emtshele engananzeleli. Abantu abanengi abahlahlulayo sebehuquluze imali zabantu ngoba kukhanya angani bawenza kuhle umsebenzi wabo.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

Ukusebenzisa izinkanyezi kanye lokuhlahlula kwenza kukhanye angani ikusasa lethu lihleliwe. Kodwa lihleliwe yini ikusasa lethu? IBhayibhili lisitshela ukuthi siyenelisa ukuzikhethela esifuna ukukukholwa lesifuna ukukwenza njalo esikukhethayo yikho okuzatsho ukuthi ikusasa lethu lizaba njani.​—UJoshuwa 24:15.

Abakhonza uNkulunkulu ababuzi izazi zezinkanyezi kanye labahlahlulayo ngoba uNkulunkulu uyakuzonda konke lokhu. EBhayibhilini sithola amazwi la: ‘Akungabi lamuntu phakathi kwenu oyisanuse loba ocasisa ngemibono ocasisa imilingo njalo ophathelane lobuthakathi, ophosayo, loba olamadlozi loba olemimoya loba okhangelele kwabafileyo. Loba ngubani owenza lezizinto uyisinengiso kuJehova.’ *​—UDutheronomi 18:10-12.

^ indima 17 Leli libizo ‘loPhezukonke emhlabeni wonke.’​—IHubo 83:18.