Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Yindaba UNkulunkulu Engaphenduli Yonke Imithandazo?

Yindaba UNkulunkulu Engaphenduli Yonke Imithandazo?

UBaba wethu osezulwini, uJehova uNkulunkulu, uyafuna ukuyizwa imithandazo yethu njalo uyathokoza nxa simtshela okusezinhliziyweni zethu. Kodwa kulezinto ezingamenza ukuthi angayiphenduli imithandazo yethu. Yiziphi izinto zakhona njalo kuyini okumele sikukhumbule nxa sithandaza? Nanku okukhulunywa liBhayibhili.

“Ngesikhathi lithandaza, lingaphindi izinto ezifananayo kanenginengi.”—UMathewu 6:7.

UJehova kafuni siphindaphinde imithandazo esiyibambe ngekhanda loba ukuthi sibale imithandazo ebhalwe phansi. Akufunayo yikuthi imithandazo yethu isuke enhliziyweni. Akucabange ukuthi bekungacaphula njani ukuba lomngane othi nxa ekhuluma lawe aphindaphinde amazwi afananayo nsukuzonke. Abangane abathandanayo bayathululelana isifuba njalo baxoxe bekhululekile. Nxa singakhuleka sisebenzisa amazwi ethu, siyabe sitshengisa ukuthi uBaba wethu osezulwini simbona engumngane wethu oseduze.

“Nxa lingacela kalitholi ngoba licela lilenhloso engayisiyo.”—UJakhobe 4:3.

Asingeke silindele ukuthi uNkulunkulu aphendule imithandazo yethu nxa sicela izinto esikwaziyo ukuthi kafuni sizenze loba sibe lazo. Ngokwesibonelo, ubona angani uJehova uyawuphendula yini umkhuleko womuntu ocela inhlanhla yokuwina emakhasini? Phela uJehova uyasixwayisa ukuthi singabi ngabantu abayizihwaba futhi abakholwa ekutholeni inhlanhla (U-Isaya 65:11; uLukha 12:15) Kuyabe kungelangqondo sibili ukukhangelela ukuthi uJehova angaphendula imithandazo enjalo. Ukuze uNkulunkulu aphendule imithandazo yethu, kumele sibe leqiniso lokuthi izicelo zethu zihambisana lalokho asitshela khona eBhayibhilini.

“Loba ngubani ongawulaleliyo umthetho, lemikhuleko yakhe izakuba yisinengiso.”—IZaga 28:9.

Ngezikhathi zeBhayibhili, uNkulunkulu wayengayiphenduli imithandazo yabantu ababengafuni ukulalela imithetho yakhe. (U-Isaya 1:15, 16) Ulokhu engakatshintshi. (UMalakhi 3:6) Nxa sifuna ukuthi uNkulunkulu aphendule imithandazo yethu, kumele senze konke esikwenelisayo ukuze silalele imithetho yakhe. Kodwa kuthiwani nxa sasisenza izinto ezimbi kudala? Sekusitsho ukuthi uJehova kasoze vele asilalele? Hatshi! UNkulunkulu ulothando, uzasithethelela nxa singatshintsha sitshiye okubi, besesizama ngamandla wonke ukuthi simthokozise.—ImiSebenzi 3:19.