Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

“Sondelani kuNkulunkulu, laye uzasondela kini.”—UJakhobe 4:8

UNkulunkulu Uyayizwa Yini Imithandazo Yethu?

UNkulunkulu Uyayizwa Yini Imithandazo Yethu?

Sewake wazibuza ukuthi uNkulunkulu uyakuzwa yini nxa uthandaza? Nxa kunjalo, ayisuwe wedwa. Abantu abanengi bayathandaza kuNkulunkulu bemtshela inhlupho zabo kodwa ziqhubeke zikhona. Kambe lokhu kutsho ukuthi uNkulunkulu kayilaleli imithandazo yethu? Hatshi. IBhayibhili lisitshela ukuthi nxa sikhuleka ngendlela eqondileyo uNkulunkulu uyasilalela. Ake sibone ukuthi lithini iBhayibhili.

UNKULUNKULU ULALELE.

“Yebo, wena owuzwayo umthandazo, bonke abantu bazakuza kuwe.”—IHubo 65:2.

Abanye abantu bathi ukuthandaza kunjengephilisi elibenza bazwe ngcono, bayathandabuza ukuthi ukhona sibili oyabe ebalalele. Umthandazo awusincedi nje ukuthi sizizwe ngcono nxa siphakathi kwenhlupho kodwa uyindlela yokukhuluma loNkulunkulu. IBhayibhili liyasiqinisekisa ukuthi “uJehova * useduze kulabo abacela kuye, kubo bonke abacela kuye ngeqiniso. . . . Uyezwa ukukhala kwabo.”—IHubo 145:18, 19.

Ngakho singaba leqiniso lokuthi uJehova uNkulunkulu uyayizwa imithandazo yabantu bakhe. UJehova uyasithanda yikho esithi: “Lizangibiza lizekhuleka kimi, njalo ngizalizwa.”—UJeremiya 29:12.

 UNKULUNKULU UYAFUNA UKUTHI UTHANDAZE KUYE.

“Phikelelani ekuthandazeni.”—URoma 12:12.

IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi ‘sihlale sikhuleka’ lokuthi ‘siqhubeke sithandaza.’ Kuyacaca ukuthi uJehova uNkulunkulu ufuna sikhuleke kuye.—UMathewu 26:41; U-Efesu 6:18.

Yindaba uNkulunkulu efuna sithandaze kuye? Ngokwesibonelo, wonke umzali uyathokoza nxa esizwa umntanakhe emcela ukuthi amncedise. Lanxa umzali ekwazi ukuthi umntanakhe ufunani loba uzwa unjani, ukumuzwa ecela kuyabe kutshengisa ukuthi umntanakhe uyamthemba futhi uyamthanda. Ngakho-ke, nxa sithandaza kuJehova uNkulunkulu, siyabe sitshengisa ukuthi siyamthemba njalo sifuna ukusondela kuye.—IZaga 15:8; UJakhobe 4:8.

UNKULUNKULU ULENDABA LAWE.

“Liphosele kuye konke okulikhathazayo ngoba yena ulendaba lani.”—1 UPhetro 5:7.

UNkulunkulu ufuna sithandaze kuye ngoba uyasithanda njalo ulendaba lathi. Uyakwazi konke okusikhathazayo kanye lezinhlupho zethu futhi ufuna ukusincedisa.

INkosi uDavida yayihlala ithandaza kuJehova uNkulunkulu icela ukuthi ayincedise futhi imthululela isifuba sayo. (IHubo 23:1-6) Manje uNkulunkulu wenzani? Wayilalela imithandazo kaDavida futhi wahlala emthanda kakhulu. (ImiSebenzi 13:22) Leyethu imithandazo uNkulunkulu uyayilalela ngenxa yokuthi ulendaba lathi.

 “NGIYAMTHANDA UJEHOVA NGOKUBA WALIZWA ILIZWI LAMI”

La ngamazwi omlobi welinye lamahubo aseBhayibhilini. Wayengathandabuzi ukuthi uNkulunkulu uyayizwa imithandazo yakhe futhi lokhu kwamnceda kakhulu. Wahlala eseduze loNkulunkulu futhi waba lamandla okulwisana lenhlupho ezazimehlela.—IHubo 116:1-9.

Nxa singathandabuzi ukuthi uNkulunkulu uyayizwa imithandazo yethu, asisoze siyekele ukukhuluma laye. Ngokwesibonelo uPedro ohlala enyakatho yeSpain, wafelwa yindodana yakhe eyayileminyaka engu-19 engozini yomgwaqo. Ngesikhathi ephakathi kosizi lolu, uPedro wathululela uNkulunkulu isifuba, wathandaza kokuphela emcela ukuthi amduduze futhi amqinise. Kwaphetha ngani? UPedro uthi: “UJehova wayiphendula imithandazo yami, wasiduduza njalo wasiqinisa mina lenkosikazi yami, esebenzisa abanye abazalwane esikhonza labo.

Izikhathi ezinengi uNkulunkulu uphendula imithandazo yethu esebenzisa abangane bethu ukuze basiduduze futhi basiqinise.

Ukuthandaza kwakungasoze kwenze ukuthi indodana kaPedro ivuke kodwa kwamnceda kakhulu yena lemuli yakhe. Umkakhe uMaría Carmen uthi: “Ukuthandaza kwanginceda ukuthi ngiqinisele lanxa ngangiphakathi kobuhlungu obukhulu. Ngangikwazi ukuthi uJehova uNkulunkulu uyangizwisisa ngoba ngangisithi ngingathandaza kuye, ngizwe sengilokuthula futhi sengihlalisekile.”

Izindaba esizibala eBhayibhilini kanye lezinye ezenzakala empilweni zabanye zenza singathandabuzi ukuthi uNkulunkulu uyayizwa sibili imithandazo. Kodwa kuyacaca lokuthi uNkulunkulu kayilaleli yonke imithandazo. Kungani uNkulunkulu elalela eminye imithandazo kodwa eminye engayilaleli?

^ indima 5 Ibizo likaNkulunkulu nguJehova.—IHubo 83:18.