Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Okutshiwo Ngabantu Mayelana Lokuthandaza

Okutshiwo Ngabantu Mayelana Lokuthandaza

“Ukuthandaza kuyanginceda nxa ngizizwa ngilahlekile, kuyabe kungani uNkulunkulu useceleni kwami, uyangiqondisa engibambe ngesandla.”—UMARÍA.

“Inkosikazi yami yatshona ngemva kweminyaka engu-13 igula umkhuhlane wemvukuzane. Ngangithandaza kuNkulunkulu nsukuzonke futhi ngangingathandabuzi ukuthi uyangizwa futhi uyabubona ubuhlungu engiphakathi kwabo. Lokhu kwangenza ngahlaliseka.”—URAÚL.

“Umthandazo yisipho esihle okwamagama uNkulunkulu asinike abantu.”—U-ARNE.

UMaría, uRaúl, u-Arne, kanye labanye abanengi bayakunanzelela ukuthi umthandazo yisipho esiqakathekileyo. Bayakwazi ukuthi umthandazo wenza benelise ukukhuluma loNkulunkulu, ukumbonga lokumcela ukuthi abancedise. Abathandabuzi ukuthi iBhayibhili liqinisile nxa lisithi: “Nanku esimthemba ngakho: ukuthi nxa sicela loba yini evumelana lentando yakhe, uyasizwa.”—1 Johane 5:14.

Lanxa kunjalo, abantu abanengi bakuthola kunzima ukukholwa lokho iBhayibhili elikutshoyo mayelana lokuthandaza. USteve uthi: “Ngathi ngisanda kuba leminyaka engu-17, abangane bami abathathu bafa engozini ezitshiyeneyo—oyedwa wafa engozini yemota ikanti ababili bagalula elwandle.” Manje wenzani uSteve? Uthi: “Ngathandaza kuNkulunkulu ngimbuza ukuthi kungani lokhu kwenzakele, kodwa kangiphendulanga. Ngakho ngacina ngizibuza ukuthi kuyanceda yini ukuthandaza.” Izikhathi ezinengi nxa abantu bengatholanga impendulo zemithandazo yabo bacina bezibuza ukuthi vele kuyanceda yini ukuthandaza.

Kulezinye futhi izizatho ezenza abanye bacabange ukuthi ukuthandaza akuncedi ngalutho. Abanye bathi njengoba uNkulunkulu esazi zonke izinto, uyakwazi esikudingayo lokusihluphayo, yikho akumelanga sizihluphe ngokumtshela.

Abanye bakholwa ukuthi uNkulunkulu kayilaleli imithandazo yabo ngenxa yamaphutha abawenza kudala. UJenny uthi, “Into engihlupha kulazo zonke yikuthi ngizizwa ngingasimuntu walutho. Ngiyazisola ngamaphutha engawenzayo futhi ngibona angani uNkulunkulu ngeke alalele umuntu onjengami.”

Wena uthini ngendaba le? Nxa lawe ulemibuzo mayelana lokuthandaza, ungakhathazeki, iBhayibhili lizakunceda ukuthi uthole impendulo zemibuzo yakho. IBhayibhili yilo lodwa ibhuku elisitshela iqiniso mayelana lokuthandaza; * lingakunceda ukuthi uthole impendulo zemibuzo enjengale:

  • Kambe uNkulunkulu uyayizwa sibili imithandazo yethu?

  • Kungani eminye imithandazo ingaphendulwa?

  • Ungathandaza njani ukuze uNkulunkulu awuzwe umthandazo wakho?

  • Ukuthandaza kungakunceda njani?

^ indima 9 EBhayibhilini kubhalwe imithandazo eminengi yezinceku zikaNkulunkulu, okugoqela lekaJesu Khristu. EMibhalweni yesiHebheru, ejayele ukubizwa ngokuthi liThestamenti Elidala, kulemithandazo edlula 150.