Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Indlela Ukuthandaza Okungakunceda Ngayo

Indlela Ukuthandaza Okungakunceda Ngayo

Ngesikhathi uPamela egula kakhulu wadinga uncedo kubodokotela abazingcitshi. Loba kunjalo, wayethandaza kuNkulunkulu ecela amandla okubekezelela ubuhlungu ayekubo. Kwamnceda yini ukuthandaza?

UPamela uthi: “Ngesikhathi ngisiyakwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane, ngangisesaba. Kodwa ngangisithi ngingathandaza kuJehova uNkulunkulu, ngizwe ngihlaliseka futhi sengisenelisa ukucabanga kuhle. Lanxa ngihlala ngisebuhlungwini, ukuthandaza kuyanginceda ukuthi ngingahlali ngidanile. Nxa abantu bengibuza ukuthi ngizwa njani, ngijayele ukubaphendula ngisithi, ‘Kubuhlungu sibili, kodwa ngiyathokoza!’”

Liqiniso ukuthi ukuthandaza akudingi ukuthi siqale sibe phakathi kohlupho olukhulu kumbe sihlaselwe ngumkhuhlane. Sonke siyake sehlelwe zinhlupho, kungaba ngezincane kumbe ezinkulu futhi nxa sesiphakathi kohlupho sijayele ukudinga indlela yokulwisana lalo. Ukuthandaza kungakunceda yini nxa uphakathi kohlupho?

IBhayibhili lithi: “Yethula iziswelo zakho kuJehova yena uzakusekela; akazukuyekela abalungileyo bawe.” (IHubo 55:22) La ngamazwi aduduzayo sibili! Manje ukuthandaza kuzakunceda njani? Nxa ungathandaza kuNkulunkulu ngendlela eqondileyo, uzakunika okudingayo ukuze ulwisane lobunzima ophakathi kwabo.—Khangela ibhokisi elithi “ Ukuthandaza Kungakunceda Njani?”