Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Iqiniso NgoNkulunkulu LangoKhristu

Iqiniso NgoNkulunkulu LangoKhristu

Lanxa abantu bekhonza onkulunkulu abanengi, kuloNkulunkulu weqiniso oyedwa zwi. (UJohane 17:3) IBhayibhili lithi ‘ungoPhezukonke,’ unguMdali wezinto zonke futhi nguye owasinika impilo. Nguye yedwa okufanele akhonzwe.​—UDanyeli 7:18; ISambulo 4:11.

Ngubani UNkulunkulu?

Ibizo likaNkulunkulu litholakala emibhalweni yakuqala IZIKHATHI EZEDLULA 7 000

UJEHOVA libizo likaNkulunkulu

NKOSI, NKULUNKULU, BABA​—Amanye amabizo kaJehova okuhlonipha

Ibizo LikaNkulunkulu Ngubani? UNkulunkulu ngokwakhe uthi: “Mina nginguJehova, lelo yilo ibizo lami!” (U-Isaya 42:8) EBhayibhilini, ibizo likaNkulunkulu litholakala izikhathi ezedlula 7 000. Kodwa kwamanye amaBhayibhili ibizo lakhe lakhitshwa kwasekufakwa amabizo okuhlonipha. Elinye lalawo mabizo ngelithi “Nkosi.” UNkulunkulu ufuna ube ngumngane wakhe, yikho ekukhuthaza ukuthi ‘ubize ibizo lakhe.’​—IHubo 105:1, NWT.

Amabizo kaJehova Okuhlonipha. IBhayibhili lisebenzisa amabizo okuhlonipha nxa likhuluma ngoJehova. Amanye akhona ngathi “Nkulunkulu,” “Somandla,” “Mdali,” “Baba,” “Nkosi,” lelithi “Nkosi Enkulu.” Kulemithandazo eminengi eseBhayibhilini lapho okusetshenziswa kokubili ibizo lokuhlonipha lebizo qho elithi Jehova.​—UDanyeli 9:4.

 Unjani UNkulunkulu? Ngeke senelise ukubona uNkulunkulu ngoba ungumoya. (UJohane 4:24) IBhayibhili lithi ‘kakho osewake wabona uNkulunkulu.’ (UJohane 1:18) Liphinda lisitshele ukuthi okwenziwa ngabantu kungamzwisa ubuhlungu kumbe kumthokozise.’​—IZaga 11:20; IHubo 78:40, 41.

Ubuntu BukaNkulunkulu. UNkulunkulu kakhethi, uthanda abantu bemihlobo yonke. (ImiSebenzi 10:34, 35) NguNkulunkulu “olesihawu lomusa, ophuzayo ukuthukuthela, ogcwele uthando lobuqotho.” (U-Eksodusi 34:6, 7) Zonke lezi zimpawu zobuntu bukaNkulunkulu kodwa kulezine eziyisiqokoqela.

Amandla. Njengoba ‘enguNkulunkulu uSomandla,’ akulalutho olungamvimbela ukuthi enze loba yini ayihlosileyo.​—UGenesisi 17:1.

Ukuhlakanipha. Akulamuntu olenhlakanipho eyedlula ekaJehova. IBhayibhili lithi ‘nguye yedwa ohlakaniphileyo.’​—KwabaseRoma 16:27.

Ukulunga. Konke uNkulunkulu akwenzayo kulungile. Imisebenzi yakhe “iphelele” futhi ‘kenzi okubi.’​—UDutheronomi 32:4.

Uthando. IBhayibhili lithi “uNkulunkulu uluthando.” (1 UJohane 4:8) UJehova uyisibonelo esikhulu sothando. Konke akwenzayo ukwenza ngenxa yokuthi ulothando. Uthando lwakhe lusinceda ngezindlela ezinengi.

Singaba Ngabangane BakaNkulunkulu. UNkulunkulu nguBaba wethu osithandayo. (UMathewu 6:9) Nxa singaba lokholo kuye, sizakuba ngabangane bakhe. (IHubo 25:14) UNkulunkulu ukunxusa ukuthi usondele kuye futhi lokhu ungakwenza ngokuthandaza. Ufuna lokuthi ‘uphosele kuye konke okukukhathazayo ngoba yena ulendaba lawe.’​—1 UPhetro 5:7; UJakhobe 4:8.

Ungaphi Umehluko Phakathi KukaNkulunkulu LoKhristu?

UJesu Yindodana KaNkulunkulu. UJesu kafanani laloba ngubani ngoba nguye yedwa owadalwa nguNkulunkulu mathupha. Yikho iBhayibhili lisithi uyiNdodana kaNkulunkulu. (UJohane 1:14) Ngemva kokudala uJesu, uJehova wasebenzisa izibulo lakhe ‘ukubumba’ zonke ezinye izinto.​—IZaga 8:30, 31; KwabaseKholose 1:15, 16.

 UJesu Khristu kazange athi unguNkulunkulu. UJesu wathi: “Ngingummeli wakhe [uNkulunkulu], njalo nguye ongithumileyo.” (UJohane 7:29) Ngesikhathi ekhuluma ngoJehova elomunye wabalandeli bakhe wathi ‘nguBaba onguYihlo, loNkulunkulu wami onguNkulunkulu wenu.’ (UJohane 20:17) Ngemva kokufa kukaJesu, uJehova wamvusa futhi wamnika amandla ngokumphakamisela esandleni sakhe sokudla.​—UMathewu 28:18; ImiSebenzi 2:32, 33.

UJesu Khristu Angakuncedisa Ukuthi Usondele KuNkulunkulu

UJesu wabuya emhlabeni ukuze azosifundisa ngoYise. UJehova wakhuluma ngoJesu wathi: “Le yiNdodana yami engiyithandayo. Yilaleleni.” (UMakho 9:7) UJesu umazi kuhle uNkulunkulu. Wathi: “Kakho okwaziyo ukuthi uBaba ungubani ngaphandle kweNdodana, kanye lalowo iNdodana efuna ukumveza kuye.”​—ULukha 10:22.

UJesu ulingisela uNkulunkulu. UJesu wabulingisela kuhle kakhulu ubuntu bukaNkulunkulu, waze wathi: “Loba ngubani ongibonileyo usembonile loBaba.” (UJohane 14:9) Konke okwakukhulunywa nguJesu lakwenzayo ngesikhathi esemhlabeni kwanceda abantu ukuthi basondele kuNkulunkulu. Wathi: “Mina ngiyindlela leqiniso kanye lokuphila. Kakho ongeza kuBaba ngaphandle kokuthi eze ngami.” (UJohane 14:6) Waphinda wathi: ‘Abakhonzi beqiniso bazakhonza uBaba ngomoya langeqiniso. Ubaba udinga abanjalo ukuthi bamkhonze.’ (UJohane 14:23) UJehova udinga abantu abanjengawe abafuna ukwazi iqiniso ngaye.