Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Iqiniso Ngekusasa

Iqiniso Ngekusasa

Wake wazibuza yini ukuthi ikusasa lisiphatheleni? IBhayibhili lisitshela ngezinto ezizakwenzakala esikhathini esiseduze esizayo ezizathinta ukuphila komuntu ngamunye.

UJesu waqamba izinto ezazizatshengisa ukuthi “uMbuso kaNkulunkulu ususeduze.” (ULukha 21:31) Walandisa ngezinye zezinto esizibona zisenzakala lamuhla ezigoqela izimpi, ukuzamazama komhlaba okwesabekayo, indlala lemikhuhlane emibi.​—ULukha 21:10-17.

IBhayibhili lisitshela ukuthi ‘izinsuku zokucina’ zokubusa kwabantu zizakhanya ngendlela abantu abaziphatha ngayo. Nxa ungabala ku-2 Thimothi 3:1-5 uzavuma ukuthi izinto eziqanjwe lapho zenzakala lamuhla.

Lokhu kutshengisa ukuthi sekuseduze ukuthi uMbuso kaNkulunkulu untshintshe izinto emhlabeni zibe ngcono kakhulu. (ULukha 21:36) IBhayibhili lisitshela ngezinto ezinhle uNkulunkulu athembisa ukuzenzela abantu emhlabeni. Nanzi ezinye zakhona.

ABANTU BAZABUSWA KUHLE

‘[UJesu] waphiwa amandla lobukhosi lamandla okubusa; bonke abantu, lezizwe zonke labantu bendimi zonke bamkhonza. Ubukhosi bakhe yibukhosi obungapheliyo obungayikwedlula, lombuso wakhe kawusoze uchithwe.’​UDANYELI 7:14.

Kutshoni? Uzakholisa ukuphila ngaphansi koMbuso kaNkulunkulu ozabuswa yiNdodana yakhe uJesu.

 IMPILAKAHLE

“Akulamuntu ohlala eZiyoni ozakuthi, ‘Mina ngiyagula.’”​U-ISAYA 33:24.

Kutshoni? Awusoze uphinde ugule kumbe ugogeke; ukufa kuyabe kungasekho.

KUYABE SEKULOKUTHULA

“Uyathulisa izimpi kuze kube semikhawulweni yomhlaba.”​IHUBO 46:9.

Kutshoni? Akusoze kuphinde kube lezimpi kanye lomonakalo eziwubangelayo.

EMHLABENI KUZASALA ABALUNGILEYO KUPHELA

‘Ababi bazabe bengasekho. Abathobekileyo bazakudla ilifa lelizwe.’​IHUBO 37:10, 11.

Kutshoni? Abantu abenza okubi bayabe bengasekho. Kuzasala abantu abalalela uNkulunkulu kuphela.

UMHLABA UZAKUBA LIPHARADAYISI

“Bazakwakha izindlu bahlale kuzo; bazahlanyela izivini badle izithelo zazo.”​U-ISAYA 65:21, 22.

Kutshoni? Umhlaba wonke uzakwenziwa ube muhle kakhulu. UNkulunkulu uzawuphendula umthandazo wethu wokuthi intando yakhe yenziwe “emhlabeni.”​—UMathewu 6:10.