Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

IBhayibhili Libhuku Elileqiniso

IBhayibhili Libhuku Elileqiniso

Abantu abatshiyeneyo bayakholwa ukuthi iBhayibhili libhuku elileqiniso. Lanxa kunjalo, kulabanye abathi libhuku lamakhiwa kumbe elezinganekwane. Ucabanga ukuthi ungalithola yini iqiniso eBhayibhilini?

OKUNGENZA ULITHEMBE IBHAYIBHILI

Kuyini okungenza ulithembe iBhayibhili? Nanku umzekeliso: Ake sithi ulomngane osulesikhathi eside umazi futhi ohlala ekhuluma iqiniso, akulula yini ukumthemba umngane onjalo? IBhayibhili lalo lileqiniso njengomngane othembekileyo. Cabanga ngezibonelo ezilandelayo.

Abalobi Balo Babhala Iqiniso

Abalobi beBhayibhili bakhuluma langamaphutha abawenzayo. Ngokwesibonelo, umphrofethi uJona wabhala ukuthi kulesikhathi lapho angazange enze ayekuthunywe nguNkulunkulu. (UJona 1:1-3) Esephetha ibhuku lakhe waveza ukuthi uJehova wamqondisa njani kodwa iBhayibhili alisitsheli ukuthi wenzani ngemva kokuqondiswa nguNkulunkulu. (UJona 4:1, 4, 10, 11) Ukuthembeka kwabalobi beBhayibhili kutshengisa ukuthi babeliqakathekisa iqiniso.

Iqiniso EliseBhayibhilini Lingakunceda Yini?

IBhayibhili lilamacebo angakunceda yini? Lilawo sibili! Nanzelela ukuthi lithi kumele senzeni ukuze sibe lobudlelwano obuhle labanye. Lithi: “Yikho-ke zonke izinto elifuna abantu bazenze kini, lani kumele lizenze kubo.” (UMathewu 7:12) “Impendulo ethobileyo iyaludedisa ulaka, kodwa ilizwi elilukhuni livusa ulaka.” (IZaga 15:1) Amacebo aseBhayibhilini awaphelelwa yisikhathi.

 Likhuluma Iqiniso Ngezembali

Okunengi okwavunjululwa ngabezembali kutshengisa ukuthi abantu bemihlobo etshiyeneyo bake baphila ezindaweni eziqanjwa eBhayibhilini. IBhayibhili lithi ngesikhathi sikaNehemiya, abantu beThire ababehlala eJerusalema ‘babeletha inhlanzi lemihlobo yonke yezimpahla ukuze bakuthengise eJerusalema.’​—UNehemiya 13:16.

Bukhona yini ubufakazi obusekela ivesi le? Ye, bukhona. Abezembali bavumbulula impahla zabantu beThire e-Israel futhi lokhu kutshengisa ukuthi amazwe la ayethengiselana impahla ezitshiyeneyo. Kanti njalo eJerusalema kwatholakala amathambo enhlanzi zolwandle lwaseMedithera. Abezembali bacabanga ukuthi inhlanzi lezo zazibuya labantu ababevela ezindaweni ezikhatshana bezokwenza ibhizimusi. Ngemva kokuhlolisisa ubufakazi lobu esinye isikhwicamfundo sathi: ‘Aliqiniso sibili amazwi akuNehemiya 13:16 akhuluma ngabantu beThire ababethengisa inhlanzi eJerusalema.’

Likhuluma Iqiniso Ngezesayensi

IBhayibhili libhuku elikhuluma ngokukhonza kanye lembali kanti njalo kalitshayi iganga nxa likhuluma ngezesayensi. Nanzelela isibonelo esilandelayo.

Eminyakeni engaba ngu-3 500 eyadlulayo, iBhayibhili lathi umhlaba uphanyekwe “phezu kweze.” (UJobe 26:7) Lokhu kwakutshiyene lalokho abantu ababekucabanga. Babecabanga ukuthi umhlaba undenda phezu kwamanzi kumbe uhlezi phezu kwenkalakatha yofudu. Lanxa kwasekudlule iminyaka engaba ngu-1 100 ibhuku likaJobe lilotshiwe, abantu babelokhu bengakuvumi ukuthi umhlaba uzilengela emoyeni, babelokhu besithi uhlezi phezu kolunye ulutho. Kwaze kwathi ngo-1687, u-Isaac Newton waveza ubufakazi bokuthi umhlaba uhlezi emoyeni futhi ubanjwe ngamandla adonsela phansi. Ubufakazi lobu bavumelana lalokho okwakukhulunywe liBhayibhili kusasele iminyaka edlula 3 000!

 Likhuluma Iqiniso Ngeziphrofetho

Ziliqiniso yini iziphrofetho eziseBhayibhilini? Cabanga ngesiphrofetho sika-Isaya sokubhidlizwa kweBhabhiloni.

Isiphrofetho: Ngeminyaka yabo-700 B.C.E., u-Isaya wathi idolobho leBhabhiloni lalizabhidlizwa kungaphindi kube labantu abahlala kulo. (U-Isaya 13:17-20) Waze watsho lebizo lenkosi eyayizanqoba iBhabhiloni, wathi nguKhurosi. Wakhuluma lokuthi uKhurosi wayezalibhidliza njani idolobho leli. Wathi ibutho lakhe ‘lalizawomisa umfula’ weBhabhiloni. Kanti njalo watsho lokuthi amasango edolobho ayezatshiywa evuliwe.​—U-Isaya 44:27–45:1.

Ukugcwaliseka Kwaso: Ngemva kweminyaka engu-200 kukhulunywe isiphrofetho sika-Isaya, ibutho lahlasela iBhabhiloni. Lalikhokhelwa ngubani? NguKhurosi. Ngenxa yokuthi kwakungalula ukungena eBhabhiloni, uKhurosi waphambula amanzi omfula owawugombolozele idolobho futhi udlula lasedolobheni. Masinyane nje, amanzi ayeseyentshile, ibutho lakhe selisenelisa ukuchapha. Kodwa ibutho likaKhurosi lalizangena njani eBhabhiloni nanko phela imiduli yayimide ifika khonale? Ngalobobusuku, amasango edolobho ayekhangele emfuleni ayephongutshiywa evuliwe. Yikho-ke uKhurosi lebutho lakhe bahle bangena balibhidliza idolobho leli.

Isiphrofetho sasithe iBhabhiloni yayizakuba lunxiwa. Kwenzakala yini lokho? Ye kwenzakala. Lanxa kwaqhubeka kulabantu ababehlala khona okweminyaka eminengi, lamuhla sekungamanxiwa kuphela. Indawo leyo iseduze leBaghdad elizweni le-Iraq. Isiphrofetho lesi sagcwaliseka. IBhayibhili lileqiniso sibili nxa likhuluma ngezinto ezizakwenzakala.