Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukudinga Iqiniso

Ukudinga Iqiniso

Ukuthola iqiniso kuqakathekile. Ngokwesibonelo, kusincede kakhulu ukwazi iqiniso ngokuthi imikhuhlane ethelelwanayo imemetheka njani.

Kwathatha isikhathi eside kakhulu abantu bengakwazi ukuthi imikhuhlane ethelelwanayo imemetheka njani, lokhu kwenza abantu abanengi bafa. Ngokuhamba kwesikhathi abezesayensi balithola iqiniso. Baveza ukuthi imikhuhlane ibangelwa ngamagcikwane atshiyeneyo anjenge-bacteria. Iqiniso leli lincede odokotela ukuthi belaphe imikhuhlane eminengi laphinda lanceda labantu bonke ukuthi bazivikele kuyo. Yikho abantu abanengi sebelempilakahle futhi sebephila isikhathi eside.

Kulemibuzo eminengi eqakathekileyo empilweni. Ubona angathi ukudinga iqiniso ngemibuzo elandelayo kungakunceda njani?

 • Ngubani uNkulunkulu?

 • Ngubani uJesu Khristu?

 • Uyini uMbuso kaNkulunkulu?

 • Ikusasa lisiphatheleni?

Abantu abanengi sebalithola iqiniso ngemibuzo le futhi libancede kakhulu. Lawe lingakunceda.

 IQINISO LIYATHOLAKALA YINI?

Mhlawumbe uyazibuza ukuthi, ‘Iqiniso lizafa latholakala yini?’ Phela kukhanya ukuthola iqiniso ngezinto ezinengi kubanzima kusa kwamalanga. Kubangelwa yini?

Abantu abanengi abasakuthembi okutshiwo ngohulumende, ngabezamabhizimusi kumbe zintathelizindaba. Bakubona kunzima ukukholwa ukuthi abakutshelwayo kuliqiniso yini loba kungamanga. Njengoba abantu bengasathembani, bacina sebelemibono etshiyeneyo ngokuthi okuliqiniso yikuphi njalo bengasakwazi lokuthi benzeni.

Lanxa kunjalo, ungenelisa ukuthola iqiniso ngemibuzo eqakathekileyo empilweni. Njani? Ngokwenza okunye kwalokho ojayele ukukwenza nxa ufuna ukwazi iqiniso ngezinye izinto.

IZINDLELA ZOKUDINGA IQINISO

Kungenzakala ukuthi aliphumi lize liyetshona ungazange udinge iqiniso ngento ethile. Cabanga ngesimo sikaJessica. Uthi: “Umntanami angafa nxa engadla loba yini elamazambane.” Yikho kumele abekwazi ukuthi ukudla akuthengayo akusoze kube yingozi kumntanakhe. Uqhubeka esithi: “Ngingakathengi loba yikuphi ukudla, ngiqala ngibale okubhalwe ngaphandle ukuze ngibekwazi ukuthi ukudla lokho kwenziwe ngani. Ngiyadingisisa ngize ngifonele lekhampani elungisa ukudla lokho ukuze ngibe leqiniso lokuthi akuzange kusetshenziswe loba yini elamazambane. Ngiyabuza lakwabanye ukuthi ikhampani leyo yaziwa ngokulandela izindlela eziqondileyo zokulungisa ukudla yini.”

Kungenzakala ukuthi iqiniso olidingayo alifanani lelikaJessica kodwa lawe ungalingisela indlela uJessica adinga ngayo. Nanku ongakwenza:

 • Qala uthole ulwazi olugcweleyo ngendaba.

 • Dinga lakwezinye izindawo kumbe ubuze abanye.

 • Woba leqiniso lokuthi ulwazi olutholileyo luqondile.

Ukwenza lokhu kuzakunceda ukuthi uthole iqiniso ngemibuzo eqakathekileyo.

 IBHUKU ELILEQINISO

Ngesikhathi uJessica esedinga iqiniso eliseBhayibhilini, wasebenzisa indlela efanana laleyo ayisebenzisa nxa efuna ukuthenga ukudla komntanakhe. Uthi: “Ukubala lokudingisisa kwanginceda ngathola iqiniso eliseBhayibhilini.” Banengi kakhulu asebethole ukuthi iBhayibhili lithini ngemibuzo elandelayo:

 • Siphilelani?

 • Kwenzakalani nxa umuntu angafa?

 • Kungani sihlupheka?

 • Kuyini uNkulunkulu azakwenza ukuze aqede ukuhlupheka?

 • Kuyini okungenza imuli yakho ithokoze?

Izimpendulo zemibuzo le kanye leminye eminengi ungazithola ngokubala iBhayibhili kanye lokudingisisa ku-www.jw.org.