Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UNkulunkulu Unjani?

UNkulunkulu Unjani?

Kulula ukuthi sibe ngabangane lomuntu othile nxa singabakwazi ukuthi unjani. Nxa sesibabazi ubuntu bukaJehova sibamazi ngcono futhi sibe ngabangane bakhe. Izimpawu zobuntu bukaNkulunkulu ezedlula zonke ngamandla, ukuhlakanipha, ukulunga kanye lothando.

UNKULUNKULU ULAMANDLA

“Jehova Wobukhosi, wadala amazulu lomhlaba ngamandla akho amakhulu.”​UJEREMIYA 32:17.

Amandla kaNkulunkulu siyawabona kulokho akudalileyo. Ngesikhathi sokutshisa nxa ungama phandle uyezwa ilanga likuhlaba. Oyabe ukuzwa ngamandla endalo kaNkulunkulu. Lilamandla kangakanani ilanga? Izingcitshi zithi phakathi laphakathi kwenkaba yalo ilanga liyenelisa ukutshisa kuze kufike ku-15 000 000°C. Ngomzuzwana nje ilanga liyabe likhiphe amandla alingana lokudubuka kwamabhomba e-nuclear amanengi kakhulu.

Kodwa ilanga lincane kakhulu nxa liqathaniswa lamanye amaplanethi. Abezesayensi bacabangela ukuthi eyinye inkanyezi okuthiwa yi-UY Scuti inkulu kulelanga okokuthi lingangena kiyo ka-1 700. Inkanyezi le inkulu okokuthi nxa ibingafakwa lapho okulelanga khona ibingaginya umhlaba lamanye amaplanethi agoqela iMercury, iVenus iMars ize iyefika lakuplanethi iJupiter. Mhlawumbe lokho kwenza sizwisise okwatshiwo ngumphrofethi uJeremiya ukuthi uJehova wadala amazulu lomhlaba ngamandla akhe amakhulu.

Amandla kaNkulunkulu asinceda njani? Okusinceda ukuthi siqhubeke siphila yindalo kaNkulunkulu  enjengelanga kanye lezinye izinto ezisemhlabeni. Okunye njalo yikuthi uNkulunkulu usebenzisa amandla akhe ukuthi asincede. Asinceda njani? Ngesikhathi uJesu esesemhlabeni uNkulunkulu wamnika amandla okwenza izimangaliso. IBhayibhili lithi: “Iziphofu sezibona, izigoga sezihamba, abalobulephero bayahlanjululwa, izacuthe sezisizwa, abafileyo bayavuswa.” (UMathewu 11:5) Lamuhla-ke? “Abakhatheleyo uyabanika amandla,” njalo iBhayibhili liphinda lithi: “Labo abathemba uJehova bazawavuselela amandla abo.” (U-Isaya 40:29, 31) UNkulunkulu angasinika “amandla amakhulu futhi angajayelekanga” ukuze senelise ukubekezelela ubunzima lokunqoba izilingo. (2 KwabaseKhorinte 4:7) Mhlawumbe uyavuma ukuthi sonke siyafuna ukuba ngabangane bakaNkulunkulu osithanda kangaka osebenzisa amandla akhe ukuze asincede.

UNKULUNKULU ULENHLAKANIPHO

“Minengi kangakanani imisebenzi yakho, O Jehova! Zonke wazenza ngenhlakanipho yakho.”​IHUBO 104:24.

Ukufunda ngezinto uNkulunkulu azidalileyo kuyasimangalisa ngoba kusinceda sibone ukuthi ulenhlakanipho. Abezesayensi bahlola indalo kaNkulunkulu besebezama ukuyilingisela ezintweni abazenzayo. Kusukela ezintweni ezincane ezinjenge-glue kusiya ezintweni ezinkulu ezinjengendizamtshina.

Ilihlo lomuntu lenziwe ngendlela emangalisayo

Kodwa indlela umuntu adalwe ngayo yiyo etshengisa kakhulu inhlakanipho kaJehova. Ngokwesibonelo akucabange ngendlela umntwana akhula ngayo esiswini sikanina. Isimanga lesi siqalisa ngeqanda likamama elihlangane lenhlanyelo kababa besekusiba li-cell elilolwazi lonke oludingakalayo ukuze kubunjwe umntwana. I-cell lelo liyehlukana libe ngama-cell amanengi ahambelanayo. Ngesikhathi esifaneleyo ama-cell lawo ayaqalisa ukubumbeka ngendlela ezitshiyeneyo okwenza kucine sekulama-cell egazi, awemisipha lawamathambo. Masinyane nje izitho zomzimba ziyaqala ukwakheka lokusebenza. Ngezinyanga ezingu-9 kuphela i-cell leliyana lakuqala liba lusane olwenziwa ngama-cell amanengi kakhulu. Inhlakanipho ekhanya ekubunjweni kosane yenza abanengi bavumelane lokwatshiwo ngumlobi weBhayibhili owathi: “Ngiyakudumisa ngokuthi ngabunjwa ngesimanga esesabekayo.”​—IHubo 139:14.

Inhlakanipho kaNkulunkulu isinceda njani? UMdali uyakwazi ukuthi kuyini okungasenza sithokoze. Uyasitshela okusincedayo empilweni ngoba ulolwazi olunengi kakhulu njalo uyasizwisisa. Ngokwesibonelo iBhayibhili lithi: “Qhubekani . . . lithethelelana ngenhliziyo yonke.” (KwabaseKholose 3:13) Kuyanceda yini lokhu? Ye. Ukuchwayisisa okwenziweyo kutshengisa ukuthi ukuthethelela kungenza umuntu alale behle futhi angabanjwa yi-BP. Kungenza umuntu abe lempilo enhle futhi angahlaselwa ngumkhuhlane wokuhlulukelwa. UJehova ufana lomngane ohlakaniphileyo njalo okhathalelayo ongekeliyo ukukunika amacebo  ancedayo. (2 KuThimothi 3:16, 17) Kambe ukhona ongafuniyo ukuba lomngane onjalo?

UNKULUNKULU ULUNGILE

“INkosi ithanda ukulunga.”​IHUBO 37:28, The Holy Bible in Ndebele.

UNkulunkulu uhlala esenza okulungileyo. IBhayibhili lize lithi: “Kakube khatshana laye uNkulunkulu ukwenza ububi, khatshana kukaSomandla ukona.” (UJobe 34:10) Umhubi wakuveza ukuthi uJehova uhlala esahlulela kuhle. Wathi: “Ubusa abantu ngokulunga.” (IHubo 67:4) Ngenxa yokuthi “uJehova ukhangela inhliziyo” ngeke aqilwe yibuzenzisi kodwa uhlala ebona okuliqiniso yikho okwenza enelise ukwahlulela kuhle. (1 USamuyeli 16:7) Kanti njalo uJehova uyabubona bonke ububi obenzakala emhlabeni futhi uthembisa ukuthi “izigangi zizasuswa elizweni.”​—IZaga 2:22.

Lanxa kunjalo uJehova kasuye Nkulunkulu ololunya othanda ukujezisa abantu. Uyazwela lapho okufanele khona. IBhayibhili lithi: “UJehova ulesihawu njalo ulomusa,” lasebantwini abenza okubi nxa bephenduka. Lokhu kutshengisa ukuthi ulungile sibili.​—IHubo 103:8; 2 UPhetro 3:9.

Ukulunga kukaNkulunkulu kusinceda njani? Umphostoli uPhetro wathi: “UNkulunkulu kakhethi, kodwa kuzo zonke izizwe uyamemukela umuntu omesabayo njalo owenza okulungileyo.” (ImiSebenzi 10:34, 35) Ukulunga kukaNkulunkulu kuyasinceda ngenxa yokuthi kakhethi futhi kalabandlululo. Siyenelisa ukuba seduze laye futhi simkhonze kungelani lokuthi singumhlobo bani, sivela kuliphi ilizwe, sifunde okunganani futhi kungelani lokuthi umphakathi usibona njani.

UNkulunkulu kakhethi futhi uyasinceda kungelani lokuthi singumhlobo bani lokuthi umphakathi usibona njani

UNkulunkulu usinike umzwangedwa ngoba ufuna ukulunga kwakhe kusincede. IMibhalo ichaza umzwangedwa njengomthetho ‘obhalwe ezinhliziyweni zethu,’ ‘ofakaza’ ukuthi esikwenzayo kulungile kumbe akulunganga. (KwabaseRoma 2:15) Umzwangedwa usinceda ngani? Nxa siwuqeqetshe kuhle umzwangedwa wethu ungasinceda ukuthi singenzi izinto ezimbi. Nxa singaphambisa  uyasincedisa ukuthi siphenduke njalo silungisise lapho esiphambanise khona. Ukuzwisisa ukulunga kukaNkulunkulu kuyasinceda futhi kusenza sisondele kuye.

UNKULUNKULU ULUTHANDO

“UNkulunkulu uluthando.”​1 UJOHANE 4:8.

UNkulunkulu ulamandla, inhlakanipho lokulunga kodwa iBhayibhili kalitsho ukuthi ungamandla, inhlakanipho loba uyikulunga. Lithi uluthando. Lokhu kungenxa yokuthi amandla akhe yiwo awasebenzisayo ukuze athathe inyathelo njalo inhlakanipho lokulunga yikho okumqondisayo nxa ethatha inyathelo. Kodwa uthando lwakhe yilo olumfuqa ukuthi athathe inyathelo. Konke akwenzayo ukhokhelwa luthando.

Uthando yilo olwamfuqa ukuthi adale izidalwa ezisezulwini lasemhlabeni ezingancedakala ngenxa yothando lokukhathalela kwakhe. Wadala umhlaba ukuthi ube likhaya elihle labantu. Uyaqhubeka etshengisa ukuthi ulothando ebantwini bonke ngenxa yokuthi ‘wenza ukuthi ilanga lakhe liphume kwababi labahle, lezulu line kwabalungileyo labangalunganga.’​—UMathewu 5:45.

“UJehova ulozwelo kakhulu futhi ulesihawu.” (UJakhobe 5:11) Utshengisa umusa kulabo abamdinga ngobuqotho. UJehova uyababona bonke abenza njalo futhi ‘ulendaba labo.’​—1 UPhetro 5:7.

Uthando lukaNkulunkulu lusinceda njani? Siyakholisa ukubuka ilanga nxa litshona. Siyathokoza nxa sisizwa usana luhleka. Kumnandi ukuthandwa yisihlobo esiseduze. Singenelisa sibili ukuphila singelazo izinto lezi kodwa zenza sikholise ukuphila.

Enye indlela uNkulunkulu atshengise ngayo ukuthi uyasithanda yikusivumela ukuthi sithandaze kuye. IBhayibhili lithi: “Lingakhathazeki ngaloba yini, kodwa kukho konke bekani izicelo zenu kuNkulunkulu ngomthandazo langokumncenga kanye lokumbonga.” Njengobaba olothando ufuna simcele ukuthi asincedise ngezinto ezisihluphayo. Ngenxa yokuthi ulothando uyasithembisa ukuthi uzasinika ‘ukuthula kwakhe okwedlula konke ukuzwisisa.’​—KwabaseFiliphi 4:6, 7.

Ukufunda ngobuntu bukaNkulunkulu obunjengamandla, inhlakanipho ukulunga lothando kukuncedile yini ukuthi umazi ngcono uNkulunkulu? Ukuze uthole okunengi ngoNkulunkulu sicela ufunde ngalokho asekwenzile lalokho azakwenza.

UNJANI UNKULUNKULU? UJehova ulamandla, ulenhlakanipho lokulunga ukwedlula loba ngubani. Kodwa esikuthanda kakhulu ngaye luthando alalo