Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ngubani Ibizo LikaNkulunkulu?

Ngubani Ibizo LikaNkulunkulu?

Nxa ufuna ukwazi umuntu, into yokuqala ombuza yona libizo lakhe. Nxa ubungabuza uNkulunkulu ukuthi ibizo lakhe ngubani, ubona angani ubezathini?

Mina nginguJehova, lelo yilo ibizo lami!”​U-Isaya 42:8.

Wake walizwa yini ibizo lelo? Nxa ungakaze ulizwe, akumangalisi ngoba abahumutshi beBhayibhili abanengi sebalikhipha ibizo likaNkulunkulu ikanti abanye balifaka emavesini amalutshwana nje. Esikhundleni salo bafaka ibizo lokuhlonipha elithi “NKOSI.” Kodwa iBhayibhili lathi liqalisa ukubhalwa, ibizo likaNkulunkulu lalivela izikhathi ezingaba yi-7 000. Ibizo leli lilabongwaqa abane besiHebheru u-YHWH kumbe JHVH futhi esiNdebeleni “nguJehova.”

Ibizo likaNkulunkulu ligcwele emibhalweni yesiHebheru kanye lakweminye imibhalo eminengi

Incwadimgoqwa yeHubo eyatholakala eLwandle LweTswayi 30-50 C.E., ISIHEBHERU

IMibhalo eyahunyutshwa nguTyndale 1530, ISINGISI

Reina-Valera version 1602, ISIPANISHI

Union Version 1919, ISITSHAYINA

IBIZO LIKANKULUNKULU LIQAKATHEKE NGANI?

UNkulunkulu uyaliqakathekisa ibizo lakhe. UNkulunkulu wazikhethela ibizo leli, akulamuntu owamphayo. UJehova uthi: “Leli libizo lami laphakade, ibizo engizakhunjulwa ngalo kusukela kusizukulwana kusiya kwesinye isizukulwana.” (U-Eksodusi 3:15) EBhayibhilini ibizo likaNkulunkulu livela izikhathi ezinengi ukwedlula amabizo okuhlonipha athi Somandla, Baba, Nkosi, kumbe Nkulunkulu njalo ledlula lamabizo abantu abanjengo-Abhrahama, uMosi, uDavida kumbe uJesu. UJehova ufuna abantu balazi ibizo lakhe. IBhayibhili lithi: “Yenza bakwazi ukuthi wena, obizo lakho unguJehova - ukuthi wena wedwa ungoPhezukonke emhlabeni wonke.”​—IHubo 83:18.

UJesu uyaliqakathekisa ibizo likaNkulunkulu. Emkhulekweni owaziwa ngokuthi, Baba Wethu kumbe Umthandazo WeNkosi, uJesu wafundisa abalandeli bakhe ukuthi bathandaze bathi: “Kalingcweliswe ibizo lakho.” (UMathewu 6:9) UJesu wakhuleka kuNkulunkulu wathi: “Baba khazimulisa ibizo lakho.” (UJohane 12:28) UJesu waqakathekisa ukukhazimulisa ibizo likaNkulunkulu yikho wathandaza wathi: “Sengenze balazi ibizo lakho njalo ngizalenza laziwe.”​—UJohane 17:26.

Ibizo leli liqakathekile kulabo abamaziyo uNkulunkulu. Abantu bakaNkulunkulu bakudala babekunanzelela ukuthi ibizo likaNkulunkulu yilo elalingabenza bavikelwe kumbe basindiswe. “Ibizo likaJehova liyinqaba eqinileyo; abalungileyo babalekela kulo baphephe.” (IZaga 18:10) “Loba  ngubani okhuleka ebizweni likaJehova uzasindiswa.” (UJoweli 2:32) IBhayibhili litshengisa ukuthi ibizo likaNkulunkulu yilo elalizatshengisa ukuthi ngobani abamkhonzayo. “Zonke izizwe zingahamba ebizweni labonkulunkulu bazo; thina sizahamba ebizweni likaJehova uNkulunkulu wethu kuze kube laphakade.”​—UMikha 4:5; ImiSebenzi 15:14.

LOKHO OKUTSHIWO LIBIZO LIKANKULUNKULU

Ibizo leli liveza ukuthi uNkulunkulu ungubani. Izingcitshi ezinengi ziphetha ngokuthi ibizo elithi Jehova litsho ukuthi “Wenza Ukuthi Kubekhona.” UJehova uNkulunkulu watshengisa ukuthi ibizo lakhe litshoni ngesikhathi etshela uMosi amazwi athi: “Ngizakuba Yilokho Engikhetha Ukuba Yikho.” (U-Eksodusi 3:14, NW) Yikho ibizo likaNkulunkulu lisitshela okunengi kakhulu ngaye okwedlula ukuthi unguMdali wezinto zonke. Ibizo lakhe litshengisa ukuthi uyenelisa ukuba yilokho akhetha ukuba yikho kumbe ukwenza indalo yakhe ibe yilokho yena akufunayo ukuze agcwalise injongo yakhe. Amabizo okuhlonipha atshengisa isikhundla sikaNkulunkulu loba amandla akhe kodwa ibizo lakhe yilo lodwa elitshengisa ukuthi ungubani lalokho angaba yikho.

Ibizo leli litshengisa ukuthi uNkulunkulu ulendaba lathi. Ibizo likaNkulunkulu litshengisa ukuthi uyayithanda yonke indalo yakhe okugoqela lathi. Kanti njalo ukuthi uNkulunkulu wasitshela ibizo lakhe kutshengisa ukuthi ufuna simazi. Nguye owaveza ibizo lakhe singakabi khona. Lokhu kutshengisa ukuthi uNkulunkulu ufuna simbone njengoMuntu woqobo esingaba ngabangane bakhe hatshi njengonkulunkulu ongazwisisekiyo futhi okhatshana.​—IHubo 73:28.

Ukusebenzisa ibizo likaNkulunkulu kutshengisa ukuthi siyamthanda. Ngokwesibonelo ungatshela umuntu ofuna libe ngabangane ukuthi akubize ngebizo lakho. Ungezwa njani nxa umuntu lowo engafuni ukusebenzisa ibizo lakho? Ungacina usuzibuza ukuthi umuntu lowo uyafuna yini ukuthi libe ngabangane. Ngendlela efananayo, uJehova laye utshele abantu bonke ibizo lakhe futhi uyasikhuthaza ukuthi silisebenzise. Nxa silisebenzisa siyabe sitshengisa ukuthi siyafuna ukuba ngabangane bakhe. Uyabananzelela labo ‘abahlonipha ibizo lakhe.’​—UMalaki 3:16, The Holy Bible in Ndebele.

Ukwazi ibizo likaNkulunkulu yikho okuqakatheke kakhulu ukuze simazi. Kodwa akumelanga siphelele lapha. Kumele simazi kuhle umnikazi walelobizo. Kumele sifunde ukuthi unjani.

NGUBANI IBIZO LIKANKULUNKULU? Ibizo likaNkulunkulu nguJehova. Ibizo leli litshengisa ukuthi uNkulunkulu angagcwalisa lokho akufunayo