Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukusebenza LoNkulunkulu Kuyasithokozisa

Ukusebenza LoNkulunkulu Kuyasithokozisa

“Njengabasebenza kanye loNkulunkulu siyalincenga ukuba lingamukeli umusa kaNkulunkulu ngeze.”​—2 KHOR. 6:1.

IZINGOMA: 75, 74

1. UJehova uvumele abanye ukuthi benzeni lanxa yena engoPhezukonke?

UJEHOVA nguNkulunkulu oPhezukonke, uMdali wazo zonke izinto njalo ulenhlakanipho lamandla amangalisayo. UJobe wakuzwisisa lokhu ngemva kokuba uJehova embuze imibuzo ngezinto azidalileyo. Yena waphendula wathi: “Ngiyazi ukuthi ungazenza zonke izinto; kalikho icebo lakho elingavinjelwa.” (Jobe. 42:2) UJehova angenza loba yini ayifunayo kungekho omncedisayo kodwa kusukela kudala ubelokhu evumela abanye ukuthi basebenze laye ukuze agcwalise injongo yakhe.

2. Yiwuphi umsebenzi oqakathekileyo uJehova avumela uJesu ukuthi awenze?

2 UNkulunkulu waqala ngokudala iNdodana yakhe eyiyo yodwa engakadali konke okunye okukhona. Ngemva kwalokho wasebenza leNdodana yakhe ekudaleni zonke ezinye izinto. (Joh. 1:1-3, 18) Umphostoli uPhawuli wabhala lokhu ngoJesu: “Izinto zonke zadalwa ngayo: izinto ezisezulwini lezisemhlabeni, ezibonakalayo lezingabonakaliyo, loba kuyizihlalo zobukhosi kumbe amandla loba ababusi kumbe abaphathi; izinto zonke zadalwa  ngayo zidalelwa yona.” (Kol. 1:15-17) UJehova wayinika isithunzi sibili iNdodana yakhe ngokuyivumela ukuthi isebenze laye langokutshela abanye ukuthi iqakathekile kakhulu kuye.

3. UJehova wanika u-Adamu umsebenzi wokwenzani, futhi kungani wenza njalo?

3 UJehova wavumela labantu ukuthi basebenze laye. Ngokwesibonelo, wavumela u-Adamu ukuthi anike izinyamazana amabizo. (Gen. 2:19, 20) Kumele ukuthi kwamthokozisa kakhulu ukwenza umsebenzi lo. Kungenzakala ukuthi wayeqala akhangelisise indlela ezidalwe ngayo lendlela ezenza ngayo, abesenika ngayinye ibizo eliyifaneleyo. UJehova wayengazenzela umsebenzi lo ngoba nguye owazidalayo izinyamazana. Kodwa watshengisa ukuthi uyamthanda u-Adamu ngokumvumela ukuthi awenze. UNkulunkulu waphinda wamnika ithuba lokuqhelisa isivande sase-Edeni ukuze umhlaba wonke ube liPharadayisi. (Gen. 1:27, 28) Kuyadanisa ukuthi u-Adamu kazange akhethe ukusebenza loNkulunkulu kodwa wenza isono esaletha udubo ebantwini bonke.​—Gen. 3:17-19, 23.

4. Ngobani abanye uNkulunkulu asebenza labo ukuze agcwalise injongo yakhe?

4 Ngokuya kwesikhathi uNkulunkulu wasebenza labanye abantu ukuze agcwalise injongo yakhe. Ngokwesibonelo uNowa wakha umkhumbi owasindisa yena lemuli yakhe ngesikhathi sikaZamcolo. UMosi wakhulula ama-Israyeli eGibhithe. UJoshuwa yena wakhokhela isizwe sama-Israyeli wasingenisa elizweni laseKhenani. USolomoni wakha ithempeli eJerusalema. UMariya waba ngunina kaJesu. Bonke abantu laba ababethembekile kanye labanye abanengi babesebenza loJehova ukuze agcwalise injongo yakhe.

5. Yiwuphi umsebenzi esingawenza sonke, njalo uJehova uyakudinga yini ukuthi simncedise kuwo? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

5 Lamuhla uJehova usinxusa ukuthi siwusekele ngokugcweleyo uMbuso wakhe osezandleni zikaMesiya. Minengi imisebenzi enhlanganisweni yethu esingayenza. Eminye yakhona kayisithi sonke esingenelisa ukuyenza, kodwa sonke esingakwenza yikutshumayela izindaba ezinhle zoMbuso. Kuliqiniso ukuthi uJehova ubengazenzela umsebenzi lo. Ubengakhetha ukukhuluma labantu esezulwini. UJesu laye wathi uJehova angasebenzisa lamatshe ukuthi amemeze ngoMbuso kaMesiya. (Luk. 19:37-40) Kodwa uJehova uyasivumela ukuthi sibe ‘yizisebenzi kanye’ laye. (1 Khor. 3:9) Umphostoli uPhawuli wabhala wathi: “Njengabasebenza kanye loNkulunkulu siyalincenga ukuba lingamukeli umusa kaNkulunkulu ngeze.” (2 Khor. 6:1) Ukusebenza loNkulunkulu kuyisibusiso esikhulu futhi kwenza sithokoze. Ake sixoxe ngezizatho ezenza sitsho njalo.

UKUSEBENZA LOJEHOVA KUSENZA SITHOKOZE

6. INdodana kaNkulunkulu elizibulo yathini ngokusebenza loYise?

6 Kusukela kudala ukusebenza loJehova bekulokhu kuzithokozisa izinceku zakhe. INdodana kaNkulunkulu elizibulo yakhuluma amazwi la ingakabuyi emhlabeni yathi: “UJehova wangenza ngaba khona ngaqalela konke okukhona, . . . Ngangingumbumbi eceleni kwakhe. Ngangigcwele injabulo insuku ngensuku, ngithokoza ukuba laye kokuphela.” (Zaga. 8:22, 30) Lapho uJesu esebenza loYise wayethokoza ngokubona umsebenzi ayewenza uphumelela futhi okunye okwakumjabulisa yikwazi ukuthi uYise uyamthanda kakhulu. Kodwa thina ke?

Kambe kuyini okunye esingakwenza okungadlula ukufundisa umuntu iqiniso? (Khangela indima 7)

7. Kungani umsebenzi wokutshumayela usithokozisa kakhulu?

7 UJesu wathi kuyajabulisa ukupha kanye lokwamukela. (ImiSeb. 20:35) Kwasithokozisa kakhulu ukufunda iqiniso njalo kuyasithokozisa lokulitshela abanye. Okwenza sithokoze nxa sibatshela yikubona indlela abajabula  ngayo nxa bezwisisa okufundiswa liBhayibhili futhi besiba lobuhlobo obuhle loNkulunkulu. Kuyasithokozisa lokubabona bentshintsha indlela abacabanga ngayo labaziphatha ngayo. Lokhu kwenza sikubone sibili ukuthi umsebenzi wokutshumayela uqakathekile kakhulu. Wenza abantu babuyisane loNkulunkulu njalo babelethemba lokuthola ukuphila okungapheliyo. (2 Khor. 5:20) Kambe yiwuphi omunye umsebenzi esingawenza onganceda abantu ukuthi bantshintshe ukuphila kwabo ukuze bathole ukuphila okungapheliyo?

8. Abanye abazalwane bathini ngokusebenza loJehova?

8 Lanxa kusithokozisa ukuthi abanye abantu bayasilalela bantshintshe lokuphila kwabo, okusithokozisa kakhulu yikwazi ukuthi uJehova uyajabula kakhulu ngathi lokuthi uyayiqakathekisa yonke imizamo esiyenzayo. (Bala u-1 Khorinte 15:58.) UMarco ohlala e-Italy uthi: “Kuyangithokozisa kakhulu ukusebenzela uJehova ngenhliziyo yonke futhi ngiyakwazi ukuthi kafanani labantu kasoze akukhohlwe konke engikwenzayo.” UFranco laye okhonza e-Italy uthi: “UJehova uyasikhumbuza nsuku zonke ukuthi uyasithanda lokuthi lokhu esimenzela khona uyakuqakathekisa lanxa thina singabona angani kasenzi lutho. Lokhu ukwenza ngeLizwi lakhe langokudla okunengi esikuphiwa yinhlanganiso yakhe. Yikho kungithokozisa ukusebenza loNkulunkulu futhi kwenza ukuphila kwami kube lenjongo.”

UKUSEBENZA LONKULUNKULU KUYASISONDEZA EDUZE LAYE LAKUBAZALWANE BETHU

9. Babunjani ubuhlobo bukaJesu loYise, futhi kungani kunjalo?

9 Nxa singasebenza labantu esibathandayo siba seduze labo futhi sicina sesikwazi ukuthi bangabantu abanjani. Sizakwazi lezinto abafisa ukuzenza empilweni lokuthi bafuna ukuzenza njani. UJesu wasebenza loJehova okweminyaka engaba ngamabhiliyoni futhi lokhu kwenza ukuthi babe lobuhlobo obuseduze kakhulu. Ekhuluma ngobuhlobo obuphakathi kwakhe loYise uJesu wathi: “Mina loBaba simunye.” (Joh. 10:30) Babesebenza ndawonye bemanyene.

10. Kungani ukutshumayela kusisondeza eduze loNkulunkulu lakubazalwane bethu?

10 UJesu wathandaza kuJehova emcela ukuthi avikele abafundi bakhe. Ngenxa yani? Wathi: “Ukuze babe munye njengalokhu thina simunye.” (Joh. 17:11) Nxa siphila ngendlela ethokozisa uNkulunkulu futhi sitshumayela, sizazizwisisa izimpawu ezinhle zikaJehova. Sizafunda lokuthi kungani kumele sithembele kuye njalo silandele isiqondiso sakhe. Sizasondela eduze kwakhe futhi laye uzaba seduze lathi. (Bala uJakhobe 4:8) Lokhu kuzakwenza lokuthi sisondele eduze kwabafowethu labodadewethu ngoba sihlangana lobunzima obufananayo, futhi sonke siyathokoza emsebenzini lo esiwenzayo. Phela sisebenza ndawonye, sithola injabulo efananayo njalo sonke siyabekezela nxa siphakathi kokuhlupheka. Omunye udadewethu okuthiwa ngu-Octavia ohlala eBritain uthi: “Ukusebenza loJehova kungisondeza eduze kwabanye ngoba labo balenhloso  efanana leyami njalo sonke sisendleleni efananayo.” Lawe uzizwa njengodadewethu lo yini? Ukubona abazalwane bethu besenza imizamo yokuthokozisa uJehova kakukwenzi yini ufune ukusondela kubo?

11. Kungani sizasondela kakhulu kuJehova lakubazalwane bethu emhlabeni omutsha?

11 Ubuhlobo bethu loNkulunkulu kanye labazalwane bethu bungabe buqinile khathesi kodwa buzaqina kakhulukazi emhlabeni omutsha. Khumbula ukuthi umnengi kangakanani umsebenzi ophambi kwethu! Kuzavuswa abantu abanengi njalo kuzamele bafundiswe iqiniso ngoJehova. Umhlaba lawo kuzamele uguqulwe ube lipharadayisi. Mkhulu umsebenzi okumele wenziwe sibili! Kodwa-ke sizakholisa ukuwenza sibambene labanye njengoba siyabe sesibuswa nguMbuso kaMesiya ozasusa isono ebantwini. Abantu abazabe besemhlabeni bazamanyana njalo bazakuba lobudlelwano obuhle kakhulu loNkulunkulu ngoba ‘uzasuthisa izidingo zakho konke okuphilayo.’—Hubo. 145:16.

UKUSEBENZA LONKULUNKULU KUYASIVIKELA

12. Umsebenzi wokutshumayela usivikela njani?

12 Kumele sivikele ubuhlobo bethu loJehova ngenxa yokuthi siphila emhlabeni obuswa nguSathane uDeveli njalo silesono esasithatha ku-Adamu. Kulula ukuthi siqalise ukucabanga njengabantu bomhlaba lo futhi siziphathe njengabo. Ukuphila emhlabeni lo kunjengokubhukutsha emfuleni ogcweleyo. Amanzi omfula lo angasidonsela lapho esingafuni ukuyakhona. Ngakho ukuze singacini sikhukhulwa kumele sibhukutshe ngamandla siphikisane lawo. Kunjalo lokulwisa ukuthi singadukiswa ngabantu bomhlaba lo, kudinga umzamo sibili. Yikho ukutshumayela kuyasinceda ukuthi sihlale sicabanga ngezinto eziphathelane lokukhonza hatshi ukucabanga ngezinto ezingasiphambanisa okholweni. (Flp. 4:8) Kuyaliqinisa lethemba esilalo njalo kwenza sihlale sizikhumbula izithembiso zikaJehova kanye lezimiso zakhe ezilungileyo. Kuyasinceda lokuthi sihlale silokholo oluqinileyo.​—Bala u-Efesu 6:14-17.

13. Uthini omunye umzalwane wase-Australia ngomsebenzi wokutshumayela?

13 Nxa singatshiseka emsebenzini wokutshumayela lakweminye imisebenzi ephathelane lokukhonza kasibi laso isikhathi sokutshona sicabanga ngezinhlupho zethu. Lokhu kuyasivikela sibili! UJoel ohlala e-Australia uthi: “Umsebenzi wokutshumayela uyanginceda ukuthi ngikubone okuyikho okwenzakala emhlabeni lo. Ungenza ngingazikhohlwa izinhlupho ezithwalise abantu nzima lokuthi mina kungincede njani ukusebenzisa izimiso zeBhayibhili empilweni yami. Umsebenzi lo uyanginceda lokuthi ngihlale ngithobekile; unginika lethuba lokuthembela kuJehova lakubafowethu labodadewethu.”

14. Ukuqinisela kwethu emsebenzini wokutshumayela kutshengisa njani ukuthi umoya kaNkulunkulu uyasebenza kithi?

14 Ukutshumayela kwenza sikubone lokuthi uJehova uyasincedisa ngomoya wakhe ongcwele. Ake sithi uphiwe umsebenzi wokubhoda unika abantu isinkwa. Kodwa ubusutshelwa ukuthi awusoze uholiswe kumbe ubhadalwe zonke izindleko ezingabakhona. Kusenjalo ubusunanzelela ukuthi abantu abanengi kabasifuni isinkwa leso njalo abanye sebeze bekuzonda. Kambe ubuzaqhubeka usihambisa yini? Akuthandabuzwa ukuthi ubuzazizwa uphela amandla ngenxa yokuthi uyabe ubona abantu bengakuqakathesi lokho obenzela khona. Kodwa-ke abanengi bethu siyaqinisela emsebenzini wokutshumayela umnyaka ngomnyaka lanxa singabhadalwa futhi siphathwa kubi ngabanye  abantu abangabongiyo. Lokhu akukutshengisi yini ukuthi umoya kaNkulunkulu uyasebenza kithi?

UKUSEBENZA LONKULUNKULU KUTSHENGISA UKUTHI SIYAMTHANDA LOKUTHI SIYABATHANDA ABANYE

15. Ukutshumayela izindaba ezinhle kungenelana njani lenjongo kaNkulunkulu ngabantu?

15 Ukutshumayela izindaba ezinhle kungenelana njani lenjongo kaJehova ngabantu? Lapho edala abantu wayehlose ukuthi baphile kuze kube nini lanini emhlabeni. Lanxa u-Adamu wasuka wona, uJehova kazange ayintshintshe injongo yakhe. (Isaya. 55:11) Kodwa wahlela ukuthi abantu bakhululwe esonweni lasekufeni. Ukuze kwenzakale lokhu, uJesu wabuya emhlabeni wanikela ngokuphila kwakhe ngenxa yabantu abalalelayo. Kodwa-ke ukuze labobantu abalalelayo bancedakale, kwakumele bazwisise intando kaNkulunkulu. Yikho uJesu wabafundisa intando kaNkulunkulu waselaya abafundi bakhe ukuthi benze njalo. Ngakho nxa sinceda abanye ukuthi babuyisane loNkulunkulu, siyabe sisebenza laye ekugcwaliseni injongo yakhe yokukhulula abantu esonweni lasekufeni.

16. Nxa sitshumayela siyabe silalela yiphi imilayo emikhulu evela kuNkulunkulu?

16 UJehova “ufuna ukuba abantu bonke basindiswe njalo balazi iqiniso.” Yikho nxa sinceda abanye ukuthi bathole ukuphila okungapheliyo siyabe sitshengisa ukuthi siyamthanda lokuthi siyabathanda omakhelwana bethu. (1 Tim. 2:4) UJesu wathi ebuzwa ukuthi yiwuphi umlayo omkhulu kulayo yonke eyaphiwa abako-Israyeli waphendula wathi: “‘Thanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke langomphefumulo wakho wonke langengqondo yakho yonke.’ Yiwo oyingqala njalo odlula yonke imilayo. Owesibili unjengawo: ‘Thanda umakhelwana wakho njengalokhu uzithanda wena.’” (Mat. 22:37-39) Yikho-ke nxa sitshumayela siyabe sitshengisa ukuthi siyayilalela imilayo le.​—Bala imiSebenzi 10:42.

17. Uthini ngesibusiso esilaso sokutshumayela izindaba ezinhle?

17 Sibusisiwe sibili ngoba uJehova usinike umsebenzi osenza sithokoze, osenza sihlale silokholo oluqinileyo, njalo osenza sisondele kuye lakubazalwane bethu. Umsebenzi lo uphinda usinike lethuba lokutshengisa ukuthi siyamthanda uJehova kanye labomakhelwana bethu. Abantu bakaNkulunkulu emhlabeni wonke bazama ngazo zonke izindlela ukutshela abanye lokho abakukholwayo lanxa izimo zabo zingafanani. Bayawenza umsebenzi lo kungelani lokuthi bagugile, basesebatsha, banothile, bangabayanga, baqinile emzimbeni kumbe babuthakathaka. Kumele ukuthi lawe uyavumelana lodade okuthiwa nguChantel ohlala eFrance othi: “UMninimandla wonke uMdali wazo zonke izinto, uNkulunkulu othokozayo uthi kimi: ‘Hamba! Khuluma labantu! Batshele ngami! Kwenze ngenhliziyo yonke. Ngizakunika amandla, ngikunike iLizwi lami iBhayibhili, ngithumele izingilosi zikusekele, ngikusekele langabazalwane, ngikufundise, njalo ngizakunika iziqondiso ngesikhathi esifaneleyo.’ Yisibusiso esikhulu kakhulu ukusebenza loJehova kanye lokwenza lokho akufunayo!”