Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | KUYANCEDA YINI UKUTHEMBEKA?

Ukuthembeka Yisidala Yini?

Ukuthembeka Yisidala Yini?

UHitoshi wayesenza umsebenzi wokukhangela izimali kwenye inkampani edingela abantu imisebenzi eJapan. Ngesikhathi behlola ukuma kwezimali, esinye isikhulu senkampani samtshela ukuthi kumele abhale umbiko ongamanga. UHitotshi wamchasisela ukuthi umzwangedwa wakhe awumvumeli ukuthi enze ubuqili obunjalo. Ngenxa yokwala kwakhe wamthembisa ukumxotsha umsebenzi futhi lakanye wacina exotshiwe.

Ezinyangeni ezalandelayo, uHitoshi wayengasabuquthi ubuthongo ezibuza ukuthi uzafa awuthola yini umsebenzi. Ngokwesibonelo, ngelinye ilanga wabizelwa umsebenzi kwenye indawo kodwa wahle wabatshela abantu labo ukuthi wayengeke enze umsebenzi olokungathembeki phakathi. Bona bamphendula bathi: “Indlela ocabanga ngayo ndoda ayijayelekanga!” Lanxa abangane bakaHitoshi kanye lemuli yakhe babemkhuthaza ukuthi ahlale ethembekile, waqalisa ukuthandabuza. Wayesezibuza ukuthi, “Ukuthembeka ngizama ukulandela ukholo lwami kuzanginceda yini?”

Isibonelo sikaHitoshi sitshengisa ukuthi ayisibo bonke abantu abakuqakathekisayo ukuthembeka. Abanye bathi ukungathembeki kuyadlisa ikakhulu nxa usenza ibhizimusi. Omunye umama osebenza eSouth Africa uthi: “Lapho engisebenza khona kugcwele abantu abangathembekanga futhi lami ngicina ngilingeka ukuthi ngifune ukwenza njengabo.”

Okunye ukungathembeki osekubhahile kulezi nsuku yikuqamba amanga. Ukuchwayisisa okwenziwa e-University of Massachusetts Amherst nguRobert S Feldman ohlola ukusebenza kwengqondo kwaveza ukuthi amaphesenti angu-60 abantu abadala kabayiqedi imizuzu elitshumi bengaqambanga amanga nxa bexoxa. UFeldman uthi: “Lokhu kwasimangalisa kakhulu. Besingakukhangelelanga ukuthi abantu baqambe amanga kangaka.” Kuyamangalisa ukuthi abantu abanengi bayakuzonda ukuqanjelwa amanga kodwa bona bayawahulula aluhlaza tshoko!

Kungani ukuntshontsha, ukuqamba amanga kanye lezinye izindlela zokungathembeki kubhahile kangaka lamuhla? Ukwenza lokhu kuyawunceda yini umphakathi? Kanti njalo singenzani ukuze lathi singathatheki ngezindlela lezi zokungathembeki?