Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Fuqwa Yisipho SikaNkulunkulu “Esingeke Sichazwe”

Fuqwa Yisipho SikaNkulunkulu “Esingeke Sichazwe”

“Kabongwe uNkulunkulu ngenxa yesipho esingeke sichazwe.”​—2 KHOR. 9:15.

IZINGOMA: 121, 63

1, 2. (a) Sigoqelani isipho sikaNkulunkulu “esingeke sichazwe”? (b) Yiphi imibuzo esizaxoxa ngayo esihlokweni lesi?

UJEHOVA wanika abantu isipho esitshengisa ukuthi uyabathanda okwamagama ngesikhathi ethumela iNdodana yakhe eyiyo yodwa emhlabeni! (Joh. 3:16; 1 Joh. 4:9, 10) Umphostoli uPhawuli wasibiza ngokuthi yisipho sikaNkulunkulu “esingeke sichazwe.” (2 Khor. 9:15) Kungani wasebenzisa amazwi la?

2 UPhawuli wayekwazi ukuthi zonke izithembiso zikaNkulunkulu ezimangalisayo zazizagcwaliseka loba sekutheni ngenxa yomhlatshelo opheleleyo kaKhristu. (Bala u-2 Khorinte 1:20.) Ngakho-ke isipho lesi “esingeke sichazwe” sigoqela konke okuhle kanye lothando oluqotho uJehova alutshengisa abantu esebenzisa uJesu. Isipho lesi siyamangalisa sibili okokuthi ingqondo yomuntu ingaba mfitshane kakhulu ukusichasisa ngokugcweleyo. Kumele kusithinte  njani ukwamukela isipho esikhulu kangaka? Njalo isipho lesi singasifuqa ukuthi senzeni njengoba silungiselela iSikhumbuzo Sokufa kukaKhristu esizabakhona ngoLwesithathu mhlaka 23 March 2016?

ISIPHO ESIQAKATHEKILEYO ESIVELA KUNKULUNKULU

3, 4. (a) Uzwa njani nxa othile angakupha isipho? (b) Isipho osinikwe ngenhliziyo emhlophe singakuntshintsha njani ukuphila kwakho?

3 Sonke siyathokoza kakhulu nxa singamukela isipho. Kodwa esinye isipho singabe siqakatheke kakhulu okokuthi singantshintsha ukuphila komuntu. Ngokwesibonelo, ake sithi usugwetshelwe ukufa ngenxa yecala elesabekayo olenzileyo. Usalibele kuthi thutshu umuntu ongamaziyo phakathi kwexuku labantu abesevuma ukuthi kugwetshwe yena esikhundleni sakho. Uzimisele lokufela icala lakho. Kambe ubuzakuzwa njani ngokwenzelwa umusa ongaka?

4 Kuliqiniso ukuthi ukwamukela isipho lesi osinikwe ngenhliziyo emhlophe kungakwenza uzinuke amakhwapha untshintshe izenzo zakho kanye lendlela obuphila ngayo. Kungakwenza lokuthi ube lomusa njalo ubathande kakhulu abanye futhi uthethelele loba ngubani obekuphambanisile. Kanti njalo ungazizwa umkweleda okwempilo yakho yonke umuntu lo ngokuzinikela akwenzileyo ukuze akuhlenge.

5. Kungani isipho senhlawulo esisinikwe nguNkulunkulu siqakatheke ukwedlula loba yisiphi esinye?

5 Kodwa isipho esisinikwe nguJehova esebenzisa uKhristu sikhulu kakhulu ukwedlula isipho esikhulume ngaso emzekelisweni esisanda kuxoxa ngawo. (1 Phet. 3:18) Kungani kunjalo? Ngoba sonke sikhangelane lesigwebo sokufa ngenxa yesono esasithola ku-Adamu. (Rom. 5:12) Yikho ngenxa yokuthi uJehova ulothando, wahlela ukuthi uJesu abuye emhlabeni futhi “ezwe ukufa ngenxa yabantu bonke.” (Heb. 2:9) UJehova wenza ukuphila kwethu kwaba lenjongo njalo wavula lendlela yokususa isono esibangela ukufa ukuze kungaphindi kube khona. (Isaya. 25:7, 8; 1 Khor. 15:22, 26) Bonke abalokholo kuJesu bazakuba yizizalwane zoMbuso kaNkulunkulu futhi bazaphiwa ukuphila okungapheliyo okulokuthula lenjabulo. Abagcotshiweyo bona bazakuba ngamakhosi bebusa kanye loJesu kulowoMbuso. (Rom. 6:23; Isam. 5:9, 10) Yiziphi ezinye izibusiso ezizalethwa yisipho lesi esisinikwe nguJehova?

6. (a) Yiziphi izibusiso ozilindele ngabomvu ezizalethwa yisipho esivela kuJehova? (b) Qamba izinto ezintathu esizaxoxa ngazo esihlokweni lesi.

6 Isipho esivela kuJehova sigoqela ukwelatshwa kwazo zonke izifo, lokuntshintshwa komhlaba lo usiba lipharadayisi kanye lokuvuswa kwabantu abafileyo. (Isaya. 33:24; 35:5, 6; Joh. 5:28, 29) Ngeqiniso siyamthanda uJehova leNdodana yakhe eyiyo yodwa ngokusinika “isipho esingeke sichazwe.” Kodwa umbuzo osalayo nanku: Uthando lukaNkulunkulu lusifuqa ukuthi senzeni? Kasikhangeleni ukuthi uthando lukaNkulunkulu lusifuqa njani ukuthi (1) silandele amanyathelo kaJesu Khristu eduze, (2) sitshengise ukuthi siyabathanda abazalwane bethu, (3) lokuthi sithethelele abanye ngenhliziyo emhlophe.

“UTHANDO LUKAKHRISTU LUYASIFUQA”

7, 8. Kuyini okutshengisa ukuthi siyalwamukela uthando lukaKhristu, njalo kumele lusifuqe ukuthi senzeni?

7 Okwakuqala, kumele sizimisele ukulingisela uJesu kukho konke esikwenzayo ezimpilweni zethu. Umphostoli uPhawuli wathi: “Uthando lukaKhristu luyasifuqa.” (Bala u-2 Khorinte 5:14, 15.) UPhawuli wananzelela ukuthi kasingeke sithi siyalwamukela uthando lukaKhristu olukhulu thina singenzi lutho olutshengisa ukuthi siphilela yena. Nxa sikuzwisisa kuhle lokho uJehova asenzele khona, ukumthanda kwethu ngenhliziyo yonke kuzasifuqa ukuthi sizame  ukwenza konke okusemandleni ethu ukuze silingisele uJesu Khristu. Singakwenza njani lokhu?

8 Indlela esimthanda ngayo uJehova iyasifuqa ukuthi silingisele uKhristu, senze lokho ayekwenza njalo silandele amanyathelo akhe eduze. (1 Phet. 2:21; 1 Joh. 2:6) Indlela esilalela ngayo itshengisa ukuthi siyamthanda uNkulunkulu kanye loKhristu. UJesu wathi: “Lowo olayo imilayo yami, ayilalele, nguye ongithandayo. Lowo ongithandayo uzathandwa nguBaba, njalo lami ngizamthanda ngiziveze kuye.”​—Joh. 14:21; 1 Joh. 5:3.

9. Yiluphi uhlupho olusihlaselayo lamuhla?

9 Ngesikhathi seSikhumbuzo asizameni ukucabangisisa ukuthi indlela esiphila ngayo injani. Zibuze: ‘Kungaphi lapho engingathi ngiyamlingisela khona uJesu Khristu? Kungaphi lapho engibona kumele ngilungisise khona?’ Ukuzihlolisisa lokhu kuqakathekile njengoba sibona ukuthi abantu bomhlaba lo baqhubeka besihuga ukuthi silandele izenzo zabo. (Rom. 12:2) Nxa singananzelelanga singacina sesingabalandeli bezihlakaniphi zomhlaba lo kumbe abalandeli babantu abadumileyo kwezokuzilibazisa kanye lentshantshu zemidlalo. (Kol. 2:8; 1 Joh. 2:15-17) Singakubalekela njani lokhu?

10. Yiphi imibuzo esingazibuza yona ngesikhathi seSikhumbuzo, njalo lokhu kumele kusifuqe ukuthi senzeni? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

10 Ungasebenzisa isikhathi seSikhumbuzo ukuthi uhlolisise izigqoko zakho, izingoma ozilalelayo, amafilimu owabukelayo kumbe izinto ozigcinileyo kukhompiyutha yakho, efonini loba ku-tablet. Nxa usuhlola izigqoko zakho zibuze ukuthi: ‘Aluba bengingaya endaweni lapho okuzabe kuloJesu khona bengizakhululeka yini ukugqoka isigqoko lesi?’ (Bala u-1 KuThimothi 2:9, 10.) ‘Nxa ngisigqokile kuzakhanya yini ebantwini bonke ukuthi ngingumlandeli kaJesu Khristu?’ Kumele sizibuze imibuzo efananayo langamafilimu esiwabukelayo kanye lezingoma esizilalelayo. ‘Kambe uJesu laye ubezakholisa yini ukubukela ifilimu le kumbe ukulalela ingoma le? Nxa ubengaboleka ifoni yami kumbe i-tablet bengizayangeka yini nxa esebona izinto eziphakathi?’ Endabeni yemidlalo engaba sefonini loba kukhompiyutha (video games) zibuze: ‘Kungaba nzima yini ukuthi ngichasisele uJesu ukuthi kungani ngiwuthanda?’ Indlela esimthanda ngayo uJehova kumele isifuqe ukuthi silahle konke okungafanelanga abalandeli bakaKhristu lanxa sakuthenga kudula kakhulu. (ImiSeb. 19:19, 20) Lapho sizinikela kuJehova sathembisa ukuthi kasisoze siphilele ukwenza eyethu intando kodwa sizaphilela uKhristu. Ngakho-ke kumele sitshiyane lazo zonke izinto ezingenza sehluleke ukulandela amanyathelo kaKhristu eduze.​—Mat. 5:29, 30; Flp. 4:8.

11. (a) Uthando lukaJehova lolukaKhristu lusifuqa ukuthi senzeni emsebenzini wokutshumayela? (b) Uthando lungasifuqa njani ukuthi sincede abanye ebandleni?

11 Uthando lukaKhristu luyasifuqa lokuthi sikhuthale emsebenzini wokutshumayela lowokwenza abafundi. (Mat. 28:19, 20; Luk. 4:43) Ngesikhathi seSikhumbuzo sizathola ithuba lokuba ngamaphayona asizayo njalo sisebenze amahora angu-30 loba angu-50 enkonzweni. Ungahlela yini ukuze wenelise ukuba liphayona elisizayo? Omunye ukhulu ongumfelwa oleminyaka engu-84 wayecabanga ukuthi kasoze enelise ukuba liphayona elisizayo ngenxa yokukhula kanye lokugula. Lanxa kunjalo amaphayona ebandleni lakibo amncedisa. Amthwala ngezimota zawo njalo amkhethela lensimu ayezakwenelisa ukuyisebenza, ukuze enelise ukufikisa amahora angu-30. Ukhona yini ebandleni okulo obona angathi ungamncedisa ukuthi enelise ukukholisa isibusiso sokuba liphayona ngesikhathi seSikhumbuzo? Kuliqiniso ukuthi kayisibo bonke abazakwenelisa ukuba ngamaphayona asizayo. Loba kunjalo singasebenzisa isikhathi kanye lamandla esilawo  ukuthi singezelele isikhathi sethu enkonzweni ukuze sidumise uJehova. Singenza njalo kuzakhanya ukuthi lathi uthando lukaKhristu luyasifuqa njengoPhawuli. Kuyini okunye uthando lukaNkulunkulu oluzasifuqa ukuthi sikwenze?

SILOMLANDU WOKUTHANDANA

12. Uthando lukaNkulunkulu lusifuqa ukuthi senzeni?

12 Okwesibili, uthando lukaNkulunkulu kumele lusifuqe ukuthi sithande abazalwane bethu. Umphostoli uJohane wakunanzelela lokhu. Wathi: “Bangane abathandekayo, njengoba uNkulunkulu wasithanda kangaka, lathi kumele sithandane.” (1 Joh. 4:7-11) Kasingeke sithi siyamthanda uNkulunkulu kodwa sisehluleka ukuthanda abafowethu. (1 Joh. 3:16) Singatshengisa njani ukuthi siyabathanda?

13. Yisiphi isibonelo uJesu asinika sona mayelana lokuthanda abanye?

13 Cabanga ngesibonelo sikaJesu. Ngesikhathi esemhlabeni wayebakhathalela kakhulu abantu abaswelayo. Wayesilisa abagulayo, abaqhugezayo, iziphofu, abangezwayo endlebeni labayizimungulu. (Mat. 11:4, 5) Kwakumthokozisa ukufundisa abantu ababelilambele iqiniso, ababekhangelelwa phansi ngabafundisi benkolo yesiJuda njalo bebabona bengabantu ‘abathukiweyo.’ (Joh. 7:49) Wayebathanda futhi wasebenza nzima ukuthi abenzele izinto ezinhle.​—Mat. 20:28.

Ungancedisa abakhulileyo yini ekutshumayeleni?(Khangela indima 14)

14. Kuyini wena ongakwenza ukuze utshengise ukuthi uyabathanda abanye ebandleni?

14 Isikhathi seSikhumbuzo sikunika ithuba lokulingisela uJesu ngokuzinika isikhathi sokucabangisisa ngabanye abasebandleni okulo. Akuthandabuzwa ukuthi ungenza njalo uzananzelela ukuthi kulabanye ebandleni abaludingayo usizo lwakho. Mhlawumbe ebandleni kulabafowenu labodadewenu asebekhulile abadinga usizo. Ungazinika isikhathi sokubavakatshela yini? Ungabaphathela okuya ethunjini yini kumbe ubancedise ngemisebenzi yangekhaya? Ungabasiza yini ngenyawo ezilula nxa besiya emihlanganweni kumbe uhlele ukuthi liyetshumayela lonke? (Bala uLukha 14:12-14.) Kumele sivumele uthando lukaNkulunkulu lusifuqe ukuthi senzele abafowethu okuhle ukuze kukhanye ukuthi siyabathanda.

WOBA LESIHAWU KUBAFOWETHU LABODADEWETHU

15. Kuyini okumele sikunanzelele sonke?

15 Okwesithathu, uthando lukaJehova kumele lusifuqe ukuthi sibathethelele abafowethu labodadewethu. Njengoba singabantwana baka-Adamu sathola isono kuye futhi sagwetshelwa  ukufa. Kakho phakathi kwethu ongathi, “Mina kangisidingi isihlengo.” Ngitsho layo inceku kaJehova ethembekileyo emthanda ngenhliziyo yonke, iyawudinga umusa wakhe ongasifanelanga asitshengise wona esebenzisa uKhristu. Sonke kumele sinanzelele ukuthi wasithethelela icala elesabekayo kakhulu. Kungani kuqakathekile lokhu? Impendulo itholakala komunye umzekeliso kaJesu.

16, 17. Kuyini esikufundayo emzekelisweni kaJesu, njalo uzimisele ukwenzani?

16 UJesu walandisa umzekeliso wenkosi eyathethelela inceku yayo isikwelede sabodenariyu abangu-60 miliyoni. Le kwakungasimali yokudlala ngalesosikhathi! Kodwa inceku le eyayithethelelwe isikwelede esikhulu kangaka yehluleka ukuthethelela enye inceku eyayiyikweleda imali encane kakhulu, odenariyu abangu-100 nje kuphela. Inkosi yazonda yabila isizwa umoya omubi owenziwe yinceku le. Yasisithi: “Wena nceku embi. Ngisesulile sonke isikwelede sakho ngokuba ungincengile. Kungani pho ungazwelanga omunye wakho isihawu njengalokhu ngenzile kuwe?” (Mat. 18:23-35) Inceku le kwakumele izizwe ilomlandu wokuthethelela omunye wayo ngoba layo yayitshengiswe isihawu esikhulu kakhulu. Pho thina uthando lukaJehova kanye lesihawu sakhe kumele kusifuqe ukuthi senzeni?

17 Isikhathi seSikhumbuzo sisinika ithuba lokuthi sicabangisise ngokuthi bakhona yini abafowethu loba odadewethu esingabe sibabambele izikhwili. Nxa kuyikuthi bakhona, lesi kungaba yisikhathi esihle kakhulu sokulingisela uJehova uNkulunkulu “oxolelayo.” (Neh. 9:17; Hubo. 86:5) Nxa sikuqakathekisa lokho uJehova asenzele khona ngokwesula isikwelede sethu esikhulu, lathi sizazama sibili ukubathethelela ngenhliziyo yonke abanye. UNkulunkulu ngeke asithande futhi asithethelele nxa lathi singabathandi abanye njalo sihlala sifukamele izikhwili. (Mat. 6:14, 15) Kuliqiniso ukuthi ukuthethelela akuwabuthi asechithekile kodwa kungalintshintsha ikusasa lethu libe lihle.

18. Uthando lukaNkulunkulu lwamnceda njani omunye udade ukuthi abekezelele ayekhonza laye?

18 Kungaba nzima kwabanengi bethu ‘ukubabekezelela’ nsuku zonke abafowethu labodadewethu. (Bala uKholose 3:13, 14; lo-Efesu 4:32.) Ngokwesibonelo omunye udadewethu ongatshadanga okuthiwa nguLily wazinikela ukusiza omunye umfelokazi osekhulile owayesebandleni okwakuthiwa nguCarol. [1] Wayemthwala ngemota nxa besiya emhlanganweni, emthengela izinto ezitolo njalo emenzela lokunye okunenginengi. Lanxa uLily wayesenza konke lokhu, uCarol wayehlala esola futhi kwezinye izikhathi kwakungalula ukumnceda. Kodwa uLily wayekhangela okuhle kuphela kuCarol. Waqhubeka emsiza okweminyaka ethile, ekucineni uCarol wagula wasesifa. ULily uthi: “Lanxa kunjalo, ngilindele ngabomvu ukubona uCarol esevusiwe. Ngifuna ukumazi nxa esephelele engaselasono.” Lokhu kwenza kukhanye ukuthi uthando lukaNkulunkulu luyasifuqa ukuthi sibabekezelele abafowethu labodadewethu njalo silindele isikhathi lapho isono esizakhutshwa khona ebantwini.

19. Isipho sikaNkulunkulu “esingeke sichazwe” sizakufuqa ukuthi wenzeni?

19 Ngeqiniso uJehova usinike isipho “esingeke sichazwe.” Kasizameni ukungasitshaphazi lesisipho esiligugu kangaka. Ngalesisikhathi seSikhumbuzo kungaba kuhle ukuthi sicabangisise ngakho konke uJehova loJesu abasenzele khona. Asivumeleni ukuthi uthando lwabo lusifuqe ukuthi silandele amanyathelo kaJesu eduze, senzele abafowethu okuhle njalo sibathethelele ngenhliziyo emhlophe.

^ [1] (indima 18) Amanye amabizo asesihlokweni lesi antshintshiwe.