Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UnguSomandla Kodwa Uyazwisisa

UnguSomandla Kodwa Uyazwisisa

“[UJehova] uyakwazi ukuthi sibunjwa njani, uyakhumbula ukuthi siluthuli.”​—HUBO. 103:14.

IZINGOMA: 30, 10

1, 2. (a) Indlela uJehova aphatha ngayo abantu itshiyene njani lalokho okwenziwa ngabantu abalezikhundla? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

ABANTU abalezikhundla labalamandla bajayele ‘ukukhonya phezu’ kwabanye loba ukubaphatha ngochuku. (Mat. 20:25; UmTshu. 8:9) Kodwa uJehova kenzi njalo. Lanxa enguSomandla, uyabazwisisa kakhulu abantu abalesono. Usiphatha ngesineke njalo ulomusa. Ulendaba lemizwa yethu futhi uyasisiza nxa kukhona esikuswelayo. Kalindelanga ukuthi senze okuphezu kwamandla ethu ngoba “uyakhumbula ukuthi siluthuli.”​—Hubo. 103:13, 14.

2 IBhayibhili lilezibonelo ezinengi ezitshengisa ukuthi uJehova uyazizwisisa izinceku zakhe. Kodwa esihlokweni lesi sizaxoxa ngezintathu kuphela. Kwesokuqala, sizabona ukuthi uNkulunkulu watshengisa njani ukuthi uyazwisisa ngesikhathi encedisa umfana omncane uSamuyeli ukuthi ayekwethula isahlulelo kuMphristi Omkhulu u-Eli. Kwesesibili, sizahlola ukuthi uJehova wambekezelela njani uMosi lapho esala ukuba ngumkhokheli wama-Israyeli. Kwesesithathu, sizabona ukuthi uNkulunkulu watshengisa njani ukuthi uyazwisisa lapho ekhipha ama-Israyeli eGibhithe.  Ngesikhathi sixoxa ngesibonelo ngasinye, dinga ukuthi ufundani ngoJehova lokuthi lezozifundo ungazisebenzisa njani empilweni yakho.

WATSHENGISA UKUTHI UYAMZWISISA UMFANA OMNCANE

3. Yisiphi isimanga esenzakala kuSamuyeli ngobunye ubusuku njalo yiwuphi umbuzo esingazibuza wona? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

3 USamuyeli waqalisa esesemncane kakhulu ‘ukukhonza phambi kukaJehova’ ethabanikeli. (1 Sam. 3:1) Ngobunye ubusuku elele kwenzakala isimanga. * (Bala u-1 Samuyeli 3:2-10.) USamuyeli wezwa ilizwi limbiza ngebizo. Wacabanga ukuthi ubizwa nguMphristi Omkhulu u-Eli, yikho wagijima waya kuye njengoba wayengumfana olalelayo, wafika wathi: “Ngilapha; ungibizile.” Kodwa u-Eli wathi kambizanga. Lokho kwenzakala kwaze kwaba kathathu, u-Eli wasenanzelela ukuthi uNkulunkulu nguye owayebiza uSamuyeli. Ngakho umphristi lo owayesekhulile watshela uSamuyeli ukuthi aphendule athini, lakanye walalela. Kungani uJehova engazange ahle aziveze kuSamuyeli ngesikhathi eqalisa ukumbiza? IBhayibhili kalisitsheli, kodwa kungenzakala ukuthi uJehova kazange ahle aziveze kuSamuyeli ngenxa yokuthi wayelendaba lemizwa yakhe. Kungani sisitsho njalo?

4, 5. (a) USamuyeli wezwa njani lapho ethunywa nguNkulunkulu njalo kwenzakalani ekuseni? (b) Indaba le isifundisani ngoJehova?

4 Bala u-1 Samuyeli 3:11-18. UMthetho kaJehova wawusithi abantwana kumele bahloniphe abantu abadala, ikakhulu labo ababengabakhokheli. (Eks. 22:28; Levi. 19:32) Pho ubona angathi uSamuyeli wayengaba laso yini isibindi sokuvuka ekuseni ayetshela u-Eli isahlulelo sikaNkulunkulu esiqatha kangaka? Hatshi, iBhayibhili lisitshela ukuthi uSamuyeli “wayesesaba ukutshela u-Eli umbono.” Lanxa kunjalo, uNkulunkulu wakwenza kwacaca ku-Eli ukuthi nguye owayebiza uSamuyeli. Yikho u-Eli walaya uSamuyeli ukuthi akhulume, wathi kuye: “[Ungangifihleli] loba yini akutshele khona.” Ngakho uSamuyeli walalela, “wamtshela konke.”

5 Kumele ukuthi u-Eli kazange amangale kangako esizwa amazwi kaSamuyeli ngoba ayehambelana lalawo ayeke wawatshelwa ‘ngumuntu kaNkulunkulu’ owayefike kuye. (1 Sam. 2:27-36) Indaba kaSamuyeli lo-Eli isifundisa ukuthi uJehova uyazwisisa futhi ulenhlakanipho emangalisayo.

6. Indlela uNkulunkulu ancedisa ngayo uSamuyeli esesemncane isifundisani?

6 Indaba kaSamuyeli ibafundisani abasakhulayo? Isitshengisa ukuthi uJehova uyayizwisisa imizwa yabasakhulayo kanye lobunzima abahlangana labo. Engxenye abanye balenhloni futhi bayalingeka ukuthi benze izinto ezenziwa ngosowabo loba bakubona kunzima ukutshumayeza abantu abadala kulabo. Nxa ungomunye wabo, ungaba leqiniso lokuthi uJehova uyafuna ukukuncedisa. Ngakho thandaza kuye umtshele konke okusenhliziyweni yakho. (Hubo. 62:8) Cabangisisa ngesibonelo sikaSamuyeli labanye abasakhulayo okukhulunywa ngabo eBhayibhilini. Xoxa labazalwane abasakhulayo kumbe asebekhulile abangabe bahlangana lobunzima ophakathi kwabo. Bangakulandisela indlela emangalisayo uJehova abaphathisa ngayo bengacabangeli.

WATSHENGISA UKUTHI UYAMZWISISA UMOSI

7, 8. UJehova watshengisa njani ukuthi uyamzwisisa kakhulu uMosi?

7 UMosi wathi eleminyaka engu-80, uJehova wamnika umsebenzi onzima. Wamthuma eGibhithe ukuthi ayekhulula abako-Israyeli ebugqilini. (Eks. 3:10) Kumele ukuthi lokho kwamethusa uMosi njengoba wayeseleminyaka engu-40 engumelusi koMidiyani. Yikho wathi:  “Kambe ngingubani ukuba ngiye kuFaro ukuyakhupha abako-Israyeli elizweni laseGibhithe na?” UNkulunkulu wamqinisa wathi: “Ngizakuba lawe.” (Eks. 3:11, 12) Wamthembisa lokuthi abadala bako-Israyeli ‘babezamlalela.’ Loba kunjalo, uMosi waphendula wathi: ‘Pho bangayekela ukungilalela ke?’ (Eks. 3:18; 4:1) Ngamazwi la kwakungani uMosi usephikisana loNkulunkulu. Kodwa uJehova waqhubeka ebekezela, waze wenza lokunye uMosi ayengakucabangeli. Wamnika amandla okwenza izimangaliso futhi lokho kwenza uMosi waba ngumuntu wokuqala eBhayibhilini ukwenza izimangaliso.​—Eks. 4:2-9, 21.

8 Lanxa kunjalo uMosi waphinda wazama ukucatsha ngomunwe, esithi kenelisi ukukhuluma kuhle. UNkulunkulu wamphendula wathi: “Ngizakusiza ukuthi ukhulume njalo ngikufundise lokuthi uthini.” Manje uMosi wavuma yini? Kukhanya wayelokhe esala, waze wancenga uNkulunkulu ukuthi athume omunye. Lapho-ke uJehova wazonda kodwa kazange awomelele kulokho ayekutshilo. Waqhubeka etshengisa ukuthi uyamzwisisa uMosi ngokukhetha u-Aroni ukuthi abe ngumkhulumeli wakhe.​—Eks. 4:10-16.

9. Ukubekezela lokuzwisisa kukaJehova kwamsiza njani uMosi emsebenzini ayewuphiwe?

9 Indaba le isifundisani ngoJehova? Njengoba yena enguNkulunkulu uSomandla, wayengenelisa ukukhwaza kanye nje kuphela, uMosi ahle atshotshobale enze akuthunyiweyo. Kodwa kulokuthi enze njalo, wayibekezelela inceku yakhe ethobekileyo futhi wayiphatha ngomusa ezama ngazo zonke izindlela ukuyiqinisa. Lokho kwanceda yini? Kwanceda kakhulu ngoba uMosi waba ngumkhokheli omuhle, owayelingisela indlela uJehova ayemphathe ngayo. Wayezama ukuzwisisa abanye lokubaphatha ngesineke.​—Nani. 12:3.

Uyamlingisela yini uJehova endleleni ophatha ngayo abanye? (Khangela indima 10)

10. Kunceda ngani ukuzwisisa abanye njengoJehova?

10 Sifundani endabeni le? Nxa uyindoda etshadileyo, ungumzali loba ungumdala webandla, bakhona abangaphansi kwakho. Ngakho kuqakathekile ukuthi ulingisele uJehova, ube ngumuntu obekezelayo futhi ozwisisayo njalo  ube lomusa kumkakho lakubantwabakho kanye labanye ebandleni. (Kol. 3:19-21; 1 Phet. 5:1-3) Nxa ungalingisela uJehova loMosi Omkhulu uJesu Khristu, kuzakuba lula ukuthi abanye babuye bazokhuluma lawe futhi uzenelisa ukubakhuthaza. (Mat. 11:28, 29) Kanti njalo labanye bazalingisela isibonelo sakho.​—Heb. 13:7.

UMSINDISI OLAMANDLA KODWA OZWISISAYO

11, 12. Ngesikhathi uJehova ekhipha abako-Israyeli eGibhithe, wenzani ukuze bangesabi futhi babone ukuthi bavikelekile?

11 Ama-Israyeli athi esuka eGibhithe ngo-1513 B.C.E., ayengabe esedlula 3 miliyoni. Inani lelo laligoqela labantwana kanye lasebekhulile futhi kungenzeka ukuthi kwakulabagulayo labagogekileyo. Kwakufuneka uMkhokheli ozwisisayo lolesineke ukuthi akhokhele bonke abantu labo ababephuma eGibhithe. Ngakho uJehova wabakhokhela esebenzisa uMosi. Lokho kwenza ukuthi ama-Israyeli engesabi ukusuka elizweni lelo ayezalelwe kulo futhi ayesehlale kulo iminyaka leminyaka.​—Hubo. 78:52, 53.

12 Manje uJehova wenzani ukuze abantu bakhe bangesabi futhi babone ukuthi bavikelekile? Wabakhipha eGibhithe behlelekile njalo “behlomele impi.” (Eks. 13:18) Kumele ukuthi lokho kwenza ama-Israyeli angathandabuzi ukuthi ayeqondiswa nguJehova. UJehova waphinda wawatshengisa ukuthi wayehamba lawo ngokuwakhokhela ‘ngeyezi emini langokukhanya komlilo ebusuku.’ (Hubo. 78:14) Kwakungathi uthi kuwo: “Lingesabi. Ngilani, ngizalikhokhela futhi ngilivikele.” Kwakufanele abaqinise sibili abantu bakhe ngoba kukhulu okwakusiza!

Kuyini uJehova akwenzela ama-Israyeli eLwandle Olubomvu okutshengisa ukuthi uyazwisisa? (Khangela indima 13)

13, 14. (a) Yiziphi izinto uJehova azenzela ama-Israyeli eLwandle Olubomvu ezitshengisa ukuthi uyazwisisa? (b) UJehova wenzani ukuze kukhanye ukuthi ulamandla kulabaseGibhithe?

13 Bala u-Eksodusi 14:19-22. Akuzibone uhamba lama-Israyeli. Seliphakathi kwelitshe lembokodo, amabutho kaFaro ayalixotshanisa emuva futhi phambili selivalelwe luLwandle Olubomvu. Kusenjalo uNkulunkulu wenza isimanga. Iyezi ebeliphambi kwenu liyasuka liye ngemuva, livimbele amaGibhithe abe semnyameni kodwa ngapha kini kukhanye bha angathi kusemini. Uthi ulokhu usamangele ubone uMosi eselula ingalo yakhe phezu kolwandle, umoya olamandla ovela empumalanga uvunguze ufuqele amanzi emaceleni, kuvuleke inkalakatha yendlela elwandle, ubusungena phakathi kolwandle uhamba lemuli yakho kanye lezifuyo zakho. Kodwa akulakuxokozela, sonke isizwe sihamba sihlelekile. Khonokho nje unanzelela into obungayilindelanga. Uzwa lapho onyathela khona kungeladaka futhi kungatsheleli. Komile njalo kuhambeka lula. Lokho kunceda labahamba kancane kancane ukuthi bachaphe baze bayefika ekhunjini.

14 Bala u-Eksodusi 14:23, 26-30. Ngale ngemuva uFaro inkosi ezigqajayo futhi eyisithutha layo izithela elwandle, ilihahabele ingasadlanga nkotshana! UMosi uphinda elulele ingalo yakhe phezu kolwandle, amanzi abekade emile aba yimiduli adilikele phansi ambokothe uFaro lamabutho akhe, bonke bahle baphelele elwandle!​—Eks. 15:8-10.

15. Indaba le ikufundisani ngoJehova?

15 Indaba le isifundisa ukuthi uJehova nguNkulunkulu ohlelekileyo, yikho singesabi futhi silethemba lokuthi uzahlala esivikela. (1 Khor. 14:33) Itshengisa lokuthi ungumelusi olothando onakekela izimvu zakhe ngezindlela ezinengi. Kuba angathi uzigonile izimvu zakhe, wazivikela ezitheni zazo. Lokhu kuyasiqinisa njalo kusiduduze ngoba sesisiya ekupheleni komhlaba lo obuswa nguSathane.​—Zaga. 1:33.

16. Kusinceda ngani ukufunda ngendlela uJehova akhulula ngayo ama-Israyeli?

16 Lalamuhla uJehova uyayinakekela inhlanganiso  yakhe. Unceda abantu bakhe ukuthi babe lobuhlobo obuhle laye njalo uyabavikela ezitheni zabo. Uzaqhubeka ekwenza lokho langesikhathi sokuhlupheka okukhulu okuseduze. (Isam. 7:9, 10) Ngakho kungelani lokuthi sibadala kumbe sibancane, siqinile emzimbeni kumbe sigogekile, kasisoze sethuke sithithibale loba sibe ngamagwala ngesikhathi sokuhlupheka okukhulu. * Kodwa sizakuba lesibindi, sikhumbule amazwi kaJesu Khristu athi: “Manini liqine, liphakamise amakhanda enu, ngokuba ukuhlengwa kwenu sekusondela.” (Luk. 21:28) Sizaqhubeka silesibindi lalapho sesihlaselwa nguGogi, okutsho izizwe eziyabe zimanyene futhi zilamandla amakhulu kuloFaro waseGibhithe. (Hez. 38:2, 14-16) Kuyini okuzakwenza ukuthi abantu bakaNkulunkulu bangesabi? Bayakwazi ukuthi uJehova kantshintshi. Uzaphinda atshengise ukuthi unguMsindisi olothando futhi ozwisisayo.​—Isaya. 26:3, 20.

17. (a) Kusinceda ngani ukuhlola izibonelo eziseBhayibhilini ezisitshengisa indlela uJehova anakekela ngayo abantu bakhe? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni esilandelayo?

17 Esihlokweni lesi sixoxe ngezibonelo ezilutshwana ezitshengisa ukuthi uJehova uyazwisisa futhi ulomusa lokuthi uyabanakekela abantu abakhe, abakhokhele njalo abakhiphe ebunzimeni. Kodwa zikhona ezinye ezinengi. Ngakho zihlolisise ngelihlo elibukhali izibonelo lezo, ucabangisise ngezinto ezintsha ozifunda ngoJehova obungakaze uzinanzelele. Lokho kuzakusiza ukuthi umazi kuhle, umthande kakhulu njalo ube lokholo oluqinileyo. Esihlokweni esilandelayo sizaxoxa ngezindlela esingatshengisa ngazo ukuthi siyabazwisisa abanye njengoJehova. Sizakhangela lokuthi singamlingisela njani emulini, ebandleni lasekutshumayeleni.

^ indima 3 Isazi sezembali esingumJuda okuthiwa nguJosephus sithi ngalesosikhathi uSamuyeli wayengabe eleminyaka engu-12.

^ indima 16 Kukhanya abanye abazasinda e-Amagedoni bazabe begogekile. Ngesikhathi uJesu esemhlabeni welapha “zonke izifo lemikhuhlane” futhi lokho kwakutshengisa ukuthi uzabenzelani labo abazasinda e-Amagedoni hatshi labo abazavuswa kwabafileyo. (Mat. 9:35) Phela abazavuswa bazabe beqinile emzimbeni.