Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Bazalwane Asebekhulile​—UJehova Uyakuqakathekisa Ukuthembeka Kwenu

Bazalwane Asebekhulile​—UJehova Uyakuqakathekisa Ukuthembeka Kwenu

EMHLABENI wonke kulabazalwane abangabadala emabandleni futhi bayawuqakathekisa umsebenzi abawuphathisiweyo. Kuyisibusiso ukukhonza labo ngoba bangumthunzi kithi. Kodwa inhlanganiso kaJehova isanda kwenza untshintsho. Abafowethu asebekhulile bacelwa ukuthi banike abadala abasesebatsha eminye imisebenzi emikhulu abayiphathisiweyo. Ake sizwe untshintsho olwenziwayo.

Inhlanganiso yathi ababonisi beziqinti labazalwane abafundisa ezikolo zenhlanganiso kumele batshiye ukwenza imisebenzi le nxa bangaba leminyaka engu-70. Yaphinda yathi nxa umdala angaba leminyaka engu-80 kufanele atshiyele abadala abasesebatsha eminye imisebenzi ayenzayo, egoqela ukuba ngumhleli weKhomithi Yegatsha lokuba ngumhleli wequla labadala. Abafowethu asebekhulile balwamukela njani untshintsho lolu? Batshengisa ukuthi bathembekile kuJehova lasenhlanganisweni yakhe.

Omunye umzalwane okuthiwa nguKen owayeseleminyaka engaba ngu-49 engumhleli weKhomithi Yegatsha wathi: “Ngalwamukela ngazo zombili untshintsho lolu. Ngamangala ngisizwa ngalo ngoba mhlalokho ekuseni ngangikhuleke kuJehova ngicela ukuthi kube lomzalwane osesemutsha ongaba ngumhleli weKhomithi Yegatsha.” Labanye abafowethu abathembekileyo asebekhulile bathokoza  njengoKen. Kodwa abanye kwakunzima ukuthi bakwamukele lokhu ekuqaliseni ngoba babekuthanda ukukhonza abazalwane.

Umfowethu okuthiwa ngu-Esperandio obengumhleli wequla labadala uthi: “Ngadana ngisizwa utshintsho olwaselukhona.” Kodwa uyavuma ukuthi wayesesidinga isikhathi sokuphumula ngenxa yokuthi wayengasaphilanga kuhle emzimbeni. U-Esperandio ulokhu ethembekile kuJehova njalo encedisa abanye ebandleni.

Abazalwane ababengababonisi beziqinti asebetshintshelwe kweminye imisebenzi bona bathini ngontshintsho olwenziwe yinhlanganiso? Umfowethu okuthiwa ngu-Allan owayeseleminyaka engu-38 engumbonisi wesiqinti uthi: “Ngathi ngikuzwa ngaphelelwa.” Lanxa kunjalo u-Allan uyakubona ukuthi kuyanceda ukuqeqetsha abazalwane abasesebatsha ukuze benze umsebenzi futhi laye uqhubeka ethembekile kuJehova.

Umfowethu uRussell wayeseleminyaka engu-40 engumbonisi wesiqinti njalo efundisa ezikolo zenhlanganiso. Uthi yena lomkakhe badana ngoba babewuthanda kakhulu umsebenzi ababewuphathisiwe futhi babecabanga ukuthi baseselamandla okuqhubeka bewenza. Khathesi umfowethu uRussell lomkakhe basebenzisa ulwazi abalutholayo okweminyaka yonke le ukuze basize abanye ebandleni asebekulo.

Lanxa untshintsho lolu lungazange lukukhathaze, indaba etholakala ku-2 Samuyeli ingakunceda ukuthi ubazwisise abazalwane laba esisanda kukhuluma ngabo.

WAYETHOBEKILE FUTHI EZWISISA

Usakhumbula ukuthi kwenzakalani ngesikhathi u-Abhsalomi ehlasela uyise uDavida efuna ukumthathela ubukhosi? INkosi uDavida yasuka eJerusalema yabalekela eMahanayimi empumalanga yoMfula uJodani. Izinto zasezimi manzonzo ngoba inkosi labantu bayo babengaselakudla lezinye izinto abangazisebenzisa. Pho baluthola ngaphi usizo?

UBhazilayi lamanye amadoda amabili ayehlala kulowomango bafika lemibheda, lokudla kanye lempahla etshiyeneyo bezoyinika inkosi labantu bayo. (2 Sam. 17:27-29) Kwathi u-Abhsalomi esenqotshiwe iNkosi uDavida yabuyela eJerusalema njalo uBhazilayi wayiphelekezela waze wayafika eMfuleni uJodani. Inkosi yamcela ukuthi ahambe layo eJerusalema njalo yamthembisa ukuthi izamnakekela ngakho konke akuswelayo. Kodwa uBhazilayi ‘wayenothe kakhulu’ futhi wayengasweli lutho. (2 Sam. 19:31-33) Yikho kungenzakala ukuthi inkosi yayifuna ukuthi uBhazilayi ayohlala layo esigodlweni ukuze aqhubeke eyicebisa njengoba wayeyindoda esikhulile njalo ehlakaniphileyo. Kambe ngubani owayengala ukuyahlala esigodlweni esebenzela inkosi?

Kodwa uBhazilayi wayeyindoda ethobekileyo futhi ezwisisayo, yikho watshela inkosi ukuthi yena uzasala ngoba useleminyaka engu-80. Waphinda wathi: “Ngingabe ngisawutsho yini umahluko phakathi kokuhle  lokungekuhle na?” Wayesitshoni? Kumele ukuthi uBhazilayi wayelolwazi lenhlakanipho ngoba wayesephile iminyaka eminengi. Wayengameluleka kuhle uDavida ‘njengabadala’ besizwe abeluleka iNkosi uRehobhowami. (1 AmaKho. 12:6, 7; Hubo. 92:12-14; Zaga. 16:31) Yikho lapho esithi kasenelisi ukutsho umahluko phakathi kokuhle lokungekuhle, wayengabe esitsho ukuthi umzimba wawususala ngenxa yokuguga. Wavuma lokuthi kasenelisi ukunambitha njalo lendlebe sezizwela khatshana. (UmTshu. 12:4, 5) Ngakho watshela uDavida ukuthi athathe uKhimihami ahambe laye eJerusalema. Kungenzakala ukuthi uKhimihami wayeyindodana kaBhazilayi.​—2 Sam. 19:35-40.

KUZASINCEDA EMINYAKENI EZAYO

Untshintsho olwenziwe yinhlanganiso luhambelana lalokho okwenziwa nguBhazilayi. Kodwa inhlanganiso kayizange ikhangele izimo leziphiwo zomuntu oyedwa nje kuphela ngesikhathi isenza untshintsho lolu. Yahlolisisa ngonanzelelo indaba le ukuze ibone ukuthi kuyini okunganceda abadala emhlabeni wonke.

Abazalwane asebekhulile besebeleminyaka bephathiswe imisebenzi yenkonzo kodwa bacabangisise ngekusasa labantu bakaJehova babona ukuthi ukutshiyela abasesebatsha imisebenzi le kuzakwenza ukuthi inhlanganiso yakhe iqhubeke ikhula. Kumele ukuthi uBhazilayi waqeqetsha indodana yakhe njengoba nje lomphostoli uPhawuli waqeqetsha uThimothi. (1 Khor. 4:17; Flp. 2:20-22) Labanye abadala asebekhulile bakwenzile lokhu. Ngenxa yalokhu abazalwane abasesebatsha ‘sebeyizipho ebantwini’ njalo bayancedisa ukuze “umzimba kaKhristu wakhiwe.”​—Efe. 4:8-12; khangela lamaNani 11:16, 17, 29.

EZINYE INDLELA ASEBENCEDISA NGAZO

Abafowethu abanengi abacelwa ukuthi batshiyele abanye imisebenzi ababeyenza kabazange bahlale phansi bagoqe izandla. Kunengi asebekwenza ukuze bathuthukise umsebenzi kaJehova.

Umfowethu okuthiwa nguMarco obeseleminyaka engu-19 engumbonisi wesiqinti uthi: “Ebandleni engikulo kulabodade abalomkabo abangakhonziyo. Njengoba ngingasahambeli, sengisenelisa ukusiza amadoda la ukuthi afunde iBhayibhili.”

UGeraldo obeseleminyaka engu-28 ehambela uthi khathesi yena lomkakhe sebekhethe ukuthi bazame ukuqhuba izifundo zeBhayibhili ezinengi futhi bancedise labangasafezi inkonzo. Ubika ukuthi bafunda iBhayibhili labantu abangu-15 njalo sebencede abanengi ababengasayingeni imihlangano.

U-Allan esikhulume ngaye ekuqaliseni uthi: “Khathesi sesisenelisa ukwenza okunengi emsebenzini wokutshumayela. Siyakukholisa ukutshumayela obala, endaweni zamabhizimusi kanye lokutshumayeza omakhelwane bethu. Abanye omakhelwane bethu ababili sebeke bafika eWolu yoMbuso.”

Nxa ungomunye wabazalwane abathembekileyo asebephiwe eminye imisebenzi enhlanganisweni kaJehova, ikhona enye indlela eqakathekileyo ongasiza ngayo. Ungancedisa abazalwane abasesebatsha ebandleni okulo ngokubaphakulela ulwazi owaluthola emisebenzini owawuyenza. URussell esike sakhuluma ngaye phezulu uthi: “Khathesi uJehova useqeqetsha abazalwane abasesebatsha futhi uyabasebenzisa. Baleziphiwo ezinhle njalo indlela abafundisa ngayo labelusa ngayo iyabasiza kakhulu abafowethu labodadewethu!”​—Khangela ibhokisi elithi “ Ncedani Abazalwane Abasesebatsha Basebenzise Iziphiwo Zabo.”

UJEHOVA UYAKUQAKATHEKISA UKUTHEMBEKA KWENU

Bafowethu elicelwe ukuthi litshiyele abanye imisebenzi ebeliyenza, sicela lingabuyeli emuva. Umsebenzi ebeliwenza ngenhliziyo yonke usize abantu abanengi kakhulu njalo lingaqhubeka  lincedisa abanye. Siyalithanda kakhulu futhi sizahlala silithanda.

Okuhle kakhulu yikuthi uJehova laye uzaqhubeka elithanda. “Kasoke awukhohlwe umsebenzi wenu lothando elamtshengisa lona njengoba lisiza abantu bakhe njalo liyaqhubeka libasiza.” (Heb. 6:10) Isithembiso lesi sitshengisa ukuthi uJehova uzalibusisa ngenxa yomsebenzi elawenzayo lalowo elisazomenzela wona. Kalithontisi futhi kasoze akukhohlwe konke elakwenzayo kanye lalokho eliqhubeka likwenza ngoba kuyamthokozisa!

Utshintsho olwenziwe yinhlanganiso lunceda abazalwane asebekhulile kuphela yini? Hatshi, luyasinceda sonke. Njani?

Nxa uyake uthole ithuba lokuxoxa lomzalwane osekhulile owacelwa ukuthi atshintshe umsebenzi ayewenza, lisebenzise kuhle, uthaphe ulwazi olunengi. Phela indlela ibuzwa kwabaphambili. Mcele ukuthi akweluleke futhi ukhangele ukuthi ulusebenzisa njani ulwazi aluthole emisebenzini abeyiphathisiwe.

Untshintsho olwenziwe yinhlanganiso lusincede sonke. Ngakho bafowethu labodadewethu, hlalani likhumbula ukuthi uJehova uyakuqakathekisa ukuthembeka kwalabo asebeleminyaka bemkhonza futhi abaqhubeka bemthanda.