Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ntshintsha Imicabango Yakho Ihambelane LekaJehova

Ntshintsha Imicabango Yakho Ihambelane LekaJehova

“Liguqulwe ngokwenziwa kwengqondo yenu isibantsha.”​—ROM. 12:2.

IZINGOMA: 56, 123

1, 2. Ukuqhubeka sifunda okunengi ngoJehova kusinceda njani? Nika isibonelo.

NXA umntwana omncane angaphiwa isipho sijayele ukuzwa abazali bakhe bemtshela ukuthi abonge. Lakanye uyalalela sibili enze lokho akutsheliweyo. Kodwa nxa angakhula kasatshelwa ukuthi abonge ngoba uyabe esezwisisa ukuthi kungani ukubonga kuqakathekile. Indlela acabanga ngayo iyabe isihambelana leyabazali bakhe.

2 Lathi sathi siqalisa ukufunda iqiniso sabona ukuthi ukulalela imilayo kaJehova kuqakathekile. Kodwa ukuqhubeka sifunda okunengi ngaye kwenza sizwisise ukuthi uthandani futhi uzondani kanye lokuthi uthini ngezindaba ezitshiyeneyo. Lokhu kuyasinceda ukuthi silingisele indlela acabanga ngayo njalo simvumele ukuthi asiqondise kukho konke esikwenzayo.

3. Kungani kungaba nzima ukuthi sintshintshe imicabango yethu ihambelane lekaJehova?

3 Siyafuna sibili ukuthi imicabango yethu ihambelane lekaJehova kodwa kungaba nzima kwezinye izikhathi. Singehluleka ukulandela lokho uJehova akutshoyo ngenxa yokuthi silesono. Ngokwesibonelo, siyakwazi ukuthi ufuna sitshumayele futhi silalele lokho asitshela khona ngezemacansini lenotho kanye  lokusetshenziswa kwegazi. Loba kunjalo, kungaba nzima ukuthi sizwisise ukuthi kungani esitsho njalo. Pho kuyini okungasinceda sintshintshe imicabango yethu ukuze ihambelane lekaJehova? Ukwenza njalo kungasinceda njani nxa sisenza izinqumo khathesi lasesikhathini esizayo?

SINGAYINTSHINTSHA NJANI IMICABANGO YETHU?

4. Atshoni amazwi kaPhawuli athi ‘senze izingqondo zethu zibentsha’?

4 Bala uRoma 12:2. Evesini le umphostoli uPhawuli waveza lokho okufanele sikwenze ukuze sibe lemicabango ehambelana lekaJehova. Esihlokweni esidlulileyo sibonile ukuthi ukubalekela imicabango yabantu yikho okungasinceda ukuthi ‘singavumi ukulingisa loba ukubunjwa ngumhlaba lo.’ UPhawuli waphinda wasikhuthaza ukuthi ‘senze izingqondo zethu zibentsha.’ Lokhu kutsho ukuthi kumele sibale iLizwi likaNkulunkulu ukuze sizwisise imicabango yakhe njalo sicabangisise ngayo, besesizama ngamandla wonke ukwenza imicabango yethu ihambelane leyakhe.

5. Kutshoni ukutaditsha?

5 Ukutaditsha akutsho ukubala nje usikha phezulu loba ukudwebela izimpendulo. Nxa utaditsha, zibuze ukuthi okubalayo kukufundisani ngoJehova lezindlela zakhe kanye lemicabango yakhe. Zama ukuzwisisa ukuthi kungani uNkulunkulu esitshela ukuthi senze okuthile loba singakwenzi. Hlola lokuthi ungakusebenzisa njani okufundayo ukuze untshintshe imicabango kanye lezenzo zakho. Kwezinye izikhathi kungaba nzima ukuthi unakane ngayo yonke imicijo le nxa utaditsha, kodwa kuqakathekile ukuthi uzinike isikhathi sokucabangisisa ngalokho okubalayo. Ungehlukanisa isikhathi sakho sokutaditsha sibe zingxenye ezimbili, esinye sibe ngesokubala esinye sibe ngesokucabangisisa.​—Hubo. 119:97; 1 Tim. 4:15.

6. Ukunakana ngeLizwi likaNkulunkulu kusinceda njani?

6 Ukucabangisisa ngeLizwi likaNkulunkulu zikhathi zonke kusinceda ngendlela emangalisayo. Kwenza ‘samukele’ ukuthi imicabango kaJehova iphelele njalo sivume ukuthi akutshoyo kuqondile. Lokhu kuyaziguqula izingqondo zethu kusenze sibe lendlela ‘entsha’ yokucabanga. Kancane kancane imicabango yethu iyantshintsha ihambelane lekaJehova.

IZENZO ZIVELA EMICABANGWENI

7, 8. (a) UJehova uthini ngemali lenotho? (Khangela imifanekiso esekuqaliseni.) (b) Kuyini esizakuqakathekisa kakhulu empilweni nxa singaba lomcabango ofanana lokaJehova?

7 Imicabango yethu kayipheleli engqondweni loba enhliziyweni, kodwa yiyo esifuqa ukuthi senze okuthile. (Mak. 7:21-23; Jak. 2:17) Ake sixoxe ngezibonelo ezintathu ezingasinceda ukuthi sizwisise imicabango kaJehova. Okokuqala, amaVangeli ayasisiza ukuthi sizwisise ukuthi uJehova uyibona njani imali lenotho. Ngokwesibonelo wakhetha uMariya loJosefa ukuthi bakhulise iNdodana yakhe lanxa babengabayanga. (Levi. 12:8; Luk. 2:24) Ngesikhathi uJesu esezelwe, uMariya ‘wamlalisa emkolweni wokudlela izifuyo ngoba babengelandawo endlini yezihambi.’ (Luk. 2:7) UJehova wayengenelisa ukwenza loba yini ayifunayo ukuze iNdodana yakhe izalelwe endaweni enhle. Loba kunjalo, ayekufuna yikuthi uJesu akhuliswe ngabantu abaqakathekisa ukukhonza ukwedlula imali.

8 Indaba le iyasinceda sizwisise ukuthi okuqakatheke kakhulu kuJehova yikukhonza hatshi imali lenotho. Kodwa abanye abazali baqakathekisa ukuthi abantwababo bagijimise  imali lenotho kungelani lokuthi lokho kuzaphambanisa indlela abantwana abakhonza ngayo. Wena uyavumelana yini lalokho uJehova akutshoyo? Izenzo zakho ziyatshengisa yini ukuthi ucabanga njengoJehova?​—Bala uHebheru 13:5.

9, 10. Singatshengisa njani ukuthi sifuna ukuphatha abanye ngendlela uJehova ayifunayo?

9 Okwesibili okufanele sikuzwisise yikuthi uJehova uthini ngomuntu obangela ukuthi abanye bacine benze isono. UJesu wathi: “Aluba umuntu ekhubekisa oyedwa walaba abancinyane abakholwa kimi ukuba enze isono, bekungaba ngcono kuye ukuthi aphoselwe olwandle ebotshelwe ilitshe elikhulu entanyeni yakhe.” (Mak. 9:42) Lapha uJesu wayecacisa ukuthi kuyisono esikhulu ukukhubekisa abanye. Njengoba wayelingisela uYise, amazwi akhe atshengisa ukuthi uJehova uzwa ubuhlungu nxa ebona umuntu esenza akufunayo engelandaba lokuthi kubaphatha njani abanye.​—Joh. 14:9.

10 Lawe ukubona kuyinto embi yini ukukhuba abanye? Uyakuzwisisa yini okutshiwo nguJehova? Kukhona yini okwenzayo okukhuba abanye? Nxa kulendlela yokugqoka loba eyokuzilungisa oyithandayo, uzakwenzani nxa ubona ukuthi ingakhuba abanye ebandleni loba ibenze bacabange ngezemacansini? Uzayitshiya yini ukuze utshengise ukuthi uyabathanda kumbe uzaqakathekisa okufunwa nguwe?​—1 Tim. 2:9, 10.

11, 12. Ukuzithiba lokuzonda okubi kungasisiza njani?

11 Okwesithathu okumele sikunanzelele yikuthi uJehova uyabuzonda ububi. (Isaya. 61:8) Yikho esikhuthaza ukuthi lathi sibuzonde lanxa ekwazi ukuthi kwezinye izikhathi kuba nzima ukuthi senze okulungileyo ngenxa yokuthi sazalwa silesono. (Bala iHubo 97:10.) Ukucabangisisa ngokuthi kungani uJehova ekuzonda okubi kuzasisiza ukuthi silalele lokho asitshela khona njalo sibe lamandla okulwisana lezifiso ezimbi.

12 Nxa singakwenyanya okubi kuzaba lula ukuthi sinanzelele leminye imikhuba emibi lanxa ingaqanjwanga ngokucacileyo eLizwini likaNkulunkulu. Ngokwesibonelo, sekulomgido obizwa ngokuthi yi-lap dancing osudumile kwezinye indawo lanxa ulihlazo futhi usenyanyeka. Abanye bathi akulanto embi ngomgido lo ngoba utshiyene lokuya emacansini. * UJehova yena uthini? Njengoba ekuzonda konke okubi, asithandabuzi ukuthi uyawuzonda umgido lo. Ngakho kasizameni ukuba ngabantu abazithibayo ukuze senelise ukuzonda lokho uJehova akuzondayo.​—Rom. 12:9.

CABANGA KUSESELESIKHATHI UKUTHI UZAKWENZANI

13. Kungani kuqakathekile ukuthi sicabangisise ngokuthi esikubalayo kungasinceda njani ngesikhathi esizayo?

13 Nxa utaditsha, cabangisisa ngokuthi okubalayo kungakusiza njani ukuthi wenze izinqumo ezinhle esikhathini esizayo. Ungenza njalo kuzaba lula ukuthi ukhethe ngendlela uJehova ayifunayo nxa usufikelwe yisimo obungasilindelanga. (Zaga. 22:3) Ake sibone ukuthi ezinye izinceku zikaJehova zakwenza njani lokhu.

14. Sifundani endabeni kaJosefa lomkaPhothifa?

14 UJosefa wabaleka ngesikhathi umkaPhothifa emhuga ukuthi alale laye. Kuyini  okwenza wenelisa ukubalekela isilingo leso? Kumele ukuthi wayehlala ecabangisisa ngokuthi uJehova ufuna umuntu otshadileyo athembeke kumkakhe. (Bala uGenesisi 39:8, 9.) Waphinda watshela umkaPhothifa wathi: “Pho ngingayenza kanjani into embi kanje ngenze isono kuNkulunkulu na?” Lokhu kutshengisa ukuthi wayevumela imicabango kaJehova imqondise kukho konke ayekwenza. Wena ungamlingisela njani? Kumele wenzeni nxa ungathunyelwa umlayezo loba umfanekiso wezemacansini * kumbe nxa ungabona umuntu osebenza laye eseqala ukuzidlisa satshanyana kuwe edlala ngothando? Okungakunceda uhlale uqotho yikucabanga ngokuthi uJehova uthini ngezinto lezi lokuhlala ulungiselele ukuthi uzakwenzani nxa isilingo esinjalo singakwehlela.

15. Kuyini okungasinceda ukuthi sihlale sithembekile kuJehova njengamaHebheru amathathu?

15 Esinye isibonelo esingasisiza ngesikaShadreki loMeshaki lo-Abhediniko. AmaHebheru la amathathu kawazange avume ukukhothamela isithombe segolide esasenziwe yiNkosi uNebhukhadinezari. Indlela aphendula ngayo inkosi le itshengisa ukuthi ayehlala ecabangisisa ngalokho okwakufanele akwenze ukuze ahlale ethembekile kuJehova. (Eks. 20:4, 5; Dan. 3:4-6,12, 16-18) Lathi yikho okufanele sikwenze. Akumelanga silindele ukuthi uhlupho luze lufike kodwa kumele silungiselele khathesi, sicabangisise ngokuthi uJehova ufuna senzeni nxa sesehlelwe yisilingo. Ngokwesibonelo, umqhatshi wakho angakucela ukuthi ukhuphe imali ukuze usekele umbuthano olemikhuba yokukhonza kwamanga. Nxa ungahlala ulungiselele, uzakwenelisa ukumphendula kuhle lokwenza okuqondileyo njengamaHebheru amathathu.

Usuchwayisisile yini ngendlela zokwelatshwa, wabhala phansi ukuthi ufuna ukwelatshwa njani futhi waxoxa lodokotela wakho? (Khangela indima 16)

16. Ukuzwisisa indlela uJehova acabanga ngayo kungasinceda njani endabeni zokwelatshwa?

16 Okunye okumele sihlale sikulungiselele yikuthi sizakwelatshwa njani nxa singabanjwa umkhuhlane othile kumbe sehlelwe yingozi. Siyakwazi ukuthi akumelanga sifakwe igazi loba izingxenye zalo ezine. (ImiSeb. 15:28, 29) Loba kunjalo, siyazenzela ezinye izinqumo  zokwelatshwa eziphathelane lokusetshenziswa kwegazi sisebenzisa izimiso eziseBhayibhilini ezisinceda ukuthi silingisele indlela uJehova acabanga ngayo. Pho kufanele sisenze nini isinqumo leso? Kungcono ukusenza khathesi kulokuthi sisenze sesifuthelwa esibhedlela kumbe sekuvuke isimo ebesingasilindelanga. Yikho yichwayisise khathesi indaba yokwelatshwa, ubhale phansi indlela ofuna ukwelatshwa ngayo njalo uxoxisane lodokotela wakho. *

17-19. (a) Kungani kuqakathekile ukuthi sifunde ngemicabango kaJehova khathesi? (b) Yisiphi isibonelo esitshengisa ukuthi kuqakathekile ukuhlala sizilungiselele?

17 Uyakhumbula yini ukuthi uJesu wamphendula wathini uPhetro aze athi, “Zizwele isihawu Nkosi”? Impendulo yakhe yaveza ukuthi wayehlala ecabangisisa ngentando kaNkulunkulu langeziphrofetho ezazikhuluma ngempilo yakhe langokufa kwakhe. Ulwazi lolo lwamsiza ukuthi azimisele ukuhlala ethembekile njalo anikele ngokuphila kwakhe ukuze akhulule abantu.​—Bala uMathewu 16:21-23.

18 Lalamuhla uNkulunkulu ufuna sibe ngabangane bakhe futhi sikhuthale emsebenzini wokutshumayela asiphathise wona. (Mat. 6:33; 28:19, 20; Jak. 4:8) Lanxa kunjalo, abanye bangasipha amacebo angasibuyisela emuva becabanga ukuthi bayasinceda. Ngokwesibonelo, umqhatshi wakho angakutshela ukuthi usuphiwe isikhundla esiphezulu enkampanini njalo usuzahola imali enengi. Uzathini nxa ubona ukuthi ukwamukela lesosikhundla kuzakuphambanisa ekukhonzeni? Engxenye ungumntwana wesikolo futhi usuthole ithuba lokuthi usuke ngekhaya uye kwenye indawo ukuze uthuthukise imfundo yakho. Kuhle sibili ukuthi nxa lokho sekwenzakele uthandaze, uchwayisise ngendaba leyo futhi uxoxe labangakini loba labadala bebandla. Kodwa okungakusiza kakhulu yikuhlala uzilungiselele. Ngakho hlola khathesi ukuthi uJehova uthini ngezinto lezo futhi wenze imicabango yakho ihambelane leyakhe. Nxa ungenza njalo, uzenelisa ukukhetha kuhle ngoba uyabe usuvele uhlelile ukuthi uzakwenzani.

19 Kasingeke sazi ukuthi elakusasa lisiphatheleni kodwa nxa singahlala sinakana ngemicabango kaJehova lapho sitaditsha, kuzaba lula ukukhumbula esakufundayo nxa sekumele senze isinqumo. Yikho-ke kasizameni ngamandla wonke ukuzwisisa indlela uJehova acabanga ngayo, simlingisele njalo sivumele imicabango yakhe iqondise esikwenzayo khathesi lasesikhathini esizayo.

IMICABANGO KAJEHOVA IZASINCEDA LASEMHLABENI OMUTSHA

20, 21. (a) Kuyini okuzakwenza ukuthi sithokoze emhlabeni omutsha? (b) Kuyini okwenza ukuthi sithokoze khathesi lanxa silenhlupho?

20 Sonke siwulindele ngabomvu uMbuso kaNkulunkulu. Abanengi bethu sikhangelele ukuthi sizaphila phakade ePharadayisi emhlabeni, sesikhululiwe kubo bonke ubunzima esiphakathi kwabo. Langalesosikhathi siyabe silokhu silayo inkululeko yokuzikhethela futhi umuntu ngamunye uzabe ezikhethela akufunayo kusiya ngokuthi uthandani.

21 Kodwa lokho akutsho ukuthi siyabe sesingumhlambi kazelusile. Sizaqhubeka siqondiswa yimithetho kaJehova kanye lemicabango yakhe. Lokho kuzakwenza sithokoze kakhulu futhi sihlalisane ngokuthula. (Hubo. 37:11) Kodwa lakhathesi siyathokoza lanxa silenhlupho ngoba siqhubeka sintshintsha imicabango yethu ukuze ihambelane lekaJehova.

^ indima 12 Lo ngumgido owenziwa ngabesifazana abayabe begqoke ngendlela evusa inkanuko futhi begida angathi basemacansini behlezi emathangazini alabo ababukeleyo. UmKhristu oke wahlanganyela kuwo kumele abonane labadala ukuze bamncedise. (Jak. 5:14, 15) Abadala bangabumba ikhomithi yokwahlulela kusiya ngokuthi kuyini okwenzakeleyo ngoba isenzo leso singabalwa njengokuxhwala kobufebe.

^ indima 14 Ukuthumela imilayezo lemifanekiso kanye lamavidiyo ezemacansini ngefoni yinto elihlazo. Abadala bangabumba ikhomithi yokwahlulela kusiya ngokuthi kuyini okwenzakeleyo. Kwezinye izikhathi abantwana abakwenzayo lokhu bayabotshwa yiziphathamandla njalo betheswe icala lokuthumelana izinto eziphathelane lezemacansini. Ukuze uthole okunengi ngendaba le ngena ku-jw.org ngolimi lwesiZulu ubale isihloko esithi “Intsha Iyabuza—Yini Okufanele Ngiyazi Ngokuthumelelana Imilayezo Yocansi?” (Khangela ingxenye ethi, IZIMFUNDISO ZEBHAYIBHELI > INTSHA.) Ungabala lesihloko esithi “Indlela Yokukhuluma Nengane Yakho Ngokuthumelelana Imiyalezo Yocansi,” esiku-Phaphama! kaNovember 2013, amakhasi 4-5

^ indima 16 Ukuze uthole ezinye izimiso eziseBhayibhilini ezingakunceda uzwisise udaba lolu, khangela ibhuku elithi Hlala Usethandweni LukaNkulunkulu, ekhasini 246-249.