Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ngubani Obumba Imicabango Yakho?

Ngubani Obumba Imicabango Yakho?

‘Lingavumi ukulingisa loba ukubunjwa ngumhlaba lo.’​—ROM. 12:2.

IZINGOMA: 88, 45

1, 2. (a) UJesu wamphendula njani uPhetro lapho emtshela ukuthi azizwele isihawu? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.) (b) Kuyini okwenza uJesu wamphendula njalo?

ABAFUNDI bakaJesu kwakungathi bayaphupha. UJesu wayesanda kubatshela ukuthi wayesezahlukuluzwa futhi abulawe. Lokho kwabamangalisa ngoba bona babekhangelele ukuthi uzabuyisela umbuso ko-Israyeli. Umphostoli uPhetro wathi esizwa lokho wathi kuye: “Zizwele isihawu Nkosi; lokho ngeke kwenzeke kuwe loba sekutheni.” Kodwa uJesu wamphendula wathi: “Yana emva kwami Sathane! Uyisikhubekiso kimi ngoba kawucabangi imicabango kaNkulunkulu kodwa ucabanga eyabantu.”​—Mat. 16:21-23, NW; ImiSeb. 1:6.

2 Impendulo kaJesu yakwenza kwacaca ukuthi imicabango kaNkulunkulu kayifanani lemicabango yabantu bomhlaba lo obuswa nguSathane. (1 Joh. 5:19) Kodwa amazwi kaPhetro wona ayetshengisa ukuthi ucabanga njengabantu bomhlaba abaqakathekisa okufunwa yibo. UJesu wayekwazi ukuthi indlela uYise acabanga ngayo itshiyene leyabantu. Wayenanzelela ukuthi uYise  wayefuna abophe ziqine ngoba bukhulu ubunzima obasebuzamehlela; wayesezahlukuluzwa futhi abulawe. Indlela uJesu aphendula ngayo uPhetro iveza ukuthi wayengafuni ukulandela imicabango yabantu kodwa wayefuna ukulandela ekaJehova.

3. Kungani kunzima ukuthi abantu balahle imicabango yomhlaba balandele ekaJehova?

3 Wena ucabanga njengoNkulunkulu yini kumbe njengabantu bomhlaba? Sonke siyalwisa sibili ukuziphatha ngendlela uNkulunkulu ayifunayo, kodwa kumele sihlole ukuthi imicabango yethu injani. Kuqakathekile ukuthi senze konke okusemandleni ethu ukuze imicabango yethu ihambelane lekaNkulunkulu. Kodwa lokho kungaba nzima ngoba umoya womhlaba ugcwele yonke indawo. (Efe. 2:2) Kulula ukuthi sithatheke ngemicabango yabantu balumhlaba ngoba iyakhanga futhi ingasikhuthaza ukuthi siqakathekise okufunwa yithi. Ngakho nxa singananzeleli singacina sesicabanga njengabantu balumhlaba kulokuthi sicabange njengoJehova.

4. (a) Kuyini okuzakwenzakala nxa singavumela umhlaba ubumbe indlela esicabanga ngayo? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

4 Nxa singavumela umhlaba ubumbe indlela esicabanga ngayo, sizaqakathekisa kakhulu okufunwa yithi njalo sifune ukuzenzela umathanda. (Mak. 7:21, 22) Ngakho kumele sizimisele ukuba ‘lemicabango kaNkulunkulu’ hatshi ‘eyabantu.’ Esihlokweni lesi sizaxoxa ngezizatho ezitshengisa ukuthi ukulandela imicabango kaJehova akusicindezeli kodwa kuyasinceda. Sizabona lokuthi singenzani ukuze singabunjwa yimicabango yomhlaba lo. Isihloko esilandelayo sona sikhuluma ngokuthi singenzani ukuze sizwisise indlela uJehova acabanga ngayo njalo sizasitshengisa ukuthi singenzani ukuze imicabango yethu ihambelane leyakhe.

IMICABANGO KAJEHOVA MIHLE NJALO IYASINCEDA

5. Kungani abanye bengafuni ukuqondiswa?

5 Abanye abantu bakhetha ukulandela lokho abakucabangayo kuphela, kabafuni ukucetshiswa yiloba ngubani. Bafuna ukuzenzela umathanda futhi bathi kulilungelo labo ukwenza abakufunayo. Babona angathi nxa beqondiswa bayabe sebethathelwa inkululeko yabo yokuzikhethela njalo bazitshela ukuthi ngeke balandele okutshiwo ngomunye umuntu. *

6. (a) UJehova usiphe yiphi inkululeko? (b) Ukuba lenkululeko yokuzikhethela kutsho ukuthi sesingazenzela umathanda yini?

6 Ukulandela imicabango kaJehova akutsho ukuthi kasisakhululekanga ukuveza imibono yethu. U-2 Khorinte 3:17 uthi ‘lapho okulomoya weNkosi khona kulokukhululeka.’ Amazwi la atshengisa ukuthi sikhululekile ukuzikhethela ukuthi sizakuba ngabantu abanjani. Singazikhethela esikuthandayo kumbe ukuthi kuyini esizakwenza empilweni ngoba uJehova wasipha inkululeko yokuzikhethela. Lanxa kunjalo, lokho akutsho ukuthi sesingazenzela umathanda. (Bala u-1 Phetro 2:16.) UJehova ufuna siqondiswe liLizwi lakhe ngoba yilo elingasisiza senelise ukukhetha kuhle. Lokho kuyasicindezela yini kumbe kuyasinceda?

7, 8. Kungani ukulandela imicabango kaJehova kungasicindezeli? Nika umzekeliso.

7 Nanku umzekeliso ongasinceda siyizwisise indaba le: Abazali bayazama ukusiza abantwababo ukuthi babe lesimilo esihle. Bayabafundisa ukuba ngabantu abathembekileyo, abakhutheleyo futhi abalendaba labanye. Kambe sesingathi bayabe bebacindezela yini? Hatshi,  bayabe bebafundisa izinto ezizabasiza kusasa sebengabantu abadala njalo sebehlala bodwa. Ngalesosikhathi bayabe sebezenzela izinqumo zabo. Nxa bangakhetha ukusebenzisa ababekufundiswa ngabazali babo, kabasoze bazithele ebunzimeni kodwa bazakwenelisa ukwenza izinqumo abangasoze bazisole ngazo.

8 UJehova unjengomzali olothando. Ufuna abantwabakhe bayikholise impilo. (Isaya. 48:17, 18) Ngakho usifundisa izimiso ezingasisiza ukuthi siziphathe kuhle njalo sihlalisane kuhle labanye. Imfundo asipha yona itshengisa ukuthi ufisa sicabange ngendlela yena acabanga ngayo. Lokho akusicindezeli kodwa kwenza sihlakaniphe. (Hubo. 92:5; Zaga. 2:1-5; Isaya. 55:9) Kuyasinceda lokuthi sikhethe ngendlela ezakwenza sithokoze lanxa siyabe sizenzela izinqumo. (Hubo. 1:2, 3) Kuyacaca-ke ukuthi imicabango kaJehova kayisicindezeli kodwa iyasinceda!

IMICABANGO KAJEHOVA IPHAKEME KULEYABANTU

9, 10. Kuyini okutshengisa ukuthi imicabango kaJehova iphakeme kuleyabantu?

9 Esinye isizatho esenza sifune ukulandela imicabango kaJehova yikuthi siyakwazi ukuthi imicabango yakhe iphakeme kuleyabantu. Manengi amacebo akhulunywa ngabantu amayelana lokuziphatha, ubudlelwano bezimuli, ukuphumelela emisebenzini lokunye okunengi. Okudanisayo yikuthi imibono yabo eminengi kayivumelani lemicabango kaJehova. Ngokwesibonelo, baqakathekisa kakhulu okufunwa yibo njalo benza ukungaziphathi kukhanye kuyinto eyamukelekayo. Bathi kwezinye izikhathi kuqondile ukuthi abatshadileyo behlukane ngaloba yisiphi isizatho nxa kuyikuthi lokho kuzabenza bathokoze. Amacebo anjalo kawavumelani leMibhalo kodwa abanye bathi ayasebenza ngoba izinto sezantshintsha. Wena uthini?

10 UJesu wathi: “Ukuhlakanipha kuyaziveza ukuqonda kwakho ngezenzo zakho.” (Mat. 11:19) Lanxa abantu besungule izinto ezinengi kwezempucuko, behlulekile ukulungisa inhlupho ezinkulu ezenza abantu bangathokozi. Umhlaba ugcwele izimpi, ubandlululo lobugebenga. Ukuziphatha kubi kwezemacansini sekusamukeleka emphakathini lanxa abanengi bevuma ukuthi akuyilethi intokozo njalo kuchitha imizi kubangele lemikhuhlane kanye lezinye inhlupho. Kodwa amaKhristu wona akhetha ukulalela uJehova. Lokho kwenza abe lempilakahle, ahlalisane kuhle futhi abe lezimuli ezithokozayo. (Isaya. 2:4; ImiSeb. 10:34, 35; 1 Khor. 6:9-11) Konke lokhu kutshengisa ukuthi imicabango kaJehova iphakeme kuleyabantu.

11. UMosi wayelandela imicabango kabani njalo lokho kwamnceda ngani?

11 Izinceku zikaNkulunkulu zasendulo zakunanzelela ukuthi imicabango yakhe iphakeme kuleyabantu. Ngokwesibonelo uMosi “wafundiswa kuyo yonke inhlakanipho yamaGibhithe,” kodwa wathembela kuJehova ukuthi amuphe “inhliziyo yenhlakanipho.” (ImiSeb. 7:22; Hubo. 90:12) Waphinda wamncenga wathi: “Ngifundisa izindlela zakho.” (Eks. 33:13) UMosi wavuma ukuqondiswa yimicabango kaJehova. Yikho uJehova wamnika umsebenzi oqakathekileyo ukuze injongo yakhe igcwaliseke futhi wenza ukuthi eMibhalweni kulotshwe ngaye ngoba wayeyindoda elokholo oluqinileyo.​—Heb. 11:24-27.

12. UPhawuli wayefuna ukucabanga kwakhe kuqondiswe kuyini?

12 Umphostoli uPhawuli laye wayeyindoda ekhaliphileyo futhi eyayifundile. Wayesazi indimi ezimbili kumbe ezedlula lapho. (ImiSeb. 5:34; 21:37, 39; 22:2, 3) Loba kunjalo, kazange avume ukuthi inhlakanipho yomhlaba imbumbe. Wayefuna indlela acabanga ngayo  iqondiswe yiMibhalo. (Bala ImiSebenzi 17:2; 1 Khorinte 2:6, 7, 13.) Ngakho waphumelela kakhulu enkonzweni njalo waqhubeka elindele umvuzo wokuthola ukuphila okungapheliyo.​—2 Tim. 4:8.

13. Ngubani okumele asikhethele ukulandela imicabango kaJehova?

13 Imicabango kaNkulunkulu iphakeme sibili kuleyabantu. Yikho-ke kasiyivumeleni iqondise indlela esiziphatha ngayo ukuze sithokoze njalo siphumelele empilweni. Kodwa uJehova kasoze asibambe ngamandla ukuthi silandele imicabango yakhe. ‘Inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo’ kanye labadala bebandla labo kabasibambi ngenkani ukuthi samukele lokho uJehova akutshoyo. (Mat. 24:45; 2 Khor. 1:24) UmKhristu ngamunye uyazikhethela ukulandela imicabango kaJehova. Kuyini okungasinceda ukuthi sikwenze lokho?

UNGAVUMI UKUBUNJWA NGUMHLABA LO

14, 15. (a) Kuyini okuzasisiza ukuthi sibe lemicabango ehambelana lekaJehova? (b) Kungani kungamelanga sivumele ukuthi imicabango yomhlaba lo ingene ezingqondweni zethu? Nika umzekeliso.

14 URoma 12:2 uthi: ‘Lingavumi ukulingisa loba ukubunjwa ngumhlaba lo, kodwa liguqulwe ngokwenziwa kwengqondo yenu isibantsha. Lapho-ke lizakwenelisa ukuhlola lokwamukela lokho okuyintando kaNkulunkulu—intando yakhe elungileyo, ethokozisayo lepheleleyo.’ Amazwi la aphefumulelweyo atshengisa ukuthi singenelisa ukwenza imicabango yethu ihambelane lekaNkulunkulu kungelani lokuthi sasicabanga njani singakafundi iBhayibhili. Indlela esicabanga ngayo ingabe yabunjwa yindlela esakhuliswa ngayo kanye lalokho okwake kwenzakala empilweni zethu. Lanxa kunjalo, singantshintsha ngoba ingqondo iyenelisa ukwamukela izinto ezintsha. Phela okwenza ingqondo intshintshe kakhulu yilokho esihlala sikucabanga. Ngakho nxa singahlala sinakana ngemicabango kaJehova, sizabona ukuthi iqondile ngaso sonke isikhathi. Lokhu kuzasisiza sibe lemicabango ehambelana leyakhe.

15 Kodwa ukuze sicabange njengoJehova kumele singavumi ukubunjwa ngumhlaba lo. Kuqakatheke kakhulu ukuxwaya imicabango kumbe imibono ephikisana lekaNkulunkulu. Ngokwesibonelo, umuntu angakhetha ukuthuthukisa impilakahle yakhe ngokudla ukudla okwakha umzimba. Kodwa lokho kungamnceda yini nxa kuyikuthi uhlala esidla lokudla okubolileyo? Ngeke kumncede ngalutho. Lokufunda ngemicabango kaJehova ngeke kusisize kangako nxa sihlala singcolisa izingqondo zethu ngemicabango yomhlaba lo.

16. Kuyini okumele sizivikele kukho?

16 Singayibalekela yini yonke imicabango yomhlaba? Hatshi, eminye yakhona ngeke siyibalekele ngoba igcwele yonke indawo. (1 Khor. 5:9,10) Ngokwesibonelo, nxa sisekutshumayeleni sihlangana labantu abakholwa izinto ezingaqondanga. Lanxa kunjalo, lokho akutsho ukuthi sekumele siyamukele imibono yabo kumbe sibe silokhu sicabanga ngayo. Kumele senze njengoJesu, siyilahle masinyane imicabango emibi uSathane afuna sibe layo. Kanti njalo kufanele sibe leqiniso lokuthi siyazivikela ezintweni ezingabangela ukuthi sicine sesicabanga njengabantu balumhlaba.​—Bala iZaga 4:23.

17. Kuyini esingakwenza ukuze sibalekele imicabango yomhlaba?

17 Okunye esingakwenza ukuze sizivikele yikukhetha kuhle abangane. IBhayibhili lenza kucace ukuthi nxa singaba labangane abangamkhonziyo uJehova, sizacina sesicabanga njengabo. (Zaga. 13:20; 1 Khor. 15:12, 32, 33) Kumele sinanzelele lendlela esikhetha ngayo ezokuzilibazisa ngoba ezinye zakhona zisekela imfundiso yokuzenzakalela kwemvelo futhi  zilodlakela kanye lokuziphatha okubi kwezemacansini. Nxa singakhetha kuhle, siyabe sivikela izingqondo zethu ukuze singabi lemicabango ‘emelane lokwazi uNkulunkulu.’​—2 Khor. 10:5.

Uyabancedisa yini abantwabakho ukuthi bangabukeli izinto eziyingozi? (Khangela indima 18 lo-19)

18, 19. (a) Kungani kumele sizivikele emicabangweni yalumhlaba ethutsha ngendlela ezicatshileyo? (b) Yiphi imibuzo okumele sizibuze yona njalo kungani iqakathekile?

18 Eminye imicabango yabantu bomhlaba lo ithutsha ngendlela ezicatshileyo. Ngakho kumele siyinanzelele ukuze singathatheki. Ngokwesibonelo, abezindaba bangakhipha olunye udaba behlose ukusihuga ukuthi sisekele imibono ethile yezombusazwe. Ezinye izindaba zikhuthaza abantu ukuthi bathande izinto ezigijinyiswa ngabantu balumhlaba. Amanye amabhuku lamafilimu enza abantu babone angathi ukuqakathekisa kakhulu okufunwa yibo lezimuli zabo kuqondile futhi kungenza bathokoze empilweni. Imicabango enjalo kayivumelani leMibhalo esifundisa ukuthi ukuthanda uJehova ukwedlula loba yini yikho okungenza imuli zethu zithokoze. (Mat. 22:36-39) Kanti njalo ezinye izinto ezenzelwa ukulibazisa abantwana, kungaba ngamabhuku, amafilimu kumbe opopayi, zingakhanya zingezimbi kangako kodwa zingacina zisenza babone angathi ukuziphatha okubi kuqondile.

19 Lokho akutsho ukuthi ukuzilibazisa konke kubi. Kodwa kumele sizibuze imibuzo elandelayo: ‘Ngiyazibona yini izimfundiso zalumhlaba ezilethwa ngendlela ezicatshileyo? Ngikhetha kuhle yini engikubukelayo lengikubalayo futhi ngiyabancedisa na abantwabami ukuthi benze njalo? Ngiyabasiza yini ukuthi bazwisise ukuthi uJehova uthini ngabakubonayo labakuzwayo ukuze bangathatheki ngemicabango yalumhlaba?’ Nxa singawubona umehluko okhona phakathi kwemicabango kaNkulunkulu leyabantu, kasisoze ‘silingisele abantu bomhlaba lo.’

NGUBANI OBUMBA IMICABANGO YAKHO?

20. Kukhanya njani ukuthi umuntu ukhetha ukubunjwa nguNkulunkulu?

20 Khumbula ukuthi imicabango yethu ingabunjwa nguJehova kumbe ngumhlaba kaSathane. Wena eyakho ibunjwa ngubani? Lokho kuya ngokuthi ulalela esikufundiswa nguJehova kumbe wamukela imibono yabantu bomhlaba lo. Nxa singamukela imibono yabantu, singacina sesicabanga njengabo njalo sesisenza abakwenzayo. Yikho kuqakathekile ukuthi sinanzelele esikubukelayo, esikubalayo, esikulalelayo kanye lalokho esihlala sicabanga ngakho.

21. Kuyini esizaxoxa ngakho esihlokweni esilandelayo?

21 Esihlokweni lesi sibonile ukuthi ukubalekela izinto ezingasenza sibe lemicabango yalumhlaba kungasisiza ukuthi sibe lemicabango kaJehova. Kodwa kukhona okunye okungasinceda. Kumele sihlale sicabangisisa ngalokho asifundisa khona ukuze senze imicabango yethu ihambelane leyakhe. Esihlokweni esilandelayo sizabona ukuthi singakwenza njani lokho.

^ indima 5 Abantu abazitshela ukuthi ngeke balandele okucatshangwa ngomunye umuntu bayaziqila. Ngokwesibonelo, kungelani lokuthi sikhetha izinto ezincane njengokuthi sizagqokani kumbe sicabanga ngendaba ezijulileyo njengokuthi izinto zadalwa yini loba hatshi, ukhona esingabe simlandela. Thina nje kumele sikhethe ukuthi sizalandela bani.