Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Umusa—Ukhanya Ngamazwi Langezenzo

Umusa—Ukhanya Ngamazwi Langezenzo

NXA omunye umuntu angasenzela umusa siyathokoza kakhulu futhi siyambonga ngoba siyabe sibona ukuthi ulendaba lathi. Phela sonke siyakuthanda ukuphathwa ngomusa. Pho singenzani ukuze sibe ngabantu abalomusa?

Ukuba lomusa kukhanya ngamazwi langezenzo. Umuntu olomusa ulendaba labanye futhi uyazama ngazo zonke izindlela ukuthi abasize. Kodwa akumelanga senzele abanye umusa ngenxa nje yokufuna ukubukwa ngabantu. Okungasinceda ukuthi sibe lomusa yikuthanda abanye lokuba lozwelo. Kanti njalo kufanele sikhumbule ukuthi umusa uyisithelo somoya ongcwele kaNkulunkulu lokuthi sonke kumele sibe lawo. (Gal. 5:22, 23) Ngakho kasihloleni ukuthi uJehova leNdodana yakhe bawutshengise njani umusa lokuthi thina singabalingisela njani.

UJEHOVA ULOMUSA EBANTWINI BONKE

UJehova ulomusa futhi ulendaba labantu bonke, ngitsho lalabo ‘abangabongiyo labayizigangi.’ (Luk. 6:35) Ngokwesibonelo, “wenza ilanga lakhe liphume kwababi labalungileyo, anise izulu kwabenza okuhle lakwabangalunganga.” (Mat. 5:45) Amazwi la atshengisa ukuthi uJehova unakekela lalabo abangavumiyo ukuthi unguMdali wabo njalo ubapha izinto ezibenza bayikholise impilo.

Indaba ka-Adamu lo-Eva ikuveza egcekeni ukuthi uJehova ulomusa omangalisayo. Bathi sebenze isono ‘bathungela ndawonye amahlamvu omkhiwa bazenzela izambatho ngawo.’ Kodwa uJehova wayesazi ukuthi kwakumele bathole izambatho eziqinileyo njengoba basebezahlala phandle kwensimu yase-Edeni, lapho okwakuzabe kugcwele ‘ameva lezihlahla zameva’ ngenxa yokuthi umhlabathi wawusuthukiwe. Yikho-ke waba lomusa kubo, wabenzela “izivunulo zesikhumba” ezinde.​—Gen. 3:7, 17, 18, 21.

Lanxa uJehova elomusa “kwabangabongiyo labayizigangi,” umusa wakhe uwenzela ikakhulu izinceku zakhe ezithembekileyo. Ngokwesibonelo, ngesikhathi somphrofethi uZekhariya, enye ingilosi yakhathazeka ibona umsebenzi wokwakha kutsha ithempeli eJerusalema usumi. Ingilosi le yakhuluma loJehova imtshela okwakuyikhathaza futhi wayiphendula ngamazwi ‘alomusa laduduzayo.’ (Zek. 1:12, 13) UJehova wakwenza lokho lakumphrofethi u-Elija. Ngelinye ilanga u-Elija wayedane kakhulu waze wacela ukuthi uJehova ambulale. UJehova wabubona ubuhlungu ayebuzwa, wasethuma ingilosi ukuthi iyemqinisa. Waphinda wamqinisa ngokumtshela ukuthi bakhona abanye ababelokhu bethembekile njengaye. U-Elija wathi esezwe amazwi la alomusa futhi esethole usizo ayeludinga, waba lamandla okuqhubeka ngomsebenzi ayewuphiwe. (1 AmaKho. 19:1-18) Kodwa yiphi inceku kaNkulunkulu eyenelisa ukumlingisela kuhle kakhulu endabeni le yokuba lomusa?

UJESU WATSHENGISA UKUTHI ULOMUSA

Ngesikhathi uJesu esemhlabeni, wayesaziwa ngokuba lomusa lokuba lendaba labanye.  Wayeyindoda ezwisisayo futhi engelasihluku, yikho wathi: “Wozani kimi lina lonke elikhatheleyo lelisindwayo, ngizaliphumuza. . . . Ngokuba ijogwe lami lilula.” (Mat. 11:28-30) Abantu babemlandela kungelani lokuthi wayesiya ngaphi ngoba babebona ukuthi ulomusa. “Wabazwela isihawu” wabanika ukudla, wasilisa ababegula labagogekileyo futhi wabafundisa “izinto ezinengi” ngoYise.​—Mak. 6:34; Mat. 14:14; 15:32-38.

Lokhu kutshengisa ukuthi uJesu wayezwisisa futhi esebenzelana kuhle labantu. Lanxa kwakukunengi okwakumele akwenze, wayebamukela ngomusa bonke ababefika kuye befuna usizo. (Luk. 9:10, 11) Ngokwesibonelo, kwafika owesifazane owayesehlukuluzwe ngumkhuhlane wokopha okweminyaka engu-12, wathinta ijazi likaJesu elethemba lokuthi uzasila. (Levi. 15:25-28) Ngokutsho koMthetho kaMosi, umuntu owayelomkhuhlane lo wayengahlanzekanga. Loba kunjalo, uJesu kazange amhalade owesifazane lo kodwa wamzwela usizi wasesithi kuye, “Ndodakazi, ukholo lwakho lukusilisile. Hamba ngokuthula ukhululeke ekuhluphekeni kwakho.” (Mak. 5: 25-34) Lesi yisibonelo esihle kakhulu sokuba lomusa!

UMUSA UKHANYA NGEZENZO EZINHLE

Izibonelo esesikhulume ngazo zitshengisa ukuthi umusa ukhanya ngezenzo. UJesu wakuveza lokhu emzekelisweni wakhe womSamariya olesihawu. Wakhuluma ngomSamariya owathola indoda engumJuda ithe dindilizi emgwaqweni, itshaywe yizigebenga zayithathela izinto zayo futhi zayitshiya iqalekile. UmSamariya wayizwela usizi indoda le lanxa ngalesosikhathi amaJuda lamaSamariya ayengezwani. Wagezisa amanxeba ayo wawabopha, waseyihambisa endlini yezihambi. Wafika wacela umphathi waleyondawo ukuthi ayinakekele njalo wathi uzambhadala zonke izindleko ezizakuba khona.​—Luk. 10:29-37.

Lanxa umusa ukhanya kakhulu ngezenzo, enye indlela esingatshengisa ngayo ukuthi singabantu abalomusa yikukhuthaza abanye ngamazwi amahle. Phela iBhayibhili lithi “inhliziyo ekhathazekileyo iyamcakisa umuntu.” Kodwa liphinda lithi “ilizwi elilomusa liyamthokozisa.” (Zaga. 12:25) Ngakho nxa silomusa lobuhle sizazimisela ukuxoxa labadanileyo ngezinto ezizabakha futhi zibenze bathokoze. * Singakhuluma ngomusa abanye bazabona ukuthi silendaba labo futhi amazwi ethu azabanceda benelise ukulwisana lenhlupho ezibehlelayo.​—Zaga. 16:24.

SINGENZANI UKUZE SIBE NGABANTU ABALOMUSA?

Sonke singenelisa ukuba lomusa ngoba sadalwa ‘ngesimo sikaNkulunkulu.’ (Gen. 1:27) Ngokwesibonelo, ngesikhathi umphostoli uPhawuli ebotshiwe wahanjiswa eRoma ngumphathi webutho okwakuthiwa nguJuliyu. Bathi bedlula edolobheni leSidoni, uJuliyu watshengisa ‘umusa kuPhawuli wamvumela ukuthi aye kubangane bakhe bamenzele lokho ayengabe ekuswela.’ (ImiSeb. 27:3) Bathe belokhu bephakathi kohambo, uPhawuli labanye bakhe babhidlikelwa ngumkhumbi eduze lesihlenge saseMalitha. Abantu balapho baphatha uPhawuli labanye bakhe “ngomusa ongajayelekanga,” baze bababasela umlilo ukuze bangabulawa ngumqando. (ImiSeb. 28:1, 2) Kuhle sibili abakwenzayo, kodwa ukuba lomusa akutsho ukwenzela abanye okuhle lapha lalaphaya loba nxa uthandile.

Nxa sifuna ukuthokozisa uNkulunkulu, kumele sibe lomusa zikhathi zonke. Yikho uJehova esilaya ukuthi ‘sembathe’ umusa. (Kol. 3:12) Kodwa akulula ukuthi sihlale singabantu abalomusa. Lokho kungabangelwa yikuba lenhloni, yikungazithembi, yikucindezelwa  kanye lemikhutshana yokuncitshana engabe ilokhu isawomelele ezinhliziyweni zethu. Lanxa kunjalo, singenelisa ukuntshintsha nxa singacela ukuthi uJehova asiphe umoya wakhe ongcwele futhi sizame ukuba lomusa njengaye.​—1 Khor. 2:12.

Kukhona yini lapho obona angathi ungathuthukisa khona endabeni yokuba lomusa? Kungaba kuhle ukuthi uzibuze imibuzo elandelayo: ‘Nxa omunye ekhuluma, ngiyamlalela ngesineke yini? Ngiyakuqakathekisa yini ukunceda abanye? Ngicine nini ukuba lomusa emuntwini ongasilunga lemuli yami loba ongasimngane wami?’ Ngemva kokuzibuza imibuzo le, hlela ukuthi ungenzani ukuze ubancede. Ngokwesibonelo, ungazama ukubazi ngcono abanye, ikakhulu abazalwane abasebandleni okulo. Nxa ungenza njalo, uzenelisa ukwazi ukuthi kuyini abakuswelayo, ubusuzama ukubasiza ngendlela obungafuna ukuphathiswa ngayo aluba bekunguwe ophakathi kwalolohlupho. (Mat. 7:12) Ungakwenza konke lokhu, uJehova uzakubusisa ube ngumuntu olomusa.​—Luk. 11:13.

UMUSA UYABADONSA ABANTU

Umphostoli uPhawuli wabhala ngezinto ezazitshengisa ukuthi uyisisebenzi sikaNkulunkulu. Okunye akhuluma ngakho yikuthi ‘wayelomusa.’ (2 Khor. 6:3-6) Abantu abanengi babemthanda uPhawuli ngoba babebona ukuthi amazwi akhe lezenzo zakhe kwakutshengisa ukuthi ulendaba labo. (ImiSeb. 28:30, 31) Nxa lathi singaba lomusa, sizasiza abanye ukuthi bafunde iqiniso eliseBhayibhilini. Kumele sibe lomusa ebantwini bonke, ngitsho lakulabo abasiphikisayo. Lokho kungenza bantshintshe indlela abasiphatha ngayo. (Rom. 12:20) Kanti njalo bangacina sebesamukela izindaba ezinhle.

EPharadayisi kuzavuswa abantu abanengi kakhulu futhi bonke bazaphathwa ngomusa. Akuthandabuzwa ukuthi abantu laba bazathokoza kakhulu bebona izenzo zomusa abangakaze bazibone empilweni yabo. Lokho kuzakwenza ukuthi labo bazimisele ukuphatha abanye ngomusa. Loba ngubani oyabe engelamusa futhi engafuni ukunceda abanye kasoze avunyelwe ukuqhubeka engaphansi koMbuso kaNkulunkulu. Kodwa labo abazaphiwa ukuphila okungapheliyo nguNkulunkulu bazabe bephathana ngomusa njalo bethandana. (Hubo. 37:9-11) Abantu bazabe sebehlala ngokuthula bengesabi lutho! Sonke sisilindele ngabomvu lesosikhathi. Kodwa ukuba lomusa kuyasinceda lakhathesi. Njani?

UKUBA LOMUSA KUYANCEDA

IBhayibhili lithi “umuntu olomusa uyazisiza.” (Zaga. 11:17) Abantu bayamthanda umuntu olomusa futhi labo bamphatha ngomusa. UJesu wathi: “Ngasonaleso silinganiso elisisebenzisayo, lani lizalinganiselwa ngaso.” (Luk. 6:38) Ngakho ukuba lomusa kungenza umuntu athole abangane beqiniso futhi abagcine besekhwapheni.

Umphostoli uPhawuli wakhuthaza abazalwane bebandla lase-Efesu ukuthi ‘babe lomusa lozwelo komunye lomunye, bathethelelane.’ (Efe. 4:32) Ibandla liyancedakala nxa lilabantu abalozwelo, abaphatha abanye ngomusa futhi abazimisele ukunceda abanye. Abantu abanjalo kabakhulumi amazwi ahlabayo kumbe bachothoze abanye loba babaphoxe. Kanti njalo kabalaso isinyeyo kodwa balusebenzisa kuhle ulimi lwabo ukuze bakhuthaze abanye. (Zaga. 12:18) Lokhu kwenza ukuthi abazalwane bakhonze uJehova bethokoza.

Kuyacaca-ke ukuthi umusa ukhanya ngamazwi langezenzo. Nxa silomusa, siyabe silingisela uJehova uNkulunkulu wethu olothando futhi ophanayo. (Efe. 5:1) Lokhu kuzakwenza ukuthi amabandla esikuwo aqine futhi kuzadonsa abantu ukuthi babuye enhlanganisweni kaJehova. Ngakho kasizimiseleni ukwenzela abanye umusa zikhathi zonke!

^ indima 13 Ubuhle, [NW] sizaxoxa ngabo engxenyeni elandelayo yezihloko lezi ezikhuluma ngezithelo zomoya kaNkulunkulu ezingu-9.