Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 18

Uthando Lokwahlulela Okuhle Ebandleni

Uthando Lokwahlulela Okuhle Ebandleni

“Qhubekani lithwalisana imithwalo yenu esindayo. Nxa lisenza njalo lizawugcwalisa umthetho kaKhristu.”​—GAL. 6:2.

INGOMA 12 UJehova Uphakeme

ESIZAKUFUNDA *

1. Kuyini esingakuthandabuziyo?

UJEHOVA UNKULUNKULU uyabathanda labo abamkhonzayo. Wayevele ebathanda futhi uzahlala ebathanda. Kanti njalo uyakuthanda ukwahlulela okuhle. (Hubo. 33:5) Ngakho kasithandabuzi ukuthi uzwa ubuhlungu nxa izinceku zakhe ziphathwa kubi futhi uzakuba leqiniso lokuthi zahlulelwa kuhle. Esihlokweni sokuqala * safunda ukuthi uMthetho uNkulunkulu awunika ama-Israyeli esebenzisa uMosi wawusekelwe ethandweni. Wawukhuthaza abantu ukuthi bahlulele kuhle abanye ikakhulu labo ababengenelisi ukuzivikela. (Dute. 10:18) UMthetho lo uveza ukuthi uJehova ulendaba sibili lalabo abamkhonzayo.

2. Yiphi imibuzo esizayiphendula?

2 UMthetho kaMosi wama ukusebenza ngo-33 C.E. * lapho kusungulwa ibandla lamaKhristu. Kodwa lokhu akutsho ukuthi kwakungaselamthetho osekelwe ethandweni futhi okhuthaza ukwahlulela okuhle owawuzavikela amaKhristu. Phela ayesengaphansi komthetho omutsha. Esihlokweni lesi sizaqala sixoxe ngokuthi yiwuphi lowo mthetho besesiphendula imibuzo elandelayo: Kungani sisithi umthetho lo usekelwe ethandweni? Kungani sisithi wenza kube lokwahlulela okuhle? Umthetho lo uthi abakhokhelayo kumele babaphathe njani abanye?

UYINI “UMTHETHO KAKHRISTU”?

3. “Umthetho kaKhristu” okukhulunywa ngawo kuGalathiya 6:2 ugoqelani?

3 Bala uGalathiya 6:2. AmaKhristu angaphansi ‘komthetho  kaKhristu.’ UJesu kazange abhalele abalandeli bakhe uluhlu lwemithetho kodwa wabanika imilayo kanye lezimiso okwakumele zibaqondise. “Umthetho kaKhristu” ugoqela konke uJesu akufundisayo. Ezindimeni ezilandelayo sizafunda okunengi ngomthetho lo.

4-5. Yiziphi indlela uJesu ayefundisa ngazo futhi wafundisa nini?

4 Yiziphi indlela uJesu ayefundisa ngazo? Okokuqala, wayefundisa abantu ngayekutsho. Amazwi akhe ayelamandla ngoba wayekhuluma iqiniso ngoNkulunkulu, efundisa ngenjongo yokuphila njalo eveza ukuthi uMbuso kaNkulunkulu yiwo wodwa ozaqeda ukuhlupheka kwabantu. (Luk. 24:19) Okwesibili, wayefundisa ngayekwenza. Watshengisa abalandeli bakhe indlela okwakumele baphile ngayo ngendlela yena ayephila ngayo.​—Joh. 13:15.

5 UJesu wafundisa nini? Wafundisa ngesikhathi esenza inkonzo yakhe emhlabeni. (Mat. 4:23) Waphinda wafundisa abalandeli bakhe esanda kuvuswa. Ngokwesibonelo, wabonakala eqenjini labafundi elalingedlula 500 waselinika umlayo wokuthi ‘lenze abafundi.’ (Mat. 28:19, 20; 1 Khor. 15:6) UJesu uyinhloko yebandla futhi waqhubeka efundisa abafundi bakhe lalapho esebuyele ezulwini. Ngokwesibonelo, ngabo-96 C.E., uKhristu walaya umphostoli uJohane ukuthi akhuthaze njalo eluleke amaKhristu agcotshiweyo.​—Kol. 1:18; Isam. 1:1.

6-7. (a) Lokho uJesu ayekufundisa kutholakala ngaphi? (b) Siwulalela njani umthetho kaKhristu?

6 Lokho uJesu ayekufundisa kutholakala ngaphi? EmaVangelini amane kulezinto ezinengi azikhulumayo lazenzayo ngesikhathi esemhlabeni. Leminye yonke iMibhalo YamaKhristu YesiGrikhi iyasinceda sizwisise imicabango kaJesu ngoba abayibhalayo babephefumulelwe ngomoya ongcwele njalo ‘babelengqondo kaKhristu.’​—1 Khor. 2:16.

7 Esikufundayo: Zonke izinto uJesu azifundisayo ziyasebenza empilweni kungelani lokuthi singaphi. Umthetho kaKhristu uyasebenza nxa sisemakhaya ethu, emsebenzini kumbe esikolo kanye lasebandleni. Umthetho lo siwufunda ngokubala iMibhalo YamaKhristu YesiGrikhi  lokucabangisisa ngayo. Siyabe siwulalela umthetho lo nxa silalela imilayo kanye lezimiso ezitholakala emibhalweni le. Nxa silalela umthetho kaKhristu siyabe silalela uNkulunkulu wethu osithandayo uJehova ngoba konke uJesu ayekufundisa kwakuvela kuye.​—Joh. 8:28.

UMTHETHO OSEKELWE ETHANDWENI

8. Umthetho kaKhristu wakhelwe kusiphi isisekelo?

8 Indlu eyakhiwe kuhle futhi elesisekelo esiqinileyo yenza labo abahlala kuyo bazizwe bevikelekile. Lomthetho omuhle oyakhelwe phezu kwesisekelo esiqinileyo wenza labo abawulalelayo bazizwe bevikelekile. Umthetho kaKhristu wakhelwe phezu kothando njalo lesi yisisekelo esiqine kulazo zonke. Kungani sisitsho njalo?

Nxa sitshengisa uthando kwabanye siyabe silalela “umthetho kaKhristu” (Khangela indima 9-14) *

9-10. Kuyini okutshengisa ukuthi uJesu wayelothando futhi singamlingisela njani?

9 Okokuqala, uthando yilo olwalusenza uJesu enze konke ayekwenza. Ukuzwela abanye usizi kumbe ukuba lesihawu yindlela yokutshengisa uthando. UJesu wayebazwela usizi abantu yikho wafundisa amaxuku, welapha abagulayo, wanika abalambileyo ukudla njalo wavusa abafileyo. (Mat. 14:14; 15:32-38; Mak. 6:34; Luk. 7:11-15) Lanxa wayesebenzisa isikhathi sakhe esinengi kanye lamandla esenza izinto lezi, wayezimisele ukwenza lokho okufunwa ngabanye kulalokho yena ayekufuna. Indlela enkulu kulazo zonke atshengisa ngayo ukuthi ulothando yikunikela ngokuphila kwakhe ngenxa yabanye.​—Joh. 15:13.

10 Esikufundayo: Siyabe silingisela uJesu nxa siqakathekisa lokho okufunwa ngabanye kulalokho okufunwa yithi. Singamlingisela langokuba lesihawu ebantwini abasensimini yethu. Nxa sitshumayela futhi sifundisa izindaba ezinhle ngenxa yokuthi silesihawu siyabe silalela umthetho kaKhristu.

11-12. (a) Kuyini okutshengisa ukuthi uJehova ulendaba lathi sibili? (b) Singamlingisela njani?

11 Okwesibili, uJesu watshengisa ukuthi uYise ulothando. Ngesikhathi esenza inkonzo yakhe watshengisa ukuthi uJehova ulendaba sibili lalabo abamkhonzayo. Kokunye akufundisayo waveza ukuthi ngamunye wethu uligugu njalo uqakathekile kuBaba wethu osezulwini. (Mat. 10:31) UJehova uhlala ekulindele ngabomvu ukwamukela imvu elahlekileyo ephendukayo futhi ibuyele ebandleni. (Luk. 15:7, 10) Watshengisa ukuthi uyasithanda ngokunikela ngeNdodana yakhe ukuthi isihlawulele.​—Joh. 3:16.

12 Esikufundayo: Singamlingisela njani uJehova endabeni yokutshengisa uthando? (Efe. 5:1, 2) Ngokubona ngamunye wabafowethu labodadewethu eligugu futhi eqakathekile langokwamukela ngazo zombili ‘imvu elahlekileyo’ esibuyela kuJehova. (Hubo. 119:176) Sitshengisa ukuthi siyabathanda abafowethu labodadewethu ngokusebenzisa isikhathi sethu kanye lamandla ukuthi sibancede ikakhulu nxa bedinga usizo. (1 Joh. 3:17) Nxa sibathanda abanye siyabe silalela umthetho kaKhristu.

13-14. (a) KuJohane 13:34, 35, uJesu walaya abalandeli bakhe ukuthi batshengiseni njalo kungani lo kungumlayo omutsha? (b) Siwulalela njani umlayo omutsha?

13 Okwesithathu, uJesu walaya abalandeli bakhe ukuthi batshengise uthando olungazifuneli okwalo. (Bala uJohane 13:34, 35.) Umlayo kaJesu mutsha ngoba uMthetho uNkulunkulu awunika ama-Israyeli wawungatsho ukuthi abantu babe lothando olunjalo. Umlayo lo uthi kumele sithande abazalwane bethu ngendlela uJesu asithanda ngayo. Lolu yilo uthando olungazifuneli  okwalo. * Kumele sithande abafowethu labodadewethu ukwedlula indlela esizithanda ngayo. Kumele sibathande okokuthi singazimisela ukubafela njengoba loJesu wasifela.

14 Esikufundayo: Siwulalela njani umlayo omutsha? Ngokuqakathekisa lokho okufunwa ngabafowethu labodadewethu ukwedlula lokho okufunwa yithi. Siyabathanda kakhulu okokuthi sizimisele ukubafela. Kodwa kukhona okunye okuncane esingakwenza. Ngokwesibonelo, singadlula sithatha umfowethu loba udadewethu osekhulile ukuze angene imihlangano kumbe sidele lokho esikufunayo ukuze sithokozise omunye ebandleni. Kanti njalo singacela amalanga emsebenzini ukuze siyencedisa nxa kube lomonakalo. Nxa sikwenza lokhu, siyabe silalela umthetho kaKhristu futhi sisenza ukuthi wonke umuntu ebandleni azizwe evikelekile.

UMTHETHO OWENZA KUBE LOKWAHLULELA OKUHLE

15-17. (a) UJesu watshengisa njani ukuthi wayebahlulela kuhle abanye? (b) Singamlingisela njani uJesu?

15 Nxa iBhayibhili likhuluma ngokwahlulela okuhle liyabe lisitsho ukwenza lokho uNkulunkulu athi kulungile njalo sikwenza singabandlululi. Kungani sisithi umthetho kaKhristu wenza kube lokwahlulela okuhle?

UJesu wayebahlonipha abesifazana futhi elomusa kibo, ngitsho lakulabo ababeseyiswa (Khangela indima 16) *

16 Okokuqala, lokho uJesu ayekwenza kuveza ukuthi wayesahlulela kuhle. Ngesikhathi esemhlabeni abakhokheli bamaJuda babezonda abantu ababengasimaJuda, bekhangelela phansi amaJuda ayengabantukazana futhi bengahloniphi abesifazana. Kodwa uJesu yena wayephatha kuhle wonke umuntu njalo engelabandlululo. Kazange abaninele khatshana abantu ababengasimaJuda ababelokholo kuye. (Mat. 8:5-10, 13) Watshumayeza bonke abantu engelandaba lokuthi banothile loba bangabayanga. (Mat. 11:5; Luk. 19:2, 9) Wayengelakhahlo kwabesifazana kodwa wayebahlonipha futhi elomusa kibo, ngitsho lakulabo ababeseyiswa.​—Luk. 7:37-39, 44-50.

17 Esikufundayo: Singalingisela uJesu ngokungabi lobandlululo futhi sitshumayeze bonke abalalelayo kungelani lokuthi ngabayanga loba banothile kumbe ukuthi bangena yiphi isonto. Amadoda angamaKhristu alingisela isibonelo sakhe nxa ehlonipha abesifazana. Nxa sikwenza lokhu siyabe silalela umthetho kaKhristu.

18-19. Kuyini uJesu akufundisayo mayelana lokwahlulela okuhle njalo sifundani kulokho akufundisayo?

18 Okwesibili, uJesu wayefundisa mayelana lokwahlulela okuhle. Izimiso azifundisa abalandeli bakhe zabanceda ukuthi baphathe kuhle abanye. Ngokwesibonelo, wabakhuthaza ukuthi benze lokho abafuna abanye bakwenze kubo. (Mat. 7:12) Sonke siyakufuna ukuphathwa kuhle. Ngakho lathi kumele siphathe kuhle abanye. Nxa singakwenza lokho labo bangasiphatha kuhle. Kodwa kuthiwani nxa sike saphathwa kubi? UJesu waphinda wafundisa abalandeli bakhe ukuthi bathembe ukuthi uJehova uzakwenza labo ‘abakhala kuye emini lebusuku bahlulelwe kuhle.’ (Luk. 18:6, 7) Amazwi la aveza ukuthi uNkulunkulu wethu owahlulela kuhle uyabubona ubunzima esihlangana labo kulezinsuku zokucina lokuthi uzakwenza ukuthi sahlulelwe kuhle ngesikhathi sakhe esifaneleyo.​—2 Thes. 1:6.

 19 Esikufundayo: Nxa singasebenzisa izimiso uJesu azifundisayo sizabaphatha kuhle abanye. Kanti njalo kuyasiduduza ukwazi ukuthi uJehova uzakwenza sahlulelwe kuhle nxa sake saphathwa kubi emhlabeni lo obuswa nguSathane.

ABAKHOKHELAYO KUMELE BABAPHATHE NJANI ABANYE?

20-21. (a) Abakhokhelayo kumele babaphathe njani abanye? (b) Indoda ingatshengisa njani uthando olungazifuneli okwalo futhi ubaba kumele abaphathe njani abantwabakhe?

20 Umthetho kaKhristu uthi abakhokhelayo kumele babaphathe njani abanye? Umthetho lo usekelwe ethandweni yikho abakhokhelayo kumele bahloniphe labo abangaphansi kwabo futhi babaphathe ngothando. Kufanele bakhumbule ukuthi uKhristu ufuna sitshengise uthando kukho konke esikwenzayo.

21 Emulini. Indoda kumele ithande umkayo “njengoba nje loKhristu eliphatha njalo ibandla.” (Efe. 5:25, 28, 29) Indoda kufanele ilingisele uKhristu endabeni yokuba lothando olungazifuneli okwalo ngokuqakathekisa lokho okufunwa ngumkayo kulalokho ekufunayo yona. Amanye amadoda akhulela endaweni lapho abantu ababengaphathani kuhle khona futhi bengelathando angakubona kunzima ukutshengisa uthando olunjalo. Lanxa kungaba nzima ukuthi antshintshe, kumele enze njalo ukuze alalele umthetho kaKhristu. Indoda etshengisa uthando olungazifuneli okwalo iyahlonitshwa ngumkayo. Ubaba obathandayo abantwabakhe kasoze abahlukuluze ngalokho akutshoyo loba akwenzayo. (Efe. 4:31) Kodwa utshengisa ukuthi uyabathanda lokuthi uyabaqakathekisa ukuze bazizwe bevikelekile. Abantwana bayamthanda ubaba owenza njalo futhi bayamthemba.

22. U-1 Phetro 5:1-3 uthi “izimvu” ngezikabani futhi izimvu lezo kumele ziphathwe njani?

22 Ebandleni. Abadala kumele bakhumbule  ukuthi “izimvu” kayisizo zabo. (Joh. 10:16; bala u-1 Phetro 5:1-3.) Amazwi athi “umhlambi kaNkulunkulu” lathi “phambi kukaNkulunkulu” kanye lathi “abalilifa likaNkulunkulu” akhumbuza abadala ukuthi izimvu ngezikaJehova. Ufuna bazithande izimvu zakhe futhi babe lesineke kuzo. (1 Thes. 2:7, 8) Abadala abelusa izimvu ngothando bazathandwa nguJehova. Kanti njalo bazathandwa futhi bahlonitshwe ngabafowabo labodadewabo ebandleni.

23-24. (a) Kuyini okukhangelwa ngabadala nxa othile ebandleni enze isono esikhulu? (b) Kuyini okumele kukhunjulwe ngabadala nxa belungisa indaba yomuntu owenze isono esikhulu?

23 Kuyini okukhangelwa ngabadala nxa othile ebandleni enze isono esikhulu? Bona kabenzi njengabahluleli labadala ababengaphansi koMthetho uNkulunkulu awunika ama-Israyeli. EMthethweni lo amadoda ayebekiwe ayengakhangeli izindaba eziphathelane lokukhonza uNkulunkulu kuphela kodwa ayelungisa lezindaba zokuxabana kwabantu futhi ethetha amacala. Kodwa ngaphansi komthetho kaKhristu abadala bakhangela kuphela izinto eziphathelane lokukhonza nxa othile enze isono. Bayakwazi ukuthi iziphathamandla yizo eziphiwe nguNkulunkulu umsebenzi wokukhangela izindaba eziphathelane lomphakathi lezokuthethwa kwamacala. Umsebenzi lo ugoqela ukufayindisa lokuvalela emajele labo abalamacala.​—Rom. 13:1-4.

24 Manje abadala kumele bayiphathe njani indaba yomuntu owenze isono esikhulu? Kumele basebenzise iMibhalo nxa behluza indaba futhi besenza izinqumo. Bahlala bekhumbula ukuthi uthando yilo oluyisisekelo somthetho kaKhristu. Uthando lwenza abadala bazibuze ukuthi, Kuyini okumele kwenziwe ukuze kuncedwe amalunga ebandla awonelweyo? Owonileyo uyaphenduka yini? Singamnceda yini ukuthi aphinde abe ngumngane kaJehova?

25. Sizaxoxa ngani esihlokweni esilandelayo?

25 Siyathokoza ngokuba ngaphansi komthetho kaKhristu. Nxa sonke sisebenza nzima ukuthi siwulalele umthetho lo, ilunga ngalinye ebandleni lizazizwa lithandwa, liqakathekiswa njalo livikelekile. Kodwa silokhu siphila emhlabeni ‘olabantu ababi’ abaqhubeka “besiba babi kakhulu.” (2 Tim. 3:13) Yikho akumelanga silalise inkophe! Manje ibandla lingatshengisa njani ukwahlulela okuhle kukaNkulunkulu endabeni yokuhlukuluzwa kwabantwana kwezemacansini? Umbuzo lo uzaphendulwa esihlokweni esilandelayo.

INGOMA 15 Dumisa Izibulo LikaJehova!

^ indima 5 Isihloko lesi kanye lezimbili ezilandelayo ziphakathi kwezihloko ezine ezikhuluma ngokuthi kungani singaba leqiniso lokuthi uJehova nguNkulunkulu olothando futhi owahlulela kuhle. Ufuna abantu bakhe bahlulelwe kuhle njalo ududuza labo abaphathwa kubi emhlabeni lo omubi.

^ indima 1 Khangela isihloko esithi “Uthando Lokwahlulela Okuhle Ngesikhathi Sama-Israyeli” esiku-Nqabayokulinda kaFebruary 2019.

^ indima 2 U-C.E., umela ukuthi “Common Era” okutsho isikhathi uJesu esebuyile emhlabeni.

^ indima 13 INGCAZELO YAMABALA: Uthando olungazifuneli okwalo lusenza siqakathekise okufunwa ngabanye ukwedlula lokho okufunwa yithi. Sizimisele ukulahlekelwa kumbe ukuzincitsha okuthile ukuze sincede abanye.

^ indima 62 OKUSEMFANEKISWENI: UJesu ukhangele umfelokazi ofelwe yindodana yakhe eyiyo yodwa. Umzwela usizi abeseyivusa indodana yakhe.

^ indima 64 OKUSEMFANEKISWENI: UJesu unxuswe ukuthi azekudla endlini yomFarisi okuthiwa nguSimoni. Owesifazana okungenzeka ukuthi uyisifebe usegezise inyawo zikaJesu ngezinyembezi zakhe, wazithawula ngenwele zakhe futhi wazithela amafutha. USimoni usola lokho okwenziwa ngowesifazana lo kodwa uJesu uyamlwela.