Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ungakuthola Njani Ukuthula?

Ungakuthola Njani Ukuthula?

SIPHILA emhlabeni ogcwele izinkathazo yikho kumele sisebenze nzima ukuze sibe lokuthula. Lanxa singabe silakho ukuthula kumele sizame ngamandla ukuthi sikulondoloze. ILizwi likaNkulunkulu lingasinceda njani ukuthi sibe lokuthula njalo sikulondoloze? Singabanceda njani abanye ukuthi babe lokuthula?

UNGENZANI UKUZE UBE LOKUTHULA?

Ukuthula kuba khona nxa umuntu eziphilela kungelalutho olumkhathazayo njalo ehlalisekile engqondweni lasenhliziyweni. Okunye okungasisiza ukuthi sithole ukuthula yikuba lobungane obuqinileyo labanye. Kodwa okuqakatheke kakhulu okungasenza sithole ukuthula kweqiniso yikuba lobuhlobo obuhle loNkulunkulu. Singenzani ukuze sibe lokuthula okunjalo?

Izinkathazo zenza abantu abanengi bangabi lokuthula

Nxa silalela imithetho kaJehova njalo silandela izimiso zakhe siyabe sitshengisa ukuthi siyamthemba njalo sifisa ukuba lobuhlobo obuhle laye. (Jer. 17:7, 8; Jak. 2:22, 23) Nxa singenza njalo uJehova uzasondela kithi njalo asinike ukuthula ezinhliziyweni. U-Isaya 32:17 uthi: “Izithelo zokulunga zizakuba yikuthula; okufaneleyo kuzaletha ukuthula zwi lethemba kuze kube nininini.” Nxa singalalela uJehova ngenhliziyo yonke sizakuba lokuthula okujulileyo.​—Isaya. 48: 18, 19.

UBaba wethu osezulwini usiphe lomoya wakhe ongcwele osinceda ukuthi sibe lokuthula.​—ImiSeb. 9: 31.

UMOYA ONGCWELE KANKULUNKULU UYASINCEDA UKUTHI SIBE LOKUTHULA

Lapho umphostoli uPhawuli ekhuluma ‘ngezithelo zomoya’ waqamba ukuthula kwaba ngokwesithathu. (Gal. 5:22, 23) Njengoba ukuthula kuyisithelo somoya kaNkulunkulu, kumele sivume ukuthi usiqondise ukuze sibe lakho. Umoya ongcwele ungasinceda njani ukuthi sibe lokuthula? Ake sihlole izindlela ezimbili ezilandelayo.

Okokuqala, okungasinceda ukuthi sibe lokuthula yikubala iLizwi likaNkulunkulu eliphefumulelweyo zikhathi zonke. (Hubo. 1: 2, 3) Nxa sicabangisisa ngalokho iBhayibhili elikutshoyo,  umoya ongcwele uyasisiza ukuthi sizwisise indlela uJehova acabanga ngayo ezindabeni ezitshiyeneyo. Ngokwesibonelo uyasinceda sibone ukuthi uJehova ukuthanda kangakanani ukuthula lokuthi kungani ekuqakathekisa. Ukusebenzisa lokho esikufunda eLizwini likaNkulunkulu kuzasinceda ukuthi sibe lokuthula ezimpilweni zethu.​—Zaga. 3:1, 2.

Okwesibili, kumele sithandaze kuNkulunkulu sicele ukuthi asiphe umoya ongcwele. (Luk. 11:13) UJehova usithembisa ukuthi nxa singadinga usizo lwakhe, “ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqedisisa konke, kuzalinda izinhliziyo [zethu] lezingqondo [zethu] kuKhristu uJesu.” (Flp. 4:6, 7) Nxa singathandaza zikhathi zonke sicela umoya ongcwele, uJehova uzasinika ukuthula ezinhliziyweni zethu. Ukuthula okunjalo kutholwa yilabo abangabangane bakhe kuphela.​—Rom. 15:13.

Ake sibone ukuthi abanye kwabasiza njani ukusebenzisa amacebo la amabili asekelwe eMibhalweni. Sizabona lokuthi ukwenza njalo kwabanceda njani ukuthi bathole ukuthula, babe lokuthula loNkulunkulu kanye labanye abantu.

INDLELA ABATHOLA NGAYO UKUTHULA

Lamuhla emabandleni kulabanye abantu ababelolaka kodwa khathesi sebelomusa, sebelendaba labanye, bayabekezela futhi sebafunda ukuhlalisana kuhle labanye. * (Zaga. 29:22) Ake sixoxe ngabamemezeli ababili ababelolaka sibone ukuthi kuyini okwabanceda ukuthi bantshintshe njalo bahlalisane kuhle labanye.

Ukusebenzisa izimiso zeBhayibhili lokuthandazela umoya ongcwele kaNkulunkulu kuzasinceda ukuthi sibe lokuthula

Indlela uDavid ayesenza ngayo yabangela ukuthi ahlale ekhulumela eceleni. Wathi engakabhabhathizwa wayehlala echothoza abanye njalo ekhwazela umkakhe labantwana. Ngokuhamba kwesikhathi uDavid wabona ukuthi kwakumele antshintshe abelokuthula. Wakuthola njani ukuthula? Uthi: “Ngaqalisa ukusebenzisa izimiso zeBhayibhili empilweni yami futhi lokhu kwenza kwaba lokuhloniphana emulini yethu.”

Indlela uRachel akhuliswa ngayo yamenza waba lolaka. Uthi, “Lakhathesi ngilokhu ngilwisana lokuba lolaka ngenxa yokuthi ngakhulela emulini elabantu ababezonda masinyane.” Kuyini okwamnceda ukuthi abelokuthula? URachel  uthi, “Ngangithandaza kuJehova zikhathi zonke ngimcela ukuthi angincede.”

Okwenzakala kuDavid loRachel kutshengisa ukuthi ukusebenzisa izimiso eziphefumulelweyo eziseMibhalweni lokuthandazela umoya ongcwele kaNkulunkulu kungasinceda ukuthi sibe lokuthula. Kusegcekeni ukuthi lanxa siphila emhlabeni omubi singaba lakho ukuthula kweqiniso okungasenza simanyane lezimuli zethu kanye lamaKhristu esikhonza lawo. UJehova usitshela ukuthi ‘sihlale ngokuthula labantu bonke.’ (Rom. 12:18) Kungenzakala yini ukuthi sibe lokuthula labantu bonke? Sizatholani nxa singazama ukuba lokuthula?

WOBA LOKUTHULA LABANYE

Nxa sitshumayela siyabe sinika abantu ithuba lokuthi bancedwe ngumlayezo wokuthula ophathelane loMbuso kaNkulunkulu. (Isaya. 9:6, 7; Mat. 24:14) Kuyasithokozisa ukuthi abantu abanengi bayalalela. Lokhu kuyabanceda ukuthi bangakhulelwa yikukhathazeka ngenxa yezinto ezimbi abazibona zisenzakala emhlabeni. Ukuzwa izindaba ezinhle kubenze baba lethemba elihle ngekusasa njalo kwabafuqa ukuthi ‘bafune ukuthula bakunxwanele.’​—Hubo. 34:14.

Akusibo bonke abantu abalalela umlayezo esiwutshumayelayo ikakhulu nxa siqala ukufika kubo. (Joh. 3:19) Lanxa kunjalo umoya ongcwele kaNkulunkulu uyasinceda ukuthi sibatshele izindaba ezinhle ngokuthula langenhlonipho. Ngokwenza njalo siyabe silandela isiqondiso sikaJesu esikuMathewu 10:11-13 esithi: “Akuthi nxa lingena kulowomuzi liwunxusele ukuthula. Aluba lowomuzi ufanele, ukuthula kwenu akube kuwo; kodwa uma lingemukelwa aginyeni amazwi enu okuthula.” Nxa singasebenzisa isiqondiso sikaJesu sizaqhubeka silokuthula lanxa abantu bengasamukeli futhi sizakuba lethemba lokuthi bazalalela ngesikhathi esizayo.

Nxa sikhuluma ngenhlonipho leziphathamandla kugoqela lalabo abangabe bephikisa umsebenzi wethu siyabe sitshengisa ukuthi siyakuqakathekisa ukuthula. Ngokwesibonelo uhulumende welinye ilizwe le-Africa wala ukunika abazalwane imvumo yokwakha amaWolu oMbuso ngenxa yobandlululo. Abazalwane babefisa ukulungisa indaba le ngokuthula, ngakho bathuma umfowethu owayeke waba ngumnali elizweni lelo ukuthi avakatshele uSikomitshi Omkhulu owayengummeli welizwe lelo edolobheni leLondon e-England. Kwakumele ayexoxa laye ngomsebenzi wokuthula oqhutshwa ngoFakazi bakaJehova kulelolizwe le-Africa. Lwaphetha ngani uhambo lwakhe?

Uthi, “Ngathi ngifika ewofisini yokwamukela izihambi ngabona indlela umama owayelapho ayegqoke ngayo, kwahle kwangicacela ukuthi ngowomhlobo wabantu ababekhuluma ulimi engangilufundile. Ngakho ngambingelela ngolimi lwakhe. Wamangala, wasengibuza ukuthi ngangilandeni. Ngakhuluma laye ngenhlonipho ngimtshela ukuthi ngifisa ukubona uSikomitshi Omkhulu. Umama lo wamfonela uSikomitshi wabuya njalo wafika wangibingelela ngolimi olufananayo. Ngemva kwalokho walalelisisa ngesikhathi ngimchasisela ngendlela oFakazi ababeqhuba ngayo umsebenzi wabo ngokuthula.”

Indlela umfowethu akhuluma ngayo loSikomitshi yantshintsha imibono engaqondanga ayelayo ngomsebenzi waboFakazi. Ngokuhamba kwesikhathi uhulumende walelolizwe le-Africa wavumela oFakazi ukuthi benze umsebenzi wokwakha. Abafowethu bajabula ngoba ukulungisa indaba le ngokuthula kwaba lempumela emihle. Lokhu kwenza sibone ukuthi ukuphatha abanye ngenhlonipho kuyanceda kakhulu njalo kwenza sibe lokuthula.

HLALA ULOKUTHULA KUZE KUBE PHAKADE

Lamuhla abantu bakaJehova bayathokoza ngoba balokuthula ongeke ukuthole loba ngaphi. Lawe ungenza ukuthi kube lokuthula nxa ungazama ngamandla ukuthi utshengise lesisithelo somoya empilweni yakho. Okuqakathekileyo yikuthi ungenza njalo uJehova uzakwamukela futhi uzakholisa ukuthula okungapheliyo emhlabeni omutsha.​—2 Phet. 3:13, 14.

^ indima 13 Umusa sizaxoxa ngawo ngesikhathi esizayo ezihlokweni lezi ezikhuluma ngezithelo zomoya kaNkulunkulu.