Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 13

Tshengisa Ukuthi Ulendaba Labanye Ekutshumayeleni

Tshengisa Ukuthi Ulendaba Labanye Ekutshumayeleni

‘Wabazwela usizi waseqalisa ukubafundisa izinto ezinengi.’​—MAK. 6:34.

INGOMA 70 Ukudinga Abafaneleyo

ESIZAKUFUNDA *

1. Kuyini okunye okusithokozisa kakhulu nxa sifunda ngoJesu? Chasisa.

OKUNYE okusithokozisa kakhulu nxa sifunda ngoJesu yikuthi uyazwisisa izinto ezisihluphayo thina abantu abalesono. Wathi esemhlabeni ‘wajabula lababejabula, walila lababelila.’ (Rom. 12:15) Ngokwesibonelo, “wathokoza kakhulu ngomoya ongcwele” ngesikhathi abafundi abangu-70 bephenduka bethokoza ngemva kokuphumelela emkhankasweni wokutshumayela. (Luk. 10:17-21) Kodwa “wadabuka kakhulu emoyeni wakhe njalo wakhathazeka” ebona abantu ababethanda uLazaro behlulukelwe ngenxa yokuthi wayesefile.​—Joh. 11:33.

2. Kuyini okwenza uJesu waba lendaba labantu?

2 Kuyini okwenza indoda le engelasono yaba lesihawu futhi yazwela abantu abalesono? Okokuqala, uJesu wayebathanda abantu. Esihlokweni esidlulileyo sibonile ukuthi ayekuthanda kakhulu kulokho yena loYise ababekudalile ngabantu. (Zaga. 8:31) Lokhu kwenza wabayazi kuhle indlela abantu abacabanga ngayo. Umphostoli uJohane wathi: “Yena wayekwazi okuphakathi komuntu.” (Joh. 2:25) UJesu wayebazwela kakhulu abanye. Labo babezibonela ukuthi uyabathanda futhi lokho kwakusenza ukuthi bamlalele nxa ebatshumayeza ngoMbuso. Nxa lathi singabazwela abantu sizawenza kuhle umsebenzi wokutshumayela.​—2 Tim. 4:5.

3-4. (a) Nxa silendaba labanye sizawenza njani umsebenzi wokutshumayela? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

3 Umphostoli uPhawuli wayekwazi ukuthi ulomlandu wokutshumayela futhi lathi siyakwazi ukuthi kumele sitshumayele. (1 Khor. 9:16) Kodwa nxa silendaba labanye kasisoze sibatshumayeze ngenxa nje yokuthi kumele senze njalo.  Sizabatshumayeza ngoba siyabazwela futhi sifuna ukubanceda. Siyakwazi ukuthi “ukupha kuyathokozisa kakhulu ukwedlula ukwamukela.” (ImiSeb. 20:35) Sizakholisa kakhulu ekutshumayeleni nxa sifuna ukunceda abanye.

4 Esihlokweni lesi sizafunda ngokuthi singatshengisa njani ukuthi silendaba labanye ekutshumayeleni. Sizaqala sibone ukuthi singafundani endleleni uJesu ayezizwa ngayo ngabantu. Ngemva kwalokho sizaxoxa ngendlela ezine esingalingisela ngazo lokho akwenzayo.​—1 Phet. 2:21.

UJESU WAYELENDABA LABANTU AYEBATSHUMAYEZA

UJesu wayelendaba labantu ayebatshumayeza yikho wabaduduza (Khangela indima 5 lo-6)

5-6. (a) UJesu watshengisa ukuthi ulendaba labobani? (b) Ngokwalokho okutshiwo esiphrofethweni esiku-Isaya 61:1, 2, kungani uJesu wabazwela usizi abantu ayebatshumayeza?

5 Ake sixoxe ngokunye okwenziwa nguJesu okwatshengisa ukuthi ulendaba labanye. Ngelinye ilanga yena labafundi bakhe basebedinwe befile ngemva kokutshumayela izindaba ezinhle. Baswela ‘lesikhathi sokuthi badle.’ Yikho uJesu wasuka labo baya “endaweni engelabantu ukuze babe bodwa” lokuthi ‘baphumule kancane.’ Kodwa ixuku elikhulu labantu lagijima labaqalela ukufika lapho ababesiya khona. Wezwa njani uJesu futhi wenzani ebona ixuku lelo? “Walizwela usizi * ngoba lalinjengezimvu ezingelamelusi, waseqalisa ukulifundisa izinto ezinengi.”​—Mak. 6:30-34.

6 Kungani uJesu wabazwela usizi abantu laba? Wayebabona ‘benjengezimvu ezingelamelusi.’ Engxenye wananzelela ukuthi abanye babengabayanga futhi besebenza gadalala ukuze bondle imuli zabo. Abanye kungenzeka babedabukile ngenxa yokuthi babefelwe. Nxa babekhona abantu abanjalo exukwini lelo, uJesu wazwisisa indlela ababezizwa ngayo. Esihlokweni esidlulileyo sibonile ukuthi uJesu laye kungenzeka wehlelwa yibunzima obunje. Yikho wabaduduza abantu ngoba wayelendaba labo.​—Bala u-Isaya 61:1, 2.

7. Singamlingisela njani uJesu?

 7 Sifundani kulokho okwenziwa nguJesu? Lathi siphila labantu ‘abanjengezimvu ezingelamelusi.’ Bakhathazwa yizinto ezinengi kodwa thina silezindaba ezinhle zoMbuso ezingabanceda. (Isam. 14:6) Ngakho nxa sitshumayela izindaba ezinhle ngoba sibazwela usizi “ababuthakathaka labaswelayo” siyabe silingisela iNkosi yethu. (Hubo. 72:13) Siyabazwela abantu futhi sifuna ukubanceda.

SINGATSHENGISA NJANI UKUTHI SILENDABA LABANYE?

Cabanga ngalokho umuntu ngamunye akudingayo (Khangela indima 8 lo-9)

8. Yiphi indlela yokuqala esingatshengisa ngayo ukuthi silendaba labantu esibatshumayezayo? Nika umzekeliso.

8 Kuyini okungasinceda sitshengise ukuthi silendaba labantu esibatshumayezayo? Kumele sicabange ngokuthi abantu esihlangana labo bazizwa njani lokuthi bacabangani besesibaphatha ngendlela ebesingafuna ukuthi siphathwe ngayo nxa besisesimeni abakuso. * (Mat. 7:12) Asixoxeni ngendlela ezine esingakwenza ngazo lokho. Eyokuqala yikucabanga ngalokho umuntu ngamunye akudingayo. Esikwenzayo nxa sitshumayela kufanana lalokho okwenziwa ngudokotela. Udokotela owaziyo umsebenzi wakhe uyacabanga ngokuthi isigulane ngasinye singancedwa njani. Uyasibuza imibuzo abeselalelisisa nxa sesichasisa ukuthi sizwani. Udokotela lo kahle abhalele isigulane amaphilisi loba umuthi awucabangileyo kodwa angaqala asihlolahlole abesesinika umuthi ongasinceda. Lathi akumelanga sisebenzise indlela eyodwa yokuqalisa ingxoxo labantu esibatshumayezayo kodwa kumele sizame ukuzwisisa indlela abazizwa ngayo labangabe bekucabanga ngendaba ethile.

9. Kuyini okungamelanga sikwenze? Chasisa.

9 Akumelanga sihle sizitshele ukuthi siyakwazi okwenzakala empilweni yomuntu esimtshumayezayo kumbe ukuthi ukholwani lokuthi kungani ekukholwa lokho. (Zaga. 18:13) Kufanele simbuze imibuzo ukuze sikwazi okuthile ngaye kanye lalokho akukholwayo. (Zaga. 20:5) Okunye esingakwenza nxa isiko lethu lisivumela yikumbuza ngomsebenzi wakhe lemuli yakhe lembali yakhe kanye lalokho akucabangayo ngendaba ethile. Ukubuza abanye imibuzo kuzasinceda sikwazi ukuthi yikuphi esingabaxoxela khona okumayelana lezindaba ezinhle. Nxa sesikwazi lokhu singalingisela uJesu ngokuba lendaba labo lokubanceda ngalokho abakudingayo.​—Khangela u-1 Khorinte 9:19-23.

Cabanga ngokuthi impilo yomuntu omtshumayezayo ingabe injani (Khangela indima 10 lo-11)

10-11. Ngokuka-2 Khorinte 4:7, 8, yiphi indlela yesibili esingatshengisa ngayo ukuthi silendaba labanye? Nika isibonelo.

10 Indlela yesibili yikuzama ukucabanga okungabe kusenzakala empilweni  zabanye. Singabe sikuzwisisa okunye okwenzakalayo empilweni zabo. Phela silesono yikho lathi silakho okusikhathazayo. (1 Khor. 10:13) Siyakwazi ukuthi impilo inzima emhlabeni lo. UJehova nguye osinika amandla okuqinisela. (Bala u-2 Khorinte 4:7, 8.) Kodwa ake ucabange ngabantu abangasibangane bakhe. Kumele ukuthi bathwele nzima kakhulu ngoba uJehova kabancedisi. Lathi sibazwela usizi njengoJesu futhi sifuna ukubatshela “izindaba izinhle.”​—Isaya. 52:7.

11 Ake sixoxe ngomzalwane okuthiwa nguSergey. Engakaqalisi ukufunda iBhayibhili wayelenhloni futhi ethule, ethwala nzima ukuxoxa labanye. Wavuma ukufundiswa iBhayibhili njalo uthi: “Ngithe sengifunda iBhayibhili ngabona ukuthi amaKhristu kumele atshele abanye ngalokho akukholwayo. Ngangingakholwa ukuthi ngingenelisa ukukwenza lokho.” Kodwa wacabanga ngabantu abangakalizwa iqiniso wasenanzelela ukuthi impilo yabo ingabe inzima kakhulu njengoba bengamazi uJehova. Uthi: “Izinto ezintsha engangizifunda zangithokozisa okwamagama futhi zangenza ngahlaliseka. Ngananzelela ukuthi labanye kumele bazifunde.” Nxa wayeqhubeka esiba lendaba labanye, isibindi sokutshumayela laso sasilokhu sikhula. Uqhubeka esithi: “Ngamangala kakhulu nginanzelela ukuthi ukutshela abanye ngalokho okutshiwo liBhayibhili yikho okwenza inhloni zaphela. Kwaphinda kwaqinisa ukholo lwami.” *

Kungathatha isikhathi eside ukuthi abanye bakwamukele lokho okufundiswa liBhayibhili (Khangela indima 12 lo-13)

12-13. Kungani kumele sibabekezelele abantu esibafundisayo? Nika umzekeliso.

12 Indlela yesithathu yikubekezelela esifunda labo. Ungakhohlwa ukuthi abanye bangabe bengakaze bazihluphe ngokunye okutshiwo liBhayibhili thina esesikwazi kuhle. Abanye bazitshela ukuthi abakukholwayo yikho okuqondileyo. Bangabona angathi kuqakathekile ngoba kubenza bamanyane lemuli zabo labanye  emphakathini njalo kwenza bangalahli amasiko abo. Singabanceda njani abantu laba?

13 Ake sithi kulebhriji elidala eseligugile osekumele lidilizwe kwakhiwe elinye. Ibhriji elitsha lijayele ukwakhiwa abantu belokhu besasebenzisa elidala, besekusithi nxa selakhiwe laphela, elidala lidilizwe. Lathi nxa sifuna ukuthi abantu esibafundisayo batshiye abakukholwayo okuligugu kubo kumele siqale sibancedise bazi futhi bathande iqiniso leBhayibhili abayabe bengalazi nxa siqalisa ukufunda labo. Nxa sesenze njalo bazazimisela ukutshiya akade bekukholwa. Kungathatha isikhathi ukuthi abantu bantshintshe abakukholwayo.​—Rom. 12:2.

14-15. Singabancedisa njani labo abakwazi okulutshwana loba abangazi lutho ngendaba yokuphila phakade ePharadayisi emhlabeni? Nika isibonelo.

14 Nxa sibekezelela abantu esibatshumayezayo kasisoze sikhangelele ukuthi bahle balizwisise loba balamukele iqiniso leBhayibhili siqala nje ukuxoxa labo. Kodwa kufanele sibancedise kancane kancane ukuthi bacabangisise ngalokho iBhayibhili elikutshoyo. Singenza njalo siyabe sitshengisa ukuthi silendaba labo. Ngokwesibonelo, ake sithi sifuna ukuncedisa omunye azwisise ukuthi abantu bazaphila phakade ePharadayisi emhlabeni. Abantu abanengi bakwazi okulutshwana ngendaba le. Abanye vele kabakwazi ukuthi kulento enjalo. Bangabe becabanga ukuthi umuntu angafa sekuphelile ngaye kumbe ukuthi abantu bonke abalungileyo baya ezulwini. Singabanceda njani abantu laba?

15 Nanku okunye okujayele ukwenziwa ngomunye umzalwane. Uqala ngokubala uGenesisi 1:28. Ngemva kwalokho uyabuza umninimuzi ukuthi uNkulunkulu wayefuna abantu baphile ngaphi lokuthi baphile impilo enjani. Izikhathi ezinengi abantu bamphendula besithi uNkulunkulu wayefuna abantu bahlale emhlabeni futhi bathokoze empilweni. Sebephendule njalo umzalwane ubala u-Isaya 55:11 abesebuza ukuthi lokho uNkulunkulu ayekuhlosile sekuntshintshile yini. Izikhathi ezinengi umninimuzi uphendula esithi hatshi. Umzalwane ucina ngokubala iHubo 37:10, 11 abesebuza ukuthi ikusasa labantu lizabe linjani. Ukusebenzisa iBhayibhili ngendlela le sekwenze umzalwane lo wanceda abantu abanengi bakwazi ukuthi uNkulunkulu ulokhu efuna abantu abalungileyo baphile phakade ePharadayisi emhlabeni.

Ukutshengisa umusa ngokwenza izinto ezincane njengokubhala incwadi kunganceda kakhulu (Khangela indima 16 lo-17)

16-17. Nxa sicabanga ngamazwi akuZaga 3:27, yiziphi ezinye indlela esingatshengisa ngazo ukuthi silendaba labanye? Nika isibonelo.

16 Indlela yesine yikucabanga ngokuthi ungenzani ukuze utshengise ukuthi ulendaba labanye. Ngokwesibonelo, ake sithi sifike umninimuzi ebambekile. Singamxolisa besesicela ukuphenduka ngesinye isikhathi. Kwesinye isikhathi singathola umninimuzi efuna ukuncediswa  ngomsebenzi ongatsho lutho. Omunye engabe etshona engekhaya ngenxa yokuthi uyagula kumbe usekhulile futhi kenelisi ukwenza ezinye izinto. Nxa singathola abantu abanjalo singabancedisa ngemisebenzi abafuna ukuyenzelwa.​—Bala iZaga 3:27.

17 Omunye udade watshengisa umusa ngokwenza into eyayingakhanya incane. Wabhalela imuli eyayifelwe ngumntwana incwadi ngoba wayelendaba layo. Encwadini le kwakulamavesi eBhayibhili aduduzayo. Incwadi yakhe yayinceda njani imuli le? Unina womntwana owayefile wabhala wathi: “Izolo bengidane kakhulu. Angikholwa ukuthi uyakwazi ukuthi incwadi osibhalele yona isincede njani. Ngiyabonga kakhulu, isiduduzile sibili. Ngibona angathi izolo ngiyibale izikhathi ezedlula 20. Ngiphelelwe ngibona amazwi akuyo aduduzayo lalomusa futhi atshengisa ukuthi ulendaba lathi. Sibonga singaqedi.” Akuthandabuzwa ukuthi sizaphumelela emsebenzini wokutshumayela nxa sizama ukuzwisisa ukuthi abantu abahluphekayo bezwa njani futhi sibancede.

YENZA OWENELISA UKUKWENZA

18. Ngokwalokho okutshiwo ku-1 Khorinte 3:6, 7, kuyini okungamelanga sifune ukukwenza futhi kungani kungamelanga senze njalo?

18 Kakumelanga sifune ukwenza esingenelisi ukukwenza ekutshumayeleni. Lanxa sincedisa abanye ukuthi bafunde ngoNkulunkulu, kayisithi esenza umsebenzi oqakatheke kakhulu. (Bala u-1 Khorinte 3:6, 7.) UJehova nguye odonsa abantu. (Joh. 6:44) Umuntu ngamunye esimtshumayezayo uyazikhethela ukuthi uzazamukela loba kasoze azamukele izindaba ezinhle kusiya ngokuthi inhliziyo yakhe injani. (Mat. 13:4-8) Khumbula ukuthi abantu abanengi kabazange bakwamukele lokho uJesu ayekufundisa lanxa wayenguMfundisi omkhulu kulabo bonke. Yikho akumelanga sidane nxa abantu abanengi esizama ukubanceda bengazilaleli izindaba ezinhle.

19. Ukuba lendaba labantu esibatshumayezayo kuzasinceda njani?

19 Sizaphumelela emsebenzini wokutshumayela nxa singaba lendaba labantu esibatshumayezayo futhi sizakukholisa kakhulu ukutshumayela. Sizathokoza kakhulu ngoba siyabe sisipha. Kanti njalo siyabe sisenza kube lula ukuthi labo ‘abalesifiso sokuthola ukuphila okungapheliyo’ bamukele izindaba ezinhle. (ImiSeb. 13:48) Yikho “nxa nje siseselethuba, kasenzeni okuhle kubo bonke.” (Gal. 6:10) Singenza njalo sizathokoza ngoba siyabe sikhazimulisa uBaba wethu osezulwini.​—Mat. 5:16.

INGOMA 64 Ukuvuna Ngentokozo

^ indima 5 Sizakholisa kakhulu ekutshumayeleni nxa singaba lendaba labanye futhi labo bangafisa kakhulu ukusilalela. Kungani sisitsho njalo? Esihlokweni lesi sizabona ukuthi singafundani kulokho okwenziwa nguJesu siphinde sixoxe ngezindlela ezine esingatshengisa ngazo ukuthi silendaba labantu esibatshumayezayo.

^ indima 5 INGCAZELO YAMABALA: Ukuba losizi kutshengisa ukuthi uyamzwela kakhulu umuntu ohluphekayo loba ophethwe kubi. Nxa sizwela abanye usizi sizabanceda ngaloba yini esiyenelisayo.

^ indima 8 Khangela isihloko esithi “Phatha Abanye Kuhle Nxa Usenkonzweni” esiku-Nqabayokulinda kaMay 1 2014.

^ indima 11 Bukela ividiyo ethi “Ungaqali Ukulahla Ithemba!—USergey Botankin.” Ngena ku-JW Broadcasting®, ngaphansi kwengxenye ethi IZINGXOXO LALOKHO OKWENZAKALA EZIMPILWENI ZABANYE > IQINISO LIYAKUNTSHINTSHA UKUPHILA.