Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukuzibamba—Kumele Sizibambe Ukuze Sithokozise UJehova

Ukuzibamba—Kumele Sizibambe Ukuze Sithokozise UJehova

“Umzawami wathi engitshingela ngambamba emphinjeni ngaqalisa ukumkhama. Ngangifuna ukumbulala.”—UPaul.

“Ngekhaya ngangingalutho ukuzonda, lanxa kungela sizatho esizwakalayo sokwenza njalo. Ngangibulala ifenitsha, amathoyi abantwabami, loba yini nje eseduze.”—UMarco.

Inengi lethu kasizenzi izinto ezinje. Lanxa kunjalo sonke sithwala nzima ukuzibamba ngezinye izikhathi. Isizatho esikhulu esibangela lokho yikuthi silesono esasithola ku-Adamu. (Rom. 5:12) Abanye bafanana loPaul loMarco, bayehluleka ukuzibamba nxa bangazonda. Kwabanye kunzima ukuthi bazibambe kulokho abakucabangayo. Ngokwesibonelo, bahlala becabanga ngezinto ezibesabisayo kumbe ezibaqeda amandla. Abanye bona bayehluleka ukuzibamba ukuthi bangafebi, banganathi kakhulu kumbe bangasebenzisi kubi izidakamizwa loba amaphilisi lemithi.

Labo abehluleka ukuzibamba emicabangweni, ezifisweni lasezenzweni bacina bephambanise impilo zabo. Kuyini okumele sikwenze ukuze lokhu kungenzakali kithi? Kumele sizibambe. Asixoxeni ngemibuzo emithathu ezasinceda ukuthi sizibambe: (1) Kutshoni ukuzibamba? (2) Kungani kuqakathekile? (3) Singenzani ukuze sibe ‘lalesisithelo somoya’? (Gal. 5:22, 23) Sizabona lokuthi singenzani nxa singehluleka ukuzibamba.

KUTSHONI UKUZIBAMBA?

Umuntu ozibambayo kakhulumi kumbe enze loba yini azwa kusithi ayitsho kumbe ayenze. Kakhulumi kumbe enze izinto ezingafunwa nguNkulunkulu.

UJesu wasitshengisa ukuthi kugoqelani sibili ukuzibamba

 

UJesu wasitshengisa ukuthi kugoqelani ukuzibamba. IBhayibhili lithi: “Wathi ethethiswa, kazange aphindisele ngokuthethisa. Wathi esebunzimeni, kazange asongele muntu kodwa wathembela kuLowo owahlulela ngendlela elungileyo.” (1 Phet. 2:23) Watshengisa ukuzibamba okunje ngesikhathi izitha zakhe zimchothoza ebethelwe esigodweni sokuhlutshwa. (Mat. 27:39-44) Wayeke watshengisa ukuthi uyazibamba sibili ngesikhathi abakhokheli benkolo bembuza imibuzo eminengi bezama ukumthiya ngamazwi akhe. (Mat. 22:15-22) Langesikhathi amanye amaJuda ayezondile edobha amatshe ukuthi amjikijele watshengisa ukuthi uyazibamba. Kulokuthi aphindisele “wacatsha wasephuma ethempelini.”—Joh. 8:57-59.

Singamlingisela yini uJesu? Singenelisa ukumlingisela lanxa singeke senze njengaye xathu. Umphostoli uPhetro wathi: ‘UKhristu walihluphekela, elitshiyela isibonelo ukuze liwalandele eduze amanyathelo akhe.’ (1 Phet. 2:21) Lanxa silesono, singenelisa ukusilandela eduze isibonelo sikaJesu sokuzibamba. Kungani lokhu kuqakathekile?

 KUNGANI KUQAKATHEKILE UKUTHI SIZIBAMBE?

Kumele sizibambe nxa sifuna ukuthokozisa uJehova. Lanxa sesilesikhathi eside simkhonza sithembekile singalahlekelwa yibungane laye nxa singehluleka ukuzibamba kwesikwenzayo lesikutshoyo.

Asixoxeni ngoMosi ‘owayethobeke kakhulu, ethobeke ukwedlula wonke amadoda ayesemhlabeni’ ngalesosikhathi. (Nani. 12:3) Lanxa kwasekuleminyaka eminengi ebekezelela ukukhonona kwama-Israyeli, ngelinye ilanga wehluleka ukuzibamba. Wazonda ngesikhathi ama-Israyeli ephinda ukukhonona ngokuswelakala kwamanzi. Wawatshingela wathi: “Lalelani, lina bahlamuki. Silikhuphele amanzi kulelidwala na?”—Nani. 20:2-11.

UMosi wehluleka ukuzibamba. Kazange anike uJehova udumo njengoba kwakunguye owenza isimanga sokuthi abantu bathole amanzi. (Hubo. 106:32, 33) Lokhu kwenza uJehova wangamvumeli ukuthi angene eLizweni Lesithembiso. (Nani. 20:12) Kungenzakala uMosi wazisola okwempilo yakhe yonke ngenxa yokwehluleka ukuzibamba.—Dute. 3:23-27.

Sifundani? Lanxa sesilesikhathi eside sikhonza uJehova, akumelanga sikhulume amazwi atshengisa ukudelela ebantwini abasicaphulayo kumbe abadinga ukuqondiswa. (Efe. 4:32; Kol. 3:12) Kuliqiniso ukuthi kunzima kakhulu ukubekezela nxa silokhu siguga. Kodwa khumbula okwenzakala kuMosi. Kasifuni ukuthi ngemva kweminyaka eminengi sikhonza uJehova sithembekile besesiphambanisa ubungane bethu laye ngenxa yokwehluleka ukuzibamba. Manje singenzani ukuze sibe lobuntu lobu?

SINGENZANI UKUZE SIZIBAMBE?

Khuleka ucele umoya ongcwele. Kungani kumele siwucele? Kumele siwucele ngoba ukuzibamba yisithelo somoya kaNkulunkulu futhi uwunika labo abawucelayo. (Luk. 11:13) UJehova angasebenzisa umoya wakhe ukuthi asinike amandla okuthi sizibambe. (Flp. 4:13) Angaphinda asincede ukuthi sibe lezinye izithelo zomoya ezigoqela uthando, oluzakwenza kube lula ukuthi sizibambe.—1 Khor. 13:5.

Xwaya izinto ezingenza kube nzima ukuthi uzibambe

Xwaya izinto ezingenza kube nzima ukuthi uzibambe. Ngokwesibonelo, ungangeni kumawebhusayithi atshengisa izinto ezimbi kumbe uzilibazise ngezinto ezinjalo. (Efe. 5:3, 4) Kumele sixwaye loba yini engasenza silingeke ukwenza okubi. (Zaga. 22:3; 1 Khor. 6:12) Ngokwesibonelo, umuntu olingeka lula ukuthi  aziphathe kubi kwezemacansini kungadingeka ukuthi axwaye amabhuku kumbe amafilimu amayelana lezothando.

Kungaba nzima ukuthi sikwenze lokhu. Kodwa nxa singazama ngamandla wonke, uJehova uzasinika amandla esiwadingayo ukuze sizibambe. (2 Phet. 1:5-8) Uzasincedisa ukuthi sizibambe kwesikucabangayo, esikukhulumayo lesikwenzayo. Uzasincedisa sibili njengoba wancedisa uPaul loMarco esikhulume ngabo. Bobabili bafunda ukungavuki ngolaka. Omunye umzalwane wayejayele ukucaphukela abanye abatshayeli aze axabane labo. Wenzani ngakho? Uthi: “Ngangikhuleka ngenhliziyo yonke nsuku zonke. Ngabala izihloko ezikhuluma ngokuzibamba njalo ngabamba ngekhanda amavesi ayezanginceda. Lanxa sengileminyaka eminengi ngikwenza lokhu, ngilokhu ngizikhumbuza nsuku zonke ekuseni ukuthi ngifuna ukuzama ukuzibamba. Kanti njalo ngiyaphangisa ukusuka nxa kulalapho engiyakhona ukuze ngingahambi sengijahile.”

SINGENZANI NXA SINGEHLULEKA UKUZIBAMBA?

Kwezinye izikhathi sizakwehluleka ukuzibamba. Nxa lokhu kungenzakala, singaba lenhloni zokukhuleka kuJehova. Kodwa kuqakatheke kakhulu ukuthi ukhuleke ngalesosikhathi. Ngakho wohle ukhuleke kuJehova, ungapholisi amaseko. Cela ukuthi akuthethelele futhi akuncedise njalo zimisele ukuthi ungaphindi ukulenza iphutha lelo. (Hubo. 51:9-11) Ungacabangi ukuthi uJehova uzaweyisa umthandazo wakho osuka enhliziyweni. (Hubo. 102:17) Umphostoli uJohane usikhumbuza ukuthi igazi leNdodana kaNkulunkulu “liyasihlambulula kuzo zonke izono.” (1 Joh. 1:7; 2:1; Hubo. 86:5) Khumbula ukuthi uJehova utshela izinceku zakhe ukuthi zihlale zithethelela. Yikho singaqiniseka ukuthi lathi uzasithethelela.—Mat. 18:21, 22; Kol. 3:13.

UJehova wamzondela uMosi aze ehluleke ukuzibamba enkangala. Lanxa kunjalo wamxolela. ILizwi likaNkulunkulu lithi uMosi wayeyindoda elokholo oluqinileyo okumele siyilingisele. (Dute. 34:10; Heb. 11:24-28) UJehova kazange amvumele ukuthi angene eLizweni Lesithembiso kodwa uzamvumela ukuthi abe sePharadayisi emhlabeni elethemba lokuphila kuze kube nini lanini. Lathi silethemba lokuphila phakade nxa singaqhubeka sisebenza nzima ukuthi sizibambe.—1 Khor. 9:25.