Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 24

“Ngipha Inhliziyo Engaxamalazanga, Ukuze Ngilesabe Ibizo Lakho”

“Ngipha Inhliziyo Engaxamalazanga, Ukuze Ngilesabe Ibizo Lakho”

“Ngipha inhliziyo engaxamalazanga, ukuze ngilesabe ibizo lakho. Ngizakudumisa, O Jehova Nkulunkulu wami, ngenhliziyo yami yonke.”—HUBO. 86:11, 12.

INGOMA 7 UJehova Ungamandla Ethu

ESIZAKUFUNDA *

1. Kutshoni ukwesaba uNkulunkulu njalo kungani kuqakathekile ukuthi labo abamthandayo bamesabe?

AMAKHRISTU ayamthanda uNkulunkulu njalo ayamesaba. Kwabanye lokhu kungakhanya angani kuyaphikisana. Kodwa lapha kasikhulumi ngokwesaba okukwenza utshaywe luvalo kumbe uthuthumele. Sizaxoxa ngokunye ukwesaba okungafanani lalokhu. Ukwesaba lokhu kwenza abantu bamhloniphe kakhulu uNkulunkulu. Kabafuni kudanisa uYise osezulwini ngoba bangenza njalo ubungane babo laye buzaphambaniseka.—Hubo. 111:10; Zaga. 8:13.

2. Ngokwamazwi eNkosi uDavida akuHubo 86:11, yiziphi izinto ezimbili esizaxoxa ngazo?

2 Bala iHubo 86:11. Ngesikhathi ucabangisisa ngamazwi la kuzakucacela ukuthi uDavida wayekwazi ukuthi kuqakatheke kangakanani ukumhlonipha kakhulu uJehova. Khathesi sizaxoxa ngokuthi singakusebenzisa njani okwatshiwo nguDavida emthandazweni wakhe. Okokuqala, sizahlola ezinye izizatho ezenza silihloniphe kakhulu ibizo likaNkulunkulu. Okwesibili, sizaxoxa ngokuthi singatshengisa njani ukuthi siyalihlonipha ibizo likaNkulunkulu nsuku zonke.

KUNGANI KUMELE SILIHLONIPHE KAKHULU IBIZO LIKAJEHOVA?

3. Yisiphi isenzakalo okungenzeka sanceda uMosi ukuthi ahlale elihlonipha kakhulu ibizo likaNkulunkulu?

3 Cabanga ngendlela uMosi azizwa ngayo ngesikhathi esengoxweni yedwala futhi ebona inkazimulo kaJehova isidlulile  phambi kwakhe. Kumele ukuthi lesi kwakuyisenzakalo esimangalisayo emuntwini. UMosi wezwa amazwi alandelayo akhulunywa yingilosi: “UJehova, uJehova; uNkulunkulu olesihawu lomusa, ophuzayo ukuthukuthela, ogcwele uthando lobuqotho, olothando olungapheliyo kuzinkulungwane ethethelela ububi, iziphosiso lezono.” (Eks. 33:17-23; 34:5-7) Kungenzeka uMosi wayecabanga ngesenzakalo lesi nxa wayesebenzisa ibizo elithi Jehova. Akumangalisi ukuthi ngemva kwesikhathi uMosi waxwayisa ama-Israyeli ukuthi ‘esabe lelibizo elilenkazimulo eyesabekayo.’—Dute. 28:58.

4. Kuyini okuzakwenza simhloniphe kakhulu uJehova?

4 Nxa sicabangisisa ngebizo elithi Jehova, kumele siphinde sinakane ngokuthi ungumuntu onjani. Kumele sicabange ngobuntu bakhe obugoqela amandla, ukuhlakanipha, ukwahlulela okuhle kanye lothando. Ukucabangisisa ngobuntu lobu kanye lobunye kuzakwenza simhloniphe kakhulu uJehova.—Hubo. 77:11-15.

5-6. (a) Litshoni ibizo likaNkulunkulu? (b) Ngokwalokho okutshiwo ku-Eksodusi 3:13, 14 lo-Isaya 64:8, yiziphi indlela uJehova azisebenzisayo ukuze agcwalise injongo yakhe?

5 Kuyini esikwaziyo ngokutshiwo libizo likaNkulunkulu? Izikhwicamfundo ezinengi ziyavuma ukuthi ibizo elithi Jehova kukhanya litsho ukuthi “Wenza Ukuthi Kube Khona.” Okutshiwo libizo leli kusikhumbuza ukuthi akulalutho olungavimba uJehova ukuthi enze loba yini afuna ukuyenza futhi wenza izinto zenzakale. Ukwenza njani lokhu?

6 UJehova wenza izinto zenzakale ngokuba yiloba yini edingakalayo ukuze injongo yakhe igcwaliseke. (Bala u-Eksodusi 3:13, 14.) Amazwi athi ‘Nginguye enginguye’ asevesini le angahunyutshwa ngokuthi “Ngizakuba Yilokho Engikhetha Ukuba Yikho.” Emabhukwini ethu sihlala sikhunjuzwa ukuthi sicabange ngobuntu lobu obumangalisayo bukaNkulunkulu. UJehova angasebenzisa izinceku zakhe ezilesono ukuthi zibe yiloba yini edingakalayo ukuze zimkhonze njalo zigcwalise injongo yakhe. (Bala u-Isaya  64:8.) Usebenzisa izindlela lezi ukuthi intando yakhe igcwaliseke. Akulalutho olungamvimba ukuthi agcwalise injongo yakhe.—Isaya. 46:10, 11.

7. Kuyini okuzakwenza simbonge kakhulu uBaba wethu osezulwini?

7 Ukucabangisisa ngalokho uBaba wethu osezulwini akwenzileyo lalokho asincedise ukuthi sikwenze kuzakwenza simbonge kakhulu. Ngokwesibonelo, sisala sibambe owangaphansi nxa sicabanga ngakho konke uJehova akudalileyo. (Hubo. 8:3, 4) Kanti njalo ukucabangisisa ngalokho uJehova asincedise ukuthi sikwenze ukuze senze intando yakhe kuzakwenza simhloniphe kakhulu. Ibizo elithi Jehova liyamangalisa sibili! Lokhu okutshiwo libizo leli kusitshela konke ngoBaba wethu, konke akwenzileyo lakho konke azakwenza.—Hubo. 89:7, 8.

“NGIZAMEMEZELA IBIZO LIKAJEHOVA”

Lokho uMosi ayekufundisa kwakuvuselela. Kwakumayelana lebizo likaJehova uNkulunkulu lokuthi unjani (Khangela indima 8) *

8. Ngokwalokho okutshiwo kuDutheronomi 32:3, uJehova ufuna izinceku zakhe zenzeni ngebizo lakhe?

8 Ama-Israyeli athi esezangena eLizweni Lesithembiso, uJehova wafundisa uMosi ingoma ethile. (Dute. 31:19) UMosi yena kwakumele afundise abantu ingoma leyo. Amazwi akuDutheronomi 32:3 (Bala.) * enza kucace ukuthi uJehova kafuni ibizo lakhe lifihlwe kumbe liphathwe angani lingcwele kakhulu okokuthi akumelanga lisetshenziswe. Ufuna bonke abantu balazi. Kwakuyisibusiso sibili kuma-Israyeli ukuzwa uMosi ebafundisa ngoJehova kanye lebizo lakhe elikhazimulayo. Lokho uMosi abafundisa khona kwabaqinisa futhi kwabavuselela “njengemifefezo etshanini.” (Dute. 32:2) Singenzani ukuze lathi sifundise ngendlela efananayo?

9. Singenzani ukuze singcwelise ibizo likaJehova?

9 Nxa sitshumayela endlini ngendlu kumbe obala singatshengisa abantu ibizo likaNkulunkulu elithi Jehova eBhayibhilini. Singabanika amabhuku, sibabukelise amavidiyo njalo sibatshengise izinto ezikuwebhusayithi yethu ezidumisa uJehova. Nxa sisemsebenzini, esikolo loba siphakathi kohambo singatshela abantu ngoNkulunkulu wethu esimthandayo lokuthi unjani. Singabatshela ngezinto ezinhle uJehova azasenzela zona lazazenza emhlabeni. Nxa bekuzwa lokhu bangaqala ukubona ukuthi uJehova usithanda kangakanani. Nxa sitshela abanye iqiniso ngoBaba wethu osithandayo siyabe singcwelisa ibizo lakhe. Siyabe sibanceda bananzelele ukuthi bafundiswe amanga amanengi ngaye. Lokho esibafundisa khona kubaqinisa futhi kubavuselele ukwedlula loba yini abangayifunda.—Isaya. 65:13, 14.

10. Nxa sifundisa abantu iBhayibhili, kungani kungenelanga ukubafundisa imithetho kaNkulunkulu kuphela?

10 Nxa sifundisa abantu iBhayibhili sifuna ukubanceda ukuthi babelazi ibizo likaJehova futhi balisebenzise. Kanti njalo sifuna ukubanceda ukuthi bamazi kuhle uJehova. Kodwa singenelisa yini ukukwenza konke lokhu nxa singabafundisa imithetho yakhe kuphela? Umuntu ofunda kuhle angafunda imithetho kaNkulunkulu futhi ayiqakathekise. Kodwa umuntu lo uzalalela uJehova ngoba emthanda yini? Khumbula ukuthi u-Adamu lo-Eva babewazi umthetho kaNkulunkulu kodwa babengamthandi ngenhliziyo yonke. (Gen. 3:1-6) Yikho akwenelanga ukufundisa abantu imithetho kaNkulunkulu kuphela.

11. Nxa sifundisa abantu imithetho kaNkulunkulu, singabanceda njani ukuthi bamthande?

11 Imithetho kaJehova iyasinceda sonke isikhathi. (Hubo. 119:97, 111, 112) Kodwa  kungenzeka esibafundisa iBhayibhili bangakuboni lokhu nxa bengazwisisi ukuthi uJehova wafaka imithetho leyo ngoba esithanda. Yikho singabuza abantu esifunda labo imibuzo le: “Yindaba uNkulunkulu esithi izinceku zakhe zenze lokhu kumbe zingenzi lokhu? Lokhu kusifundisani ngaye?” Kumele ukuthi sizathinta inhliziyo zabantu esibafundisayo nxa singabancedisa ukuthi bacabange ngoJehova futhi balithande ngenhliziyo yonke ibizo lakhe elikhazimulayo. Abasoze bathande kuphela imithetho kodwa bazathanda loJehova. (Hubo. 119:68) Bazakuba lokholo oluqinileyo njalo bazenelisa ukuqinisela nxa sebehlangana lobunzima esikhathini esizayo.—1 Khor. 3:12-15.

“SIZAHAMBA EBIZWENI LIKAJEHOVA”

UDavida wake wavumela inhliziyo yakhe yehlukana (Khangela indima 12)

12. Kuyini uDavida akwenzayo okwabangela ukuthi inhliziyo yakhe yehlukane futhi kwaphetha ngani?

12 Omunye umutsho oqakathekileyo okuHubo 86:11 ngothi “ngipha inhliziyo engaxamalazanga.” INkosi uDavida yaphefumulelwa ukuthi ibhale amazwi la. Empilweni yakhe uDavida wabona ukuthi kulula ukuvumela inhliziyo ukuthi yehlukane. Ngelinye ilanga wathi ephezu kophahla lwendlu yakhe wabona umfazi wenye indoda egeza. Ngalesosikhathi inhliziyo kaDavida yayiphelele yini kumbe yayehlukene? Wayewazi umthetho kaJehova othi: “Ungahawukeli umfazi kamakhelwane wakho.” (Eks. 20:17) Lanxa kunjalo waqhubeka elokhu emkhangele. Inhliziyo yakhe yehlukana, wafisa ukuya emacansini loBhathisheba ngapha efisa ukuthokozisa uJehova. Lanxa uDavida wayeselesikhathi eside ethanda uJehova njalo emesaba, wavumela ukukhulelwa yinkanuko yakhe wenza okwakufunwa nguye kulokuthi athokozise uJehova. Lokhu kwabangela ukuthi enze izinto ezimbi. Wangcolisa ibizo likaJehova njalo wenza abantu abangelacala bahlupheka okugoqela labemuli yakhe.—2 Sam. 11:1-5, 14-17; 12:7-12.

13. Sikwazi njani ukuthi inhliziyo kaDavida yaphinda yaba ngepheleleyo?

13 UJehova wamlaya uDavida futhi uDavida waphinda waba ngumngane wakhe. (2 Sam. 12:13; Hubo. 51:2-4, 17) UDavida wakhumbula ubunzima losizi olwalubangelwe yikuvumela kwakhe ukuthi inhliziyo yehlukane. UJehova wamncedisa yini uDavida ukuthi abe lenhliziyo epheleleyo kumbe engehlukananga? Ye, ngoba ngemva kwesikhathi iLizwi likaJehova lithi uDavida wayeyindoda ‘elenhliziyo elandela uJehova uNkulunkulu wakhe ngokupheleleyo.’—1 AmaKho. 11:4; 15:3.

14. Yiwuphi umbuzo okumele sizibuze wona futhi kungani?

 14 Okwenzakala kuDavida kuyasikhuthaza futhi kuyisixwayiso kithi. Ukona kwakhe kuyisixwayiso ezincekwini zikaNkulunkulu lamuhla. Kungelani lokuthi sisanda kuqalisa ukukhonza uJehova kumbe sesileminyaka eminengi simkhonza, kumele sizibuze umbuzo lo: ‘Ngiyalwisana yini loSathane ukuthi angehlukanisi inhliziyo yami?’

USathane angazama loba yini ukuthi ehlukanise inhliziyo yakho. Ungamvumeli! (Khangela indima 15 lo-16) *

15. Ukwesaba uNkulunkulu kuzasivikela njani nxa singabona imifanekiso evusa inkanuko zemacansini?

15 Kuyini okwenzayo nxa ungabona umfanekiso ku-TV kumbe ku-inthanethi ongavusa izifiso zemacansini? Kungaba lula ukuzitshela ukuthi umfanekiso lo kumbe ifilimu ethile ayisiyo phonografi ngokwayo. Kodwa lokhu kungaba yinto uSathane ayisebenzisayo yini ukuze enze inhliziyo yakho yehlukane? (2 Khor. 2:11) Umfanekiso lo ungaba njengehloka indoda elisebenzisa ukubanda ugodo olukhulu. Nxa iqalisa ukugamula, ugodo lolo aluhle ludabuke kodwa ingabe ilokhu igamula, lucina ludabukile. Ngokufananayo nxa umuntu eqalisa ukubona imifanekiso evusa inkanuko zemacansini kungenzeka kungakhanyi khonapho ukuthi iyamlimaza. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi imifanekiso le ingabangela ukuthi inhliziyo yakhe yehlukane acine enze izono njalo angabi qotho kuJehova. Ngakho ungavumeli loba yini engaqondanga ingene enhliziyweni yakho. Igcine ingehlukananga ukuze yesabe ibizo likaJehova.

16. Yiphi imibuzo okumele sizibuze yona nxa silingwa?

16 Ngaphandle kokusebenzisa imifanekiso evusa inkanuko zemacansini, uSathane usebenzisa lezinye indlela ezinengi ukuthi asilinge. Kulula ukucabanga ukuthi izinto lezi kazizimbi kangako. Ngokwesibonelo, singazitshela ukuthi kasisoze sisuswe ebandleni nxa singazenza izinto lezi, besesibona  kungakubi kangako ukuzenza. Ukucabanga okunje akulunganga ngitsho. Kuhle ukuthi sizibuze imibuzo enjengale: ‘USathane uzama ukusebenzisa isilingo lesi ukuthi ehlukanise inhliziyo yami yini? Kangisoze ngilingcolise yini ibizo likaJehova nxa ngingavuma ukukhulelwa yizifiso ezimbi? Ukuvumela izifiso lezi kuzangisondeza yini kuNkulunkulu wami kumbe kuzangenza ngibe khatshana laye?’ Cabangisisa ngemibuzo enjengale. Thandaza ucela ukuhlakanipha ukuze ungazikhohlisi nxa uphendula imibuzo le. (Jak. 1:5) Ukwenza njalo kuzakuvikela sibili. Kuzakunceda ukuthi wale ukulingwa njengoJesu owathi: “Suka Sathane!”—Mat. 4:10.

17. Kungani kungancedi ukuba lenhliziyo eyehlukeneyo? Nika isibonelo.

17 Akuncedi ukuba lenhliziyo eyehlukeneyo. Ake sithi kuleqembu labadlali abangazwananiyo. Abanye bafuna kube yibo bodwa abathola udumo, abanye kabafuni ukulandela imithetho yomdlalo njalo abanye badelela umqeqetshi. Kunzima ukuthi iqembu elinje linqobe emidlalweni. Kodwa kulula ukuthi iqembu elibambeneyo linqobe. Inhliziyo yakho ingaba njengeqembu leli nxa okucabangayo lokufisayo lendlela ozizwa ngayo kubambene futhi kuvumelana lemithetho kaJehova. Khumbula ukuthi uSathane ufuna ukwehlukanisa inhliziyo yakho. Ufuna ukuthi okucabangayo lokufisayo kanye lendlela ozwa ngayo kuphikisane lemithetho kaJehova. Kodwa ukuze ukhonze uJehova kumele ube lenhliziyo epheleleyo. (Mat. 22:36-38) Ungaqali ukuvumela uSathane ehlukanise inhliziyo yakho!

18. Ngokwalokho okutshiwo kuMikha 4:5, kuyini ozimisele ukukwenza?

18 Thandaza kuJehova njengoDavida owathi: “Ngipha inhliziyo engaxamalazanga, ukuze ngilesabe ibizo lakho.” Yenza konke ongakwenza ukuze indlela ophila ngayo ihambelane lomthandazo lo. Zimisele nsuku zonke ukwenza izinqumo ezitshengisa ukuthi uyalihlonipha kakhulu ibizo likaJehova elingcwele, kungelani lokuthi ngezinganani. Nxa ungenza njalo, uzakwenza ibizo likaJehova lingcweliswe njengoba unguFakazi wakhe. (Zaga. 27:11) Kanti njalo sonke sizakutsho amazwi akhulunywa ngumphrofethi uMikha athi: “Sizahamba ebizweni likaJehova uNkulunkulu wethu kuze kube laphakade.”—Mik. 4:5.

INGOMA 41 Zwana Umkhuleko Wami

^ indima 5 Esihlokweni lesi sizaxoxa ngamanye amazwi asemthandazweni weNkosi uDavida akuHubo 86:11, 12. Kutshoni ukwesaba ibizo likaJehova? Kungani kumele silihloniphe kakhulu ibizo lakhe? Kanti njalo ukwesaba uNkulunkulu kuzasivikela njani nxa silingwa ukuthi senze okubi?

^ indima 8 UDutheronomi 32:3, NWT: “Ngoba ngizamemezela ibizo likaJehova. Khulumani ngobukhulu bukaNkulunkulu wethu.”

^ indima 54 OKUSEMFANEKISWENI: UMosi wafundisa abantu bakaNkulunkulu ingoma edumisa uJehova.

^ indima 58 OKUSEMFANEKISWENI: U-Eva kazange alwisane lezifiso ezimbi. Thina sitshiyene laye ngoba kasikhangeli imifanekiso kumbe sibale amameseji angasenza sibe lezifiso ezimbi besesingcolisa ibizo likaNkulunkulu.