Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 25

“Mina Ngokwami Ngizadinga Izimvu Zami”

“Mina Ngokwami Ngizadinga Izimvu Zami”

“Mina ngokwami ngizadinga izimvu zami ngizeluse.”—HEZ. 34:11.

INGOMA 105 “UNkulunkulu Uluthando”

ESIZAKUFUNDA *

1. UJehova ufanana njani lomama omunyisayo?

NGEZINSUKU zomphrofethi u-Isaya uJehova wabuza wathi: “Owesifazana angamkhohlwa umntanakhe omunyayo na?” Waphinda watshela abantu bakhe wathi: ‘Lanxa engamkhohlwa mina angiyikulikhohlwa.’ (Isaya. 49:15) UJehova kajayelanga ukuzifanisa lomama. Kodwa mhlalokho wazifanisa laye. Wasebenzisa umzekeliso kamama omthanda kakhulu umntanakhe ukuze atshengise ukuthi uyazithanda okwamagama izinceku zakhe. Omama abanengi bayakuzwisisa okwatshiwo ngudade okuthiwa nguJasmin. Wathi nxa ungaba lomntwana “ubumba ubudlelwano laye obungasoze buphele.”

2. UJehova uzwa njani nxa umntanakhe oyedwa engasayingeni imihlangano yebandla futhi engasatshumayeli?

2 UJehova uyananzelela lanxa umntanakhe oyedwa nje engasayingeni imihlangano yebandla futhi engasatshumayeli. Kumele ukuthi kumzwisa ubuhlungu ukubona izinkulungwane zezinceku zakhe zingasayifezi inkonzo * umnyaka ngamunye.

3. UJehova ufuna labo abangasayifezi inkonzo benzeni?

3 Abanengi babafowethu labodadewethu abathandekayo abangasayifezi inkonzo bayabuyela ebandleni njalo siyabamukela ngazo zombili. UJehova ufuna baphenduke, lathi sifuna benze njalo. (1 Phet. 2:25) Singabancedisa njani? Singakawuphenduli umbuzo lo, asiqaleni sixoxe ngokuthi kungani abanye beyekela ukungena imihlangano yebandla lokutshumayela.

 KUNGANI ABANYE BEYEKELA UKUKHONZA UJEHOVA?

4. Umsebenzi ubangela ukuthi abanye benzeni?

4 Abanye baqakathekise umsebenzi ukwedlula yonke into empilweni yabo. Umfowethu ohlala e-Asia okuthiwa nguHung * uthi: “Ngasengiqeda isikhathi esinengi ngisemsebenzini. Ngaziyenga ngazitshela ukuthi nxa ngingaba lemali enengi ngizenelisa ukumkhonza kuhle uJehova. Yikho ngangisebenza amahora amanengi. Ngaqalisa ukulova emihlanganweni yebandla ngaze ngacina ngingasalugxobi ngitsho. USathane usebenzisa umhlaba lo ukuthi aphambukise abantu ukuze kancane kancane bayekele ukukhonza uNkulunkulu.”

5. Inhlupho ezabuya zelekene zabangela ukuthi omunye udade enzeni?

5 Abanye abafowethu labodadewethu balenhlupho ezinengi ezibaqeda amandla. U-Anne ohlala eBritain ngumama olabantwana abahlanu. Uthi: “Omunye umntanami wazalwa egogekile kakhulu. Ngokuhamba kwesikhathi enye yamadodakazi ami yasuswa ebandleni futhi enye indodana yami yaba lomkhuhlane wengqondo. Ngahlulukelwa kakhulu ngaze ngayekela ukungena imihlangano yebandla lokutshumayela. Ngacina ngingasayifezi inkonzo.” Siyamzwela u-Anne lemuli yakhe kanye labanye abalenhlupho ezinjengalezi.

6. Ukungasebenzisi okutshiwo kuKholose 3:13 kungabangela njani ukuthi umuntu acine engasamkhonzi uJehova?

6 Bala uKholose 3:13. Ezinye izinceku zikaJehova zicatshulwe ngokwenziwe ngomunye ebandleni. Umphostoli uPhawuli wavuma ukuthi ngezinye izikhathi singabe silaso sibili ‘isizatho sokusola’ umfowethu kumbe udadewethu. Kwesinye isikhathi singabe siphathwe kubi. Nxa singayekela ukunanzelela singacina sibamba isikhwili. Lokhu kungenza umuntu acine eyekela ukungena imihlangano yebandla lokutshumayela. Cabanga ngalokho okwenzakala kumfowethu okuthiwa nguPablo ohlala eSouth America. Waqanjelwa amanga kwathiwa wenze into embi futhi lokhu kwenza ukuthi ayekeliswe umsebenzi wenkonzo ayewenza. Manje wenzani? Uthi: “Ngazonda njalo kancane kancane ngatshiya ukukhonza uJehova.”

7. Umuntu ozithonisisayo angacina esenzani?

7 Nxa umuntu wake wenza isono esikhulu angazithonisisa okwesikhathi eside. Angacabanga ukuthi uNkulunkulu ngeke aphinde amthande. Lanxa engabe waphenduka futhi waxolelwa angazibona engasafanelanga ukuba ngomunye wabantu bakaNkulunkulu. Umfowethu okuthiwa nguFrancisco wazizwa ngaleyondlela. Uthi: “Ngaziphatha kubi kwezemacansini ngasengisolwa. Ngaqhubeka ngingena imihlangano kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngakhathazeka futhi ngazibona ngingafanelanga ukuba phakathi kwabantu bakaJehova. Umzwangedwa wami wawulokhu ungithonisisa njalo ngangizitshela ukuthi uJehova kangithethelelanga. Ngokuhamba kwesikhathi ngayekela ukungena imihlangano yebandla lokutshumayela.” Wena uzwa njani ngabafowethu labodadewethu abehlelwa zinhlupho esesixoxe ngazo? Uyabazwela yini? UJehova yena uzwa njani ngabo?

UJEHOVA UYAZITHANDA IZIMVU ZAKHE

Umelusi wako-Israyeli wayeyithanda kakhulu imvu elahlekileyo (Khangela indima 8 lo-9) *

8. UJehova uyabakhohlwa yini labo abake bamkhonza? Chasisa.

8 UJehova kabakhohlwa labo abake bamkhonza kodwa bayekela okwesikhatshana. Kawukhohlwa lomsebenzi abake bamenzela wona. (Heb. 6:10) Umphrofethi  u-Isaya wasebenzisa umzekeliso ochasisa kuhle indlela uJehova anakekela ngayo abantu bakhe. Wathi: “Welusa umhlambi wakhe njengomalusi: ubuthelela amawundlu ezingalweni zakhe awathwale eseduzane lenhliziyo yakhe.” (Isaya. 40:11) UMelusi Omkhulu uzwa njani nxa imvu yakhe eyodwa ingaphambuka emhlambini? UJesu waveza indlela uJehova azizwa ngayo lapho ebuza abafundi bakhe esithi: “Licabangani? Nxa umuntu elezimvu ezingu-100, enye yazo ibisilahleka, ngeke yini atshiye ezingu-99 ezintabeni abesesiyadinga leyo elahlekileyo? Ngiqinisile ngithi nxa angayithola, uyathokoza kakhulu ngayo ukwedlula ezingu-99 ezingalahlekanga.”—Mat. 18:12, 13.

9. Abelusi abahle ngezikhathi zeBhayibhili babeziphatha njani izimvu zabo? (Khangela umfanekiso ongaphandle.)

9 Kuqondile sibili ukuthi sifanise uJehova lomelusi ngenxa yokuthi umelusi omuhle ngezikhathi zeBhayibhili wayezithanda kakhulu izimvu zakhe. Ngokwesibonelo, uDavida walwisana lesilwane kanye lebhere ukuze avikele umhlambi wakhe. (1 Sam. 17:34, 35) Umelusi omuhle wayenanzelela lanxa imvu eyodwa nje ingekho emhlambini. (Joh. 10:3, 14) Umelusi onjalo wayehamba ayetshiya izimvu ezingu-99 esibayeni kumbe acele abanye abelusi ukuthi basale bemkhangelele zona ukuze ayedinga elahlekileyo. Nanku okuqakathekileyo uJesu ayesifundisa khona: ‘UBaba osezulwini kafisi ukuthi kutshabalale ngitsho loyedwa kulaba abancinyane.’—Mat. 18:14.

Umelusi wezikhathi zako-Israyeli unakekela imvu ebilahlekile (Khangela indima 9)

UJEHOVA UYAZIDINGA IZIMVU ZAKHE

10. Ngokwalokho okutshiwo kuHezekheli 34:11-16, uJehova wathembisani?

10 UJehova uthanda ngamunye wethu kuhlanganise ‘labancinyane’ abaphambuke emhlambini wakhe. Wasebenzisa umphrofethi uHezekheli ukuthi athembise ukuthi wayezadinga izimvu zakhe ezilahlekileyo futhi azincedise ukuthi ziphinde zibe ngabangane bakhe. Waphinda watsho ukuthi uzazihlenga njani izimvu lezo. Lokhu ayezakwenza kuhambelana lokwakusenziwa  ngumelusi wako-Israyeli nxa imvu ilahlekile. (Bala uHezekheli 34:11-16.) Okokuqala, umelusi kwakumele ayidinge imvu leyo futhi lokhu kwakungadinga isikhathi lamandla. Kwakusithi angayithola ayilethe emhlambini. Kanti njalo nxa yayilimele kumbe ilambile, umelusi wayetshengisa ukuthi uyayithanda imvu le ebuthakathaka ngokuyibopha lapho elimele khona, ayithwale futhi ayinike ukudla. Abadala bebandla bangabelusi ‘bomhlambi kaNkulunkulu’ yikho kumele benze okufananayo ukuze bancedise loba ngubani osephambukile. (1 Phet. 5:2, 3) Bayamdinga, bamncedise abuyele ebandleni njalo batshengise ukuthi bayamthanda ngokumsiza ukuthi abe ngumngane kaJehova. *

11. Kuyini umelusi omuhle ayekwazi?

11 Umelusi omuhle wayekwazi ukuthi imvu ingalahleka. Wayengayikhahlamezi nxa ingalahlekelana lezinye. Khathesi asixoxeni ngokuthi uJehova wazincedisa njani ezinye izinceku zakhe ezake zaphambuka okwesikhatshana.

12. UJehova wamphatha njani uJona?

12 Umphrofethi uJona wabalekela umsebenzi ayewuphiwe nguJehova. Lanxa kunjalo uJehova kazange ahle amlahlele iganga. Wenza njengomelusi omuhle wamhlenga futhi wamncedisa ukuthi enze umsebenzi ayemnike wona. (Jona. 2:7; 3:1, 2) Ngokuhamba kwesikhathi wasebenzisa ivini ukuthi ancede uJona azwisise ukuthi ukuphila komuntu ngamunye kuqakathekile. (Jona. 4:10, 11) Sifundani? Abadala akumelanga bahle babalahlele iganga labo abangasayifezi inkonzo. Kumele bazame ukuzwisisa ukuthi kuyini okwenze imvu yatshiya umhlambi. Nxa imvu leyo ingabuyela kuJehova, abadala kumele baqhubeke betshengisa ukuthi bayayithanda lokuthi balendaba layo.

13. Sifundani endleleni uJehova enza ngayo esezwe okwatshiwo ngumlobi weHubo 73?

13 Umlobi weHubo 73 wakhathazeka ebona abantu ababi bekhanya angathi  bayaphumelela. Wazibuza ukuthi ukwenza intando kaNkulunkulu kuyanceda yini. (Hubo. 73:12, 13, 16) UJehova wenzani? Kazange ayahlulele indoda le. Wenza ukuthi amazwi ayo abhalwe eBhayibhilini. Umhubi wacina enanzelela ukuthi ukuba ngumngane kaJehova kungcono kakhulu ukwedlula loba yini. (Hubo. 73:23, 24, 26, 28) Sifundani? Abadala akumelanga baphangise ukwahlulela labo asebethandabuza ukuthi ukukhonza uJehova kuyanceda. Kulokuthi benze njalo, kumele bazame ukuzwisisa ukuthi kungani abafowethu labodadewethu laba bekhuluma amazwi kumbe besenza izinto ezitshengisa ukuthi bayathandabuza. Nxa sebekwenzile lokhu, sebengasebenzisa iBhayibhili ukuthi babakhuthaze.

14. Kungani u-Elija wayedinga ukuncediswa futhi uJehova wamncedisa njani?

14 Umphrofethi u-Elija wabalekela iNdlovukazi uJezebeli. (1 AmaKho. 19:1-3) Wayecabanga ukuthi kwakungasela omunye umphrofethi kaJehova ngaphandle kwakhe lokuthi wayesebenzele ize. Wakhathazeka kakhulu okokuthi wayesefuna ukufa. (1 AmaKho. 19:4, 10) UJehova kazange amahlulele u-Elija kodwa wamqinisekisa ukuthi wayengayedwa, ukuthi wayengamthemba lokuthi kwakuseselomsebenzi omkhulu okwakumele awenze. Wamlalela u-Elija ngesikhathi emtshela izinto ezazimkhathaza futhi wamnika eminye imisebenzi. (1 AmaKho. 19:11-16, 18) Sifundani? Sonke kumele siziphathe kuhle izimvu zikaJehova kodwa abadala yibo abalomlandu  omkhulu wokwenza lokhu. Kumele bamlalele ummemezeli lanxa ebatshela ukuthi uzondile kumbe ubona angani uJehova kasoze amthethelele. Ngemva kwalokho sebengazama ukuqinisekisa imvu leyo elahlekileyo ukuthi uJehova uyayithanda.

KUMELE SIZIBONE NJANI IZIMVU ZIKANKULUNKULU EZILAHLEKILEYO?

15. Ngokwalokho okutshiwo kuJohane 6:39, uJesu wayezibona njani izimvu zikaYise?

15 UJehova ufuna sizibone njani izimvu zakhe ezilahlekileyo? Singafunda kulokho okwenziwa nguJesu. Wayekwazi ukuthi zonke izimvu zikaJehova ziligugu kuye yikho wenza konke ayengakwenza ukuthi ancedise ‘izimvu ezilahlekileyo zendlu yako-Israyeli.’ (Mat. 15:24; Luk. 19:9, 10) UJesu ngumelusi omuhle ngakho waphinda wenza konke okusemandleni akhe ukuthi angalahlekelwa langeyodwa yezimvu zikaJehova.—Bala uJohane 6:39.

16-17. Abadala kumele bakubone njani ukuncedisa labo asebephambukile? (Khangela ibhokisi elithi “ Indlela Imvu Elahlekileyo Engazizwa Ngayo.”)

16 Umphostoli uPhawuli wakhuthaza abadala bebandla le-Efesu ukuthi balingisele uJesu. Wathi: “Kumele lincedise ababuthakathaka njalo lihlale likhumbula amazwi akhulunywa yiNkosi uJesu ngokwayo, athi: ‘Ukupha kuyathokozisa kakhulu ukwedlula ukwamukela.’” (ImiSeb. 20:17, 35) Ivesi le itshengisa ukuthi abadala balomsebenzi oqakathekileyo wokunakekela abantu bakaJehova. Umdala webandla waseSpain okuthiwa nguSalvador uthi: “Ukucabanga ngendlela uJehova athanda ngayo izimvu zakhe ezilahlekileyo kwenza ngizimisele ukwenza konke okusemandleni ami ukuthi ngizincedise. Ngiyakwazi ukuthi uJehova ufuna ngizinakekele izimvu zakhe.”

17 Bonke ababephambukile esikhulume ngabo esihlokweni lesi bancediswa ukuthi babuyele kuJehova. Sikhuluma nje banengi abaphambukileyo abafuna ukubuyela kuJehova. Esihlokweni esilandelayo sizaxoxa ngokuthi singenzani ukuze sibancedise ukuthi babuyele kuJehova.

INGOMA 139 Zibone Lapho Konke Sekukutsha

^ indima 5 Kuyini okwenza abanye batshiye ukukhonza uJehova lanxa sebeleminyaka eminengi bemkhonza bethembekile? UNkulunkulu uzwa njani ngabo? Imibuzo le izaphendulwa esihlokweni lesi. Sizaxoxa langokuthi sifundani endleleni uJehova ancedisa ngayo abanye okukhulunywa ngabo eBhayibhilini abake bamtshiya okwesikhatshana.

^ indima 2 INGCAZELO YAMABALA: Ummemezeli ongasayifezi inkonzo ngulowo oyabe engabikanga okwenyanga eziyisithupha kumbe ezedlula lapho. Lanxa kunjalo, abamemezeli abangasayifezi inkonzo balokhu bengabafowethu labodadewethu futhi siyabathanda.

^ indima 4 Amanye amabizo atshintshiwe.

^ indima 10 Esihlokweni esilandelayo sizaxoxa ngokuthi abadala bangazenza njani izinto lezi ezintathu.

^ indima 60 OKUSEMFANEKISWENI: Umelusi wako-Israyeli wayekhathazeka ngemvu elahlekileyo abeseyidinga futhi ayincedise ukuthi ibuyele emhlambini. Abelusi bebandla labo benza okufananayo.

^ indima 64 OKUSEMFANEKISWENI: Udade ongasayifezi inkonzo uthi esebhasini abone oFakazi ababili abakholisa ukutshumayela obala.