Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Zikhona yini ezinye “izithelo zomoya” ngaphandle kwalezo eziqanjwe kuGalathiya 5:22, 23?

Amavesi la aqamba izimpawu zobuntu eziyisitshiyagalolunye: “Izithelo zomoya luthando, lokuthokoza, lokuthula, lokubekezela, lomusa, lobuhle, lokholo, lobumnene, lokuzibamba.” Kodwa lokhu kakutsho ukuthi lobu yibo bodwa ubuntu umoya ongcwele osincedisa ukuthi sibe labo.

Sikwazi njani lokhu? Umphostoli uPhawuli engakaqambi izithelo zomoya wabhala wathi: ‘Imisebenzi yenyama yile: ukuziphatha okubi kwezemacansini, lokungcola, lokuxhwala, lokukhonza izithombe, lokusebenzelana lemimoya, lenzondo, lokuxabana, lomhawu, lokuthukuthela, lezimpikiswano, lokwehlukana, lokubhazuka, lomona, lokudakwa, lamadili axokozelayo, lezinto ezinjengalezi.’ (Gal. 5:19-21) Waphetha ngokuthi “lezinto ezinjengalezi” okutsho ukuthi kazange aqambe yonke “imisebenzi yenyama” enjengaleyo eqanjwe kuKholose 3:5. Lalapho eseqambe izithelo zomoya eziyisitshiyagalolunye wathi: “Awukho umthetho ophikisana lezinto lezi.” NgesiGrikhi umutsho othi ‘izinto lezi’ ungahunyutshwa langokuthi ‘izinto ezinjengalezi.’ Yikho uPhawuli kazange aqambe bonke ubuntu umoya ongcwele osincedisa ukuthi sibe labo.

Sikuzwisisa ngcono lokhu nxa siqathanisa izithelo zomoya lezithelo zokukhanya uPhawuli akhuluma ngazo ngesikhathi ebhalela ibandla lase-Efesu. Wathi: “Izithelo zokukhanya zigoqela yonke imihlobo yobuhle lokulunga leqiniso.” (Efe. 5:8, 9) ‘Ubuhle’ lokulunga leqiniso ‘yizithelo zokukhanya’ kodwa ubuhle buphinda bube ‘yisithelo somoya.’

Okunye okuzasinceda ukuthi sikuzwisise lokhu yikuqathanisa izithelo zomoya lobuntu uPhawuli akhuthaza uThimothi ukuthi abe labo. Wathi ‘azame ngamandla wonke ukuba lokulunga, lokuzinikela kuNkulunkulu, lokholo, lothando, lokuqinisela kanye lobumnene.’ (1 Tim. 6:11) Evesini le ukholo, lothando lobumnene yizo kuphela “izithelo zomoya” eziqanjwe kuGalathiya. Kodwa uThimothi wayedinga ukuncediswa ngumoya ongcwele ukuthi abe lokulunga, lokuzinikela kuNkulunkulu, lokuqinisela.—Khangela uKholose 3:12 lo-2 Phetro 1:5-7.

Kusegcekeni ukuthi uGalathiya 5:22, 23 kaqambi bonke ubuntu umKhristu okumele abe labo. Umoya ongcwele ungasinceda ukuthi sibe lalezo ‘zithelo zomoya’ eziyisitshiyagalolunye. Kodwa kulobunye ubuntu okumele sibe labo njengoba sithuthuka ekukhonzeni futhi ‘sigqoka ubuntu obutsha obadalwa ngentando kaNkulunkulu, obuvumelana lokulunga kweqiniso kanye lobuqotho.’—Efe. 4:24.