Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 26

“Buyelani Kimi”

“Buyelani Kimi”

“Buyelani kimi, lami ngizabuyela kini.”—MAL. 3:7, TBS.

INGOMA 102 Ncedisa Ababuthakathaka

ESIZAKUFUNDA *

1. UJehova uzwa njani nxa enye yezimvu zakhe ibuyela kuye?

ESIHLOKWENI esidlulileyo sibonile ukuthi uJehova uzifanisa lomelusi omuhle onakekela kuhle ngayinye yezimvu zakhe. Kanti njalo uyazidinga zonke eziphambukileyo. Watshela ama-Israyeli ayemtshiyile wathi: “Buyelani kimi, lami ngizabuyela kini.” (Mal. 3:7, TBS) Siyakwazi ukuthi ulokhu efuna abaphambukileyo babuyele kuye ngoba uthi: “Kangiguquki.” (Mal. 3:6) UJesu wathi uJehova uyathokoza kakhulu nxa omunye wezinceku zakhe obephambukile ebuyela kuye. Lezingilosi ziyathokoza.—Luk. 15:10, 32.

2. Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

2 Asixoxeni ngemizekeliso kaJesu emithathu esifundisa ukuthi singabancedisa njani labo asebephambukile kuJehova. Sizaxoxa ngobuntu okumele sibe labo ukuze senelise ukuncedisa izimvu ezilahlekileyo ukuthi zibuyele kuJehova. Sizabona lokuthi ukusebenza nzima sisekela labo ababuthakathaka kuzasenza sithokoze kakhulu.

DINGA UHLAMVU LWEMALI OLULAHLEKILEYO

3-4. Kungani owesifazana okukhulunywa ngaye kuLukha 15:8-10 walidingisisa idrakhima lakhe elalilahlekile?

3 Kumele sisebenze gadalala sidinga labo abafuna ukubuyela kuJehova. Emzekelisweni oseVangelini likaLukha uJesu ulandisa ngowesifazana odinga uhlamvu lwemali oluligugu oluthiwa lidrakhima. Okuqakathekileyo endabeni le yindlela owesifazana adinga ngayo idrakhima leli elilahlekileyo.—Bala uLukha 15:8-10.

4 UJesu uchasisa indlela owesifazana azizwa ngayo esethole idrakhima eliligugu ebelilahlekile. Kukhanya ngensuku zikaJesu abanye omama abangamaJuda babenika amadodakazi abo amadrakhima alitshumi ngelanga lawo lomtshado. Mhlawumbe idrakhima leli elalilahlekile lalingelinye lalawo  owesifazana lo ayewaphiwe ngunina ngelanga lomtshado. Owesifazana lo ucabanga ukuthi idrakhima leli liwele phansi endlini. Yikho ulumathisa isibane alidinge yonke indawo kodwa engalitholi. Kungenzeka isibane sakhe kasikhanyisi kangako ukuthi abone uhlamvu lwesiliva lolu oluncane. Ucina ethanyelisisa indlu yonke. Ezibini asezithanyelile ubona idrakhima lakhe eliligugu licazimula njengoba likhanyiswa yisibane. Uzwa kusithi hu! Ubuthanisa abangane bakhe labomakhelwane ukuze abatshele indaba lezi ezinhle.

5. Kungani kungaba nzima ukuthi sithole labo abangasayifezi inkonzo?

5 Emzekelisweni kaJesu sifunda ukuthi kumele sisebenze nzima ukuze sithole into ethile elahlekileyo. Lokhu kuyasebenza lasendabeni yokudinga labo abangasayifezi inkonzo. Kungadingeka ukuthi sisebenze nzima ukuze sibathole. Kungabe sekuleminyaka eminengi bengasangeni imihlangano futhi bengasatshumayeli. Mhlawumbe sebethuthele endaweni lapho abangaziwa khona ngabazalwane bakuleyondawo. Kodwa siyaqiniseka ukuthi khathesi abanye bayafuna sibili ukubuyela kuJehova. Bayafuna ukuphinda bakhonze uJehova bendawonye labafowabo labodadewabo kodwa bayaludinga uncedo lwethu ukuze bakwenze lokho.

6. Sonke ebandleni singenzani ukuze sincedise ukudinga labo abangasayifezi inkonzo?

6 Ngobani abangancedisa ukudinga labo abangasayifezi inkonzo? Yithi sonke; abadala bebandla, amaphayona, amalunga abo emuli kanye labamemezeli. Ulomngane kumbe isihlobo esingasayifezi inkonzo yini? Uke wahlangana lomuntu ongasayifezi inkonzo utshumayela endlini ngendlu kumbe obala? Mchasisele ukuthi nxa efisa ukuvakatshelwa, ungayanika abadala bebandla inamba yakhe yefoni loba ikheli yakhe.

7. Ufundani kulokho okwatshiwo ngumdala okuthiwa nguThomas?

7 Abadala yibo abalomlandu omkhulu wokudinga abangasayifezi inkonzo abafuna ukubuyela kuJehova. Bangakwenza njani lokhu? Nanku okwatshiwo ngumdala webandla okuthiwa nguThomas * ohlala eSpain futhi osencede oFakazi abedlula 40 ukuthi babuyele kuJehova: “Ngiqala ngokubuza abafowethu labodadewethu abatshiyeneyo ukuthi bangabe bekwazi yini lapho abangasayifezi inkonzo asebehlala khona kumbe ngibuze abamemezeli ukuthi bengabe bekhona yini ababakhumbulayo abangasabuyi emihlanganweni yebandla. Abanengi ebandleni bazimisele ukuncedisa ngenxa yokuthi labo bazibona behlanganyele ekudingeni. Ngithi sengivakatshela abafowethu labodadewethu abangasayifezi inkonzo ngibuze ngabantwababo lezihlobo zabo. Abanye babo babejayele ukubuya labantwababo emihlanganweni yebandla futhi kungenzeka abantwana labo bake baba ngabamemezeli. Labo bangancediswa ukuthi babuyele kuJehova.”

NCEDA AMADODANA LAMADODAKAZI KAJEHOVA ALAHLEKILEYO ABUYELE KUYE

8. Ngokwalokho okutshiwo emzekelisweni wendodana yolahleko otholakala kuLukha 15:17-24, uyise wayiphatha njani indodana eyayisiphendukile?

8 Yibuphi ubuntu okumele sibe labo ukuze senelise ukuncedisa labo abafuna ukubuyela kuJehova? Asixoxeni ngokunye esikufunda emzekelisweni kaJesu wendodana yolahleko. (Bala uLukha 15:17-24.) UJesu uthi kwathi kusithi dlwe engqondweni yendodana leyo yakhetha ukubuyela ekhaya. Uyise wagijima eyihlangabeza wafika wayigona eyiqinisekisa ukuthi uyayithanda. Indodana le yayizithonisisa njalo  izibona ingasafanelanga ukubizwa ngokuthi iyindodana. Uyise wayizwela indodana yakhe eyamtshela indlela eyayizizwa ngayo. Uyise wasesenza okuthile ukuze ayitshengise ukuthi wayeyamukela ngazo zombili ingasisisebenzi kodwa iyindodana ethandekayo. Wenza idili futhi wayinika impahla ezinhle indodana eyayisiphendukile.

9. Yibuphi ubuntu okumele sibe labo ukuze senelise ukuncedisa abangasayifezi inkonzo ukuthi babuyele kuJehova? (Khangela ibhokisi elithi “ Singabancedisa Njani Labo Abafuna Ukubuyela KuJehova?”)

9 UJehova unjengobaba osemzekelisweni lo. Uyabathanda abafowethu labodadewethu abangasayifezi inkonzo futhi ufuna babuyele kuye. Nxa singalingisela uJehova singabancedisa ukuthi babuyele kuye. Kumele sibekezele, sibazwele njalo sibathande ukuze sikwenze lokhu. Kungani kumele sibe lobuntu lobu futhi singabutshengisa njani?

10. Kungani kumele sibekezele nxa sincedisa othile ukuthi aphinde asondele kuJehova?

10 Kumele sibekezele ngoba kuthatha isikhathi ukuthi umuntu abuyele kuJehova. Abanengi ababengasayifezi inkonzo bathi bavakatshelwa kanengi ngabadala labanye ebandleni bengakaqalisi futhi ukungena imihlangano yebandla lokutshumayela. Udadewethu wase-Asia okuthiwa nguNancy uthi: “Umngane oseduze ebandleni wanginceda kakhulu. Wayengithanda angani ngingusisi wakhe. Wayengikhumbuza izikhathi sisakholisa ndawonye. Wayelalelisisa nxa ngangimtshela indlela engangizizwa ngayo futhi wayengesabi ukungicebisa. Watshengisa ukuthi ungumngane weqiniso owayezimisele ukungincedisa loba nini.”

11. Kungani kumele sibe lozwelo nxa sinceda umuntu odanileyo?

 11 Nxa umuntu edanile angezwa ubuhlungu njengomuntu olimeleyo. Uzwelo lufanana lomuthi olamandla onganceda umuntu lowo azizwe ngcono. Abanye abangasayifezi inkonzo bakhutshwa ngomunye ebandleni kudala futhi balokhu besizwa ubuhlungu njalo bezondile. Lokhu kwenza bangafuni ukubuyela kuJehova. Abanye bangabe becabanga ukuthi abaphathwanga kuhle. Bangabe bedinga umuntu ozabalalela futhi azwisise indlela abazizwa ngayo. (Jak. 1:19) UMaría owake watshiya uJehova uthi: “Ngangidinga umuntu ozangilalela, angiduduze, angicebise njalo angincedise.”

12. Uthando lukaNkulunkulu lufanana njani lentambo?

12 IBhayibhili lifanisa indlela uJehova athanda ngayo abantu bakhe lentambo. Uthando lukaNkulunkulu lufanana njani lentambo? Ake sithi usugalula elwandle olulamagagasi alolaka lamanzi aqandayo, omunye osesikepeni abesekuphosela okuthile ongabambelela kukho okwenza ungagaluli. Ungambonga sibili kodwa kukhona okunye okudingakalayo. Kumele uphume emanzini. Yikho udinga ukuthi uphoselwe intambo ngabantu abasesikepeni futhi udonswe ukuze uyengena kuso. UJehova wakhuluma ngama-Israyeli ayesephambukile wathi: ‘Ngabadonsa ngezintambo zothando.’ (Hos. 11:4, The Holy Bible in Ndebele) UNkulunkulu ufuna ukwenza njalo kulabo abatshiye ukumkhonza futhi abathwele nzima ngezinhlupho kanye lokukhathazeka. Ufuna bakwazi ukuthi uyabathanda njalo ufuna ukubadonsela kuye. UJehova angakusebenzisa ukuthi ancedise abantu labo babone ukuthi uyabathanda.

13. Okwenzakala kuPablo kutshengisa njani ukuthi uthando lunganceda abanye babuyele kuJehova?

 13 Kuqakathekile ukuhlala sitshela abangasayifezi inkonzo ukuthi uJehova uyabathanda lokutshengisa ukuthi lathi siyabathanda. UPablo okukhulunywe ngaye esihlokweni esidlulileyo wahlala iminyaka edlula 30 engayifezi inkonzo. Uthi: “Ngathi ngiphuma endlini yami ngelinye ilanga ekuseni ngahlangana lodadewethu osekhulile olomusa, wangikhulumisa ngendlela elothando. Ngakhala njengomntwana. Ngamtshela ukuthi kwakungani uthunywe nguJehova ukuthi azekhuluma lami. Ngahle ngakhetha khonapho ukuthi ngibuyele kuJehova.”

BASEKELE ABABUTHAKATHAKA

14. Emzekelisweni okuLukha 15:4, 5, umelusi wenzani esethole imvu eyayilahlekile?

14 Nxa sesibatholile abangasayifezi inkonzo kumele siqhubeke sibancedisa futhi sibakhuthaza. Bangabe besizwa ubuhlungu obukhulu obungathatha isikhathi ukuthi buphele njengendodana yolahleko esemzekelisweni kaJesu. Kanti njalo kumele ukuthi abasaqinanga ekukhonzeni njengakuqala ngenxa yalokho abahlangana lakho emhlabeni kaSathane. Yikho kuyabe kudinga ukuthi sibasize baqinise ukholo lwabo kuJehova. Emzekelisweni wemvu elahlekileyo, uJesu uthi umelusi uyayetshatha emahlombe akhe abeseyibuyisela emhlambini. Umelusi useqede isikhathi eside futhi wasebenzisa amandla edinga imvu elahlekileyo. Uyananzelela ukuthi kumele ayithwale imvu leyo ngoba ayilamandla okuthi ibuyele yodwa emhlambini.—Bala uLukha 15:4, 5.

15. Singabancedisa njani ababuthakathaka asebefuna ukubuyela kuJehova? (Khangela ibhokisi elithi “ Ibhukwana Eliqakatheke Kakhulu.”)

15 Kungadinga isikhathi eside lokusebenza nzima ukuze sincede abangasayifezi inkonzo  ukuthi balwisane lalokho okwenza kube nzima ukuthi babuyele kuJehova. Kodwa uJehova uzasincedisa ngomoya wakhe, ngeLizwi lakhe langamabhuku esiwanikwa yinhlanganiso ukuthi senelise ukubasiza ukuthi baphinde baqine ekukhonzeni. (Rom. 15:1) Singabasiza njani? Omunye umzalwane oselesikhathi engumdala uthi: “Abafowethu labodadewethu abanengi ababengasayifezi inkonzo asebekhethe ukuphinda bakhonze uJehova badinga ukuthi omunye afunde labo iBhayibhili.” * Yikho nxa usenelisa, vumela phezulu nxa ungacelwa ukuthi ufunde lomuntu okade engasayifezi inkonzo. Umdala lo uphinda athi: “Ummemezeli ofunda lomuntu lo kumele abe ngumngane omuhle okokuthi umuntu ongasafezi inkonzo angamthemba futhi akhulume laye ekhululekile.”

INTOKOZO EZULWINI LASEMHLABENI

16. Yibuphi ubufakazi obutshengisa ukuthi izingilosi zizasincedisa?

16 Kulobufakazi obunengi obutshengisa ukuthi izingilosi ziyasincedisa ukuthola abangasayifezi inkonzo abafisa ukubuyela kuJehova. (Isam. 14:6) Ngokwesibonelo, umfowethu okuthiwa nguSilvio ohlala e-Ecuador wathandaza encenga uJehova ukuthi athumele umuntu ozamncedisa abuyele ebandleni. Wathi esakhuleka, kwafika abadala ababili emzini wakhe. Abadala laba bahle baqalisa ukumncedisa.

17. Kuyini esizakuthola nxa singancedisa abantu abangasayifezi inkonzo ukuthi babuyele kuJehova?

17 Sizathokoza kakhulu nxa singancedisa abantu abangasayifezi inkonzo ukuthi babuyele kuJehova. Umfowethu oliphayona okuthiwa nguSalvador uyazama sibili ukuncedisa abangasayifezi inkonzo. Uthi: “Nxa ngicabanga ngalabo akade bengasayifezi inkonzo asebekhonza uJehova, ngizwa zisehla ezentokozo. Kuyangithokozisa ukuthi ngisebenze loJehova ukunceda imvu yakhe ebisemhlabeni kaSathane ukuthi iphenduke kuJehova.”—ImiSeb. 20:35.

18. Kuyini okumele uqiniseke ngakho nxa ungasayifezi inkonzo?

18 Nxa ungasayifezi inkonzo, qiniseka ukuthi uJehova ulokhu ekuthanda njalo ufuna ubuyele kuye. Kodwa kumele usebenze nzima ukuthi ubuyele kuye. UJehova unjengobaba osemzekelisweni kaJesu, ukulindele ngabomvu ukuthi uphenduke futhi uzakwamukela ngazo zombili ngekhaya.

INGOMA 103 Abelusi Bayizipho Ezivela KuNkulunkulu

^ indima 5 UJehova ufuna labo abangasangeni imihlangano yebandla futhi abangasatshumayeli ukuthi babuyele kuye. Kunengi esingakwenza ukuze sikhuthaze labo abavumayo nxa uJehova esithi: “Buyelani kimi.” Esihlokweni lesi sizaxoxa ngokuthi singenzani ukuze sibancedise benze njalo.

^ indima 7 Amanye amabizo atshintshiwe.

^ indima 15 Singancedisa abangasayifezi inkonzo ngokuxoxa labo ezinye izahluko zebhuku elithi Hlala Usethandweni LukaNkulunkulu. Abanye bancedwe yikuhlola izahluko zebhuku elithi Sondela KuJehova. IKhomithi Yenkonzo Yebandla yiyo elomlandu wokukhetha ummemezeli ozafunda lomuntu okade engasayifezi inkonzo.

^ indima 68 OKUSEMFANEKISWENI: Abafowethu abathathu bancedisa umzalwane ofuna ukubuyela kuJehova. Lokhu bakwenza ngokuhlala bethintana laye, ngokumqinisekisa ukuthi uyathandwa langokumlalela ngesineke.