Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Sesikwazi Ukuthi Incwadimgoqwa Yakudala Imumetheni

Sesikwazi Ukuthi Incwadimgoqwa Yakudala Imumetheni

Incwadimgoqwa le eyatshayo ibingabaleki kusukela ngesikhathi itholakala e-Ein Gedi ngo-1970. Umtshina okuthiwa yi-3-D scanner uveze ukuthi incwadimgoqwa le ilamavesi akuLevi futhi amanye awo alebizo likaNkulunkulu

NGO-1970 abezembali bavumbulula incwadimgoqwa eyayitshe kakhulu. Bayithola e-Ein Gedi, e-Israel eduzane lekhunjini elisentshonalanga yoLwandle Lwesawudo. Babegebha lapho okwakulesinagogi eyatsha kubhujiswa indawo le. Yabhujiswa eminyakeni ephakathi kuka-500 C.E., lo-550 C.E. * Incwadimgoqwa le yayitshe okokuthi yayingavuleki kuhle ingazange idabuke yikho okwakubhalwe kuyo kwakungakhanyi. Kodwa umtshina okuthiwa yi-3-D scanner waveza ukuthi incwadimgoqwa le imumetheni futhi kwasetshenziswa olunye uhlelo lwekhompiyutha ukuze kubalwe lokho okubhaliweyo.

Yayibhalweni incwadimgoqwa le? Yayibhalwe amavesi eBhayibhili. Okwasala kukhanya ngamavesi asekuqaliseni kwebhuku likaLevi. Emavesini lawo kulamanye alebizo likaNkulunkulu elibhalwe ngongwaqa abane besiHebheru ababizwa kuthiwa yi-Tetragrammaton. Kukhanya angani incwadimgoqwa le yabhalwa phakathi kweminyaka yabo-50 C.E., kusiya ku-400 C.E. Lokhu kuyenza ibe yincwadimgoqwa yeMibhalo YesiHebheru endala kulazo zonke nxa sibala kusukela kwatholwa ama-Dead Sea Scrolls (imibhalo yeQumran). UGil Zohar wabhala ephephandabeni elithiwa yi-The Jerusalem Post ukuthi kungakatholakali incwadimgoqwa ye-Ein Gedi kwakusaziwa ama-Dead Sea Scrolls eyabhalwa ngabo-100 B.C.E., le-Aleppo Codex eyabhalwa ngabo-930 C.E. Imibhalo le yayitshiyane ngeminyaka engaba ngu-1 000 njalo kwakungela eminye imibhalo eyayisaziwa eyayibhalwe phakathi kwaleyo minyaka kwaze kwatholakala incwadimgoqwa ye-Ein Gedi. Izikhwicamfundo zithi okubhalwe encwadinimgoqwa le kutshengisa ukuthi okusemabhukwini amahlanu eBhayibhili abhalwa nguMosi “akuzange kuntshintshe lanxa sekudlule izinkulungwane zeminyaka. Kutshengisa lokuthi amaphutha abantu abakopa imibhalo kawazange antshintshe okwakubhaliwe.”

^ indima 3 U-B.C.E., umela ukuthi “Before the Common Era,” okutsho isikhathi uJesu engakabuyi emhlabeni. U-C.E., umela ukuthi “Common Era” okutsho isikhathi uJesu esebuyile emhlabeni.