Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 24

Diliza Yonke Imicabango Ephikisana Lolwazi Oluphathelane LoNkulunkulu

Diliza Yonke Imicabango Ephikisana Lolwazi Oluphathelane LoNkulunkulu

“Sidiliza imicabango layo yonke into ephakemeyo ephikisana lolwazi oluphathelane loNkulunkulu.”​—2 KHOR. 10:5.

INGOMA 124 Kasibeni Qotho

ESIZAKUFUNDA *

1. Umphostoli uPhawuli wawaxwayisa esithini amaKhristu agcotshiweyo?

“YEKELANI ukubunjwa ngumumo lo wezinto.” (Rom. 12:2) Umphostoli uPhawuli wabhalela amaKhristu akuqala amazwi la. Kungani wawaxwayisa engakhekhelezi wona ayezinikele kuNkulunkulu futhi egcotshwe ngomoya ongcwele?​—Rom. 1:7.

2-3. USathane uzama njani ukusiphambula kuJehova kodwa singenzani ukuze sisuse izinto “eziqine njengezinqaba” engqondweni zethu?

2 UPhawuli wayekhathazekile ngoba kukhanya amanye amaKhristu ayesephanjaniswa yimicabango eyingozi kanye lokuhlakanipha komhlaba kaSathane. (Efe. 4:17-19) Okwenzakala kumaKhristu lawo kungenzakala lakithi. USathane ngumbusi womhlaba lo futhi angasebenzisa izinto ezitshiyeneyo ukuze aphambanise indlela esicabanga ngayo. Ngokwesibonelo, angasebenzisa isifiso esingabe silaso sokuba ngabantu abadumileyo ukuze asiphambule kuJehova. Kanti njalo angasebenzisa izinto esazifunda ngekhaya, esikolo kumbe ebantwini esiphila labo ukuze asenze sicabange ngendlela afuna sicabange ngayo.

3 Manje singenelisa yini ukususa izinto “eziqine njengezinqaba” ezisengqondweni zethu? (2 Khor. 10:4) IBhayibhili liphendula lisithi: “Sidiliza imicabango layo yonke into  ephakemeyo ephikisana lolwazi oluphathelane loNkulunkulu njalo sithumba yonke imicabango ukuze siyenze ilalele uKhristu.” (2 Khor. 10:5) Amazwi la atshengisa ukuthi singenelisa sibili ukususa imicabango emibi sincediswa nguJehova. ILizwi likaNkulunkulu liyasisiza ukuthi silwisane lemicabango emibi ebangelwa ngumhlaba kaSathane ngendlela umuthi onceda ngayo ukuthi umkhuhlane ungamemetheki emzimbeni.

“LINTSHINTSHE INDLELA ELICABANGA NGAYO”

4. Kuyini okwenziwa ngabanengi bethu ngesikhathi sesifunde iqiniso?

4 Cabanga ngezinto owazintshintshayo ngesikhathi usufunde iqiniso eliseBhayibhilini futhi usukhetha ukukhonza uJehova. Abanengi bethu satshiya izinto ezimbi esasizenza. (1 Khor. 6:9-11) Simbonga singaqedi uJehova ngoba wasincedisa ukuthi sitshiye ukwenza izinto lezi ezimbi.

5. URoma 12:2 uthi yiziphi izinto ezimbili okumele sizenze?

5 Kodwa akumelanga sigoqe izandla. Lanxa singasazenzi izono ezinkulu esasizenza singakabhabhathizwa kumele siqhubeke sisebenza nzima ukuthi sixwaye loba yini engenza sicine sesibuyele kuzo. Singakwenza njani lokhu? UPhawuli wathi: “Yekelani ukubunjwa ngumumo lo wezinto, kodwa guqulwani lintshintshe indlela elicabanga ngayo.” (Rom. 12:2) Amazwi la atshengisa ukuthi kulezinto ezimbili okumele sizenze. Okokuqala, kumele ‘siyekele ukubunjwa’ ngumhlaba lo. Okwesibili, kumele ‘siguqulwe’ ngokuntshintsha indlela esicabanga ngayo.

6. Amazwi kaJesu akuMathewu 12:43-45 asifundisani?

6 Ukuguquka uPhawuli ayekhuluma ngakho akutsho ukuntshintsha indlela esibukeka ngayo kuphela kodwa kutsho lokuntshintsha konke esiyikho ngaphakathi. (Khangela ibhokisi elithi “ Yikuguquka Yini  Kumbe Yikuvala Abantu Amehlo?”) Kumele sintshintshe ngokupheleleyo indlela esicabanga ngayo. Yikho sonke kumele sizibuze ukuthi, ‘Untshintsho engilwenzayo ukuze ngilingisele uKhristu ngolokuvala abantu amehlo yini kumbe luyafika engqondweni lasenhliziyweni?’ Amazwi kaJesu akuMathewu 12:43-45 atshengisa lokho okumele sikwenze. (Bala.) Sifundani? Akumelanga sikhiphe imicabango emibi kuphela kodwa kumele sivale isikhexe leso ngemicabango eyamukelwa nguNkulunkulu.

“INDLELA ELICABANGA NGAYO KUMELE IQHUBEKE ISENZIWA UKUTHI IBENTSHA”

7. Kumele senzeni ukuze sintshintshe lokho esiyikho ngaphakathi?

7 Singenelisa yini ukuntshintsha indlela esicabanga ngayo loba lokho esiyikho ngaphakathi? ILizwi likaNkulunkulu liphendula lisithi: “Indlela elicabanga ngayo kumele iqhubeke isenziwa ukuthi ibentsha, futhi kufanele ligqoke ubuntu obutsha obadalwa ngentando kaNkulunkulu, obuvumelana lokulunga kweqiniso kanye lobuqotho.” (Efe. 4:23, 24) Yikho singenelisa ukuntshintsha lokho esiyikho ngaphakathi lanxa kungalula ukwenza njalo. Akumelanga siphonguxwaya izifiso ezimbi futhi siyekele ukwenza izinto ezimbi kuphela kodwa kumele sintshintshe ‘lendlela esicabanga ngayo.’ Lokhu kutsho ukuntshintsha izifiso zethu, indlela esenza ngayo kanye lezinhloso zethu. Kumele siqhubeke silwisa ukuze senelise ukukwenza lokhu.

8-9. Okwenzakala komunye umzalwane kutshengisa njani ukuthi kuqakathekile ukuntshintsha lokho esiyikho ngaphakathi?

8 Ake sixoxe ngalokho okwenzakala komunye umzalwane owayelodlakela. Wayenatha kakhulu njalo ejayele ukulwa kodwa wayekela ukwenza izinto lezi futhi ngokuhamba kwesikhathi wabhabhathizwa. Lokhu kwenza abantu emphakathini bakhuluma kuhle ngoFakazi bakaJehova. Ngelinye ilanga sekuntambama engakabi lesikhathi eside ebhabhathiziwe wehlelwa yisilingo ayengasilindelanga. Enye indoda eyayidakiwe yamlanda endlini yakhe ifuna ukulwa laye. Ekuqaliseni umzalwane wazibamba. Kodwa indoda eyayidakiwe ithe isikhulume kubi ngoJehova umzalwane wazonda kakhulu wacina esesehluleka ukuzibamba, wasephuma wayitshaya. Kuyini okwenza wehluleka ukuzibamba? Wayengakantshintshi indlela ayecabanga ngayo lanxa ukufunda iBhayibhili kwakumncedile ukuthi akhulele isifiso sokulwa. Ngamanye amazwi wayengakantshintshi lokho ayikho ngaphakathi.

9 Kodwa umzalwane lo waqhubeka elwisa ukuze antshintshe. (Zaga. 24:16) Abadala bamncedisa ukuthi aqhubeke ethuthuka futhi ngokuhamba kwesikhathi waba ngumdala. Ngeyinye intambama ephandle kweWolu yoMbuso wathi ngqwa ngqwa lesilingo esifanana laleso esasike samehlela eminyakeni eyayedlule. Kwakulendoda eyayidakwe iphelile eyayifuna ukutshaya omunye umdala webandla. Manje wenzani umzalwane? Wakhuluma lendoda le ebekekile njalo ethobekile, wayinceda ukuthi yehlise ulaka futhi wayiphelekezela lapho eyayihlala khona. Kungani umzalwane lo engazange enze njengakuqala? Wayesentshintshe indlela acabanga ngayo. Wayeseguqukile esengumuntu olokuthula futhi othobekileyo. Lokhu kwenza uJehova wadunyiswa.

10. Kuyini okufanele sikwenze ukuze sintshintshe lokho esiyikho ngaphakathi?

10 Ukuguquka esikhuluma ngakho akwenzakali ngosuku olulodwa futhi akwenzakali umuntu ezihlalele nje. Kumele umuntu  ‘azame ngamandla wonke’ okweminyaka eminengi. (2 Phet. 1:5) Ukukhonza uJehova okweminyaka eminengi ayisikho kodwa okwenza sintshintshe. Kufanele sisebenze gadalala ukuze sintshintshe lokho esiyikho ngaphakathi. Ake sixoxe ngezinye izinto eziqakathekileyo okumele sizenze ukuze sintshintshe.

ESINGAKWENZA UKUZE SINTSHINTSHE INDLELA ESICABANGA NGAYO

11. Ukuthandaza kusinceda njani ukuthi sintshintshe indlela esicabanga ngayo?

11 Okokuqala okumele sikwenze yikuthandaza. Kumele sithandaze njengomhubi owathi: “Dala phakathi kwami inhliziyo ehlanzekileyo, ufake kimi umoya omutsha, othembekileyo.” (Hubo. 51:10, NW) Kufanele sivume ukuthi kumele sintshintshe indlela esicabanga ngayo futhi sicele uJehova ukuthi asincedise. Kuyini okwenza singathandabuzi ukuthi uJehova uzasincedisa ukuthi sintshintshe? Lokho akuthembisa ama-Israyeli ayeyiziqholo ngesikhathi sikaHezekheli kungasikhuthaza. Wathi: ‘Ngizabanika inhliziyo engehlukananga ngifake lomoya omutsha phakathi kwabo, ngibaphe inhliziyo yenyama,’ okutsho inhliziyo evuma ukukhokhelwa nguNkulunkulu. (Hez. 11:19) UJehova wayezimisele ukuncedisa ama-Israyeli ukuthi antshintshe njalo uzimisele ukusincedisa lathi.

12-13. (a) IHubo 119:59 lithi kuyini okumele sicabangisise ngakho? (b) Yiphi imibuzo okumele uzibuze yona?

12 Okwesibili okumele sikwenze yikucabangisisa. Kumele sibale iLizwi likaNkulunkulu nsuku zonke njalo sibe lesikhathi sokucabangisisa ngalokho esikubalayo ukuze sibone lapho okumele sintshintshe khona. (Bala iHubo 119:59; Heb. 4:12; Jak. 1:25) Ekuzihloleni kwethu kufanele sinanzelele imicabango esingabe sesilayo ehambelana leyabantu bomhlaba lo. Kumele sivume ukuthi kukhona lapho esisilela khona besesisebenza nzima ukuthi silungisise.

13 Ngokwesibonelo, ungazibuza ukuthi, ‘Ngilenhlansi yomona kumbe umhawu yini enhliziyweni yami?’ (1 Phet. 2:1) ‘Ngizibona ngingcono kulabanye yini ngenxa yalapho engakhulela khona, imfundo engayitholayo loba imali engilayo?’ (Zaga. 16:5) ‘Ngibakhangelela phansi yini abantu abangelazinto engilazo kumbe abomunye umhlobo?’ (Jak. 2:2-4) ‘Ngiyazithanda yini izinto ezisemhlabeni kaSathane?’ (1 Joh. 2:15-17) ‘Ngiyakukholisa yini ukuzilibazisa ngezinto ezilodlakela lezitshengisa abantu abaziphatha kubi kwezemacansini?’ (Hubo. 97:10; 101:3; Amos. 5:15) Izimpendulo zemibuzo le zingakunceda ubone lapho okumele untshintshe khona. Nxa singanqoba imicabango ‘eqine njengezinqaba’ sizathokozisa uBaba wethu osezulwini.​—Hubo. 19:14.

14. Kungani kuqakathekile ukuthi sikhethe abangane abahle?

14 Okwesithathu okumele sikwenze yikukhetha abangane abahle. Abangane bethu bayasibumba sibe yilokho abayikho kungelani lokuthi siyakunanzelela loba hatshi. (Zaga. 13:20) Abantu esitshona labo esikolo loba emsebenzini abasenzi sicabange ngendlela uNkulunkulu ayamukelayo. Kodwa abangane abahle singabathola ebandleni. Lapho yikho esingavuselelwa khona loba sikhuthazwe “ethandweni lasemisebenzini emihle.”​—Heb. 10:24, 25, amabala angaphansi.

‘LIQINE EKUKHOLWENI’

15-16. USathane uzama njani ukuntshintsha indlela esicabanga ngayo?

15 Ungakhohlwa ukuthi uSathane uzama ngamandla wonke ukuntshintsha indlela  esicabanga ngayo. Uyakwazi ukuthi iLizwi likaNkulunkulu lisinceda ukuthi sicabange izinto ezinhle. Yikho usebenzisa izimfundiso ezitshiyeneyo ukuze antshintshe indlela esicabanga ngayo futhi asenze sithandabuze.

16 USathane uqhubeka esebenzisa umbuzo awubuza u-Eva esivandeni se-Edeni: “Kambe uNkulunkulu watsho ngeqiniso wathi . . . ?” (Gen. 3:1) Emhlabeni lo obuswa nguSathane sijayele ukubuzwa imibuzo engasenza sithandabuze lokho esikukholwayo. Eminye yakhona yile: ‘Kambe uNkulunkulu kavumelani lobutabane? Kambe uNkulunkulu kafuni ukuthi linanze iKhisimusi kanye lamalanga okuzalwa? Kambe uNkulunkulu wenu kavumi ukuthi lifakwe igazi? Kambe uNkulunkulu olothando kafuni ukuthi lidlelane lezihlobo kanye labangane abasusiweyo ebandleni?’

17. Kumele senzeni nxa singabuzwa imibuzo engenza sithandabuze lokho esikukholwayo futhi uKholose 2:6, 7 uthi kuzakwenzakalani nxa singenza njalo?

17 Akumelanga sikuthandabuze lokho esikukholwayo. Nxa singayekela ukuthola izimpendulo zemibuzo eqakathekileyo emayelana lalokho esikukholwayo singacina sesithandabuza. Lokhu kungaphambanisa indlela esicabanga ngayo njalo kuqede ukholo lwethu. Pho kumele senzeni? ILizwi likaNkulunkulu lisitshela ukuthi siguqule indlela esicabanga ngayo ukuze sihlolisise sizibonele “intando kaNkulunkulu enhle, eyamukelekayo futhi epheleleyo.” (Rom. 12:2) Singahlala sitaditsha sizaqiniseka sibili ukuthi lokho esikufunde eBhayibhilini kuliqiniso lokuthi izimiso zikaJehova ziqondile. ‘Sizaqina ekukholweni’ njengesihlahla esilempande ezigxilileyo.​—Bala uKholose 2:6, 7.

18. Kuyini okuzasinceda ukuthi silwisane lemicabango emibi ebangelwa ngumhlaba kaSathane?

18 Kungumlandu wakho ukuthi uqinise ukholo lwakho. Yikho qhubeka usenziwa usibamutsha endleleni ocabanga ngayo. Hlala uthandaza uncenga uJehova ukuthi akuncedise ngomoya wakhe. Cabangisisa ngalokho okubalayo futhi uqhubeke uhlola imicabango yakho kanye lezinhloso zakho. Khetha abangane abahle abazakunceda ukuthi uguqule indlela ocabanga ngayo. Ungenza njalo uzakwenelisa ukulwisana lemicabango emibi ebangelwa ngumhlaba kaSathane futhi uphumelele ukudiliza “imicabango layo yonke into ephakemeyo ephikisana lolwazi oluphathelane loNkulunkulu.”​—2 Khor. 10:5.

INGOMA 50 Umthandazo Wami Wokuzinikela

^ indima 5 Izinto esahlangana lazo empilweni, amasiko ethu kumbe imfundo esayitholayo kuyayibumba indlela esicabanga ngayo. Kwesinye isikhathi singananzelela ukuthi imicabango emibi isisingene egazini futhi sekunzima ukuthi siyikhiphe. Isihloko lesi sizasinceda sibone ukuthi singayikhipha njani imicabango emibi esingabe sesilayo.