INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO June 2019

Izihloko ezizafundwa ngo-August 5 kusiya kuSeptember 1 2019

‘Nanzelelani Kungabi Lomuntu Olithumbayo’

USathane uyingcitshi ekuqileni abantu. Uzama njani ukusiphambanisa asenze sihlamukele uJehova?

Diliza Yonke Imicabango Ephikisana Lolwazi Oluphathelane LoNkulunkulu

Izinto esahlangana lazo empilweni, amasiko ethu kumbe imfundo esayitholayo kuyayibumba indlela esicabanga ngayo. Singenzani ukuze sisuse izinto “eziqine njengezinqaba” ezisengqondweni zethu?

Thembela KuJehova Nxa Ukhathazekile

Ukukhathazeka kakhulu loba okwesikhathi eside kuyalimaza. Sizafunda okunengi ngokuhlola indlela uJehova ancedisa ngayo izinceku zakhe zakudala ukuthi zilwisane lokukhathazeka.

Ncedisa Abakhathazekileyo

ULothi, uJobe loNawomi babethembekile kuJehova kodwa behlelwa zinhlupho empilweni zabo. Sifundani kulokho okwenzakala kubo?

Ungazivikela Njani Ukuze Ungabanjwa Ngumjibila KaSathane?

Iphonografi isibambe izinceku zikaNkulunkulu ezinengi. Singenzani ukuze sixwaye umkhuba lo ongcolileyo?

Sesikwazi Ukuthi Incwadimgoqwa Yakudala Imumetheni

Ngo-1970 abezembali bavumbulula incwadimgoqwa eyayitshe kakhulu e-Ein Gedi, e-Israel. Umtshina okuthiwa yi-3-D scanner waveza ukuthi incwadimgoqwa le imumetheni. Yayibhalweni?