Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Usakhumbula Yini?

Usakhumbula Yini?

Ubuzibala yini izihloko ezisanda kuphuma ku-Nqabayokulinda? Nxa kunjalo ungenelisa yini ukuphendula imibuzo elandelayo?

Yiziphi izinto ezine ezingakusiza ukuthi uthuthukise indlela ohlabela ngayo?

Yikuma uqonde njalo usiphakamisele phezulu isihlabelelo sakho. Okunye ongakwenza yikuphefumula kuhle kanye lokuvula umlomo wakho ukwedlula indlela owuvula ngayo nxa ukhuluma.​—w17.11, ikhasi 5.

Sifundo bani esisithola endleleni amadolobho okuphephela ayehlelwe ngayo kanye lendlela imigwaqo yawo eyayilungiswe ngayo?

Kwakulamadolobho okuphephela ayisithupha ko-Israyeli njalo imigwaqo eqonda kuwo yayihlala ilungiswe kuhle. Lokhu kwakusenza kube lula ukuthi umuntu obalekela kuwo afike masinyane.​—w17.11, ikhasi 14.

Kungani isipho senhlawulo siligugu ukwedlula zonke izipho esingazithola?

Isipho lesi siyasikhulula esonweni kanye lasekufeni. Yikho uJehova watshengisa ukuthi uyabathanda abantwana baka-Adamu ngokuthumela iNdodana yakhe uJesu ukuthi izobafela.​—wp17.6, amakhasi 6-7.

IHubo 118:22 laphrofetha njani ngokuvuswa kukaJesu?

Abantu bamphika uMesiya baze bambulala. Yikho ukuze uMesiya abe ‘yilitshe eliyisisekelo’ kwakumele avuswe.​—w17.12, amakhasi 9-10.

Okhokho bakaMesiya babengamazibulo kuphela yini?

Abanye bakhona babengamazibulo kodwa abanye babengayisiwo. Ngokwesibonelo uDavida indodana kaJese laye waba ngukhokho kaMesiya kodwa wayengasizibulo, wayelicinathunjana.​—w17.12, amakhasi 14-15.

Yiziphi ezinye izimiso eziphathelene lempilakahle esizithola eBhayibhilini?

UMthetho kaMosi wawusithi abantu abagula imikhuhlane ethile kwakumele bahlaliswe bodwa. Abantu kwakumele bageze nxa bangathinta isidumbu. Nxa umuntu esiya ngaphandle kwakumele agqibele ingcekeza yakhe. UMthetho wawusithi umntwana kufanele asokwe ngemva kwamalanga angu-8 ebelethiwe, ngoba ngesikhathi leso umzimba wosana uyabe ususenelisa ukuvikela ukuthi igazi lingophi kakhulu.​—wp18.1, ikhasi 7.

Kungani kungakubi ukuthi umKhristu azithande?

Kumele sithande umakhelwana njenjoba sizithanda thina. (Mak. 12:31) Amadoda kumele ‘athande omkawo njengemizimba yawo.’ (Efe. 5:28) Kuliqiniso ukuthi ngezinye izikhathi singazithanda size sidlulise amalawulo.​—w18.01, ikhasi 23.

Kuyini okumele sikwenze nxa sifuna ukuthuthuka ekukhonzeni?

Yikukhuthalela ukubala iLizwi likaNkulunkulu lokucabangisisa ngalokho okubalayo. Kumele uvume ukuqondiswa ngumoya ongcwele kaNkulunkulu futhi wamukele losizo oluvela kwabanye.​—w18.02, ikhasi 26.

Abantu bangathola ulwazi ngekusasa ngokufunda izinkanyezi lokuhlahlula yini?

Zinengi izizatho ezingavumelani lalokhu kodwa isizatho esikhulu yikuthi iBhayibhili lisitshela ukuthi yonke imikhuba le mibi.​—wp18.2, amakhasi. 4-5.

Singatshengisa njani ukuthi siyabahlonipha abasinxusileyo?

Nxa othile esinxusile savuma, akumelanga siphonguntshintsha ingqondo ngaphandle nxa kulesizatho esiqinileyo. (Hubo. 15:4) Ngoba singayekela ukuhamba siyabe simbambise ilitshe futhi kuyabe kufanana lokuthi usebenzele ize.​—w18.03, ikhasi 18.

Amadoda akhokhelayo angafundani esibonelweni sikaThimothi?

UThimothi wayelendaba labantu futhi elesifiso sokuthi baqakathekise ukukhonza. Wayekukhuthalele ukwenza imisebenzi ephathelane lenkonzo engcwele futhi wayekusebenzisa ayekufunda. Waqhubeka eziqeqetsha futhi wayethembe umoya kaJehova. Abadala kanye lathi singafunda esibonelweni sakhe.​—w18.04, amakhasi 13-14.