Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Kumele Sibe Munye Njengoba uJehova LoJesu Bemunye

Kumele Sibe Munye Njengoba uJehova LoJesu Bemunye

“Ngikhulekela . . . ukuthi bonke babe munye, Baba, njengoba wena ukimi lami ngikuwe.”​—JOH. 17:20, 21.

IZINGOMA: 24, 99

1, 2. (a) Kuyini uJesu akukhulekelayo ngobusuku bokucina elabaphostoli bakhe? (b) Kuyini okungabe kwenza uJesu wakhathazeka ngendaba yokumanyana?

NGOBUSUKU bokucina uJesu elabaphostoli bakhe wayekhathazeke kakhulu ngendaba yokumanyana. Yikho wakhuleka ecela ukuthi abafundi bakhe babambane njengoba nje yena loJehova bemanyene. (Bala uJohane 17:20, 21.) Ukumanyana kwabo kwakuzakuba yibufakazi obusegcekeni bokuthi uJehova nguye owayethume uJesu emhlabeni. Ukuba lothando kwakuzatshengisa ukuthi bangabalandeli bakaJesu beqiniso njalo kwakuzabagcina bemanyene.​—Joh. 13:34, 35.

2 UJesu waqonqosela abaphostoli bakhe ukuthi bamanyane ngoba wananzelela ukuthi babelohlupho endabeni le. Ngokwesibonelo ngesikhathi benanza isidlo sokucina baphinda baphikisana ngokuthi “ngubani kubo owayebonakala emkhulu kulabo bonke.” (Luk. 22:24-27; Mak. 9:33, 34) Kanti njalo uJakhobe loJohane bake bacela ukuthi uJesu abanike izikhundla eziphezulu eMbusweni wakhe.​—Mak. 10:35-40.

3. Kuyini okungabe kwabangela ukuthi kungabi lokumanyana phakathi kwabafundi bakaJesu njalo sizaxoxa ngayiphi imibuzo?

 3 Ukuthanda izikhundla kayisikho kodwa okwakungabangela ukuthi abafundi bakaJesu behluleke ukuhlala bemanyene. Abafundi bakaJesu kwakumele balwisane lenzondo kanye lobandlululo ngoba kwakubhahile ngalesosikhathi. Esihlokweni lesi sizaxoxa ngemibuzo le: UJesu wayiphatha njani indaba yobandlululo? Wabasiza njani abalandeli bakhe ukuthi bangabi lobandlululo njalo bahlale bemanyene? Lokho akufundisa abalandeli bakhe kungasisiza njani ukuthi sihlale simanyene?

UKUBANDLULULWA KUKAJESU LABALANDELI BAKHE

4. UJesu wabandlululwa ngaziphi izindlela?

4 UJesu laye wake wabandlululwa. Ngesikhathi uFiliphu etshela uNathaneli ukuthi usemtholile uMesiya, uNathaneli waphendula wathi: “ENazaretha! Kulolutho oluhle olungavela khona?” (Joh. 1:46) UNathaneli wayesazi mhlophe isiphrofetho esikuMikha 5:2 kodwa wayecabanga ukuthi iNazaretha lidolobho eliphansi kakhulu ukuthi uMesiya wayengavela kulo. AmaJuda ayemeyisa uJesu ngenxa yokuthi wayevela eGalile. (Joh. 7:52) Kanti njalo ayebakhangelela phansi abantu abadabuka eGalile esithi ngabantukazana. Amanye amaJuda ayethethisa uJesu ngokumbiza ngokuthi ungumSamariya. (Joh. 8:48) Phela amaSamariya ayedabuka kwesinye isizwe njalo ayelenkolo etshiyene leyamaJuda. Lokhu kwakusenza ukuthi amaGalile lamaJuda abakhangelele phansi abantu laba njalo abaninele khatshana.​—Joh. 4:9.

5. Abafundi bakaJesu babebandlululwa ngaziphi izindlela?

5 Abakhokheli bamaJuda babebathwalele ubhulo abalandeli bakaJesu bebachothoza njalonje. AbaFarisi babebiza abalandeli bakaJesu ngokuthi zinkunkuma zabantu ‘abathukiweyo.’ (Joh. 7:47-49) Bonke abantu ababengafundanga ezikolo zenkolo yamaJuda kanye lalabo ababengalandeli amasiko abo babekhangelwa njengabantu abangafundanga futhi abangelancedo. (ImiSeb. 4:13) UJesu labafundi bakhe babebandlululwa ngoba abantu abanengi ngalesosikhathi babezigqaja ngenkolo zabo, izikhundla abalazo emphakathini lokuthi bangumhlobo bani. Abafundi bakaJesu labo babelohlupho lokubandlulula abanye. Yikho kwakumele bantshintshe indlela ababecabanga ngayo ukuze bahlale bemanyane.

6. Nika izibonelo ezitshengisa ukuthi ubandlululo lungasithinta njani?

6 Lamuhla ubandlululo lubhahile emhlabeni jikelele. Mhlawumbe lawe sowake wazizwela ukuthi ukubandlululwa kunjani kumbe sowake wabandlulula abanye. Omunye udadewethu oliphayona e-Australia uthi: “Ukubona indlela abamhlophe abacindezela ngayo abantu okuthiwa ngama-Aborigin, kwangenza ngabazonda ngenhliziyo yonke abamhlophe. Okunye okwabangela ukuthi ngibazonde kakhulu yikuthi lami ngake ngaphathwa kubi.” Omunye umzalwane weCanada owayebandlulula abanye ngolimi abalukhulumayo uthi: “Ngangicabanga ukuthi abantu abakhuluma isiFrench yibo abantu bantu. Lokhu kwenza ngabazonda abantu abakhuluma isiNgisi.”

7. UJesu wayiphatha njani indaba yobandlululo?

7 Kungenzakala ukuthi ubandlululo lube lempande ezinhliziyweni zethu njengoba nje kwakunjalo ebantwini abaphila ngesikhathi sikaJesu. UJesu waluphatha njani udaba lolu? Okokuqala, wayengabandlululi muntu. Wayetshumayeza bonke abantu, abanothileyo, abayanga, abaFarisi, amaSamariya, abathelisi kanye lezoni. Okwesibili, uJesu wafundisa abafundi bakhe ngamazwi langezenzo ukuthi bangabandlululi abanye kumbe babacabangele okubi.

UTHANDO LOKUTHOBEKA KWENZA SINQOBE UBANDLULULO

8. Yisiphi isimiso esingumgogodla wokumanyana kwethu? Chasisa.

8 UJesu wafundisa abalandeli bakhe isifundo esiqakatheke kakhulu esingasisiza ukuthi sihlale  simanyene. Wathi: “Lina lonke lingabafowenu.” (Bala uMathewu 23:8, 9.) Wayeqinisile sibili, sonke ‘singabafowethu’ ngoba siyisizukulwane sika-Adamu. (ImiSeb. 17:26) Kodwa kulesinye isizathu esiqakatheke kakhulu esenza sibe ngabafowethu labodadewethu. UJesu wathi kungenxa yokuthi sonke sikhonza uJehova uBaba wethu osezulwini. (Mat. 12:50) Kanti njalo sonke sesiyimuli kaNkulunkulu ethandanayo njalo ebambeneyo ekukholweni. Yikho labaphostoli babebiza amanye amaKhristu ngokuthi bafowethu labodadewethu ngesikhathi bebhalela amabandla izincwadi.​—Rom. 1:13; 1 Phet. 2:17; 1 Joh. 3:13, NW. *

9, 10. (a) Kungani kwakungafanelanga amaJuda abone angani angcono kulabantu bezinye izizwe? (b) UJesu wawucacisa njani umcijo wokuthi singabandlululi abantu ngemihlobo yabo? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

9 Ngemva kokukhuluma ngokuthi sonke singabafowethu labodadewethu, uJesu wagcizelela ukuqakatheka kokuthi sithobeke. (Bala uMathewu 23:11, 12.) Njengoba sibonile, ukuzigqaja kwabangela ukuthi kube lokwehlukana phakathi kwabafundi bakaJesu. Kanti njalo kukhanya ngesikhathi sikaJesu abantu babebandlululana ngemihlobo. AmaJuda amanengi ayecabanga ukuthi angcono kulabanye abantu ngoba ayengabantwana baka-Abhrahama. Kodwa uJohane uMbhabhathizi wawatshela wathi: “Ngawonala amatshe uNkulunkulu angamenzela abantwana u-Abhrahama.”​—Luk. 3:8.

10 UJesu wafundisa ukuthi akumelanga sizigqaje ngemihlobo yethu. Lokhu sikubona endleleni aphendula ngayo isazi somthetho esambuza sathi: “Kanti ngubani ongumakhelwana wami na?” UJesu waphendula indoda le esebenzisa umzekeliso ophathelane lomSamariya owanceda umJuda owayetshaywe ngamasela. Walandisa lokuthi amaJuda ayidlula indoda leyo ithe daca emgwaqweni kodwa umSamariya wayizwela usizi wayinceda. UJesu waphetha umzekeliso wakhe ngokutshela isazi somthetho ukuthi silingisele isibonelo somSamariya. (Luk. 10:25-37) UJesu wasebenzisa umzekeliso lo ukuze atshengise ukuthi amaJuda ayengafunda esibonelweni sabanye abantu.

11. Kungani kwakuqakathekile ukuthi abafundi bakaKhristu banqobe ubandlululo njalo uJesu wabasiza njani ukuthi bangabandlululi abanye?

11 UJesu wathi engakayi ezulwini wanika abafundi bakhe umsebenzi wokutshumayela izindaba ezinhle ‘eJudiya laseSamariya, lasemikhawulweni yomhlaba.’ (ImiSeb. 1:8) Yikho kwakumele banqobe ukuzigqaja kanye lobandlululo ukuze benelise ukufeza umsebenzi lo ababewuphiwe. UJesu wayehlala ekhuluma okuhle ngabantu bezizwe futhi lokhu kwasiza abafundi bakhe ukuthi bakulungele ukutshumayeza abantu bazo zonke izizwe. Ngokwesibonelo wancoma induna yebutho eyayidabuka ezizweni ngenxa yokholo lwayo olumangalisayo. (Mat. 8:5-10) Ngesikhathi uJesu esedolobheni lakibo eNazaretha wakhuluma ngendlela uJehova asiza ngayo abantu bezizweni. Wabatshela ngesibonelo somfelokazi waseZarefathi kanye loNamani waseSiriya owayelobulephero. (Luk. 4:25-27) Kanti njalo watshiyela abafundi bakhe isibonelo ngokutshumayeza owesifazane ongumSamariya futhi waphinda wahlala kulelodolobho izinsuku ezimbili ukuze asize abantu ababefuna ukuzwa izindaba ezinhle.​—Joh. 4:21-24, 40.

AMAKHRISTU AKUQALA KWAKUMELE ALWISANE LOBANDLULULO

12, 13. (a) Benzani abaphostoli ngesikhathi befica uJesu etshumayeza owesifazana ongumSamariya? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.) (b) Kuyini okutshengisa ukuthi uJakhobe loJohane abakuzwisisanga lokho uJesu ayefuna ukubafundisa khona?

12 Abaphostoli kwakumele benze konke okusemandleni abo ukuze banqobe ubandlululo ababelalo.  Basala bengelankani ngesikhathi bebona uJesu efundisa owesifazana ongumSamariya. (Joh. 4:9, 27) Phela abakhokheli bezinkolo zesiJuda babengakhulumi labesifazana emphakathini, ingasaphathwa eyokukhuluma lowesifazana ongumSamariya njalo oledumela elibi. Lanxa kunjalo uJesu wakukholisa ukuxoxa lowesifazana lo okokuthi abafundi bakhe bathi bemphathela ukudla yena wathi ukudla kwakhe yikwenza intando kaYise.​—Joh. 4:31-34.

13 UJakhobe loJohane abazange bathole isifundo kulokho okwenziwa nguJesu. Ngelinye ilanga babehamba loJesu bedabula eSamariya njalo bafika emzini othile bacela indawo yokulala. Kodwa amaSamariya kawazange avume ukubanika indawo yokulala. Lokhu kwabacaphula uJakhobe loJohane baze batshela uJesu ukuthi abize umlilo uvele ezulwini uqothule bonke abantu kuleyondawo. UJesu wabakhuza ngamazwi alamandla. (Luk. 9:51-56) UJakhobe loJohane babezazonda kangaka yini aluba lokhu kwakwenziwe ngabantu bakibo eGalile? Kukhanya ubandlululo yilo olwaqubula inzondo yabo baze bafuna ukubulala abantu laba. Ngemva kwesikhathi uJohane wafika eSamariya etshumayela futhi wemukelwa ngazo zombili. Kumele ukuthi wayangeka lapho ecabanga ukuthi wake wazonda waze wafisa ukuthi umlilo uqothule amaSamariya.​—ImiSeb. 8:14, 25.

14. Yalungiswa njani indaba eyayingabe ibangelwa yikubandlululana ngezindimi?

14 Kwavuka enye indaba yobandlululo ngemva kwePhentekhosti lika-33 C.E. Abafelokazi ababekhuluma isiGrikhi babenganakwa nxa kusabiwa ukudla. (ImiSeb. 6:1) Kungenzakala ukuthi ukubandlululana ngolimi yikho okwenza kwaba lohlupho lolu. Abaphostoli kabazange bahlale phezu kwezandla kodwa bahle bakhetha amadoda athile ukuthi akhangele udaba lolu. Wonke amadoda akhethwayo ayelamabizo esiGrikhi. Kufanele ukuthi lokhu kwabaduduza abafelokazi laba ababephathwe kubi futhi kwenza babhodla.

15. UPhetro wakufunda njani ukuthi akumelanga abandlulule abanye? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

15 Ngo-36 C.E. izindaba ezinhle zasezitshunyayelwa lasebantwini bezizwe. Umphostoli uPhetro wayelomkhuba wokudlelana lamaJuda kuphela. Kodwa uNkulunkulu wamcacisela ukuthi amaKhristu akumelanga abe lobandlululo futhi ngemva kwalokho wavuma ukuyatshumayeza uKhoneliya owayelisotsha leRoma. (Bala imiSebenzi 10:28, 34, 35.) Esekuzwisisile lokhu uPhetro waqalisa ukudlelana lamaKhristu ezizwe. Kodwa wathi ese-Antiyoki waseqala ukubaninela khatshana abezizwe ababengamaKhristu. (Gal. 2:11-14) UPhawuli wathi ekubona lokhu wahle wamkhuza engamkhekhelezi. UPhetro wasamukela yini iseluleko leso? Wasamukela sibili ngoba ngesikhathi ebhala incwadi yakhe yokuqala eya kumaKhristu ase-Asiya okugoqela angamaJuda lawezizweni wakhuluma ngokuqakatheka kokuthanda bonke abazalwane.​—1 Phet. 1:1; 2:17.

16. AmaKhristu okuqala ayesaziwa ngani?

16 Kukhanya abaphostoli bafunda esibonelweni sikaJesu sokuthanda “bonke abantu.” (Joh. 12:32; 1 Tim. 4:10) Lanxa kwathatha isikhathi bacina bentshintsha indlela ababecabanga ngayo. AmaKhristu akuqala lawo ayesaziwa ngokuthanda abanye. Ngeminyaka yabo-200 umlobi okuthiwa nguTertullian wabhala okwakutshiwo ngabantu mayelana lamaKhristu eqiniso wathi: “Bayathandana . . . njalo bazimisele ukufela abanye babo.” Ukwembatha ‘uqobo olutsha’ kwasiza amaKhristu la ukuthi aphathane ngendlela uJehova afuna ngayo.​—Kol. 3:10, 11.

17. Kuyini okungasisiza ukuthi sikhiphe ubandlululo ezinhliziyweni zethu? Nika izibonelo.

17 Lathi kungasithatha isikhathi ukuthi sikhiphe ubandlululo esilalo enhliziyweni zethu. Omunye udadewethu waseFrance ulokhu elwisana lohlupho lolu. Uthi: “UJehova usengifundise ukuba lothando, ukwabelana labanye kanye lokuthanda abantu bemihlobo yonke. Kodwa ngilokhu ngilwisana  lomkhuba wokubandlulula abanye futhi akulula ukuwuqeda. Ngihlala ngithandaza kuJehova ngimcela ukuthi angincede.” Udadewethu odabuka eSpain laye ubika ukuthi kwezinye izikhathi uyake alwisane lohlupho lokubandlulula abantu bomhlobo othile. Uthi: “Izikhathi ezinengi ngijayele ukulunqoba uhlupho lolu. Kodwa ngiyakwazi ukuthi kufanele ngiqhubeke ngilwisa ngamandla wonke. Ngiyambonga kakhulu uJehova futhi kuyangithokozisa ukuba semulini yakhe elabantu abamanyeneyo.” Sonke kumele sihlolisise indlela esenza ngayo endabeni le njalo sizame ukususa yonke imizwa yobandlululo esingabe silayo.

UKUBA LOTHANDO KUYALUQEDA UBANDLULULO

18, 19. (a) Yiziphi izizatho ezenza sithande bonke abantu? (b) Singatshengisa njani ukuthi siyabathanda abanye?

18 Kumele sikhumbule ukuthi sonke sake saba ngabantu ‘bezizweni,’ ngoba sasingelabo ubuhlobo obuhle loNkulunkulu. (Efe. 2:12) Kodwa uJehova wasidonsela kuye “ngezibopho zothando.” (Hos. 11:4; Joh. 6:44) Kanti njalo uKhristu wasamukela njalo wasivulela ithuba lokuthi sibe yingxenye yemuli kaNkulunkulu. (Bala uRoma 15:7.) Akumelanga kube lenhlansi yobandlululo ezinhliziyweni zethu ngoba lathi uJesu wasemukela ngomusa lanxa singabantu abalesono.

Ukuhlakanipha okuvela ezulwini yikho okwenza izikhonzi zikaJehova zithandane futhi zihlale zimanyene (Khangela indima 19)

19 Asithandabuzi ukuthi inzondo lobandlululo kuzaqhubeka kumemetheka emhlabeni njengoba sesifika ekupheleni kwezinsuku zokucina. (Gal. 5:19-21; 2 Tim. 3:13) Ngakho kuqakathekile ukuthi sibe ‘lokuhlakanipha okuvela ezulwini’ okuzasisiza ukuthi sibe lokuthula njalo singabandlululi abanye. (Jak. 3:17, 18) Ukuba lobungane labantu abavela kwezinye izindawo lokwamukela indlela abenza ngayo izinto kanye lokufunda indimi zabo kuzasenza sithole intokozo enkulu. Nxa singakwenza lokhu sizakuba lokuthula okunjengokugeleza komfula kanye lokulunga okunjengamagagasi olwandle.​—Isaya. 48:17, 18.

20. Kuba lempumela bani nxa singavumela ukuthi uthando luntshintshe imizwa lemicabango yethu?

20 Udadewethu wase-Australia esike sakhuluma ngaye ubika ukuthi ukufunda iBhayibhili kwaluqeda du ubandlululo kanye lenzondo ayelayo. Ukuba lothando yikho okwantshintsha imicabango lemizwa yakhe. Ikanti umzalwane odabuka eCanada esike sakhuluma ngaye uthi ukungazi yikho okwenza abantu babandlululane. Uthi okunye asekufundile yikuthi ukuba lesimilo esihle akuyi ngokuthi umuntu uzalelwe ngaphi. Umzalwane lo wacina etshade lodade okhuluma isiNgisi lanxa ekuqaleni wayebazonda abantu laba. Izibonelo lezi zitshengisa ukuthi ukuba lothando kuyaluqeda ubandlululo futhi kungasenza sihlale simanyene.​—Kol. 3:14.

^ indima 8 Ibala elithi ‘bafowethu’ liyasebenza kuwo wonke amalunga ebandla kungelani lokuthi ngabesilisa loba ngabesifazana. UPhawuli wathi ebhalela amaKhristu aseRoma wasebenzisa ibala elithi ‘bafowethu.’ Lokhu kwakugoqela labodadewethu futhi abanye babo wabaqamba ngamabizo. (Rom. 16:3, 6, 12, NW) INqabayokulinda isileminyaka isebenzisa amazwi athi ‘abafowethu labodadewethu’ nxa ikhuluma ngamalunga ebandla lobuKhristu.