Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

UJesu waba nguMphristi Omkhulu nini futhi zitshiyene yini izikhathi lapho isivumelwano esitsha esenziwa khona lalapho esaqalisa khona ukusebenza?

Ubufakazi butshengisa ukuthi uJesu waba nguMphristi Omkhulu ngesikhathi ebhabhathizwa ngo-29 C.E. Sikwazi njani lokhu? Lapho ebhabhathizwa wanikela ngokuphila kwakhe e-alithare elingokomfanekiso elimela “intando” kaNkulunkulu. (Gal. 1:4; Heb. 10:5-10) Njengoba i-alithare liyindawo eqakathekileyo ethempelini, kumele ukuthi ithempeli elingokomfanekiso lalo laba khona ngesikhathi uJesu ebhabhathizwa. Ithempeli likaJehova elikhulu limela konke okwenza senelise ukumkhonza ngendlela eqondileyo kusetshenziswa umhlatshelo kaJesu.​—Mat. 3:16, 17; Heb. 5:4-6.

Ethempelini leli elingokomfanekiso kwakumele kube lomphristi omkhulu. Yikho uJehova wagcoba uJesu “ngomoya ongcwele langamandla” ukuthi abe ngumphristi omkhulu. (ImiSeb. 10:37, 38; Mak. 1:9-11) Kodwa sikwazi njani ukuthi uJesu wagcotshwa ukuthi abe nguMphristi Omkhulu engakafi futhi engakavuswa? Ukuhlola okwenzakala ku-Aroni lakwabanye abaphristi abakhulu abalandela emva kwakhe kuzasinceda siphendule umbuzo lo.

UMthetho uJehova ayewunike uMosi wawusithi ngumphristi omkhulu kuphela okwakumele angene eNgcwele Ngcwele eyayisethabanikeli. Sekulethempeli nguye yedwa futhi owayengena eNgcwele Ngcwele. Kwakulekhetheni elalisehlukanisa indawo le leNdawo eNgcwele. Umphristi omkhulu wayedlula ikhetheni leli ngeLanga Lokubuyisana kuphela esiya eNgcwele Ngcwele. (Heb. 9:1-3, 6, 7) U-Aroni labanye abalandela emva kwakhe bagcotshwa ukuthi babe ngabaphristi abakhulu bengakadluli ikhetheni besiya eNgcwele Ngcwele. Ngakho uJesu laye kumele ukuthi wagcotshwa ukuthi abe nguMphristi Omkhulu engakafi njalo engakadluli “ikhetheni, okutsho inyama yakhe” esiya ezulwini. (Heb. 10:20) Ngalesosizatho umphostoli uPhawuli wathi uJesu wabuya “engumphristi omkhulu” wadabula “phakathi kwetende elingcono futhi eliphelele kakhulu kulelakuqala njalo elingenziwanga ngezandla” wasengena “ezulwini sibili.”​—Heb. 9:11, 24.

Isivumelwano esitsha senziwa futhi saqalisa ukusebenza ngesikhathi esifananayo. Kungani sisitsho njalo? UJesu esebuyele ezulwini wafika wethula umhlatshelo opheleleyo ngenxa yethu. Lawa kwakungamanyathelo amabili kwamathathu ayesenza ukuthi isivumelwano esitsha senziwe. Amanyathelo la amathathu yiwo ayesenza lokuthi isivumelwano siqalise ukusebenza. Yiwaphi lawo manyathelo?

Elokuqala, uJesu wabuyela kuJehova ezulwini. Elesibili, wacela uJehova ukuthi amukele umhlatshelo ayewenzile. Elesithathu, uJehova wamukela umhlatshelo kaJesu. Aluba akwenziwanga konke lokhu, isivumelwano esitsha sasingasoze sisebenze.

IBhayibhili alisitsheli ukuthi uJehova wawamukela nini umhlatshelo kaJesu. Yikho asingeke sitsho sibili ukuthi isivumelwano esitsha senziwa nini lokuthi saqala nini ukusebenza. Lanxa kunjalo siyakwazi ukuthi uJesu waya ezulwini kusasele amalanga alitshumi ukuthi kufike iPhentekhosti. (ImiSeb. 1:3) Phakathi kwalawo malanga uJesu wethula umhlatshelo wakhe phambi kukaJehova futhi uJehova wawamukela. (Heb. 9:12) Ubufakazi balokhu bakhanya bha ngePhentekhosti lika-33 C.E. (ImiSeb. 2:1-4, 32, 33) Ngalesosikhathi isivumelwano esitsha sasesenziwe futhi sesisebenza.

Ngamafitshane, uJehova wathi eseyamukele igazi likaJesu elachithekayo isivumelwano esitsha senziwa futhi saqalisa ukusebenza uJesu uMphristi Omkhulu enguMlamuleli waso.​—Heb. 7:25; 8:1-3, 6; 9:13-15.