Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INDABA YOKUPHILA

UJehova Wangibusisa Ngendlela Engangingayikhangelelanga

UJehova Wangibusisa Ngendlela Engangingayikhangelelanga

NGANGIKWAZI ukuthi kumele ngiphayone kodwa ngangizibuza ukuthi ngizakukholisa yini. Ngangiwuthanda umsebenzi engangiwenza eGermany wokuthumela ukudla endaweni ze-Africa ezigoqela iDar es Salaam, i-Elisabethville le-Asmara. Ngangingakwazi ukuthi ngelinye ilanga ngizakhonza uJehova okwesikhathi sonke endaweni lezo lakwezinye ezinengi e-Africa.

Ngathi sengiqalisile ukuphayona impilo yami yantshintsha ngendlela engangingayikhangelelanga. (Efe. 3:20) Engxenye uyazibuza ukuthi lokhu kwenzakala njani. Wothi ngiyisusele phansi indaba yami.

Ngazalelwa eBerlin eGermany ngo-1939 ngemva kwenyanga ezilutshwana kuqalise iMpi Yomhlaba Yesibili. Impi le yathi isisiyaphela ngo-1945 indizamtshina zempi zazitshona zikhithiza amabhomba edolobheni leBerlin. Ngelinye ilanga zawakhithizela endaweni esasihlala kuyo. Kodwa mina labangakithi sabaleka saya lapho abantu ababecatsha khona ukuze bavikeleke. Ngokuhamba kwesikhathi sasuka saya e-Erfurt lapho umama adabuka khona.

Ngilabazali bami lodadewethu eGermany ngabo-1950

Umama wayezimisele ukuthola iqiniso yikho wabala amabhuku ezinjulangqondo futhi waya emasontweni amanengi kodwa kazange asuthiseke. Ngabo-1948 kwafika oFakazi bakaJehova ababili ngekhaya. Umama wabangenisa endlini njalo wababuza imibuzo eminengi. Kungakedluli ihora watshela mina lomnawami oyinkazana ukuthi wayeselitholile iqiniso. Kungakayingaphi mina lomama lomnawami saqalisa ukungena imihlangano e-Erfurt.

Ngo-1950 sabuyela eBerlin futhi safika sangena lebandla leBerlin-Kreuzberg. Saphinda sathutha sayahlala kweyinye indawo eBerlin njalo sasesingena lebandla leBerlin-Tempelhof. Ngokuhamba kwesikhathi umama wabhabhathizwa kodwa mina ngangilokhu ngithikaza. Kwakubangelwa yini?

OKWANGINCEDA UKUTHI NGILWISANE LENHLONI

Ngangingathuthuki kangako ngoba ngangilenhloni. Ngangiphuma sibili ekutshumayeleni kodwa kwaphela iminyaka imibili ngingakaze ngitshumayeze muntu. Kodwa izinto zantshintsha sengijayelane labafowethu labodadewethu ababetshengise ukuthi balesibindi futhi bazinikele kuJehova. Abanye babeke babotshwa enkambeni zokuhlukuluzwa zamaNazi lasemajele e-East German. Abanye babengenisa amabhuku ngudlu e-East Germany lanxa  lokhu kwakungabenza babotshwe. Abakwenzayo kwangithinta kakhulu. Ngazibuza ukuthi ngingehlulwa yini ukulwisana lenhloni nxa kuyikuthi abazalwane laba bafaka ukuphila kwabo engozini njalo baphosa babotshwa ngenxa yokuthanda uJehova labafowabo.

Ukuba semkhankasweni omkhulu wokutshumayela owenziwa ngo-1955 kwanginceda ukuthi ngilwisane lenhloni. Umfowethu uNathan Knorr wabhala incwadi eyakhitshwa ku-Informant * esithi umkhankaso lo ngomunye wemikhankaso emikhulu eyake yahlelwa yinhlanganiso. Wathi nxa ummemezeli wonke engaya emkhankasweni lo “ukutshumayela ngenyanga le kuzaba mnandi ukwedlula konke okwake kwenziwa.” Lakanye yikho okwenzakalayo. Kungakedluli isikhathi eside umkhankaso uphelile ngazinikela kuJehova futhi mina lobaba lomnawami sabhabhathizwa ngo-1956. Kodwa kungakayi ngaphi kwasekumele ngenze esinye isinqumo esiqakathekileyo.

Okweminyaka eminengi ngangikwazi ukuthi kumele ngiphayone kodwa ngangilokhu ngibala amabala engwe. Ngaqala ngafundela umsebenzi wokuthenga lokuthengisa impahla emabhizimusini akwamanye amazwe. Ngemva kwalokho ngangifuna ukuthi ngike ngisebenze ngingakaphayoni ukuze ngibe lolwazi olunengi emsebenzini lo. Yikho ngo-1961 ngaqalisa ukusebenza eHamburg, idolobho elikhulu kulawo wonke aseceleni kolwandle eGermany. Umsebenzi lo ngasengiwuthanda kakhulu okokuthi ngangilokhu ngitshovela phambili ukuphayona. Pho ngangizakwenzani?

Ngiyambonga uJehova ngokusebenzisa abazalwane abalothando abanginceda ngabona ukuthi ukusebenzela yena yikho okuqakatheke kakhulu. Abangane bami abanengi basebeqalisile ukuphayona futhi babeyisibonelo esihle kimi. Kanti njalo umfowethu u-Erich Mundt owayeke waba senkambeni yokuhlukuluzwa wangikhuthaza ukuthi ngithembe uJehova. Wathi abazalwane ababezithemba enkambeni yokuhlukuluzwa baphela amandla kodwa labo ababethemba uJehova ngokupheleleyo baqhubeka bethembekile njalo baqinisa abanye enhlanganisweni yakhe.

Ngiqalisa ukuphayona ngo-1963

Umfowethu uMartin Poetzinger owacina eselilunga leQula Elibusayo laye wayehlala ekhuthaza abazalwane esithi: “Isibindi yinto eligugu kakhulu kulazo zonke ongaba lazo.” Ngacabangisisa ngamazwi la ngasengitshiya umsebenzi ngaqalisa ukuphayona ngoJune 1963. Lesi yisinqumo esingcono kulazo zonke engake ngazenza. Ngemva kwenyanga ezimbili ngingakaqalisi lokudinga omunye umsebenzi ngacelwa ukuthi ngibe liphayona eliqakathekileyo. Ngemva kweminyaka emilutshwana uJehova wangibusisa ngendlela engangingayikhangelelanga ngoba ngabizwa ekilasini yesi-44 yeSikolo seGiliyadi.

NGAFUNDA ISIFUNDO ESIQAKATHEKILEYO EGILIYADI

Esinye isifundo esiqakathekileyo engasifundiswa ikakhulu ngumfowethu uNathan Knorr loLyman Swingle ngesikhathi ngiseGiliyadi yikuthi ngingaphangisi ukukhalala umsebenzi engiwenzayo. Basikhuthaza ukuthi singatshiyi umsebenzi wethu lanxa kungaze kube nzima. Umfowethu uKnorr wathi: “Uzakhangelani? Ingcekeza, izibungu, ubuyanga kumbe uzakhangela izihlahla, amaluba kanye labantu abathokozayo? Funda ukuthanda abantu!” Ngelinye ilanga umfowethu uSwingle wathi ekhuluma ngezizatho ezenza abanye abazalwane bakhalale waqalisa ukuhlengezela izinyembezi. Wama ukukhuluma waze waba ngcono. Lokhu kwangithinta kakhulu futhi kwangenza ngazimisela ukungadanisi uKhristu labafowabo abathembekileyo.​—Mat. 25:40.

Mina loClaude loHeinrich singabanali eLubumbashi eCongo ngo-1967

Sathi sesitsheliwe izindawo esasizakuya kuzo abanye ababesebenza eBhetheli babuza abanye bethu ukuthi sizakuya ngaphi. Bakhuluma kuhle ngendawo abanye ababesiya kuzo kodwa ngathi ngisithi, “ECongo (Kinshasa),” bathula basebesithi: “Wo, eCongo! UJehova kabe lawe!” Ngalezonsuku kwakulemibiko eminengi evela kwabezindaba eyayikhuluma ngokulwa kanye lokubulalana kwabantu eCongo. Lanxa kunjalo ngahlala ngicabangisisa ngengangikufunde  eGiliyadi. Sesiphiwe izicoco ngoSeptember 1967 mina loHeinrich Dehnbostel loClaude Lindsay sahle saqonda eKinshasa esigodlweni seCongo.

UMSEBENZI OWASIFUNDISA OKUNENGI

Sesifikile eKinshasa safundela isiFrench okwenyanga ezintathu. Sesiqedile sagada indizamtshina silubangise eLubumbashi eyayisaziwa ngokuthi yi-Elisabethville eseduzane lomngcele weZambia eningizimu yeCongo. Safika sahlala endlini yabanali eyayiphakathi kwedolobho.

Abantu abanengi eLubumbashi babengakaze bezwe izindaba ezinhle yikho sathokoza ukuba ngabokuqala ukubatshumayeza. Ngesikhatshana nje sasesilezifundo ezinengi okokuthi sasesingasenelisi ukufunda lazo zonke. Sasitshumayeza iziphathamandla zikahulumende lamapholisa. Abanengi babelihlonipha iLizwi likaNkulunkulu lomsebenzi wokutshumayela esasiwenza. Ulimi olwalukhulunywa kakhulu khonapho yisiSwahili yikho mina loClaude Lindsay saphinda safunda ulimi lolu. Kungakayingaphi satshelwa ukuthi siyengena lebandla lesiSwahili.

Lanxa sasikholisa kakhulu sasike sehlelwe zinhlupho. Sasihlala sihlutshwa ngamasotsha adakiweyo ayelemibhobho kanye lamapholisa alolaka ayesigcona ngezinto esingazenzanga. Ngelinye ilanga kwafika amapholisa ayehlomile ngesikhathi sisenza imihlangano yebandla endlini yabanali. Asithatha asisa enkambeni asesihlalisa phansi enhlabathini kwaze kwaba ngama-10 ebusuku ngemva kwalokho asikhulula.

Ngo-1969 ngaqalisa ukuhambela amabandla. Kwesinye isikhathi ngangihamba imango emide endleleni ezilodaka ngidabula phakathi kotshani  obude. Lokhu kujayelekile e-Africa. Komunye umuzi kwakulesikhukhukazi esilamatsiyane esasilala ngaphansi kombheda wami ebusuku. Angisoze ngikukhohlwe ukukhala kwaso okwakungivusa kusesele. Ngihlala ngizikhumbula izikhathi ezimnandi engangisiba lazo labazalwane sizikwejisele emlilweni ntambama sixoxa ngeqiniso eliseBhayibhilini.

Obunye ubunzima babangelwa ngabantu ababezitshaya oFakazi bona bengabeqembu leKitawala. * Abanye babo babhabhathizwa futhi baba ngabadala emabandleni. Inengi labantu laba ‘elalinjengamadwala acatshileyo’ ebandleni lehluleka ukuqila abafowethu labodadewethu ababethembekile. (Jud. 12) Ngokuhamba kwesikhathi uJehova wawahlambulula amabandla futhi ngemva kwalokho abantu abanengi baba ngoFakazi.

Ngo-1971 kwathiwa ngiyesebenza ewofisini yegatsha eKinshasa. Ngangisenza imisebenzi etshiyeneyo egoqela ukuhlela izincwadi ezifika egatsheni lezithunyelwa kwezinye indawo, uku-oda amabhuku lokukhangela izindaba eziphathelane lenkonzo. IBhetheli yanginceda ngenelisa ukuhlela umsebenzi elizweni elikhulu elingathuthukanga kangako. Kwesinye isikhathi incwadi zethu zaziphuza ukufika emabandleni. Incwadi lezi zazifika ngendizamtshina besezifakwa ezikepeni ezazicina zibanjwa lukhula olusemanzini okwamaviki athile. Lanxa kwakulobunzima umsebenzi awuzange ume.

Yayingimangalisa indlela abazalwane ababelungiselela ngayo imihlangano emikhulu lanxa kwakungelamali enengi. Babelungisa kuhle isiduli ukuze sibe yindawo lapho isikhulumi esima khona, benze imiduli ngotshani obude futhi obunye babubophe bube yizitulo zokuhlala. Babesebenzisa imihlanga ye-bamboo ukuze benze insika lentungo besebefulela ngamacansi enziwe ngemizi. Amacansi babephinda bawasebenzise ukwenza iphezulu yamatafula. Babebopha ngengxoza njengoba babengela zipikili. Kwakuhlala kungithokozisa ukubona amacebo amahle abafowethu labodadewethu ababebuya lawo loba kwakunzima. Ngangibathanda kakhulu abazalwane laba futhi ngabakhumbula okuzwayo sengithuthele kwenye indawo.

EKENYA

Ngo-1974 ngantshintshwa ngayasebenzela ewofisini yegatsha eseNairobi eKenya. Sasilomsebenzi omnengi ngoba igatsha leKenya lalikhangela umsebenzi wokutshumayela emazweni angu-10 ayengomakhelwane futhi kwamanye awo umsebenzi wethu wawuvinjelwe. Ngangijayele ukuthunywa ukuthi ngivakatshele amazwe la ikakhulu i-Ethiopia lapho abafowethu ababehlukuluzwa khona njalo bebekezelela ubunzima obukhulu. Abanengi babo baphathwa ngolunya futhi bafakwa emajele, abanye baze babulawa. Kodwa baqhubeka beqinisela ngenxa yokuthi babemthanda uJehova futhi bethandana.

Ngo-1980 ngathokoza kakhulu ngoba ngatshada loGail Matheson odabuka eCanada. Mina loGail sangena sonke iSikolo seGiliyadi. Yena wayengumnali eBolivia njalo sasibhalelana izincwadi. Kwathi sekudlule iminyaka engu-12 sahlangana eNew York. Kungakayingaphi satshada eKenya. Ngiyambonga kakhulu uGail ngenxa yokuthi ubona izinto ngendlela uJehova azibona ngayo futhi uyasuthiseka ngalokho alakho. Lakhathesi uyangisekela njalo ungumngane oligugu.

Ngo-1986 mina loGail saqalisa ukuhambela ngapha ngililunga leKhomithi Yegatsha. Sasihambela lasemazweni amanengi ayengaphansi kwegatsha leKenya.

Ngisenza inkulumo emhlanganweni omkhulu e-Asmara ngo-1992

Ngikhumbula sihlela umhlangano omkhulu owawuzakwenziwa e-Asmara (ese-Eritrea) ngo-1992 ngesikhathi umsebenzi wethu ungakavinjelwa endaweni leyo. Okudanisayo yikuthi indawo esayitholayo kwakuyindlu yokugcina utshani lezifuyo eyayimbi phandle futhi imbi kakhulu phakathi. Kwathi kufika ilanga lomhlangano ngasala ngibambe owangaphansi ngibona indlela abafowethu ababeyilungise ngayo ukuze  sikhonzele kuyo uJehova. Imuli ezinengi zabuya lamalembu okucecisa zavala yonke into eyayingabukeki. Sakholisa kakhulu emhlanganweni lo owawulabantu abangu-1 279.

Umsebenzi wokuhambela wawutshiyene sibili lesasikujayele ngoba sasihlala ezindaweni ezitshiyeneyo iviki ngayinye. Sake sahlala endlini enkulu enhle eyayiseceleni kolwandle saphinda sahlala endlini eyayakhiwe ngamazenge futhi izambuzi zazikhatshana ngamamitha adlula 100. Kodwa kungelani lokuthi sasihlala ngaphi esikukhumbula kakhulu yisikhathi esasichitha sitshumayela lamaphayona kanye labamemezeli abakhutheleyo. Sathi sintshintshelwa komunye umsebenzi satshiya abangane abanengi esasizabakhanuka kakhulu.

SATHOLA IZIBUSISO E-ETHIOPIA

Phakathi kuka-1987 lo-1992 umsebenzi wethu wavunyelwa emazweni amanengi ayekhangelwa ligatsha leKenya. Lokhu kwenza ukuthi kuvulwe amagatsha kanye lamawofisi ayezakhangela umsebenzi emazweni lawo. Ngo-1993 kwathiwa siyesebenza ewofisini ese-Addis Ababa e-Ethiopia lapho okwasekuleminyaka umsebenzi wethu usenziwa ngudlu. Kodwa ngalesosikhathi wawusuvunyelwa ngokusemthethweni.

Ngihambela emaphandleni e-Ethiopia ngo-1996

UJehova uwubusisile umsebenzi wokutshumayela e-Ethiopia. Abafowethu labodadewethu abanengi baba ngamaphayona esikhathi sonke. Kusukela ngo-2012, umnyaka ngamunye inani lamaphayona esikhathi sonke belisedlula amaphesenti angu-20 enani labamemezeli bonke. Kanti njalo abazalwane bayaqeqetshwa ezikolo zenhlanganiso futhi sekwakhiwe amaWolu oMbuso edlula 120. Ngo-2004 imuli yeBhetheli yathuthela esakhiweni esitsha njalo iWolu Yemihlangano Emikhulu eyakhelwa endaweni leyo iyabanceda kakhulu abazalwane.

Eminyakeni yonke le mina loGail sibe ngabangane abaseduze labafowethu labodadewethu abanengi e-Ethiopia. Siyabathanda kakhulu ngoba balomusa lothando. Khathesi asisaphilanga kuhle emzimbeni yikho santshintshelwa egatsheni leCentral Europe. Lapha siphethwe kuhle kodwa siyabakhanuka kakhulu abangane bethu e-Ethiopia.

UJEHOVA WAKHULISA

Sizibonele ngawethu uJehova ekhulisa umsebenzi wakhe. (1 Khor. 3:6, 9) Ngokwesibonelo, ngesikhathi ngiqalisa ukutshumayeza abantu baseRwanda ababesebenza emigodini yekhopha eCongo kwakungela bamemezeli eRwanda. Kodwa khathesi sekulabafowethu labodadewethu abangaba ngu-30 000. Ngo-1967 kwakulabamemezeli abangaba ngu-6 000 eCongo (Kinshasa). Khathesi kulabamemezeli abangaba ngu-230 000 futhi abantu abedlula 1 miliyoni bangena iSikhumbuzo ngo-2018. Emazweni wonke ayekhangelwa ligatsha leKenya inani labamemezeli selikhwele ledlula i-100 000.

Eminyakeni engaphezu kwengu-50 eyadlulayo uJehova wasebenzisa abazalwane abatshiyeneyo ukuthi bangincedise ngingene enkonzweni yesikhathi sonke. Lanxa ngiseselazo inhloni sengafunda ukumthemba ngokupheleleyo uJehova. Ukuhlala e-Africa kwanginceda ukuthi ngifunde ukubekezela kanye lokusuthiseka. Mina loGail siyaziqhenya ngabafowethu labodadewethu bakhonale abalomusa, abaqiniselayo ebunzimeni futhi abathemba uJehova. Ngiyambonga kakhulu uJehova ngomusa omkhulu angitshengise wona. Ungibusise ngendlela ebengingayikhangelelanga ngitsho.​—Hubo. 37:4.

^ indima 11 Eyacina isaziwa ngokuthi yi-Nkonzo Yethu YoMbuso. Khathesi sesilo-Gwalo Lomhlangano Lwempilo Lenkonzo YamaKhristu.

^ indima 23 Ibala elithi “Kitawala” livela kwelesiSwahili elitsho ‘ukubusa kumbe ukukhokhela.’ Iqembu leli lalingelezombusazwe futhi inhloso yalo yayingeyokuthi iCongo ithole uzibuse njengoba yayibuswa yiBelgium. Amaqembu eKitawala ayesithi angathola amabhuku aboFakazi bakaJehova awabale abesewahambisa ebantwini njalo ayechasisa kubi izimfundiso zeBhayibhili ukuze zivumelane lemibono yawo yezombusazwe lamasiko awo esidimoni kanye lokuziphatha kwawo okulihlazo.