Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 30

Singabatshumayeza Njani Abantu Abangasontiyo?

Singabatshumayeza Njani Abantu Abangasontiyo?

Sengibe yizinto zonke kuyo yonke imihlobo yabantu ukuze nxa kusenza ngisindise abanye ngazo zonke izindlela.”​—1 KHOR. 9:22.

INGOMA 82 “Yenzani Ukukhanya Kwenu Kukhanye”

ESIZAKUFUNDA *

1. Yiluphi untshintsho olube khona kwezinye indawo eminyakeni esanda kwedlula?

OKWEMINYAKA eminengi abantu abanengi bebesonta. Kodwa eminyakeni esanda kwedlula kube lontshintsho olukhulu. Inani labantu abangasontiyo liqhubeka liqansa. Kwamanye amazwe abantu abanengi vele kabasonti. *​—Mat. 24:12.

2. Yiziphi izizatho ezenza abantu abanengi bangasonti?

2 Kungani kulokhu kusiba labantu abanengi abangasontiyo? * Abanye bathatheka ngobunandi bempilo ikanti abanye baphanjulwa zinkathazo. (Luk. 8:14) Abanye bona sebesithi uNkulunkulu kakho. Abanye bayakholwa kuNkulunkulu kodwa bacabanga ukuthi ukuya esontweni akusancedi futhi akuhambelani lesayensi njalo akulangqondo. Kungenzeka bajayele ukuzwa abangane babo lababalisi besithi izinto zazenzakalela. Lokhu bayakuzwa ngitsho lakuma-TV lamarediyo. Kukalutshwane ukuthi bake bezwe izizatho ezilengqondo zokukholwa kuNkulunkulu. Abanye abasonti ngoba benyanyiswa yindlela abakhokheli bamasonto abathanda ngayo imali labasebenzisa ngayo izikhundla zabo. Kwezinye indawo ohulumende bafaka imithetho eyenza kube nzima ukuthi abantu bakhonze uNkulunkulu bekhululekile.

3. Isihloko lesi sizasinceda njani?

3 UJesu wathi ‘senze abantu bezizwe zonke babe ngabafundi.’ (Mat. 28:19) Singabancedisa njani abantu abangasontiyo ukuthi bathande uNkulunkulu njalo babe ngabafundi bakaKhristu?  Kumele sikhumbule ukuthi indlela umuntu enza ngayo nxa simtshumayeza iya ngokuthi ukhuliswe njani. Ngokwesibonelo abantu be-Europe abasoze benze njengabe-Asia. Kungani kunjalo? Abanengi babo kukhona abakwaziyo ngeBhayibhili futhi sebake bezwa ukuthi uNkulunkulu wadala zonke izinto. Kodwa abanengi e-Asia bakwazi okulutshwana kumbe akula lutho abalwaziyo ngeBhayibhili futhi abakholwa ukuthi kuloMdali. Inhloso yesihloko lesi ngeyokusinceda ukuthi sitshumayeze bonke abantu esihlangana labo enkonzweni kungelani lokuthi badabuka ngaphi loba bakholwani.

OKUNGASINCEDA UKUTHI SIHLALE SILETHEMBA

4. Kungani kumele sihlale silethemba?

4 Woba Lethemba. Minyaka yonke kuba labantu ababengasonti ababa ngoFakazi bakaJehova. Abanengi babo babeziphethe kuhle futhi besenyanya ubuzenzisi obugcwele emasontweni. Abanye bona babengaziphathanga njalo abanengi babo babelemikhuba emibi okwakumele bayitshiye. Ngakho asithandabuzi ukuthi uJehova uzasinceda sibathole ‘abalesifiso sokuthola ukuphila okungapheliyo.’​—ImiSeb. 13:48; 1 Tim. 2:3, 4.

Vumelana lezimo nxa utshumayeza labo abangalikholwayo iBhayibhili (Khangela indima 5 lo-6) *

5. Kuyini okujayele ukwenza abantu basilalele nxa sibatshumayeza?

5 Woba Lomusa Futhi Unanzelele Okutshoyo. Izikhathi ezinengi okwenza abantu basilalele yindlela esikhuluma labo ngayo hatshi lokho esikutshoyo. Bayathokoza nxa bebona ukuthi siyananzelela esikutshoyo lokuthi silomusa futhi silendaba labo. Asifuni kubabamba ngamandla ukuthi basilalele kodwa sifuna ukuzwisisa ukuthi bathini ngendaba zokukhonza. Ngokwesibonelo, abanye abakuthandi ukukhuluma ngendaba zenkolo lomuntu abangamaziyo. Abanye babona angani yikudelela ukubuza umuntu ukuthi ucabangani ngoNkulunkulu. Kanti njalo abanye balenhloni zokubonakala bebala iBhayibhili ikakhulu laboFakazi. Kungelani lokuthi sithole umuntu onjani thina sizama ukuba lendaba lendlela azizwa ngayo.​—2 Tim. 2:24.

6. Umphostoli uPhawuli watshengisa njani ukuthi uyavumelana lezimo futhi singamlingisela njani?

6 Kumele senzeni nxa umuntu ekhanya engakuthandi ukuthi sisebenzise amabala anjengathi “iBhayibhili,” “indalo,” “uNkulunkulu,” loba “inkolo”? Singalingisela umphostoli uPhawuli ngokusebenzisa amanye amabala. Ngesikhathi ekhuluma lamaJuda wabonisana lawo esebenzisa iMibhalo. Kodwa wathi esekhuluma lamaGrikhi ase-Athene kazange akuveze ukuthi wayesebenzisa iMibhalo. (ImiSeb. 17:2, 3, 22-31) Singamlingisela njani uPhawuli? Nxa singahlangana lomuntu ongalikholwayo iBhayibhili kuhle ukuthi sibonisane laye singazange sitsho ukuthi esikukhulumayo sikuthethe eBhayibhilini. Nxa singananzelela ukuthi umuntu esixoxa laye kakhululekanga ukuthi abantu bambone ebala iBhayibhili lathi, kungaba ngcono ukuthi simbalele efonini loba ku-tablet.

7. Kuyini esingakwenza ukuze silingisele isibonelo sikaPhawuli esilandiswa ku-1 Khorinte 9:20-23?

7 Zwisisa Njalo Ulalele. Kumele sizame ukuzwisisa indlela abantu esibatshumayezayo abacabanga ngayo labazizwa ngayo. (Zaga. 20:5) Ake siphinde sixoxe ngesibonelo sikaPhawuli. Wakhulela phakathi kwamaJuda yikho kwakumele antshintshe intshumayelo yakhe lapho etshumayeza abeZizweni ngoba babesazi okulutshwana kumbe bengazi lutho ngoJehova langeMibhalo. Singamlingisela njani uPhawuli? Singachwayisisa kumbe sibuze abanye ebandleni ukuze sizwisise indlela abantu abasensimini yethu abacabanga ngayo labazizwa ngayo.​—Bala u-1 Khorinte 9:20-23.

8. Yiphi enye indlela esingayisebenzisa ukuze siqalise ingxoxo yeBhayibhili?

8 Inhloso yethu ngeyokudinga abantu  ‘abafaneleyo.’ (Mat. 10:11) Nxa sifuna ukuphumelela ukwenza lokhu kumele sibuze abantu lokho abakucabangayo besesilalelisisa. Umzalwane ose-England ujayele ukubuza abantu ukuthi bangenzani ukuze bathokoze emitshadweni yabo, ukuthi bangabakhulisa njani abantwababo lokuthi bangabekezela njani nxa bephathwa kubi. Ngemva kokulalela impendulo uyathi, “Ucabangani ngamazwi la abhalwa eminyakeni engu-2 000 eyadlulayo?” Esetsho njalo uyababalela imibhalo efaneleyo esebenzisa ifoni yakhe engazange athi “iBhayibhili.”

TSHUMAYELA NGENDLELA EZATHINTA INHLIZIYO

9. Singabanceda njani abantu abangafuniyo ukuxoxa ngoNkulunkulu?

9 Singenelisa ukuthinta inhliziyo zabantu abangafuniyo ukuxoxa ngoNkulunkulu nxa singakhuluma ngezinto abazithandayo. Ngokwesibonelo, abanye bayakuthanda ukubuka indalo. Ngakho singathi: “Ngithemba uyake unanzelele ukuthi abezesayensi bajayele ukwenza izinto bekopa kulokho okuvele kukhona emhlabeni. Ngokwesibonelo abenza ama-microphone bahlolisisa indlela indlebe esebenza ngayo ikanti abenza amakhamera bahlola indlela ilihlo elisebenza ngayo. Kuyini okucabangayo nxa ukhangele izinto ezisemhlabeni? Ubona angani zazivelela nje kumbe kulomuntu owazidalayo loba kulokunye okwenzakalayo?” Ngemva kokulalelisisa singathi: “Nxa omanjinela bekopa indlela ilihlo lendlebe okusebenza ngayo singazibuza ukuthi bayabe befunda kubani. Ngamangala kakhulu ngibala amazwi embongi yakudala athi: ‘Yena lowo owayigxumekayo indlebe kezwa yini? Yena lowo owabumba ilihlo kaboni na? . . . Yena lowo ofundisa umuntu kalalwazi na?’ Abanye abezesayensi bayavumelana lamazwi la futhi bayakukholwa ukuthi izinto zadalwa.” (Hubo. 94:9, 10) Ngemva kwalokho sesingamtshengisa ividiyo eku-jw.org® ngaphansi kwengxenye ethi “Izingxoxo Lalokho Okwenzakala Ezimpilweni Zabanye” esihlokweni esithi “Okutshiwo Ngabanye Ngemvelaphi Yempilo.” (Khangela ngaphansi kwengxenye ethi OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI > ISAYENSI LEBHAYIBHILI.) Kumbe singamnika ibhukwana elithi Ingabe Izinto Eziphilayo Zadalwa? loba elithi The Origin of Life​—Five Questions Worth Asking.

10. Ungayiqalisa njani ingxoxo lomuntu ongafuniyo ukuxoxa ngoNkulunkulu?

10 Abantu abanengi bafisa ukuba lekusasa elihle. Kodwa abanengi babo besaba ukuthi umhlaba uzatshabalaliswa loba ucine ungasahlaleki. Umbonisi wesiqinti ohlala eNorway uthi abantu abangafuniyo ukuxoxa  ngoNkulunkulu bajayele ukuvuma ukuxoxa ngezinto ezenzakala emhlabeni. Ngemva kokubingelela uyathi: “Ubona angathi sizaphila ngcono yini esikhathini esizayo? Ucabanga ukuthi abangalungisa izinto emhlabeni ngabezombusazwe, ngabezesayensi loba ngomunye nje umuntu?” Ngemva kokulalelisisa uyabala kumbe atsho amazwi ombhalo okhuluma ngekusasa elihle. Abanye kuyabamangalisa ukuzwa ukuthi umhlaba awusoze ubhujiswe lokuthi abalungileyo bazahlala kuwo kuze kube nini lanini.​—IHubo. 37:29; UmTshu. 1:4.

11. Kungani kumele sisebenzise indlela ezitshiyeneyo nxa siqalisa ingxoxo futhi singakulingisela njani okwenziwa nguPhawuli okubhalwe kuRoma 1:14-16?

11 Kumele sisebenzise izindlela ezitshiyeneyo zokuqalisa ingxoxo nxa sitshumayela ngoba abantu abafanani. Phela indaba engazwakala imnandi komunye ingenza omunye angafuni ukulalela. Abanye bayakuthanda ukuxoxa ngoNkulunkulu kumbe ngeBhayibhili kodwa abanye bafuna liqalise lixoxe ngokunye nje okuseceleni. Kungelani lokuthi sihlangana labantu abanjani, kumele sibatshumayeze bonke. (Bala uRoma 1:14-16.) Kanti njalo kufanele sikhumbule ukuthi uJehova nguye okhulisa iqiniso ezinhliziyweni zalabo abathanda okulungileyo.​—1 Khor. 3:6, 7.

SINGABATSHUMAYEZA NJANI ABANTU BE-ASIA?

Abamemezeli boMbuso abanengi batshengisa ukuthi balendaba labantu abavela ezindaweni ezilabantu abanengi abangasontiyo futhi babatshela ukuthi iBhayibhili lilenhlakanipho encedayo (Khangela indima 12 lo-13)

12. Singenzani ukuze sitshumayeze abantu be-Asia abangakaze bazihluphe kangako ngokucabanga ukuthi kuloMdali?

12 Abamemezeli abanengi emhlabeni wonke bahlangana labantu abadabuka e-Asia lalabo abavela emazweni lapho ohulumende abangavumeli khona ukuthi abantu bakhonze uNkulunkulu bekhululekile. Abantu abanengi e-Asia abakaze bazihluphe kangako ngokucabanga ukuthi kuloMdali. Abanye balesifiso sokwazi okunengi njalo bangavuma ukufunda lathi iBhayibhili kodwa abanye baqalisa besesaba ukufunda izinto ezintsha. Manje singenzani ukuze sibatshumayeze? Abanye asebelesikhathi bengabamemezeli bakhetha ukuqalisa ngengxoxo eseceleni lokuba lendaba labo. Nxa kuvuma bayabalandisela lokuthi impilo yabo yantshintsha njani sebeqalise ukusebenzisa izimiso zeBhayibhili.

13. Kuyini okungenza abantu bathande ukuzwa lokho okutshiwo liBhayibhili? (Khangela umfanekiso ongaphandle.)

13 Abantu abanengi bayakuthanda ukuzwa indlela inhlakanipho eseBhayibhilini esinceda ngayo empilweni. (UmTshu. 7:12) Udadewethu oseNew York otshumayeza abantu abakhuluma isiMandarin uthi: “Ngiyazama ukuba lendaba labo futhi ngibalalele nxa bekhuluma. Nxa kungaba labantu abathuthela lapha bevela kwamanye amazwe ngiyababuza ngithi: ‘Injani impilo yalapha? Usuwutholile yini umsebenzi? Abantu balapha bakuphatha kuhle yini?’” Ngezinye izikhathi ukwenza njalo kuyamnceda udadewethu ukuthi enelise ukuxoxa labo ngeBhayibhili. Nxa kuvuma, uphinda athi: “Ubona angathi kuyini esingakwenza ukuze sihlalisane kuhle labanye? Ngicela ukukutshengisa isaga esiseBhayibhilini. Sithi: ‘Ukusungula inkani kunjengokubhidliza umduli wedamu; ngakho yekela indaba ingakadaleki inkani.’ Ubona angani okusevesini le kungasinceda yini ukuthi sihlalisane kuhle labanye?” (Zaga. 17:14) Ukuxoxa ngalindlela kungasinceda sinanzelele abantu abangathanda ukufunda okunengi ngeBhayibhili.

14. Umzalwane ose-Asia ubatshumayeza njani abantu abangakholwayo ukuthi uNkulunkulu ukhona?

14 Singabatshumayeza njani abantu abangakholwayo ukuthi uNkulunkulu ukhona? Umzalwane oselesikhathi eside etshumayeza abantu abangasontiyo e-Asia uthi: “Nxa abantu balapha besithi abakholwa  kuNkulunkulu bayabe besitsho ukuthi abakholwa kubonkulunkulu abakhonzwa ngabantu abanengi endaweni le. Yikho ngijayele ukuvumelana labo ukuthi onkulunkulu abanengi abasibo beqiniso kodwa benziwa ngabantu. Ngiyababalela uJeremiya 16:20 othi: ‘Kambe abantu bayazenzela onkulunkulu babo na? Ye, kodwa kayisibo onkulunkulu!’ Besengibabuza ukuthi ungaphi umehluko phakathi kwabonkulunkulu abenziwa ngabantu loweqiniso. Ngiyalalelisisa besengibabalela u-Isaya 41:23 othi: ‘Lisazise okuqukethwe yizinsuku ezizayo, ukuze sazi ukuthi lingonkulunkulu.’ Ngemva kwalokho ngiyabatshengisa okwatshiwo nguJehova mayelana lesikhathi esizayo.”

15. Okwenziwa ngumfowethu we-East Asia kusifundisani?

15 Umfowethu ohlala e-East Asia usebenzisa indlela elandelayo nxa ephindela. Uthi: “Ngiyabatshengisa inhlakanipho eseBhayibhilini, iziphrofetho ezagcwalisekayo lemithetho eqondisa imvelo. Besengibatshengisa ukuthi konke lokhu kuveza njani ukuthi kuloMdali ophilayo njalo ohlakaniphileyo. Nxa umuntu engakhanya esekholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, ngiyamtshengisa ukuthi iBhayibhili lithini ngoJehova.”

16. Ngokwalokho okutshiwo kuHebheru 11:6, kungani kumele abantu esifunda labo babe lokholo kuNkulunkulu futhi balikholwe iBhayibhili njalo singabancedisa njani?

16 Nxa siqhuba isifundo lomuntu ongasontiyo kumele sihlale simncedisa aqinise ukholo lwakhe endabeni yokuthi uNkulunkulu ukhona. (Bala uHebheru. 11:6.) Kufanele simsize lokuthi akukholwe lokho okutshiwo liBhayibhili. Lokhu kungatsho ukuthi siphindaphinde eminye imicijo nxa simfundisa. Sonke isikhathi nxa sifunda kumele simncedise abone ubufakazi bokuthi iBhayibhili yiLizwi likaNkulunkulu. Lokhu singakwenza ngokuhlola iziphrofetho ezagcwalisekayo, indlela abezesayensi labezembali abakufakazela ngayo okuseBhayibhilini kanye lokuthi iBhayibhili lisinceda njani empilweni.

17. Ukutshengisa abanye uthando kubanceda njani?

17 Ukutshengisa bonke abantu uthando kungelani lokuthi bayasonta kumbe hatshi kuyabanceda ukuthi babe ngabafundi bakaKhristu. (1 Khor. 13:1) Inhloso yethu yokubafundisa yikubatshengisa ukuthi uJehova uyasithanda lokuthi ufuna lathi simthande. Minyaka yonke izinkulungwane zabantu ezazingazihluphi kangako ngokukhonza loba ezazingakuthandi ziyabhabhathizwa ngenxa yokuthi sezimthanda uNkulunkulu. Ngakho woba lethemba, ubathande abantu bonke futhi ube lendaba labo. Balalele njalo uzame ukubazwisisa. Bafundise ngesibonelo sakho ukuthi babe ngabafundi bakaKhristu.

INGOMA 76 Wena Uzizwa Njani?

^ indima 5 Kulezinsuku singahlangana labantu abanengi abangasontiyo. Isihloko lesi sizasinceda sibone indlela esingabatshela ngayo izindaba ezinhle futhi sibancede balikholwe iBhayibhili njalo babe lokholo kuJehova uNkulunkulu.

^ indima 1 Imibiko itshengisa ukuthi amazwe e-Europe alabantu abanengi abangasontiyo agoqela i-Albania, i-Austria, i-Azerbaijan, iCzech Republic, iDenmark, iFrance, iGermany, i-Ireland, iNetherlands, iNorway, iSpain, iSweden, iSwitzerland le-United Kingdom. Amanye amazwe e-Asia alabantu abanengi abangasontiyo agoqela iChina, iHong Kong, i-Israel, iJapan, iSouth Korea leVietnam. Abantu abanjalo bakhona lase-Australia leCanada.

^ indima 2 INGCAZELO YAMABALA: Esihlokweni lesi amabala athi abantu abangasontiyo atsho lalabo abangakholwayo ukuthi uNkulunkulu ukhona.

^ indima 54 OKUSEMFANEKISWENI: Umfowethu utshumayeza eyinye indoda asebenza layo esibhedlela, mbayimbayi indoda le ingena ku-jw.org