Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Kambe UJesu Wafela Mina Sibili?

Kambe UJesu Wafela Mina Sibili?

EBHAYIBHILINI kulamazwi amanengi aveza indlela abantu ‘ababelemizwa enjengeyethu’ ababezizwa ngayo. (Jak. 5:17) Ngokwesibonelo, kulula ukuthi siwazwisise amazwi akhulunywa nguPhawuli atholakala kuRoma 7:21-24 athi: “Nxa ngifisa ukwenza okuqondileyo, okubi kuyabe kukimi khonapho. . . . Ngaze ngahawula!” Nxa lathi siyake silwisane lemizwa enjalo kuyasikhuthaza ukwazi ukuthi indoda ethembekileyo uPhawuli layo yake yazizwa ngalindlela.

UPhawuli waphinda wakhuluma ngenye indlela ayezizwa ngayo. Wathi: ‘INdodana kaNkulunkulu yangithanda futhi yazinikela ngenxa yami.’ (Gal. 2:20) Wayengakuthandabuzi lokhu. Engxenye lawe uyake uzwe njalo kodwa hatshi zikhathi zonke.

Nxa sizibona singasibantu balutho ngenxa yezono esazenza kudala kungaba nzima ukukholwa ukuthi uJehova uyasithanda lokuthi uyathethelela. Kanti njalo kungasehlula lokubona inhlawulo iyisipho uJehova asinike umuntu ngamunye. UJesu ufuna siyibone njalo yini inhlawulo? Nxa kunjalo kuyini okungasinceda siyibone ngaleyondlela? Ake sixoxe ngemibuzo le.

UJESU UWUBONA NJANI UMHLATSHELO WAKHE?

UJesu ufuna sibone umhlatshelo wakhe njengesipho esiphiwe umuntu ngamunye. Sikwazi ngani lokho? Ake ucabange ngalokho okubhalwe kuLukha 23:39-43. Kulendoda elenga esigodweni sokuhlutshwa eduzane loJesu. Iyavuma ukuthi ibisenza izinto ezimbi. Kukhanya icala layo likhulu ngoba ukubethelwa esigodweni kwakuyindlela yokujezisa izigangi ezazisenza izinto ezimbi kakhulu. Indoda le iyazisola yikho incenga uJesu isithi: “Ungikhumbule nxa ufika eMbusweni wakho.”

Manje uJesu uthini? Cabanga ubuhlungu angabe ebuzwa lapho etshibilikisa ikhanda ukuze akhangelane lesigebenga lesi. Lanxa esizwa ubuhlungu uyabobotheka abeseqinisekisa indoda le athi: “Ngikutshela iqiniso lamuhla ngithi, uzakuba lami ePharadayisi.” UJesu wayengayikhumbuza nje ukuthi ‘iNdodana yomuntu yalanda ukuzonikela ngokuphila kwayo kube yinhlawulo yabanengi.’ (Mat. 20:28) Kodwa unanzelele yini ukuthi wayitshengisa ukuthi umhlatshelo wakhe wawunceda yona ngokwayo. Wakhuluma layo ngomusa lapho esithi “uzakuba lami.” Kanti njalo wayithembisa ukuthi izaphila emhlabeni oliPharadayisi.

Asithandabuzi ukuthi uJesu wayefuna ukuthi indoda le ibone ukuthi umhlatshelo wakhe wawuzayinceda layo. Nxa uJesu wayefuna isigebenga esingazange sithole ithuba lokukhonza uNkulunkulu sikuzwisise lokhu pho kuthiwani ngomKhristu obhabhathiziweyo okhonza uNkulunkulu? Manje kuyini okungasisiza sikholwe sibili ukuthi umhlatshelo kaKhristu uzasinceda thina ngokwethu lanxa sake senza izono?

KUYINI OKWANCEDA UPHAWULI?

Inkonzo uPhawuli ayeyiphathiswe nguJesu yamnceda wazwisisa ukuthi wamfela. Kungani  sisitsho njalo? Wathi: “Ngiyambonga uKhristu uJesu iNkosi yethu owangipha amandla ngoba wangibona ngithembekile wangiphathisa inkonzo, loba nje kuqala ngangingumuntu othukayo, ngihlukuluza abantu bakhe futhi ngiziphakamisa.” (1 Tim. 1:12-14) UJesu wanika uPhawuli umsebenzi wokutshumayela lanxa wayeke wenza izinto ezimbi. Lokhu kwenza uPhawuli waqiniseka ukuthi uJesu wayelesihawu kuye, emthanda njalo emthemba. Ngamunye wethu uphiwe umsebenzi wokutshumayela izindaba ezinhle njengoPhawuli. (Mat. 28:19, 20) Umsebenzi lo esiwuphiweyo ungasinceda yini sizwisise ukuthi uJesu wasifela lathi?

U-Albert osanda kubuyela kuJehova ngemva kweminyaka engaba ngu-34 esusiwe ebandleni uthi: “Izono zami zihlezi ziphambi kwami. Kodwa nxa ngisekutshumayeleni ngiyabona sibili ukuthi uJesu ungiphile lami inkonzo njengomphostoli uPhawuli. Ingenza ngithokoze, ngingakhathazeki kakhulu empilweni futhi ngibe lethemba.”​—Hubo. 51:3.

Ngesikhathi ufundisa abantu bemihlobo etshiyeneyo kumele ubaqinisekise ukuthi uJesu ulesihawu futhi uyabathanda

U-Allan owayeyisigebenga njalo ethanda udlakela engakafundi iqiniso uthi: “Ngilokhu ngizikhumbula izinto ezimbi engangizenza ezazwisa abantu ubuhlungu. Kwezinye izikhathi ukucabanga ngazo kungenza ngihlulukelwe. Kodwa ngiyambonga uJehova ngokuvumela isoni esinjengami ukuthi sitshele abanye izindaba ezinhle. Ukubona abantu belalela izindaba ezinhle kungikhumbuza ukuthi uJehova muhle futhi ulothando. Ngiyabona sibili ukuthi uyangisebenzisa ukuthi ngincede abanye abake benza izinto ezimbi njengami.”

Nxa sisekutshumayeleni siyabe sisenza okuhle njalo siba lemicabango emihle. Kanti njalo siyaqiniseka ukuthi uJesu ulesihawu, uyasithanda futhi uyasithemba.

UJEHOVA MKHULU KULEZINHLIZIYO ZETHU

Izinhliziyo zethu zingaqhubeka zisisola ngezono esazenzayo ingqe nje umumo lo omubi obuswa nguSathane ungakabhujiswa. Kuyini okuzasinceda silwisane lokuzisola?

UJean ojayele ukuzithonisisa ngenxa yokuthi esakhula wayesenza izinto ezimbi ngapha enguFakazi, uthi: “Kuyangiduduza ukwazi ukuthi ‘uJehova mkhulu kulezinhliziyo zethu.’” (1 Joh. 3:19, 20) Lathi kuyasikhuthaza ukwazi ukuthi uJehova loJesu bayazwisisa ukuthi silesono. Khumbula ukuthi inhlawulo kayenzelwanga abantu abangelasono kodwa yenzelwa izoni eziphendukayo.​—1 Tim. 1:15.

Kasisoze sithandabuze ukuthi inhlawulo iyasebenza emuntwini ngamunye nxa singathandaza futhi sicabangisise ngendlela uJesu ayephatha ngayo abantu abalesono. Okunye okungasenza singathandabuzi yikwenza konke okusemandleni ethu enkonzweni esiyiphiweyo. Nxa singakwenza konke lokhu sizavumelana loPhawuli owathi: ‘INdodana kaNkulunkulu yangithanda futhi yazinikela ngenxa yami.’