Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 29

‘Hambani Liyekwenza Abafundi’

‘Hambani Liyekwenza Abafundi’

“Ngakho-ke hambani liyekwenza abantu bezizwe zonke babe ngabafundi.”​—MAT. 28:19.

INGOMA 60 Bazathola Ukuphila Nxa Belalela

ESIZAKUFUNDA *

1-2. (a) UMathewu 28:18-20 uthi yiphi inhloso enkulu yebandla lamaKhristu? (b) Yiphi imibuzo esizaxoxa ngayo esihlokweni lesi?

UJESU wayetshele abafundi bakhe ukuthi uzahlangana labo entabeni eyayiseGalile ngemva kokuvuswa kwakhe. Kumele ukuthi bathaba okuzwayo sebefikile endaweni le. (Mat. 28:16) Kungenzakala ukuthi lesi yiso isikhathi ‘abonakala ngaso kubafowethu abedlula 500 ngasikhathi sinye.’ (1 Khor. 15:6) Okwenza uJesu wabizela abafundi bakhe entabeni le yikuthi wayefuna ukubanika umlayo lo othi: “Ngakho-ke hambani liyekwenza abantu bezizwe zonke babe ngabafundi.”​—Bala uMathewu 28:18-20.

2 Abafundi abezwa amazwi kaJesu baba ngamalunga ebandla lamaKhristu lakuqala. Inhloso enkulu yebandla lelo yayingeyokwenza abafundi bakaKhristu abanengi. * Lamuhla kulamabandla amanengi aboFakazi bakaJehova emhlabeni wonke futhi inhloso yawo ayikantshintshi. Esihlokweni lesi sizaxoxa ngemibuzo emine elandelayo: Kungani kuqakatheke kakhulu ukuthi senze abafundi? Sibenza njani? Yiwo wonke yini amaKhristu ancedisa ekwenzeni abafundi? Kungani kumele sibekezele nxa sisenza umsebenzi lo?

KUNGANI KUQAKATHEKE KAKHULU UKUTHI SENZE ABAFUNDI?

3. UJohane 14:6 lo–17:3 uthi kungani kuqakatheke kakhulu ukwenza abafundi?

3 Ukwenza abafundi kuqakatheke kakhulu ngoba abafundi bakaKhristu yibo kuphela ababa ngabangane bakaNkulunkulu.  Kanti njalo labo abalandela uKhristu baphila impilo engcono khathesi futhi balethemba lokuthola ukuphila okungapheliyo esikhathini esizayo. (Bala uJohane 14:6; 17:3.) UJesu usinike umsebenzi oqakathekileyo sibili kodwa okuhle yikuthi asiwenzi sodwa. Umphostoli uPhawuli wabhala ngaye kanye labanye ayesebenza labo wathi: “Thina sisebenza loNkulunkulu.” (1 Khor. 3:9) UJehova loKhristu basinike isibusiso esimangalisayo thina abantu abalesono.

4. Isibonelo sika-Ivan loMatilde sisifundisani?

4 Umsebenzi wokwenza abafundi uyasithokozisa kakhulu. Cabanga ngesibonelo sika-Ivan lomkakhe uMatilde abahlala eColombia. Batshumayeza elinye ijaha okuthiwa nguDavier elathi kubo: “Ngiyafisa ukuntshintsha kodwa angenelisi.” UDavier wayedlala umdlalo wenqindi, esebenzisa izidakamizwa, enatha okuzwayo futhi ehlala lentombi okuthiwa ngu-Erika ayengatshadanga layo. U-Ivan uthi: “Saqalisa ukufunda laye iBhayibhili kodwa wayehlala endaweni ekhatshana kakhulu yikho sasitshova amabhayisikili okwamahora amanengi emigwaqweni eyayigcwele udaka. U-Erika wananzelela untshintsho uDavier ayelwenza empilweni yakhe, laye waseqalisa ukufunda iBhayibhili.” Ngokuhamba kwesikhathi uDavier wayekela ukudlala umdlalo wenqindi, ukusebenzisa izidakamizwa, ukunatha kakhulu futhi watshada lo-Erika. UMatilde uthi: “Ngesikhathi uDavier lo-Erika bebhabhathizwa ngo-2016 sakhumbula ukuthi uDavier wayejayele ukuthi, ‘Ngiyafisa ukuntshintsha kodwa angenelisi.’ Lokhu kwenza inyembezi zenjabulo zehla zodwa.” Akuthandabuzwa ukuthi kuyasithokozisa kakhulu ukunceda abantu ukuthi babe ngabafundi bakaKhristu.

SIBENZA NJANI ABAFUNDI?

5. Kuyini okokuqala okumele sikwenze nxa sifuna ukwenza abafundi?

5 Okokuqala okumele sikwenze nxa sifuna ukwenza abafundi ‘yikudinga’ abantu abafuna ukufunda ngoJehova. (Mat. 10:11) Nxa singazama ukufakaza kubo bonke abantu abasensimini yethu futhi silalele umlayo kaKhristu wokuthi sitshumayele siyabe sitshengisa ukuthi singamaKhristu eqiniso.

6. Kuyini okuzasinceda ukuthi siphumelele ekutshumayeleni?

6 Abanye abantu bayakuthanda ukufunda iqiniso eliseBhayibhilini kodwa abanengi bakhanya bengelandaba lalo. Kungadingakala ukuthi sibancedise babe lesifiso sokufunda iBhayibhili. Yikho kumele silungiselele kuhle ukuze siphumelele ekutshumayeleni. Ngokwesibonelo, ungakhetha indaba ezabenza bafune ukuzwa okunengi ubusulungiselela ukuthi uzayethula njani.

7. Ungayiqalisa njani ingxoxo lomuntu futhi kungani kuqakathekile ukuthi umlalele njalo umhloniphe?

7 Mhlawumbe ungathi kumninimuzi: “Ngicela ukuzwa ukuthi ucabangani ngendaba le. Inhlupho ezinengi esihlangana lazo lamuhla zehlela bonke abantu emhlabeni. Ubona angani kulohulumende ozaqeda inhlupho lezi?” Ngemva kwalokho usungabala umbhalo kaDanyeli 2:44 beselixoxa ngawo. Nanku okunye ongakutsho: “Ucabanga ukuthi ungabafundisa njani abantwabakho ukuthi babe lembeko?” Nxa engaphendula usungabala uDutheronomi 6:6, 7 beselixoxa. Kungelani lokuthi ukhetha ukuthi lixoxe ngayiphi indaba kumele ucabange ngabantu ozahlangana labo lokuthi ukufunda lokho okutshiwo liBhayibhili kuzabanceda njani. Kuqakathekile ukuthi ubalalele futhi uhloniphe imibono  yabo. Ungenza njalo, uzabazi ngcono futhi kuzakuba lula ukuthi labo bakulalele.

8. Kungani kumele siphindele kanengi ebantwini abafuna ukufunda?

8 Kungadingeka ukuthi sibuyele kanengi kwabanye abantu singakaqalisi ukufunda labo iBhayibhili. Kungani kumele senze njalo? Abanye kasibatholi nxa sesiphindela, ikanti abanye bayaphuza ukusijayela yikho kungathatha isikhathi ukuthi baze bavume ukufunda. Ngokwesibonelo, iluba likhula kuhle nxa lithelelwa izikhathi ezinengi. Ngendlela efananayo, nxa singaphindela izikhathi ezinengi emuntwini ofuna ukufunda iBhayibhili uthando alalo ngoJehova loKhristu luyakhula.

YIWO WONKE YINI AMAKHRISTU ANCEDISA EKWENZENI ABAFUNDI?

OFakazi emhlabeni wonke bayawenza umsebenzi wokudinga abafaneleyo (Khangela indima 9 lo-10) *

9-10. Kungani sisithi wonke umKhristu weqiniso uyancedisa ekudingeni labo abafuna ukuba ngabafundi?

9 UmKhristu ngamunye uyancedisa emsebenzini wokudinga labo abalesifiso sokufunda iBhayibhili. Umsebenzi lo singawufanisa labantu abadinga umntwana olahlekileyo. Kungani sisitsho njalo? Cabanga ngalokho okwake kwenzakala ngesikhathi umfanyana oleminyaka emithathu aze alahleke. Abantu angaba ngu-500 baphuma ijumo besiyamdinga. Kwathi sekudlule amahora angaba ngu-20 elahlekile enye indoda yamthola ensimini yomumbu. Indoda le yala ukwamukela udumo lanxa kwakuyiyo ethole umfanyana. Yathi: “Umfana utholakele ngenxa yokuthi sonke siphume sisiyamdinga.”

10 Abantu abanengi bafanana lomfanyana lo, balahlekile. Abalathemba yikho kumele sibasize. (Efe. 2:12) Sonke oFakazi abedlula 8 miliyoni sisebenza ndawonye sizama ukudinga labo abafaneleyo. Lanxa wena ungeke umthole umuntu ofuna ukufunda iqiniso eliseLizwini likaNkulunkulu, abanye abamemezeli abasensimini okuyo bangamthola. Nxa umfowethu kumbe udadewethu angancedisa umuntu ukuthi  abe ngumfundi kaKhristu, bonke abancedise emsebenzini wokudinga bayathokoza kakhulu.

11. Yiziphi ezinye izindlela ongancedisa ngazo ukwenza abafundi lanxa ungelasifundo osiqhubayo?

11 Ungenelisa ukuncedisa ngezinye izindlela emsebenzini wokwenza abafundi lanxa ungelasifundo osiqhubayo okwakhathesi. Ngokwesibonelo, nxa ungabona umuntu osivakatsheleyo eWolu yoMbuso ungamamukela futhi umncedise. Nxa ungamtshengisa uthando ngaleyondlela uzamnceda abone ukuthi singamaKhristu eqiniso. (Joh. 13:34, 35) Impendulo zakho emihlanganweni yebandla lanxa zimfitshane zingafundisa abasivakatsheleyo ukuthi labo baphendule ngendlela elenhlonipho. Okunye ongakwenza yikuhamba lomuntu osanda kuba ngummemezeli ekutshumayeleni njalo umncedise ukuthi asebenzise iMibhalo nxa efundisa. Nxa usenza njalo, uyabe umnceda ukuthi alingisele uKhristu.​—Luk. 10:25-28.

12. Kumele sikhaliphe ngendlela emangalisayo yini ukuze senze abafundi? Chasisa.

12 Akumelanga sicabange ukuthi kufanele sibe ngabantu abakhaliphe ngendlela emangalisayo ukuze sifundise abanye ukuthi babe ngabafundi bakaJesu. Kungani sisitsho njalo? Okwenzakala kuFaustina ohlala eBolivia kuyasinceda sithole impendulo. Ngesikhathi eqalisa ukufunda laboFakazi bakaJehova wayengenelisi ukubala. Kodwa khathesi usezama ukubala njalo sewabhabhathizwa futhi uyakuthanda ukufundisa abanye. Ujayele ukuqhuba izifundo zeBhayibhili ezinhlanu ngeviki. Lanxa uFaustina engenelisi ukubala kuhle ngendlela ezinye izifundo zakhe ezibala ngayo, usencede abantu abayisithupha ukuthi babhabhathizwe.​—Luk. 10:21.

13. Yiziphi izibusiso esingazithola emsebenzini wokwenza abafundi lanxa silemisebenzi eminengi esiyenzayo?

13 AmaKhristu amanengi alemisebenzi eminengi eqakathekileyo ayenzayo. Lanxa kunjalo awayekeli ukuqhuba izifundo zeBhayibhili futhi ayathokoza ngokwenza umsebenzi lo. Ngokwesibonelo, udadewethu ohlala e-Alaska okuthiwa nguMelanie wayekhulisa umntwana oleminyaka eyisitshiyagalombili eyedwa ngapha esebenza njalo enakekela uyise owayelemvukuzane. Idolobho ayehlala kulo lalikhatshana lamanye amadolobho futhi wayenguye yedwa uFakazi endaweni leyo. Wayehlala ethandaza kuJehova emcela ukuthi amnike amandla okuthi ahambe ekutshumayeleni njengoba kwakuqanda ngenxa yokuthi wayekufuna kakhulu ukuthola umuntu ayezafunda laye iBhayibhili. Wacina ethole omunye owesifazana okuthiwa nguSara owathokoza okwamagama  ngesikhathi efunda ukuthi uNkulunkulu ulebizo. Ngokuhamba kwesikhathi uSara waqalisa ukufunda iBhayibhili. UMelanie uthi: “NgaboLwesihlanu ntambama ngangiyabe ngidinwe ngifile kodwa mina lendodakazi yami sasingayekeli ukuyaqhuba isifundo lesi futhi lokhu kwasinceda. Sasikukholisa ukuchwayisisa izimpendulo zemibuzo kaSara njalo kwasithokozisa ukumbona esiba ngumngane kaJehova.” USara waqinisela ngesikhathi ephikiswa futhi watshiya isonto yakhe wasebhabhathizwa.

KUNGANI KUMELE SIBEKEZELE NXA SISENZA ABAFUNDI?

14. (a) Labo abenza abafundi bafanana njani labagoli benhlanzi? (b) Amazwi kaPhawuli aku-2 Thimothi 4:1, 2 akukhuthaza ukuthi wenzeni?

14 Akumelanga ukhalale ukudinga abantu abafuna ukuba ngabafundi nxa ungakabatholi. Khumbula ukuthi uJesu wathi labo abenza abafundi bafanana labagoli benhlanzi. Abantu abagola inhlanzi bangasebenza amahora amanengi bengabambanga lutho. Bajayele ukusebenza ebusuku kumbe ekuseni kakhulu njalo ngezinye izikhathi bahamba imango emide. (Luk. 5:5) Ngendlela efananayo amanye amaKhristu aqeda amahora amanengi etshumayela ezindaweni ezitshiyeneyo langezikhathi ezitshiyeneyo. Kungani esenza njalo? Lokhu kuwanceda ukuthi athole abantu abanengi. Izikhathi ezinengi amaKhristu asebenza nzima ngalindlela ayawuthola umvuzo ngoba ayabathola abantu abafuna ukufunda. Kungani ungazami ukutshumayela endaweni lapho ongathola khona abantu abanengi kumbe ngesikhathi abatholakala ngaso?​—Bala u-2 Thimothi 4:1, 2.

Bekezela nxa uncedisa ofunda labo ukuthi bafunde ngoJehova, bamthande njalo bamlalele (Khangela indima 15 lo-16) *

15. Kungani kumele sibekezele nxa siqhuba izifundo zeBhayibhili?

 15 Kungani kumele sibekezele nxa siqhuba izifundo zeBhayibhili? Esinye isizatho yikuthi kumele sincedise umfundi azwisise lokho okutshiwo liBhayibhili futhi akuthande. Kanti njalo kufanele simncede ukuthi amazi uJehova uMlobi weBhayibhili njalo amthande. Kumele simsize akwazi ukuthi kuyini uJesu afuna abafundi bakhe bakwenze lokuthi kumele akusebenzise njani lokho akufundayo. Kufanele sibekezele ngesikhathi simncedisa ukuthi asebenzise izimiso eziseBhayibhilini. Abanye esifunda labo iBhayibhili bayaphangisa ukuntshintsha indlela abaphila ngayo labacabanga ngayo kodwa abanye bayaphuza.

16. Sifundani esibonelweni sikaRaúl?

16 Okwenziwa ngomunye umnali ePeru kuveza ukuthi ukubekezela kuyanceda sibili. Uthi: “Ngasengifunde amabhuku amabili loRaúl kodwa wayesehluleka ukusebenzisa izinto ayezifunda eBhayibhilini. Umtshado wakhe wawungokunye, ekhuluma inkulumo engcolileyo futhi abantwabakhe bengamhloniphi ngenxa yezenzo zakhe ezimbi. Lanxa kunjalo wayengayekeli ukubuya emihlanganweni yikho ngangilokhu ngimvakatshela ukuze ngimsize yena lemuli yakhe. Wabhabhathizwa ngemva kweminyaka emithathu siqalise ukufunda.”

17. Sizaxoxa ngani esihlokweni esilandelayo?

17 UJesu wasitshela ukuthi ‘sihambe siyekwenza abantu bezizwe zonke babe ngabafundi.’ Izikhathi ezinengi sitshumayeza abantu abakholwa izinto ezitshiyene lalezo esizikholwayo. Abanye kabasonti ikanti abanye abakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Esihlokweni esilandelayo sizaxoxa ngokuthi singenzani ukuze sibatshele izindaba ezinhle.

INGOMA 68 Ukuhlanyela Inhlanyelo YoMbuso

^ indima 5 Inhloso enkulu yebandla lamaKhristu ngeyokunceda abantu ukuthi babe ngabafundi bakaKhristu. Isihloko lesi sizasinceda sibone ukuthi singawenza njani umsebenzi lo.

^ indima 2 INGCAZELO YAMABALA: Abafundi bakaKhristu abapheleli ekufundeni lokho uJesu akufundisayo kodwa bayakwenza. Bazama ngamandla wonke ukulandela amanyathelo akhe kumbe isibonelo sakhe eduze.​—1 Phet. 2:21.

^ indima 52 OKUSEMFANEKISWENI: Indoda esisiyavakatsha ithatha iphetshana kuboFakazi endaweni lapho okugadelwa khona indizamtshina. Ngemva kwesikhathi ithi isilapho evakatshele khona ibone abanye oFakazi betshumayela obala. Isibuyele endlini yayo abamemezeli bayayivakatshela.

^ indima 54 OKUSEMFANEKISWENI: Indoda le iqalisa ukufunda iBhayibhili laboFakazi. Ngemva kwesikhathi iyabhabhathizwa.