Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Uwakhangelise Kubani Amehlo Akho?

Uwakhangelise Kubani Amehlo Akho?

“Ngiphakamisela amehlo ami kuwe, wena osesihlalweni sobukhosi emazulwini!”​—HUBO. 123:1.

IZINGOMA: 143, 124

1, 2. Kutshoni ukukhangelisa amehlo ethu kuJehova?

IMPILO inzima kulezinsuku futhi kasithandabuzi ukuthi izaqhubeka isiba nzima kuze kufike uMbuso kaNkulunkulu uzolungisa izinto emhlabeni. (2 Tim. 3:1) Yikho kuqakathekile ukuzibuza ukuthi, ‘Ngubani engikhangelele ukuthi angisize njalo angiqondise?’ Abanengi bethu bangaphendula bathi bakhangelele kuJehova futhi leyo yimpendulo enhle sibili.

2 Kutshoni ukukhangelisa amehlo ethu kuJehova? Kuyini okungasisiza ukuthi siqhubeke sikhangele kuye lanxa siphakathi kwezinhlupho? Eminyakeni eminengi eyadlulayo umhubi wabhala ngokuqakatheka kokuqhubeka sikhangelise amehlo kuJehova nxa siphakathi kobunzima. (Bala iHubo 123:1-4.) Wafanisa indlela esingakhangela ngayo kuJehova lendlela isisebenzi esikhangela ngayo kumqhatshi waso. Wayesitshoni umhubi ngamazwi la? Isisebenzi sikhangela kumqhatshi waso ukuthi asiphe ukudla njalo asivikele. Okunye okumele sikwenze nsuku zonke yikukhangela ukuthi umqhatshi waso ufunani, besesikwenza. Ngendlela efanayo lathi kumele sikhangele kuJehova ngokubala  iLizwi lakhe nsuku zonke ukuze sibone lokho akulindele kithi futhi sikwenze. Nxa singakwenza lokhu, singaqiniseka ukuthi uJehova uzasinceda nxa siphakathi kobunzima.—Efe. 5:17.

3. Kuyini okungenza sicine sisehluleka ukuqhubeka sikhangele kuJehova?

3 Siyakwazi ukuthi kuqakatheke kakhulu ukuthi siqhubeke sikhangele kuJehova. Kodwa kwezinye izikhathi siyathatheka ngezinye izinto sicine sisehluleka ukuqhubeka sikhangelise amehlo ethu kuye. Lokhu yikho kanye okwenzakala kumngane kaJesu uMatha. IBhayibhili libika ukuthi “waphazanyiswa yikulungiselela okunengi okwakumele kwenziwe.” (Luk. 10:40-42) Nxa lokhu kwenzakala emuntwini othembekileyo uMatha uJesu ekhonapho eduze, pho kuthiwani ngathi? Kuliqiniso ukuthi lokhu kungenzakala lakithi. Kuyini okungasiphambanisa sicine sesisusa amehlo ethu kuJehova? Esihlokweni lesi sizafunda ngokuthi izenzo zabanye zingasiphambanisa njani kanye lokuthi kuyini okungasisiza ukuthi sihlale sikhangele kuJehova.

INDODA ETHEMBEKILEYO ILAHLEKELWA YISIBUSISO

4. Kungani kumangalisa ukuthi uMosi wacina engangenanga eLizweni Lesithembiso?

4 UMosi wayehlala ekhangelise amehlo akhe kuJehova ukuze amsize njalo amqondise. IBhayibhili lisitshela ukuthi waqhubeka ethembekile kungathi ‘uyambona lowo ongabonakaliyo.’ (Bala uHebheru 11:24-27.) Liveza lokuthi “kakukabi lomunye njalo umphrofethi ko-Israyeli onjengoMosi, owayesaziwa nguJehova ubuso ngobuso.” (Dute. 34:10) Lanxa uMosi wayelobuhlobo obuhle loJehova wacina engangenanga eLizweni Lesithembiso. (Nani. 20:12) Pho kwaphambaniseka ngaphi?

5-7. Yiluphi uhlupho olwaba khona ama-Israyeli esanda kusuka eGibhithe njalo uMosi waluphatha njani udaba lolu?

5 Ama-Israyeli athi engakabi lenyanga ezimbili esukile eGibhithe njalo engakafiki laseNtabeni iSinayi, kwavuka inkalakatha yendaba. Abantu batshinga kwaba luthuli bekhonona ngokuswelakala kwamanzi. Yatshisa indaba uMosi waze wakhala kuJehova wathi: “Kambe ngithini ngalababantu? Sebezimisele ukuthi bangikhande ngamatshe.” (Eks. 17:4) UJehova wanika uMosi iziqondiso ezicacileyo. Wamtshela ukuthi athathe intonga yakhe aye eHorebi afike atshaye idwala njalo lizabakhuphela amanzi. IBhayibhili lisitshela ukuthi, “uMosi wenza lokho abadala bako-Israyeli bekhangele.” Abako-Israyeli banatha amanzi bakholisa njalo uhlupho lolo lwahle lwaphela.—Eks. 17:5, 6.

6 IMibhalo isitshela ukuthi uMosi “wabiza indawo leyo ngegama elithi Masa leMeribha ngenxa yokuthi abantu bako-Israyeli baphikisa njalo balinga uJehova besithi ‘Kambe uJehova ulathi yini kumbe hatshi?’” (Eks. 17:7) Kwakuqondile ukuthi abize indawo leyo ngamabizo la ngoba elithi Masa litsho “ukulinga” ikanti elithi Meribha litsho “ukuphikisana.”

7 UJehova wezwa njani ngalokho okwenzakala eMeribha? Wathi ama-Israyeli ayehlamukele yena uqobo hatshi uMosi. (Bala iHubo 95:8, 9.) Okwenziwa ngama-Israyeli kwakuliphutha elikhulu sibili. Kodwa uMosi wenza kuhle ngokukhangela kuJehova langokulandela isiqondiso sakhe.

8. Kwenzakalani ngesikhathi ama-Israyeli esezafika eLizweni Lesithembiso?

8 Indaba yokuswelakala kwamanzi yaphinda yavuka ngemva kweminyaka engu-40 ama-Israyeli esezaphutsha uhambo lwawo lwenkangala. Ngesikhathi lesi ayesefike endaweni  eseduze leKhadeshi eselanda umngcele weLizwe Lesithembiso. Indawo le ababekuyo layo yacina isibizwa ngokuthi yiMeribha * ngenxa yokuthi ama-Israyeli aphinda akhonona ngendaba yamanzi. (Nani. 20:1-5) UMosi wayiphatha njani lindaba njengoba yayisivuka okwesibili?

9. UJehova watshela uMosi ukuthi enzeni, kodwa yena wenzani? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

9 UMosi wakhangela kuJehova njalo wacela ukuthi amsize. Kodwa khathesi uJehova kazange amtshele ukuthi atshaye idwala. Wamtshela ukuthi athathe intonga yakhe abuthanise abantu phambi kwedwala abesekhuluma lalo. (Nani. 20:6-8) Kuyadanisa ukuthi uMosi kazange akwenze lokho uJehova ayemtshele khona. Wabhodlisela ulaka lwakhe ebantwini njalo wabakhwazela esithi: “Lalelani, lina bahlamuki. Silikhuphele amanzi kulelidwala na?” Ngemva kwalokho walisukela idwala walitshaya kabili.—Nani. 20:10, 11.

10. Okwenziwa nguMosi kwamphatha njani uJehova?

10 UJehova wazonda kakhulu ngalokho okwenziwa nguMosi. (Dute. 1:37; 3:26) Kuyini okwenza uJehova wazonda kangaka? Kumele ukuthi lokhu kwabangelwa yizizatho ezithile. Esinye sakhona singaba yikuthi uMosi wehluleka ukulandela iziqondiso ezintsha ayeziphiwe.

11. Ukutshaya ilitshe okwenziwa nguMosi kungabe kwenza ama-Israyeli acabangani?

11 Kulesinye isizatho esingabe senza uJehova wamzondela uMosi. EMeribha yokuqala lapho okwavuka khona indaba yamanzi kulamadwala. Ngakho okwenziwa nguMosi endaweni le kwakuyisimanga sibili ngoba ungaze ulitshaye njani idwala akwenzakali ukuthi liphume amanzi. Ikanti endaweni yesibili lapho okwavuka khona indaba yamanzi akulamadwala aqinileyo kodwa kulomhlobo wamatshe abuthakathaka okuthiwa ngamachoba. Ichoba liyamunya amanzi futhi izikhathi ezinengi ungagebha endaweni elichoba uyawathola amanzi. Isenzo sikaMosi sokutshaya ilitshe kulokuthi akhulume lalo singabe senza ama-Israyeli afikelwa ngumcabango bani? Kambe singabe senza acabanga ukuthi amanzi kawaphumanga ngesimangaliso kodwa aphume ngendlela engokwemvelo? * Kasingeke sitsho ukuthi kwahamba njani sibisibili.

INDLELA UMOSI AHLAMUKA NGAYO

12. Yisiphi esinye isizatho esingabe senza uJehova wazondela uMosi lo-Aroni?

12 Kulokunye okungabe kwenza uJehova wazondela uMosi lo-Aroni. Engakatshayi idwala uMosi wathi: “Silikhuphele amanzi kulelidwala na?” Ngokusebenzisa ibala elithi “silukhuphele” lisebunengini kungenzakala ukuthi wayesitsho yena loJehova kumbe yena lo-Aroni. Amazwi akhe ayetshengisa ukudelela uJehova onguye owenza isimangaliso leso. IHubo 106:32, 33 liyakufakazela lokhu, lithi: ‘Bamzondisa uJehova ngasemthonjeni weMeribha, uhlupho lwase lusehlela uMosi ngenxa yabo, ngokuba bahlamukela umoya kaNkulunkulu, uMosi waze wakhupha amazwi  amabi ngezindebe zakhe.’ * (Nani. 27:14) UMosi kazange anike uJehova udumo olumfaneleyo. Yikho uJehova watshela uMosi lo-Aroni wathi: “Lina lobabili langihlamukela.” (Nani. 20:24) Lesi kwakuyisono esikhulu emehlweni kaJehova.

13. Kungani indlela uJehova ajezisa ngayo uMosi yayifanele njalo iqondile?

13 UJehova wayekhangelele okunengi kuMosi lo-Aroni ngoba yibo ayebaphathise umsebenzi wokukhokhela abantu. (Luk. 12:48) Eminyakeni eyayedlule uJehova wayetshele esinye isizukulwane sama-Israyeli esasimhlamukele ukuthi asisoze silibone iLizwe Lesithembiso, lakanye kwaba njalo. (Nani. 14:26-30, 34) Kwakuqondile njalo kufanele ukuthi uJehova ajezise uMosi njengabanye ababehlamukile. Ngakho kazange amvumele ukuthi angene eLizweni Lesithembiso njengoba nje laye wayehlamukile.

OKWABANGELA UKUTHI UMOSI AHLAMUKE

14, 15. Kuyini okwabangela ukuthi uMosi ahlamuke?

14 Kuyini okwabangela ukuthi uMosi acine engenwe ngumoya wokuhlamuka? IHubo 106:32, 33, lithi: ‘Bayithukuthelisa ngasemanzini aseMeribha, uMosi wahlupheka ngenxa yabo; ngoba badabula umoya wakhe waze wakhuluma ngamawala.’ (The Holy Bible in Ndebele.) Ama-Israyeli ayehlamukele uJehova kodwa uMosi wazonda wabila ngento eyayingaqondananga laye. Lokhu kwenza wehluleka ukuzithiba njalo wakhuluma engacabanganga.

15 UMosi wavumela ukuthi izenzo zabanye zimphambanise waze wacina esehluleka ukuqhubeka ekhangelise amehlo akhe kuJehova. UMosi wayiphatha kuhle indaba yamanzi ngesikhathi ivuka okokuqala. (Eks. 7:6) Kungenzakala ukuthi wayesediniwe futhi esedakekile ngenxa yokuhlamuka okwakusenziwa ngama-Israyeli okweminyaka eminengi. Ukukhathazeka kakhulu ngamaphutha abantu laba kungabe kwamenza wangasananzeleli ukuthi ukunika uJehova udumo kuqakatheke ukwedlula indlela ayesizwa ngayo.

16. Kungani kumele sicabangisise ngalokho okwenziwa nguMosi?

16 Kungenzakala ukuthi sehluleke ukuqhubeka sikhangelise amehlo ethu kuJehova njengoba nje kwenzakala kumphrofethi wakhe owayethembekile uMosi. UMosi wakhutha ugatsha sekusele kancane ukuthi angene eLizweni Lesithembiso. Lathi kumele siqaphele ngoba sekuseduze ukuthi singene emhlabeni omutsha. (2 Phet. 3:13) Kasifuni ukuthi kube lolutho oluzasiphambanisa sicine sesilahlekelwe yisibusiso sokungena emhlabeni omutsha. Ngakho kasiqhubekeni sikhangelise amehlo ethu kuJehova njalo sisenza intando yakhe. (1 Joh. 2:17) Kuyini esingakufunda ephutheni elenziwa nguMosi?

UNGAVUMELI AMAPHUTHA ABANYE AKUPHAMBANISE

17. Kuyini okungasisiza ukuthi sizibambe nxa sesicaphukile?

17 Zibambe nxa usucaphukile. Nxa kulohlupho ohlala ulwisana lalo cabanga amazwi la: “Kasingadinwa yikwenza okuhle, ngoba ngesikhathi esifaneleyo sizavuna isivuno uma singadeli.” (Gal. 6:9; 2 Thes. 3:13) Nxa kulomuntu ohlala ekuphambanisa njalo nje, kumele uqale ucabange ungakakhulumi njalo uzibambe. (Zaga. 10:19; 17:27; Mat. 5:22) Ungaphindiseli nxa abanye bekuphatha kubi kodwa ‘tshiyela ulaka lukaNkulunkulu ithuba.’ (Bala uRoma 12:17-21.) Lokhu kutsho ukuqhubeka sikhangelise amehlo kuJehova silindele ukuthi alungise uhlupho esiyabe sikulo  loba aphindisele nxa kulesidingo sokuthi enze njalo. Ukuthatha indaba siyifake ezandleni zethu besesiphindisela kuyabe kutshengisa ukuthi asimhloniphi uJehova.

18. Kuyini okumele sikwenze nxa singaphiwa iziqondiso ezintsha?

18 Landela iziqondiso ezintsha. Uyazilandela yini zonke iziqondiso ezintsha uJehova asinika zona? Kumele sizimisele ukulandela zonke iziqondiso ezintsha esiziphiwa yinhlanganiso kaJehova kulokuthi sibe silokhu sisidla ngoludala. (Heb. 13:17) Kanti njalo kumele sinanzelele ukuthi ‘singenzi okudlula okulotshiweyo.’ (1 Khor. 4:6) Ngokwenza lokhu siyabe sitshengisa ukuthi amehlo ethu siwakhangelise kuJehova.

UMosi wavumela amaphutha abanye amphambanisa, thina sifundani endabeni leyo? (Khangela indima 19)

19. Kuyingozi ngani ukukhathazeka kakhulu ngamaphutha enziwa ngabanye?

19 Ungavumi ukuthi amaphutha abanye aphambanise ubuhlobo bakho loJehova. Nxa singakhathazeka kakhulu ngamaphutha abanye siyacina sisusa amehlo ethu kuJehova njalo siphambanise ubuhlobo bethu laye. Lokhu kumele sikunanzelele ikakhulu nxa siphathiswe imisebenzi ethile enhlanganisweni njengoMosi. Ngakho kumele sisebenze nzima njalo silalele uJehova ukuze sisindiswe. (Flp. 2:12) Nxa uphathiswe imisebenzi eminengi enhlanganisweni kumele wazi ukuthi uJehova ukhangelele okunengi kuwe. (Luk. 12:48) Nxa simthanda sibili uJehova kasisoze sivumele loba yini ukuthi isiphambanise loba isehlukanise lothando lwakhe.—Hubo. 119:165; Rom. 8:37-39.

20. Kuyini okumele sizimisele ukukwenza?

20 Siphila ezikhathini ezinzima kakhulu. Ngakho kasiqhubekeni sikhangelise amehlo ethu kulowo “osesihlalweni sobukhosi emazulwini” ukuze senelise ukunanzelela intando yakhe njalo siyenze. Kanti njalo ukuhlala sikhumbula isibonelo sikaMosi kuzasisiza singavumeli amaphutha abanye aphambanise ubuhlobo bethu loJehova. Nxa sibona abanye besenza amaphutha akumelanga sizonde kodwa kufanele sizimisele ‘ukukhangelisa amehlo kuJehova uNkulunkulu wethu, aze abe lomusa kithi.’—Hubo. 123:1, 2.

^ indima 8 IMeribha yesibili yayiseduze leKhadeshi njalo yayitshiyene leyakuqala eyayiseduze leRefidimi. Zombili lezondawo zabizwa ngokuthi yiMeribha ngenxa yokukhonona okwenziwa ngama-Israyeli ngesikhathi ekuzo.—Khangela Ibhukwana Elisincedisa Ukufunda Ilizwi LikaNkulunkulu ekhasini 38.

^ indima 11 Enye ingcitshi ehlola iMibhalo ithi ezindabeni zembali ezixoxwa ngamaJuda kubikwa ukuthi abaphikisi bachothoza uMosi besithi lokho akwenzileyo kakusisosimangaliso ubevele ekwazi ukuthi ilitshe lelo lilamanzi. Yikho basebefuna aphinde isimangaliso leso kwelinye ilitshe ukuze babone ukuthi amanzi azaphuma yini. Kodwa lokhu asingeke sikuthembe ngoba zindaba nje ezixoxwa ngomlomo njalo kazilabufakazi obubambekayo.

^ indima 12 Khangela isihloko esithi “Imibuzo Evela Kubafundi” esiku-Nqabayokulinda yesiZulu ka-October 15, 1987.